Huddam ilmi

Yedi gezegenin daveti - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Huddam ilmi>Yedi gezegenin daveti
spitol 14:46 05.10.19
img]https://www.havasokulu.com/resimyukle/images/1570275651398.png[/img]

Arapca karsiligini yazmicam cok uzun tutmak istemiyorum ehli olmadan deneyenler kendine zarar verirler

İlâhi eselüke bi azameti ulûhiyyetike ve bi esrârı rubûbiyyetike
ve bil hâtemi zil erkânil hamsetil mutavvikati bi erkâni melekû
tike ve bil elfâtis selâsetil câmiati ma’nâ eşşefı vel vetri feş
şefu küllü mükevvenin ebreztehü kudretüken nâfizetü fil eşyâ￾is sâniati mâhiyyete eşkâlühüm fez zekeru vel ünsâ şefeun
ves semâvâtü vel ardu şefeun vel cennetü ven nâru şefeun
vel levhu vel kalemü şefeunvel arşu vel kürsiyyü şefun ver
rûhu ven nefsu şefun ve küllü şeyin ebeda’tehü kudretüke yâ
kâdiru yâ bedîu rakkamtü bi kalemi irâdetike ve yedi kudretike
meânî eşşefın ve teferredet bil vahdâniyyeti vel ferdâniyyeti
feentel vitrul mutlaku ve küllü şeyin fehüveş şeful muhakkıku
ve eselüke bil elifil memdû dillezî delle alâ kemâli kahrike ve
ğalebetike likülli mevcûdin ve cealte fî bâtınihi ve ma’nâ
zâhirihi essehâmel memdûdete bil mîmil müntasimetilletî
amele devrânihâ fil heybeti fetumiset bis sevâdi anil cîmi liecli
mâ fîhâ min midâdiz zühâdi vel ıbâdi ve eselüke allâhümme
bis selemillezî fîhi meânî mi’râcis sebat tıbâkı ve bil elfâtil
erbeatil müteseyrîne likülli zî kavâimi erbea vel enâmilel erbea
ve mâ fîhâ minet tevrâti vel incîli vez zebûri vel fürkâni vel
hâtemi zil erkânis semâniyyetilletî tüşîru bitırâzi meânîhâ ilâ
sırrı hameletil arşis semâniyyeti ve hiye ebced hevvez hutti
kelemen sa’fas karaşet sehaz dazağ ve bil hâil mukavvise
tilletî hiye kâimetü merkezil ihâtati ve tüşîru bi esrâri acâibi bi
dâiahâ ve devrânâha ilâ ma’nel ulûhiyyeti fertefeat ve dâret
minel ulivvi iles süfli kemâ irtefa’te fil meleila’lâ ve dâre fî
ihâtati ılmike ve emriken nâfizi fil mükevvinâti fe eselüke
allâhümme bi fâil ferdâniyyeti ve bi cîmil cemâli ve şîniş
şehâdeti ve sâ-is senâ-i alâ kemâli celâli vasfi ulûhiyyetike vel
bâbil a’zamillezî hüve bâbü tevbetike ve bi zâiz zuhûri
lienneke entez zâhiru fî külli şeyin fekad zahera sırrı sunıke fî
bedâiı mükevvinâtike ve bi hâil hafiyyâti yâ alimel haffâya ve
yâ hâlikul berâyâ ve yâ birruz zekâti seeltüke en tefîda alâ
bihâran min ulûmi kudsike tetelâtamü emvâcühâ alâ meârife
bisâiri kalbî fetentıku küllü cârihatin minnî bisırrı ferdâniyyeti
feinnî eselüke bi ismikel ferdi en lâ tezernî ferden ve ente
hayrul vârisîne ve bi ismikel cebbâri en lâ tüsallite aleynâ
cebbâran anîden ve lâ şeytânen merîden yâ câbirul azamül
kesîru icbir sefînete ahvâlî feinnehâ kadğaraktü fî bahri
zunûbî ve hatâyâyi lîma hübbet aleyhâ rîhu kabîhı efâlî ve
