Huddam ilmi

Cinlere Soru Sormak İçin Uygulama - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Huddam ilmi>Cinlere Soru Sormak İçin Uygulama
Yafes 20:10 09.03.18
Öncelikle vereceğim işlem tehlikeli olup kesinlikle ehli olmayanların yapmasını tavsiye etmiyoruz..

Tavsiyeye uymayıp yaparım korkmuyorum diyen arkadaşım evet .. sende yapma kardeşim. Çünkü korkanlar demiyoruz ehli olmayan yapmasın diyoruz. Çünkü bunları gerçekleştirmek için Mekanın, elbisenin temizliği abdest en önemlisi icazet şarttır. Çok temiz olsan dahi hela dan sonra vucuduna elbisene değen bir damla necaset bile işlerin ters gitmesine sebep olur..

Konumuza dönersek Cinlere soru sormak istenirse bir kimsenin avucuna bunları yazıp 7 defa daveti şerifi oku, hadimler o kimsenin dili ile seninle konuşurlar.

Avucuna yazılacak budur ;

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

* Meraklıları için :

eline yazılanın anlamı çevirebildiğim ;

Ey Eba Dibac ,Eba dibac, Eba Zarif , Eba afif , Eba Muhammed elgüvvas ve eba ve ümmi zümazim icabet edin. Bu avuç içni giyinin(yerleşin). Parmaklarının arasını açın. ve elini kafasının üstüne kaldırın.

Kişi elini başına götürünce hadim geldi demektir. Dilediğini sorarsın.

* Son olarak neredeyse en önemlisi ve genelde davetlerde sorulmayan ve kesinlikle sorulması gereken soru ;
Daveti yaptın davet gerçekleşti sorularının cevabını da aldın. eee daveti nasıl dağıtacaksın ?

Daveti dağıtmak için 7 defa fatiha okuyup sonra bunu oku ;

Feizâ kudiyetissalâtu fenteşirû fil ardi vebtegû min fadlillâhi
vezkurullâhe kesîran lealleküm tüflihûn kâşin yâşin herîşin inneke
alâ külli şey-in berîhin .Daveti şerif budur ;

Bismillâhirramânirrahîm bismillâhi vebillâhi veminallâhi ve ilallâhi
velâ gâlibe illallâhi velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm
aksamtu aleyküm eyyühel ervâhurrûhâniyyeti vel mulûkul
ulviyyeti vessüfliyyetit tâhiretiz zekiyyeti vel-eşhâsil cevheriyyeti
bihakki hakkillâh vebikudreti kudretillâh vebiazameti azametillâh
vebisultâni sultânillâh vebicelâli celâlillâh vebi izzi izzillâh vebinûri
vechillâh vebimâ cerâ biil kalemü min indillâh ilâ hayri halkillâh
seyyidinâ muhammed bin abdillâh tebâreke ismullâh celle
senâullâh velâ ilâhe gayrullâh hayyun kayyûmun alâ azîmun
bedîussemâvâti vel-ardi mâlikül mülki zülcelâli vel-ikrâm azîzün
cebbârun mütekebbirun kahhârun kaviyyun metînün kâdirun
muktedirun şedîdül batşil ikâb lâ yaglubuhû gâlibun velâ yefûtuhû
hâribun bihavlilâhi ve kuvvetihî ve azemtü esmâihî ve âyâtihî
aksamtu aleyküm yâ melâiketü rabbil âlemîn bihakkil esmâilletî
tekelleme bihâ rabbunâ alessemâvâti fertefeat ve alel ardîne
fesetahat ve alel cibâli fenasabet ve alel uyûni fenebeat ve alel
bihâri fenfecerat ve alennucûmi fezherat ve alerriyâhi feneşerat ve
aleş şemsi feedâet ve alel kameri festenâra ve alelleyli fe ezleme ve
alennehâri fe edâe ve bihakkil ismillezî yuhyî bihil mevtâ ve
yumîtü bihil ahyâ ve bihakkil esmâil mektûbeti alâ surâdikâtil arşi
vebihakki mâ fillevhil mahfûzi minel esmâi vel hurûfi vennakşi
vebihakki men bikudreti refaassemâvâti bigayri amedin vebesatal
ardîne alâ mâi cemedin vebihakki kudretil vâhidil ehadil ferdis
samed ellezî ittehaze ibrâhîme halîlâ vekelleme mûsâ teklîmâ
vehalaka îsâ min rûhil kudsi vebease seyyidinâ muhammedin
sallallâhu aleyhi veselleme beşîran ve nezîran vebihakki kudretil
vâhidil ehad elferdüs samed ellezî lem yelid velem yûled velem

