Huddam ilmi

Hüddam Daveti Özel Terkip - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Huddam ilmi>Hüddam Daveti Özel Terkip
musab034 20:00 09.10.19
Paylaşıldıysa affola ben kitaptan alıntı yaptım
şaysen denemedim ama tecrübe edenler olmuş denemek isteyen kardeşlere hediyemdir
Birçok defalar tecrübe edilmiş ve sonuç alınmış olan bu
tertip o kadartesirlidir ki sadece hergece Yatsı
namazından sonra 1 defa okunduğunda bile okuyan
kimsede müthiş acaiplikler meydana gelir. Okunan bu tertip sayesinde diğer insanlar ve cinler, okuyan kimsenin hidayet derecesine göre o kimsenin adeta
hizmetine girerler. Bu tertip tarih boyunca sıkıntılı anlarda ve harp
zamanlarında hüddam ilmine vakıf olan kimselerce defalarca kez uygulanmış ve bi'iznillah sonuç alınmıştır. Bu tertip herhangi bir mühim
dileği bulunan şahıslara, havass kitaplığı bakımından zengin tarihimizden
bir altın hediyedir.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Külli zî mülkin memlûkin
lillâhi ve küllü zî ızzetin
feğâlibühüllâhi ve küllü zî kuvvetin fedaîfün ındallâhi ve
küllü cebbârin
fesağîrün ındallâhi ve küllü zâlimin lâ mehîsa lehü
minallâhi yâ a'dâe hâmili
kitâbî hâzâ ve yâ hâsidîhi minel insi
vel cini veş şeyâtîni vel afârîtil mütemerridîni fehâtemü
süleymân ibni dâvud
aleyhimes selâmi alâ efvâhihim ve asâ mûsebni ımrân
aleyhis selâmi alâ
ektâfihim ve hayruküm beyne a'yüniküm ve şerraküm
tahte akdâmiküm ve lâ gâlibe
leküm illallâhi yâ hâmile kitâbî hâzâ fî
ızzillâhil mâniıllezî lâ yezillü men ı'tezzi bihi ve lâ yekşifü
menistütira
bihi sübhâne men elcemel bahra bi kelimâtihi sübhâne
men etfâe nâra ibrâhîme bihikmetihi sübhâne men tevâdaa külli şeyin li azametihi
akbil ve lâ tehaf necevte minel
kavmiz zâlimîne lâ tehâfü deraken ve lâ tahşâ lâ tehaf
inneke entel a'lâ lâ
tehâfâ innenî meakümâ esmeu ve erâ. Allâhümme ihram
hâmile kitâbî hâzâ vestürhü
bi sitrikel bâkî elhasîni fî leylihi ve nehârihi ve za'nühü ve
karârühüllezî seterte bihil evliyâekel
müttekâne min a'dâikel kâfirîn. Allâhümme men âdâhü
feâdihi ve men kâdehü
fekidhü ve men nesabe lehü fehhan fehuzhü vatfi anhü
nârü men erâde bihi
adâveten ve şerran ve ferric anhü külle hemmin ve dîkın
ve lâ tühammilhü mâlâ
yütîku entellâhü lâ ilâhe illâ entel hakkul
hakîk. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve
sahbihi ve selleme
teslîmâ. Bismillâhirrahmânirrahîm. Tahassantü bizil
mülki vel melekûtü ve
tevekkeltü alel hayyillezî lâ yenâmü ve lâ yemûti bismillâhi
mâ a'zamallâhü Küllemâ ev kadû
nâran lil harbi etfâ hallâhü Kef He Ye Ayın Sad kefeytü
Ha Mim Ayın Sin Kaf
humîtü ve vukîtü sitrullâhi mesbûlü aleynâ ve aynullâhi
nâzaratün ileynâ bi
havlillâhi lâ yakdürü ehadün aleynâ Vallâhü min verâihim
muhît. Bel hüve kurânün mecîd. Fî levhın
mahfûz. Allâhü hafîzun aleyhim ve mâ ente aleyhim bi
vekîl. Allâhümmahfeznâ min
külli sûin yü'zînâ vahrüsnâ bi aynikelletî lâ tenîmüve
ahcibnî min şerriş
şeyâtîne vel insi vel cini inneke alâ külli şetin kadîr.
Bismillâhi an yeminibismillîhi an şimâli bismillâhi an halfî
bismillâhi sûretül kürsiyyi aleynâ tedûrü kemâ dâres sûri
alâ medînetir rasûli
sübhânallâhi ve bi hamdihi sübhânallâhil azîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahü
lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve
lâ nevm. Lehû mâ
fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ
biiznihi. ya’lemü mâ
beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min
ilmihî illâ bimâ şâe
vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü
hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül
azîm. Bismillâhirrahmânirrahîm.
Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ
seyyidinâ muhammedin ve
alâ âlihi ve sahbihi ve ekûn. Allâhümme innî eselüke ve
etevesselü ileyke Yâ
Allâhü Yâ Allâhü Yâ Allâhü Yâ Rahmânü Yâ Rahmânü
Yâ Rahmânü Yâ Rahîmü Yâ Rahîmü
Yâ Rahîmü Yâ hin Yâ hin Yâ hin Yâ
Rabbâhü Yâ Rabbâhü Yâ Rabbâhü Yâ Seyyidâhü Yâ
Seyyidâhü Yâ Seyyidâhü Yâ Hüve Yâ
Hüve Yâ Hüve Yâ Ğıyâsî ınde şiddetî Yâ enîsî ınde vahdetî
Yâ Mucîbî ınde
da'vetî Yâ Allâhü Yâ Allâhü Yâ Allâhü. Allâhülâ ilâhe illâ
hüvel hayyul kayyûm. Yâ Hayyü Yâ
Kayyûmü yâ men tekûmüs semâvâti vel ardu bi emrihi yâ
câmiul mahlûkâti tahte
lutfihi ve kahrihi eselüke allâhümme en tüsahharalî
rûhaniyeti hâzi hil âyetiş
şerîfeti tüînenî alâ kadâi havâicî yâ men lâ te'huzühü
sinetün ve lâ nevm. İhdinâ ilel hakki ve ilâtarîkın müstekîmin hattâ esterîha minel levmi lâ ilâhe illâ
ente sübhâneke innî
küntü minez zâlimîn. Yâ men lehü ekûn semâ vâti ve mâ
fîl ard. Men zellezî
yeşfeu ındehü illâ bi iznih. Allâhümmeşfa'li ve erşidnî fîhî
ürîde min kadâi havâicî ve isbâti kavlî ve
fi'lî ve ameli ve bârikli fî ehlî yî men ya'lemü mâ beyne
eydîhim ve mâ
halfehüm ve lâ yuhîtûne bi şeyin min ılmih. Yâmen
ya'lemü damîra ıbâdihi sirran
ve cehran eselüke allâhümme en tü sahhiralî huddâme
hâzihil âyetil azîmeti ved da'vetil münîfeti ekûn
ilî avnen alâ kadâi havâicî heylen heylen cevlen cevlen
meliken meliken yâ men
lâ yetesarrafü fî mülkih. İllâ bimâ şâe ve sia kürsiyyühüs
semâvâti vel ard.
Sehhirlî abdike kendiyâse hattâ yükellimünî fî hâli
yakazatî ve yüînenî fî cemîa havâicî yâ men ve lâ
yeûdühü hıfzihümâ ve hüvel aliyyül azîm. Yâ Hamîdü Yâ
Mecîdü Ya Bâisü Yâ Şehâdü
Yâ Hakku Yâ Vekîlü Yâ Kaviyyü Yâ Metînü kün lî avnen
alâ kadâi havâicî bi elfi
elfi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Aksemtü
aleyke eyyühes seyyidül
Kendiyâse ecibnî ente ve huddâmike ve eînûni fî cemîı
ümîrû bi hakki mâ
ta'tekıdînehü minel azamet. Vel kibriyâi ve bi hakki
hâzihil âyetil azîmeti ve
bi seyyidinâ muhammedin aleyhis salâtü vesselâm. Ecib
eyyühes seyyidil kendiyâs
esreu minel berk. Ve mâ emrinâ