akvâli inkeseret febicûdike yâ kerimü erğıb min kemâli
ıhsânikes sâbikı ileyye kable ve cûdî fil mükevvinâti cüd bi
ğufrânike ve ersil alâ evzâri ve sefînete kabîhı ahvâlî hebûbe
riyâhı rahmetikelletî ve siat küllü şeyin feinnî lâ ercû illâ ente
yâ şekûru ev zi’nî en eşküra ni’metekelletî enamte aleyye ve
alâ valideyye ve en a’mele sâlihan terdâhü ve edhılnî bi
rahmetike fâ ıbâdikes sâlihîne feeşküruke kemâ yenbeğı li
cemîli sıfâtikel aliyyeti ve eselüke yâ sâbitu yâ tevvâbü en
tetûbe alâ min cemîı ev zârî ve tetekabbel amelî ve teblüğanî
âmâlî ve süâlî feinnî raeytü halkan kesîran belağtehüm
âmâlehüm ve etla’tehüm minel ednâ ilel a’lâ beyne avâlim
halkıke ve melekte lehümür rikâbe ve kalledtehüm seyfe
nasrike ve elbestehüm hulelen min heybetike ve cealte lehüm
elsinetehüm hikmetike fehada’te liulivvi deracâtihim bikel
a’nâka ve enteşera zikruhüm fil âfâkı febi hakkıke alâ hâülâ-i
ve bi hakkıhim ledeyke en tu’tînî mâ a’teytühüm ve teblüğanî
mâ belağtühüm ve terfeu makâmî kemâ rafa’tehü lehüm ve
melliknî erikâbe kemâ melekütühüm ve kallidnâ seyfe hımâye
ti nasrike kemâ kallidtehüm ve elbisnî hulelen min senâ-i dıyâi
cemâli celâli heybetike fetahda’ lî bihâ rikâbel avâlimi ve usûle
bi nasrike ve ızzeti kahrike ve ğalabetike fil ekâlimî hattâ
üşâhide fî mekâmi azameti ulûhiyyetike külle mâ kâne fil asri
min havâdisi mahlûkâtike ve tebhürul ukûle sümme
tetehayyera fî azîzi sunıke ve tedbîri hikmetike ileyye
feteşahhasu lî bikel ahdâka ve tenhafidu birafike ileyyel
cebâhi vel a’nâkı ve yehrûlûne bi sürati ileyye ve ilâ mekâmî
bi rahmâniyyetike ve attıf aleyye akdâmel ahlâkı ve sekkin
mehabbetî ve heybetî elletî elbestenîhâ fil efideti fî cemî-ıl
âfâkı yâ âlimen bi ahvâlî ve mâ fî damîrî ileyke suâlî yâ zâhiru
ezhirlî ifâdete esmâ-ike ve münâcâtike bi bedîı envâri ebrâri
esrârike ve ezhir aleyye âsâra ubûdiyyetik ve heblî yâ
vehhâbü hikmetike feinnî raeytü min vakfi bâbul meliki ve
talebid duhûli sümme nâdâ bi ismil meliki bituzellülin ve
hudûın feedhaltehü vüzerâel meliki ve hicâbihi ilâ hadaratihi
feyübelliğûnehü ındel halîfeti mâ temannâhü ve ente evlâ bi
zikrinâ feinnî vâkıfün bi bâbike münâdin bi ismike yâ men
hüve zâhirun fa’lühü fî külli şeyin icalnî min ehliz zuhûri ve
belliğnî meniyyetî ve ecib da’vetî yâ men yücîbül mudtarra izâ
deâhühâ ene abdüke muhtâcin ilâ mâ ındeke fekîrun minel
hasenâti bâsitun yedel fâkati hâmilüz zikri beynel verâ icalnî
minel küberâ-il a’leynil muhtesîne bil melikil kebîri felâ ercû
zâlike bi ılmî minke illâ bi cûdi ihsânike ve emânetike alâ
mahlûkâtike feinnî eselüke ulivved deracâti fid dârayni kemâ
alimte ve hakkate ve eykante bi enneke tüızzü men teşâ-ü ve
tüzillü men teşâ-ü biyedikel hayru inneke alâ külli şeyin kadîr.
Ve hâşâke en teruddenî hâiben yâ men biyedihi melekûtü külli
şeyin eselüke bi külli ismin hüve leke ve bi zâtikel aliyyeti ve
bi vechikel azîmi en tüsahharalî errûhâniyyetel müvekkilîne bi felekiş şemsil müdîrîne havlehâ ve hüm yahmidûneke ve
yüzkürûne ismekel hakîme elhasîbe feerselte aleş şemsi sırra
esmâ-ike fekâne aleyhim mahrûkâtin teşleu esrârühâ berden
ve selâman ve yümüddûne meahâ külle leyletin hattâ tescüde
tahte sâkıl arşi liazameti mülkike ve rubâbiyyetike fekulte fî
kelâmike veşşemsü tecrî limüstekarrin lehâ zâlike takdîrul
azîzil alîm. Ve bil aynil hamietilletî tağzübü fîheş şemsü mines
sırrı ve bil kutbil vahdâniyyü ellezî yahduru bi zâtiken
nûraniyyeti ınde tulûış şemsi ebeden ve bi men kâne meahü
fid dâirati vahdâniyyeti ve hadura bihil muhtesavvune min
ıbâdikellezîne istafeytehüm min beyni evliyâike ve hümül
evtâdül erbeatüllezîne bihim erseyte dıyâcîce mahlûkâtike ve
sekente ravatehüm ve ecibte bihim fil cihâtil erbeati mined
dünyâ duâe ıbâdike ve bil harsi vel ğavsillezîne yesteğâsü
bihim fiş şedâidi ven nevâzili kâfete mahlûkâtike ves sebîne
raculen ellezîne yahdurûne külle yevmi ınde tulîış şemsi alâ
mahlûkâtike fil felekir rabiı ve yenadûne halfe savtir
rûhâniyyeti vel melâiketil kerûbiyyine bi ismikel kaviyyi
fetemedühüm bi kuvvetin zâlikel ismi feyücürrûne mecrâ
eşşemsi fil fülki bisürati ta’zîmen li ismike yâ kaviyyü
emiddenî bi kuvvetin minke ve sehhirlî rûhâniyyeteş şemsi
sultanetel avâlimi ve reîsühüm rukyâîl aleyhisselâm ve sehhir
allâhümme rûhâniyyetel kameri ve reîsühüm cebrâîl feinnî
seeltüke bin nûril muveddiıl müstedî-ı fî dâretil kameril
muktebisi min nûri habîbike ve safiyyike ve hâtemi enbiyâ-ike
seyyidinâ Muhammed in sallallâhü aleyhi ve selleme fil leyleti
elletî hebeta fîhel kameri mines semâ-i li icâbeti da’vetike ve
ta’zîmike fe enşakka nısfeyni ba’de en aktebise min nûri
kalbihi nuran ve dıyâen febihakkı hâzen nebiyyil kerîmi ve
âlihi ve ashâbihi ve küllü menit tebea minhâcehü ilâ yevmid
dîni ve küllü rasûlin ve nebiyyin min benî Âdeme ilâ seyyidil
âlemîne en tüsahhıralî yâ Allâhü errûhâniyyetel ulviyyete ves
süfliyyetellezîne yahdümûned derâriyyes sebate yefalûne
külle emrin ürîdühü eyne rûhâniyyeti felekil merîh ve
reîsühüm semsemâîl ecîbû da’vetî vahdurû entüm ve
ruhâniyyetü feleki utârid ve reîsühüm mîkâîl ve rûhâniyyeti
felekil müşterî ve reîsühüm sarfeyâîl ve rûhâniyyeti felikiz
zührete ve reîsühüm anyâîl ve rûhâniyyeti felekil mukâtil ve
reîsühüm elhâkimü alel emlâkil ulviyyeti sâhibül felekis sâbiı
vel ılmil câmi-ıs seyyid kesfeyâil aleyhisselâmü eselüke ilâhi bi hakkir ruusâ-is sebati ve mâ kâne meahüm minel ervâhır
rûhâniyyeti vel ecsâdil muhtehideti hâülâ-i min külli zî rûhın
ve nefsin entümüddenî bilübsil hasseti min ıbâdike ve evliyâ￾ike hattâ ekûle liş şeyin kün feyekûne bi kudretike innemâ
emruhu izâ erâde şeyen en yekûlelehü kün feyekûn
fesübhânellezî biyedihi melekûti külli şeyin ve ileyhi turceûn.
Akbil eyyühel emîru müzhibe sâhibil libâsil asfer vel livâil
asfer vel feresil asfer ente ve cünûdike ilâ meclisî akbil
eyyühel emîru mürrete sâhibil libâsil ebyad vel livâil ebyadu
vel feresil ebyadu ente ve a’vânüke vefal mâ emartüke bihi
akbil eyyühel emîru bürkâne sâhibil libâsil ezrakı vel livâ-il
ezrakı vel feresel ezrakı ve ente ve ehli memleketike vemtesilû
emrî akbil eyyühel emîru şemhûreşe sâhibil libâsil ahdari vel
livâ-il ahdari vel feresil ahdari ente ve ehli bisâtike ve esriû ilâ
mâ da’vetüküm ileyhi akbil eyyühel emîrul ebyad sâhibil
libâsil ağberillezî ıhteleta libâsühü beynel beyâdı ves sevâdi
livâühü ağberu ve feresühü ağberu ahdır meclisî vesma’