yekün lehû küfüven ehad sübhânallâhil hayyil kayûm el-aliyyül
azîmüllezî enşeka min nûrihî essemâvâtu vel-ardûn ve enârat bihiş
şemsü velkameru vehada-a küllü şey-in bikudretihî ve yüsebbihur
ra’du bihamdihî velmelâiketü min hîfetihî illâ mâ hazartüm da’vetî
vekadaytum hâcetî bihakki hameletil arşil azîm vebihakkil
kürsiyyil cesîm velmelâiketül mukarrabîn seyyidinâ cebrâîl ve
mîkâîl ve isrâfîl azrâîl vebihakkil enbiyâi velmurselîn vessıddıkîne
veşşühedâi vessâlihîn vebihakkittevrâti vel-incîli vezzebûri
velfurkânil azîm feinnî aksamtu aleyküm ve innehû lekasemün lev
ta’lemûne azîm innehû lekur-ânun kerîm fî kitâbin meknûn lâ
yemessühû illel mutahherûn tenzîlün min rabbil âlemîn hüvel
evvelü vel âhiru vezzâhiru vel bâtın vehüve bikülli şey-in alîm
ikbelû sâmiîne tâiîne hâdiîne bihuyûleküm ve ricâleküm ve
zükûraküm ve inâseküm ve sagîruküm ve kebîruküm lâ
yetehallefu annî ehadün minküm in küntün tâiîne lillâhi rabbil
âlemîn veliesmâihî hâdiîn bihakki mâ televtühû aleyküm
vebihakki men şakka esmâuküm ve ebsâruküm vehalekaküm min
nârissemûm ecib yâ târiş melikül imâr veyâ ebâdîbâc melikül
kırnâd veyâ ebâ zarîf veyâ ebâ afîf veyâ ebâ tariş veyâ ebâ tarîş
veyâ ebâ muhammedül gavvâs veyâ ebez zemâzem veyâ ümmüz
zemâzem veyâ ebâ ankûd veyâ ebel ahmer bihakki ehyâ şerâhiyâ
edûnâyi asbâvutin âli şedâyin heyâ elvâan 2 el-acel 2 essâate 2
bârekallâhu fîküm ve aleyküm uhdurû eyyühel mulûk vesmeû ve
etîû min kabli en yüsellita aleyküm elmelekül meytatarûn ellezî
halakallâhu teâlâ veceale kelâmuhû kerra’dil kâsifi vegıyânuhû
kelberkil hâtifi vesarhatuhû biküm kerrîhil âsifil baîd vekeennehül
azîmü şânuhû cuyûşuhur rûhâniyyûne ettehâyilül munzari sâhibül
bahril ahdari ellezî tezefzefet min heybetil eşcârillezî halakallâhu
ve halaka lehû elfü re/sin fî külli re/sin elfü vechin fî külli vechin
elfü femin fî külli femin elfü lisânin küllü lisânun minhüm
yusebbihullâhu teâlâ bielfi elfi lugatin lâ teşbehu ba’duhâ ba’dan
beyne yedeyhi amûdin min nârin izâ hezehû likadâi rabbihî
katarat minhü elfü şerârihî min şerâşerin ekbere min cebeli ehadin
tahriku men asallâhe ve asâ esmâihî yunâdî beynel kevâkibi velibrâci
subbûhun kuddûsun subhâneke 3 aceytü limen ebkane
bilmevti keyfe yüferrihu es-elüke allâhümme en tusallitanî alâ
mereddetil cinni veşşeyâtîni ecîbullâhe tâiîne bihakkihî aleyküm
fein ebeytüm ve tehalleftüm annî feinnî ezcüraküm bikuvveti cibrîl
vebikuvveti mîkâîl vebinefehati isrâfîl vebikabdati azrâîl
vebiazameti şarantiyâîl vebizefreti cehenneme vebikuvvetin nâr
ismeû ve etîû min kabli en tünezzile aleyküm elmelâiketü
bilmahârîku yehtekûne estâraküm veyaktaûne evsâleküm
veyahribûne diyâraküm veyezbehûne evlâdeküm veyuharrikûne
ekbâraküm veyuharrikûneküm binnâril hamiyyeti nâran ehâta
biküm surâdikuhâ ve in yestegîsû yugâsû bimâin kelmühli yeşvil
vucûh bi/seşşerâb vesâet mürtefekâ vehüm melâiketül gadabis
sahati fein ebeytüm ve asaytüm esmâu rabbî verabbuküm velem
takdû hâcetî zecertüküm bikelimâtillâhil izâm ve esmâihil kirâm
ecîbû vef-alû (burda hacetini söyle) ikbelû sâmiîne tâiîne hâdiîne
bihakkillâh 3 elûhîmin 3 ehyâ 3 vâhin âli hûşin 3 yâhin 3 eynemâ
tekûnû ye/ti bikümüllâhu cemîâ innallâhe alâ külli şey-in kadîr
inkânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm cemîun ledeynâ
muhdarûn heyâ 3 elvâhan 3 el-acel 3 essâate 3 bârekallâhu fîküm
ve aleyküm ve sallallâhu alâ seyyidinâ muhammedinin nebiyyil
ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem.
Abdurrauf Etki


Avucuna yazılacak yazının büyük hali ;

Cinlere Soru Sormak İçin Uygulama

Attached: harekeli.jpg (12.9 KB (Kilobyte)) 
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Celil 20:35 09.03.18
Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 00:07 10.03.18
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], Allah-u Zülcelal razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Melihhhh 14:51 30.07.18
Avucumuza neyle yazalım @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İpek 23:38 12.09.18
Mearic Nickli Üyeden Alıntı:
Avucumuza neyle yazalım @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]?
safranla yazılır mübarek

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi