Huddam ilmi

Katli Cin (Bir cinniyi öldürmek istersen) - Sayfa 3 - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3
Huddam ilmi>Katli Cin (Bir cinniyi öldürmek istersen)
sosyopat 13:45 04.12.20
Sur Nickli Üyeden Alıntı:
Aynen öyle. Herkes bildiğini bu konuda öğretmek zorunda değil. Herkes bildiğini öğretip vebal almak da istemez. Bildiğini bu konuda öğretecek kişiye sor. O söylesin. Ben o riski alamam.
Saygı duyarım ama tehlikeli olduğunun herkez farkındadır zaten bilmeyen insanlarda gidip kimseden cin çıkarmaya uğraşmaz
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Secretque 23:08 04.12.20
Bir kardeşimizde musallat var öğürüp duruyor kusamıyorda galiba aşık cin musallat olmuş hocada çıkartamamış ne önerirsiniz
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Duruk 12:50 20.12.20
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] senin ki araba sürmesini bilmeyen ama trafikte sürmek isteyene benziyor
1- cini lisana sen değil seninle olan cin lisana alır sen okumayaprsın
2- hastayı 7 ayeltel kürsi ile daireye al kendinide
3- 1–Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

2– E yeveddu ehadukum en tekûne lehu cennetun min nahîlin ve a’nâbin tecrî min tahtihel enhâru, lehû fîhâ min kullis semarâti ve esâbehul kiberu ve lehu zurriyyetun duafâu fe esâbehâ ı’sârun fîhi nârun fahterakat kezâlike yubeyyinullâhu lekumul âyâti leallekum tetefekkerûn(tetefekkerûne).

3– İnnellezîne keferû len tuğniye anhum emvâluhum ve lâ evlâduhum minallâhi şey’â(şey’en), ve ûlâike hum vekûdun nâr(nâri).

4–Lekad semiallâhu kavlellezîne kâlû innallâhe fakîrun ve nahnu agniyâu se nektubu mâ kâlû ve katlehumul enbiyâe bi gayri hakkın, ve nekûlu zûkû azâbel harîk(harîki).

5– Zâlike bimâ kaddemet eydîkum ve ennallâhe leyse bi zallâmin lil abîd(abîdi).

6– İnnellezine keferu bi ayatina sevfe nuslihim nara. Kullema nadicet culuduhum beddelnahum culuden gayraha li yezukul azab. İnnallahe kane azizen hakima

7– Yuridune en yahrucu minen nari ve ma hum bi haricine minha, ve lehum azabun mukim.

Ve yevme yahşuruhum cemîa(cemîan), yâ ma’şerel cinni kadisteksertum minel ins(insi) ve kâle evliyauhum minel insi rabbenestemtea ba’dunâ biba’dın ve belagnâ ecelenellezî eccelte lenâ, kâlen nâru mesvâkum hâlidîne fîhâ illâ mâ şâallâhu, inne rabbeke hakîmun alîm(alîmun).

9–Ve lev terâ iz yeteveffellezîne keferûl melâiketu yadrıbûne vucûhehum ve edbârehum, ve zûkû azâbel harîk(harîkı).

10–Vesteftehû ve hâbe kullu cebbârin anîd(anîdin).
11-Min verâihî cehennemu ve yuskâ min mâin sadîd(sadîdin).
12– Yetecerrauhu ve lâ yekâdu yusîguhu ve ye’tîhil mevtu min kulli mekânin ve mâ huve bi meyyit(meyyitin), ve min verâihî azâbun galîz(galîzun).
13–Ve terel mucrimîne yevme izin mukarrenîne fil asfâd(asfâdi).
14– Serâbîluhum min katırânin ve tagşâ vucûhehumun nâr(nâru).

15–Ve le kad cealnâ fis semâi burûcen ve zeyyennâhâ lin nâzırîn(nâzırîne).
16– Ve hafıznâhâ min kulli şeytânin recîm(recîmin).

17- Ve kulil hakku min rabbikum fe men şâe fel yu´min ve men şâe fel yekfur innâ a´tednâ liz zâlimîne nâren ehâta bihim surâdikuhâ, ve in yestegîsû yugâsû bi mâin kel muhli yeşvîl vucûh(vucûhe), bi´seş şerab(şerabu) ve sâet murtefekâ(murtefekan).

18– Kâle rabbî innî ve henel azmu minnî veştealer re’su şeyben ve lem ekun bi duâike rabbî şakıyyâ(şakıyyen).

19–Kezalike nakussu aleyke min enbai ma kad sebak, ve kad ateynake min ledunna zikra.

20– Lev ya’lemullezîne keferû hîne lâ yekuffûne an vucûhihimun nâre ve lâ an zuhûrihim ve lâ hum yunsarûn(yunsarûne).
21-Kâlû harrikûhu vansurû âlihetekum in kuntum fâılîn(fâılîne)
22– İnnekum ve mâ ta’budûne min dûnillâhi hasabu cehennem(cehenneme), entum lehâ vâridûn(vâridûne).

23–Sâniye ıtfihî li yudılle an sebîlillâh(sebîlillâhi), lehu fid dunyâ hızyun ve nuzîkuhu yevmel kıyâmeti azâbel harîk(harîkı).
24–Hâzâni hasmânihtesamû fî rabbihim fellezîne keferû kuttıat lehum siyâbun min nâr(nârin), yusabbu min fevkı ruûsihumul hamîm(hamîmu).
25– Kullemâ erâdû en yahrucû minhâ min gammin uîdû fîhâ ve zûkû azâbel harîk(harîkı).

26- Ve men haffet mevâzînuhu fe ulâikellezîne hasirû enfusehum fî cehenneme hâlidûn(hâlidûne).
27– Telfehu vucûhehumun nâru ve hum fîhâ kâlihûn(kâlihûne).

28–Ve men câe bis seyyieti fe kubbet vucûhuhum fîn nâr(nâri), hel tuczevne illâ mâ kuntum ta’melûn(ta’melûne).

29–Fe ma kane cevabe kavmihi illa en kaluktuluhu ev harrıkuhu fe encahullahu minen nar, inne fi zalike le ayatin li kavmin yu'minun.

30–Yevme tukallebu vucuhuhum fin nari yekulune ya leytena eta'nallahe ve eta'ner resula.

31– Vellezîne keferû lehum nâru cehennem(cehenneme), lâ yukdâ aleyhim fe yemûtû ve lâ yuhaffefu anhum min azâbihâ, kezâlike neczî kulle kefûr(kefûrin).
32–Ve hum yastarihûne fîhâ, rabbenâ ahricnâ na’mel sâlihan gayrellezî kunnâ na’mel(na’melu), e ve lem nuammirkum mâ yetezekkeru fîhi men tezekkere ve câekumun nezîr(nezîru), fe zûkû fe mâ liz zâlimîne min nasîr(nasîrin).

33–Ve-ssâffâti saffâ(n)
Fe-zzâcirâti zecrâ(n)
Fe-ttâliyâti zikrâ(n)
İnne ilâhekum levâhid(un)
Rabbu-ssemâvâti vel-ardi vemâ beynehumâ ve rabbu-lmeşârik(i)
İnnâ zeyyennâ-ssemâe-ddunyâ bizînetin(i)lkevâkib(i)
Ve hifzan min kulli şeytânin mârid(in)
Lâ yessemme’ûne ilâ-lmele-i-l-a’lâ veyukżefûne min kulli cânib(in)
Duhûrâ(an)(s) velehum ‘azâbun vâsib(un)
İllâ men hatife-lhatfete feetbe’ahu şihâbun śâkib(un)

34–Kul yâ ıbâdıllezîne âmenûttekû rabbekum, lillezîne ahsenû fî hâzihid dunyâ haseneh(hasenetun), ve ardullâhi vâsiah(vâsiatun) innemâ yuveffas sâbirûne ecrehum bi gayri hisâb(hisâbin).
35–E fe men hakka aleyhi kelimetul azâb(azâbi), e fe ente tunkızu men fîn nâr(nâri).