da’vetî ente ve kavâdike akbil yâ seyyidid dâireti ve melikil
mülûkis sebati sâhibil libâsil esvedi vel livâ-il esvedi vel
feresil esvedi vel ceyşil esvedi vefal mâ emertüke bihi ente ve
vüzerâüke ve hıcâbüke ve men kâne tahte tâatike ve
memleketike minel asâkiri vel cünûdilleti lâ yuhsâ lehâ
adedün ve mahtevâ aleyhi sultânüke ve halîfetüke minel
afârîtet tayyârati feinnî aksemtü aleyküm eyyetühel ervâhul
ulviyyetü ves süfliyyetü bi yevmil ahadi ve mâ kâne fîhi ve mâ
yekûnü ve aksemü aleyküm bi yevmil isneyni ve mâ halaka
fîhi ve men mâte fîhi ve küllü şeyin minel a’mâlis sâlihati
kânet fihi ve avecet fihi ve aksemü aleyküm bi yevmis sülâsâ-i
ve mâ ahdesellâhü fîhi min a’mâlil halkı ve ahvâlihim ve
aksemu aleyküm bi yevmil erbeâ-i ve mâ cealallâhü fîhi minel
meknûnâti ve ezhera fîhi minel âyâti ve aksemü aleyküm bi
yevmil hamîsi ve mâ enzele fîhi alâ evliyâ-ihi minel ılmil
muktebisi ve aksemu bi seyyidil eyyâmi bi yevmil cumuati ve
mâ enzelellâhü fîhi min hayril mü’minîne min ıbâdihi ve min
nukmetiz zâlimîne min mahlûkâtihi ve bi yevmis sebti ve bil
istevâ-il ma’lûmi fîhi bil kahri vel ğalebeti ves seyâdeti li
rabbinâ alel arşil mecîdi mea azamet. Cürmil arşi ve zâtihi
fekülle mâ aksemtü bihi aleyküm yâ ashâbe ehlil cüdûli ve
da’vetil kevâkibis seyyâreti. Eyne mâ tekûnü ye’ti bikümullâhi
cemîâ. Da’vetüküm eyyühel ervâhıt tâhirati ilâ icâbeti da’vetî bi hakki hâzihid derâris sebati eynel ervâhıl ulviyyetillezîne
yahdümûne dürereş şemsi ashâbül felekir râbiı akdümû
vahdurû meclisî eynel ruhâniyyetillezîne yahdümûne dürerel
kamera erbâbül felekil evveli ahdurû mekâmî hâzâ
barakallâhü fîküm ve aleyküm eyner ruhâniyyeti dürerel
merîhı ehle felekil hamîs eyner rûhâniyyeti utârid ehle felekis
sânî eyner rûhâniyyetil müşterî ashâbel felekis sâdisi eyner
rûhâniyyetiz zührete ashâbel felekis sâlisi eyner rûhâniyyeti
keyvâne ashâbel felekis sâbiı ahdurû bi ecmaaküm bi
huyûliküm ve rummâtiküm ve tubûliküm ve cünûdiküm
vahdurû meclisî vesmeû hıtâbî vefalû mâ emertüküm bihi min
külli mâ ürîdü bi hakkil eyyâmis sebati ved derârîs sebati vel
mülûkis sebati ver rûhâniyyetis sebati vel hurûfis sebati
akbilû ve lâ tenfirû. Vemâ emrinâ illâ vâhidetün kelemhın bil
basar. Ev hüve akrabü innallâhe alâ külli şeyin kadîr.
Bu da’vetle amel etmenin şekli: İkinci cüzde, Onyedinci bölüm
olan “Hıdmetel Cin” babındaki şartlara göre halvete girersin.
Halvete girmeden önce, iftar vaktinde gümüş bir levha üzerine adı
geçen Cetveli nakş edip, halvette iken cetveli karşında görecek bir
şekilde asarsın. Sağ avucunada zaferan ve su ile adı geçen cetveli
yazarsın. Halvete girdikten sonra oruçlu olarak her farz namazın
arkasından yedi (7) defa Azimeti okursun. Okuma esnasında da
Cavi, Senderus, Lübani zeker, Kafur, Zaferan, Sent ve Mastaki
buhurlarını yakarak tüttürürsün.
Ey Allah için kardeşim! Yedinci gün adedi belli olmayan Asker
lerin senin önünde hazır olduğunu görürsün. Askerlerin yanındada
yedi Mülükü ve yedi Ruhaniyeti de görürsün. Sana selam verirler.
Sen onların selamını al. Onlar sana şartlarını söyledikten sonra
ahitlerini al. Onlardan hergün için, güçlü ifritlerden senin işlerini
görmesi için yedi (7) arkadaş iste. Onlar sana o yedi ifritin ismini
söylerler. Sende o yedi İfritin isimlerini bir kart üzerine yazarsın.
Bundan sonra dünyevi işlerden herhangi bir hacetini gidermek
istediğinde, o isim yazılı kartı, dördüncü bölüm olan “ Altın ve
gümüş madenlerini çıkarmak” bölümündeki Tenkar ile buhurlarsın.
O günün hadimi göz açıp kapamadan daha kısa bir sürede senin
önünde hazır olur.
Hayırları celb etmede ve kötülükleri def etme işlerinde
kullanırsın. Tevfik Allah Teala dandır.

