Huddam ilmi

Fekacin mehmet daveti (ebu daybec) - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 4 5  ... Sonuncu
Huddam ilmi>Fekacin mehmet daveti (ebu daybec)
Tuana 18:48 20.03.15

Bismillahirrahmanirrahıym*
Bismillahi ve billahi ve
minellahi ve ilellahi ve alellahi ve fillahi ve la ilahe illellahü
ve men nasru illa min indellahi ve la havle ve la kuvvete illa
billahil aliyyil azıym*
Aksemtü aleyküm ya ma'şeral ervahır
ruhaniyyeti vel mülukit tahiratiz zekiyyeti vel eşhisil
cevheriyyeti vel ervahır ruhaniyyeti bi hakkı hakkillahi ve bikudreti
kudratillahi ve bi azameti azametillahi ve bi sültani
sUltanillahi ve bi ızzi ızzillahi ve bi nuri vechillahi ve bi ma
cera bihil kalemü min indillahi ila hayri halkillahi seyyidina
muhammedin sallellahü aleyhi ve selleme ibni abdillahi ve
rasulillahi tebarakesmüllihi ve celle senaüllahi ve la ilahe
ğayrullahi hayyün kayyumün malikül mülki bedius semavati
vel erdı zül celali vel ikrami azizUn cebbarun mütekebbirun
kahharun kaviyyün metinün kadirun muktedirun şedidül
batşi şedidUl ikabi seriul hisabi la yağlibühu ğalibün ve la
yencu minhü haribün bi havlillahi ve kuvvetihi ve azameti
esmaihi ve ayetihi aksemtü aleyküm ya meleiketi rabbil
alemine bi hakkıl esmailleti tekelleme biha rabbüna ales
semavati fertefeat ve. alel erdı fesetahat ve alel u'yüni
fenfecerat ve alel enhari füccirat ve alel bihari fezehharat ve
alen nücumi fe ezherat ve aleş şemsi fe edaet ve alel kameri
festenara ve alel leyli fe ezleme ve alen nehari fe edae ve bi
hakkil esmailleti yuhyillahü bihel mevti ve yümitü bihel
ahyaü ve bi hakkıl esmail mektubeti ala sUradikil arşi ve bi
hakkı ma fillevhıl mahfuzı minel esmai ven nakşi ve bi hakkı
men rafeas semae bi ğayri amedin ve besetal erda ala main
cemedin ve bi kudratillahil vahıdil ehadil ferdis sa medillezi
lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehu küfüven ehadün ve
lem yettehız sahıbeten ve la veleden ve bi hakkı menittehaze
ibrihime halilen ve kelleme musa teklimen ve haleka isa min
ruhul kudüsi ve bease muhammeden sallellahü aleyhi ve
selleme bil hakkı beşiran ve neziran• Sübhane meninşakki
min nurihis semavati vel erdı ve narat bihişşemsü ve edae
bihil kameru ve hada'a küllü şey'in bi kudratihi ve
yüsebbihur ra'dü bihamdihi vel melaiketil min hıfetihi illa
ma hadarti illa ma fi hadrati ve ecibtüm da'veti ve kadeytüm
haceti eyyühel mülükel felekiyyetes seb'ate rukyaile ve
cebraile aleyhis selamu ve semsemaile ve mikaile ve sarfiyaile
ve ayniyaile ve kesfiyaile ve bi hakkı hameletil arşil azımi vel
kürsiyyil cesimi vel melaiketil mükarrabine cebraile ve
mikaile ve israfile ve azraile vel enbiyai vel mürseline veş
şühedai ves salihıne ve bi hakkıt tevrati vel incili vez zeburi
vel furkanil azımi ve ma fiha minel ayati vez zikril hakim*
Fe inni uksimü aleyküm ve innehu le kasemün lev talemune
azım* innehu le kur'ân*ün kerimün fi kitabin meknunin la
yemessühu illel mütahherune tenzilün min rabbil alemin*
Hüvel evvelü vel ahıru vez zahiru vel batınil ve hüve bi külli
şey'in alim* Hüvellezi halekas şemavati vel erda fi sitteti
eyyamin sümmestevi alel arşi ya'lemü ma yelicü fil erdı ve
ma yahrucü minhe ma yenzilü mines semai ve ma ya'rucü
fihi ve hüve meaküm eynema küntüm* Vallahü bima
ta'melune basir* Lehu mülküs semavati vel erdı ve ilellahi
türceul ümur* Yulicül leyle fin nehari ve yulicün nehara fil
leyli ve hüve alimün bi zatis sudur* Hüvallihüllezi la ilahe illa
hüve* Alimul ğaybi veş şehedate*Hüver rahmanur rahim*Hüvallihüllezi la ilahe illa
hüve* elmelikül kuddusüs selamun mü'minül müheyminül
azizül cebbarul mütekebbir* Sübhanellahi amma yüşrikun*
Hüvellihül halikul bariül müsavvirul lehül esmaül husna*
Yüsebbihu lehu mi fis semavati vel erdı ve hüvel azizül
hakim* Akbilu simiıne taiıyne bi hayliküm ve ricaliküm
zükfiriküm ve inasiküm ve sağıyriküm ve kebiriküm hatta la
yetehallefu anni ehadün minkum in küntüm taiıne li
esmaillahi rabbil alemine bi hakkı men şakka sem'aküm ve
ebsaraküm ve halakaküm min naris semumi ecib ya eba
deybacin ve ya beni afifin ve ya beni tarifin ve ya ebi tarişin
melekil umaril ve ya ebi muhammedinil ğavvası ve ya ebaz
zemazime ve ya ümmez zemami vef'alu keza ve keza bi hakkı
hazihil esmai aleyküm ve taatiha ledeyküm ecibu eyyühel
mülükes seb'atel felekiyyete ve'mürul (ve'mürul burada elifin üstünde cezim vardır hıçkırıklı okunur) mülfıkel mezkurate bi
taati ve kadai haceti elvahan 3 el'acele3 essaate 3 barakellahü
fiküm ve aleyküm*