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Filozof 20:03 10.10.19
Biriside davet yerine hadim hediye etseymiş bize

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
havashavas 22:10 10.10.19
menekşe 16:38 15.10.19
çok güzel bir dua paylaşım için Allah razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ALCHEMY 16:50 15.10.19
Lankarani Nickli Üyeden Alıntı:
Biriside davet yerine hadim hediye etseymiş bize
oda olur zamanla lakin hediye çabuk su kaynatıyor unutma en güzeli aradaki sözleşme

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Venom 16:53 15.10.19
Lankarani Nickli Üyeden Alıntı:
Biriside davet yerine hadim hediye etseymiş bize
Ağladım gülmekten ömrün uzun olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Filozof 20:06 15.10.19
ALCHEMY Nickli Üyeden Alıntı:
oda olur zamanla lakin hediye çabuk su kaynatıyor unutma en güzeli aradaki sözleşme
Acaba kaynamaların sebebi bizmiyiz yoksa onlarmı ? daha önce böyle hediyye almadığımıza göre halu-kaziyeni bilmiyorum.
Sözleşme derken kendimizin şahsen davet yapmamız gerektiğinimi ima ediyorsun kardeşim ?


---------- Post added 15.10.19 at 21:07 ----------

Venom Nickli Üyeden Alıntı:
Ağladım gülmekten ömrün uzun olsun
Gerçi ciddi ciddi söyledim ama bir kardeşimizin yüzünü güldürdüysek ne ala

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ALCHEMY 20:41 15.10.19
Lankarani Nickli Üyeden Alıntı:
Acaba kaynamaların sebebi bizmiyiz yoksa onlarmı ? daha önce böyle hediyye almadığımıza göre halu-kaziyeni bilmiyorum.
Sözleşme derken kendimizin şahsen davet yapmamız gerektiğinimi ima ediyorsun kardeşim ?


---------- Post added 15.10.19 at 21:07 ----------Gerçi ciddi ciddi söyledim ama bir kardeşimizin yüzünü güldürdüysek ne ala
Hocam davet ile de olur farklı şekiller de de lakin sözleşme olacak en güzeli

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Filozof 20:44 15.10.19
ALCHEMY Nickli Üyeden Alıntı:
Hocam davet ile de olur farklı şekiller de de lakin sözleşme olacak en güzeli
Özelden detaylı yazarsan çok makule geçer kardeşim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
inisiye 23:25 22.10.19
1 2