---------- Post added 05.10.19 at 14:47 ----------

spitol Nickli Üyeden Alıntı:
img]https://www.havasokulu.com/resimyukle/images/1570275651398.png[/img]

Arapca karsiligini yazmicam cok uzun tutmak istemiyorum ehli olmadan deneyenler kendine zarar verirler

İlâhi eselüke bi azameti ulûhiyyetike ve bi esrârı rubûbiyyetike
ve bil hâtemi zil erkânil hamsetil mutavvikati bi erkâni melekû
tike ve bil elfâtis selâsetil câmiati ma’nâ eşşefı vel vetri feş
şefu küllü mükevvenin ebreztehü kudretüken nâfizetü fil eşyâ￾is sâniati mâhiyyete eşkâlühüm fez zekeru vel ünsâ şefeun
ves semâvâtü vel ardu şefeun vel cennetü ven nâru şefeun
vel levhu vel kalemü şefeunvel arşu vel kürsiyyü şefun ver
rûhu ven nefsu şefun ve küllü şeyin ebeda’tehü kudretüke yâ
kâdiru yâ bedîu rakkamtü bi kalemi irâdetike ve yedi kudretike
meânî eşşefın ve teferredet bil vahdâniyyeti vel ferdâniyyeti
feentel vitrul mutlaku ve küllü şeyin fehüveş şeful muhakkıku
ve eselüke bil elifil memdû dillezî delle alâ kemâli kahrike ve
ğalebetike likülli mevcûdin ve cealte fî bâtınihi ve ma’nâ
zâhirihi essehâmel memdûdete bil mîmil müntasimetilletî
amele devrânihâ fil heybeti fetumiset bis sevâdi anil cîmi liecli
mâ fîhâ min midâdiz zühâdi vel ıbâdi ve eselüke allâhümme
bis selemillezî fîhi meânî mi’râcis sebat tıbâkı ve bil elfâtil
erbeatil müteseyrîne likülli zî kavâimi erbea vel enâmilel erbea
ve mâ fîhâ minet tevrâti vel incîli vez zebûri vel fürkâni vel
hâtemi zil erkânis semâniyyetilletî tüşîru bitırâzi meânîhâ ilâ
sırrı hameletil arşis semâniyyeti ve hiye ebced hevvez hutti
kelemen sa’fas karaşet sehaz dazağ ve bil hâil mukavvise
tilletî hiye kâimetü merkezil ihâtati ve tüşîru bi esrâri acâibi bi
dâiahâ ve devrânâha ilâ ma’nel ulûhiyyeti fertefeat ve dâret
minel ulivvi iles süfli kemâ irtefa’te fil meleila’lâ ve dâre fî
ihâtati ılmike ve emriken nâfizi fil mükevvinâti fe eselüke
allâhümme bi fâil ferdâniyyeti ve bi cîmil cemâli ve şîniş
şehâdeti ve sâ-is senâ-i alâ kemâli celâli vasfi ulûhiyyetike vel
bâbil a’zamillezî hüve bâbü tevbetike ve bi zâiz zuhûri
lienneke entez zâhiru fî külli şeyin fekad zahera sırrı sunıke fî
bedâiı mükevvinâtike ve bi hâil hafiyyâti yâ alimel haffâya ve
yâ hâlikul berâyâ ve yâ birruz zekâti seeltüke en tefîda alâ
bihâran min ulûmi kudsike tetelâtamü emvâcühâ alâ meârife
bisâiri kalbî fetentıku küllü cârihatin minnî bisırrı ferdâniyyeti
feinnî eselüke bi ismikel ferdi en lâ tezernî ferden ve ente
hayrul vârisîne ve bi ismikel cebbâri en lâ tüsallite aleynâ
cebbâran anîden ve lâ şeytânen merîden yâ câbirul azamül
kesîru icbir sefînete ahvâlî feinnehâ kadğaraktü fî bahri
zunûbî ve hatâyâyi lîma hübbet aleyhâ rîhu kabîhı efâlî ve
akvâli inkeseret febicûdike yâ kerimü erğıb min kemâli
ıhsânikes sâbikı ileyye kable ve cûdî fil mükevvinâti cüd bi
ğufrânike ve ersil alâ evzâri ve sefînete kabîhı ahvâlî hebûbe
riyâhı rahmetikelletî ve siat küllü şeyin feinnî lâ ercû illâ ente
yâ şekûru ev zi’nî en eşküra ni’metekelletî enamte aleyye ve
alâ valideyye ve en a’mele sâlihan terdâhü ve edhılnî bi
rahmetike fâ ıbâdikes sâlihîne feeşküruke kemâ yenbeğı li
cemîli sıfâtikel aliyyeti ve eselüke yâ sâbitu yâ tevvâbü en
tetûbe alâ min cemîı ev zârî ve tetekabbel amelî ve teblüğanî
âmâlî ve süâlî feinnî raeytü halkan kesîran belağtehüm