.............
davet düzeltilmiştir saygılarımla

Fekacin mehmet daveti (ebu aybec) vefkiAttached: 12469874.jpg (16.0 KB (Kilobyte)) 

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Lokman 18:00 23.03.15
evet en çok araştırdığım günlerimi verdiğim. dua diyelim davet kısmıyla kesinlikle ilgilenmedim. dua olarak okumak 3 ve 7 gün içerisinde ne istersen olur tecrübesi var ilk günden tesiride var okurken tereddür edip korkmakta var ama şunu sölemeliyim ki. dua ve haccet kısmını okuyup devam etmek etkisini hemen almak demek. yanlız korunmanızı yapınız. şu konudada bana ardım ediniz okuma başlangıcında her zaman korunma duası okumak yerine taşınacak olanlar varmıdır hani okumayıpta taşıyıncada dokunamayacakları bir tılsım diyelim
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 18:41 23.03.15
Kardeşim yayınladığım vefkin bir eşi yok o korumak için yeterde artar bile
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Lokman 18:52 23.03.15
üstadım şimdi şöyle bişey var net olarak etkilerini bilmediğim vefki taşımaya korkuyorum açıkçası
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ebu yakup 19:32 25.07.15
Vefk hatalı, bu davet riskli olur.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 19:39 25.07.15
ebu yakup Nickli Üyeden Alıntı:
Vefk hatalı, bu davet riskli olur.
vefk hatalı değil bu vefki de ebu daybec kabul ediyor diğer tam olan vefki ve tılsımıda bilmiş gibi konuşuyorsun ama bizzat ebu daybecin sözleşmeli olan adam ile konuştuk biz bu meseleyi ve bizzat davet edip kendisi ile irtibat kuruldu......diğer vefki ve tılsımı mevcud dileyene Allah için iş yapacak olana verebiliriz... fakat bu vefki de ebu daybec kabul ediyor.....
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ebu yakup 19:43 25.07.15
Kabul edip etmediğini bilmiyorum. Bir defa arapçada "mehmet" diye bir isim yok. Aslı "Muhammed'dir". Bu isminde son harfi dal harfidir, te harfi değildir. Vefkte ki, "te" harfi yanlıştır.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 19:47 25.07.15
ebu yakup Nickli Üyeden Alıntı:
Kabul edip etmediğini bilmiyorum. Bir defa arapçada "mehmet" diye bir isim yok. Aslı "Muhammed'dir". Bu isminde son harfi dal harfidir, te harfi değildir. Vefkte ki, "te" harfi yanlıştır.
kardeş mexmet diye geçer yani hı harfi var üstü noktalı he harfi ve son harfte te harfidir.. dikkat edersen arapçada daybec diye de bir isim yok bu onların ismidir...
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ebu yakup 19:50 25.07.15
Bu yüzden bu davet komple uydurmadır.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 19:51 25.07.15
ebu yakup Nickli Üyeden Alıntı:
Bu yüzden bu davet komple uydurmadır.
sorarsan bu daveti yapan adam suda bana baktırdı neresi yalan bizzat ben kendim olayı yaşayanlardanım
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3 4 5  ... Sonuncu