âmâlehüm ve etla’tehüm minel ednâ ilel a’lâ beyne avâlim
halkıke ve melekte lehümür rikâbe ve kalledtehüm seyfe
nasrike ve elbestehüm hulelen min heybetike ve cealte lehüm
elsinetehüm hikmetike fehada’te liulivvi deracâtihim bikel
a’nâka ve enteşera zikruhüm fil âfâkı febi hakkıke alâ hâülâ-i
ve bi hakkıhim ledeyke en tu’tînî mâ a’teytühüm ve teblüğanî
mâ belağtühüm ve terfeu makâmî kemâ rafa’tehü lehüm ve
melliknî erikâbe kemâ melekütühüm ve kallidnâ seyfe hımâye
ti nasrike kemâ kallidtehüm ve elbisnî hulelen min senâ-i dıyâi
cemâli celâli heybetike fetahda’ lî bihâ rikâbel avâlimi ve usûle
bi nasrike ve ızzeti kahrike ve ğalabetike fil ekâlimî hattâ
üşâhide fî mekâmi azameti ulûhiyyetike külle mâ kâne fil asri
min havâdisi mahlûkâtike ve tebhürul ukûle sümme
tetehayyera fî azîzi sunıke ve tedbîri hikmetike ileyye
feteşahhasu lî bikel ahdâka ve tenhafidu birafike ileyyel
cebâhi vel a’nâkı ve yehrûlûne bi sürati ileyye ve ilâ mekâmî
bi rahmâniyyetike ve attıf aleyye akdâmel ahlâkı ve sekkin
mehabbetî ve heybetî elletî elbestenîhâ fil efideti fî cemî-ıl
âfâkı yâ âlimen bi ahvâlî ve mâ fî damîrî ileyke suâlî yâ zâhiru
ezhirlî ifâdete esmâ-ike ve münâcâtike bi bedîı envâri ebrâri
esrârike ve ezhir aleyye âsâra ubûdiyyetik ve heblî yâ
vehhâbü hikmetike feinnî raeytü min vakfi bâbul meliki ve
talebid duhûli sümme nâdâ bi ismil meliki bituzellülin ve
hudûın feedhaltehü vüzerâel meliki ve hicâbihi ilâ hadaratihi
feyübelliğûnehü ındel halîfeti mâ temannâhü ve ente evlâ bi
zikrinâ feinnî vâkıfün bi bâbike münâdin bi ismike yâ men
hüve zâhirun fa’lühü fî külli şeyin icalnî min ehliz zuhûri ve
belliğnî meniyyetî ve ecib da’vetî yâ men yücîbül mudtarra izâ
deâhühâ ene abdüke muhtâcin ilâ mâ ındeke fekîrun minel
hasenâti bâsitun yedel fâkati hâmilüz zikri beynel verâ icalnî
minel küberâ-il a’leynil muhtesîne bil melikil kebîri felâ ercû
zâlike bi ılmî minke illâ bi cûdi ihsânike ve emânetike alâ
mahlûkâtike feinnî eselüke ulivved deracâti fid dârayni kemâ
alimte ve hakkate ve eykante bi enneke tüızzü men teşâ-ü ve
tüzillü men teşâ-ü biyedikel hayru inneke alâ külli şeyin kadîr.
Ve hâşâke en teruddenî hâiben yâ men biyedihi melekûtü külli
şeyin eselüke bi külli ismin hüve leke ve bi zâtikel aliyyeti ve
bi vechikel azîmi en tüsahharalî errûhâniyyetel müvekkilîne bi felekiş şemsil müdîrîne havlehâ ve hüm yahmidûneke ve
yüzkürûne ismekel hakîme elhasîbe feerselte aleş şemsi sırra
esmâ-ike fekâne aleyhim mahrûkâtin teşleu esrârühâ berden
ve selâman ve yümüddûne meahâ külle leyletin hattâ tescüde
tahte sâkıl arşi liazameti mülkike ve rubâbiyyetike fekulte fî
kelâmike veşşemsü tecrî limüstekarrin lehâ zâlike takdîrul
azîzil alîm. Ve bil aynil hamietilletî tağzübü fîheş şemsü mines
sırrı ve bil kutbil vahdâniyyü ellezî yahduru bi zâtiken
nûraniyyeti ınde tulûış şemsi ebeden ve bi men kâne meahü
fid dâirati vahdâniyyeti ve hadura bihil muhtesavvune min
ıbâdikellezîne istafeytehüm min beyni evliyâike ve hümül
evtâdül erbeatüllezîne bihim erseyte dıyâcîce mahlûkâtike ve
sekente ravatehüm ve ecibte bihim fil cihâtil erbeati mined
dünyâ duâe ıbâdike ve bil harsi vel ğavsillezîne yesteğâsü
bihim fiş şedâidi ven nevâzili kâfete mahlûkâtike ves sebîne
raculen ellezîne yahdurûne külle yevmi ınde tulîış şemsi alâ
mahlûkâtike fil felekir rabiı ve yenadûne halfe savtir
rûhâniyyeti vel melâiketil kerûbiyyine bi ismikel kaviyyi
fetemedühüm bi kuvvetin zâlikel ismi feyücürrûne mecrâ
eşşemsi fil fülki bisürati ta’zîmen li ismike yâ kaviyyü
emiddenî bi kuvvetin minke ve sehhirlî rûhâniyyeteş şemsi
sultanetel avâlimi ve reîsühüm rukyâîl aleyhisselâm ve sehhir
allâhümme rûhâniyyetel kameri ve reîsühüm cebrâîl feinnî
seeltüke bin nûril muveddiıl müstedî-ı fî dâretil kameril
muktebisi min nûri habîbike ve safiyyike ve hâtemi enbiyâ-ike
seyyidinâ Muhammed in sallallâhü aleyhi ve selleme fil leyleti
elletî hebeta fîhel kameri mines semâ-i li icâbeti da’vetike ve
ta’zîmike fe enşakka nısfeyni ba’de en aktebise min nûri
kalbihi nuran ve dıyâen febihakkı hâzen nebiyyil kerîmi ve
âlihi ve ashâbihi ve küllü menit tebea minhâcehü ilâ yevmid
dîni ve küllü rasûlin ve nebiyyin min benî Âdeme ilâ seyyidil
âlemîne en tüsahhıralî yâ Allâhü errûhâniyyetel ulviyyete ves
süfliyyetellezîne yahdümûned derâriyyes sebate yefalûne
külle emrin ürîdühü eyne rûhâniyyeti felekil merîh ve
reîsühüm semsemâîl ecîbû da’vetî vahdurû entüm ve
ruhâniyyetü feleki utârid ve reîsühüm mîkâîl ve rûhâniyyeti
felekil müşterî ve reîsühüm sarfeyâîl ve rûhâniyyeti felikiz
zührete ve reîsühüm anyâîl ve rûhâniyyeti felekil mukâtil ve
reîsühüm elhâkimü alel emlâkil ulviyyeti sâhibül felekis sâbiı
vel ılmil câmi-ıs seyyid kesfeyâil aleyhisselâmü eselüke ilâhi bi hakkir ruusâ-is sebati ve mâ kâne meahüm minel ervâhır
rûhâniyyeti vel ecsâdil muhtehideti hâülâ-i min külli zî rûhın
ve nefsin entümüddenî bilübsil hasseti min ıbâdike ve evliyâ￾ike hattâ ekûle liş şeyin kün feyekûne bi kudretike innemâ
emruhu izâ erâde şeyen en yekûlelehü kün feyekûn
fesübhânellezî biyedihi melekûti külli şeyin ve ileyhi turceûn.
Akbil eyyühel emîru müzhibe sâhibil libâsil asfer vel livâil
asfer vel feresil asfer ente ve cünûdike ilâ meclisî akbil
eyyühel emîru mürrete sâhibil libâsil ebyad vel livâil ebyadu
vel feresil ebyadu ente ve a’vânüke vefal mâ emartüke bihi
akbil eyyühel emîru bürkâne sâhibil libâsil ezrakı vel livâ-il
ezrakı vel feresel ezrakı ve ente ve ehli memleketike vemtesilû
emrî akbil eyyühel emîru şemhûreşe sâhibil libâsil ahdari vel
livâ-il ahdari vel feresil ahdari ente ve ehli bisâtike ve esriû ilâ
mâ da’vetüküm ileyhi akbil eyyühel emîrul ebyad sâhibil
libâsil ağberillezî ıhteleta libâsühü beynel beyâdı ves sevâdi
livâühü ağberu ve feresühü ağberu ahdır meclisî vesma’
da’vetî ente ve kavâdike akbil yâ seyyidid dâireti ve melikil
mülûkis sebati sâhibil libâsil esvedi vel livâ-il esvedi vel
feresil esvedi vel ceyşil esvedi vefal mâ emertüke bihi ente ve
vüzerâüke ve hıcâbüke ve men kâne tahte tâatike ve
memleketike minel asâkiri vel cünûdilleti lâ yuhsâ lehâ
adedün ve mahtevâ aleyhi sultânüke ve halîfetüke minel
afârîtet tayyârati feinnî aksemtü aleyküm eyyetühel ervâhul
ulviyyetü ves süfliyyetü bi yevmil ahadi ve mâ kâne fîhi ve mâ
yekûnü ve aksemü aleyküm bi yevmil isneyni ve mâ halaka
fîhi ve men mâte fîhi ve küllü şeyin minel a’mâlis sâlihati
kânet fihi ve avecet fihi ve aksemü aleyküm bi yevmis sülâsâ-i
ve mâ ahdesellâhü fîhi min a’mâlil halkı ve ahvâlihim ve
aksemu aleyküm bi yevmil erbeâ-i ve mâ cealallâhü fîhi minel
meknûnâti ve ezhera fîhi minel âyâti ve aksemü aleyküm bi
yevmil hamîsi ve mâ enzele fîhi alâ evliyâ-ihi minel ılmil
muktebisi ve aksemu bi seyyidil eyyâmi bi yevmil cumuati ve
mâ enzelellâhü fîhi min hayril mü’minîne min ıbâdihi ve min
nukmetiz zâlimîne min mahlûkâtihi ve bi yevmis sebti ve bil
istevâ-il ma’lûmi fîhi bil kahri vel ğalebeti ves seyâdeti li
rabbinâ alel arşil mecîdi mea azamet. Cürmil arşi ve zâtihi
fekülle mâ aksemtü bihi aleyküm yâ ashâbe ehlil cüdûli ve
da’vetil kevâkibis seyyâreti. Eyne mâ tekûnü ye’ti bikümullâhi
cemîâ. Da’vetüküm eyyühel ervâhıt tâhirati ilâ icâbeti da’vetî bi hakki hâzihid derâris sebati eynel ervâhıl ulviyyetillezîne
yahdümûne dürereş şemsi ashâbül felekir râbiı akdümû
vahdurû meclisî eynel ruhâniyyetillezîne yahdümûne dürerel
kamera erbâbül felekil evveli ahdurû mekâmî hâzâ
barakallâhü fîküm ve aleyküm eyner ruhâniyyeti dürerel
merîhı ehle felekil hamîs eyner rûhâniyyeti utârid ehle felekis
sânî eyner rûhâniyyetil müşterî ashâbel felekis sâdisi eyner
rûhâniyyetiz zührete ashâbel felekis sâlisi eyner rûhâniyyeti
keyvâne ashâbel felekis sâbiı ahdurû bi ecmaaküm bi
huyûliküm ve rummâtiküm ve tubûliküm ve cünûdiküm
vahdurû meclisî vesmeû hıtâbî vefalû mâ emertüküm bihi min
külli mâ ürîdü bi hakkil eyyâmis sebati ved derârîs sebati vel
mülûkis sebati ver rûhâniyyetis sebati vel hurûfis sebati
akbilû ve lâ tenfirû. Vemâ emrinâ illâ vâhidetün kelemhın bil
basar. Ev hüve akrabü innallâhe alâ külli şeyin kadîr.
Bu da’vetle amel etmenin şekli: İkinci cüzde, Onyedinci bölüm
olan “Hıdmetel Cin” babındaki şartlara göre halvete girersin.
Halvete girmeden önce, iftar vaktinde gümüş bir levha üzerine adı
geçen Cetveli nakş edip, halvette iken cetveli karşında görecek bir
şekilde asarsın. Sağ avucunada zaferan ve su ile adı geçen cetveli
yazarsın. Halvete girdikten sonra oruçlu olarak her farz namazın
arkasından yedi (7) defa Azimeti okursun. Okuma esnasında da
Cavi, Senderus, Lübani zeker, Kafur, Zaferan, Sent ve Mastaki
buhurlarını yakarak tüttürürsün.
Ey Allah için kardeşim! Yedinci gün adedi belli olmayan Asker
lerin senin önünde hazır olduğunu görürsün. Askerlerin yanındada
yedi Mülükü ve yedi Ruhaniyeti de görürsün. Sana selam verirler.
Sen onların selamını al. Onlar sana şartlarını söyledikten sonra
ahitlerini al. Onlardan hergün için, güçlü ifritlerden senin işlerini
görmesi için yedi (7) arkadaş iste. Onlar sana o yedi ifritin ismini
söylerler. Sende o yedi İfritin isimlerini bir kart üzerine yazarsın.
Bundan sonra dünyevi işlerden herhangi bir hacetini gidermek
istediğinde, o isim yazılı kartı, dördüncü bölüm olan “ Altın ve
gümüş madenlerini çıkarmak” bölümündeki Tenkar ile buhurlarsın.
O günün hadimi göz açıp kapamadan daha kısa bir sürede senin
önünde hazır olur.
Hayırları celb etmede ve kötülükleri def etme işlerinde
kullanırsın. Tevfik Allah Teala dandır.
Resim cikmamis
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
zdemir 15:18 05.10.19
Kardeşim kaynak ne ? Özelden yazar mısın ?@spitol

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
spitol 15:19 05.10.19
zdemir Nickli Üyeden Alıntı:
Kardeşim kaynak ne ? Özelden yazar mısın ?@spitol
Gencine i esrar 2

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up