36– Ve kezâlike hakkat kelimetu rabbike alellezîne keferû ennehum ashâbun nâr(nâri).
37–Fîl hamîmi summe fîn nâri yuscerûn(yuscerûne).

38–İnnellezine yulhıdune fi ayatina la yahfevne aleyna, e fe men yulka fin nari hayrun em men ye'ti aminen yevmel kıyameh, i'melu ma şi'tum innehu bima ta'melune basir.

39–İnne şeceretez zakkûm(zakkûmi).
Taâmul esîm(esîmi).
Kel muhl(muhli), yaglî fîl butûn(butûni). Ke galyil hamîm(hamîmi). Huzûhu fa’tilûhu ilâ sevâil cahîm(cahîmi). Summe subbû fevka re’sihî min azâbil hamîm(hamîmi). Zuk, inneke entel azîzul kerîm(kerîmu). İnne hâzâ mâ kuntum bihî temterûn(temterûne).

40–Meselul cennetilleti vuidel muttekun, fiha enharun min main gayri asin, ve enharun min lebenin lem yetegayyer ta'muh, ve enharun min hamrin lezzetin liş şaribin, ve enharun min aselin musaffa, ve lehum fiha min kullis semerati ve magfiretun min rabbihim, ke men huve halidun fin nari ve suku maen hamimen fe kattaa em'aehum.

41– Ven necmi izâ hevâ.

42–Ve lekad câehum minel enbâi mâ fihî muzdecer(muzdecerun).

43–Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni). Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
Yâ ma'şeral cinni vel insi inisteta'tum en tenfuzû min aktâris semâvâti vel ardı fenfuzû, lâ tenfuzûne illâ bi sultân(sultânin). Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni). Yurselu aleykumâ şuvâzun min nârin ve nuhâsun fe lâ tentesırân(tentesırâni).

44– Summe innekum eyyuhed dallunel mukezzibun. Le âkilûne min şecerin min zakkumin. Fe mâliûne minhâl butûn(butûne). Fe şâribûne aleyhi minel hamîm(hamîmi).

45–Tebârakellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli şey'in kadîr(kadîrun).

46–Ve ennâ le mesnes semâe fe vecednâhâ muliet haresen şedîden ve şuhubâ(şuhuben). Ve ennâ kunnâ nak’udu minhâ mekâıde lis sem’i fe men yestemiıl âne yecid lehu şihâben rasadâ(rasaden). Ve ennâ minnel muslimûne ve minnel kâsitûn(kâsitûne), fe men esleme fe ulâike teharrev reşedâ(reşeden). Ve emmel kâsitûne fe kânû li cehenneme hatabâ(hataban).

47–İnnelleziyne fetenülmü'miniyne velmü'minati sümme lem yetubu felehüm 'azabü cehenneme ve lehüm 'azabülhariykı.

48–Ves semâi vet târık(târıkı). Ve mâ edrâke met târik(târiku). En necmus sâkıb(sâkıbu).

49–Fe enzertukum nâran telezzâ.
Lâ yaslâhâ illâl eşkâ.Ellezî kezzebe ve tevellâ.

50–Kellâ le yunbezenne fîl hutameh(hutameti). Ve mâ edrâke mel hutameh(hutametu). Nârullâhil mûkadeh(mûkadetu). Elletî tettaliu alel ef’ideh(ef’ideti). İnnehâ aleyhim mu’sadeh(mu’sadetun).
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Duruk 21:25 20.12.20
Bu ayetleri hastaya 1 ay hergün okusun kendine hasta kendine okuması hem onu rahatlatır hemde musallat artık dayanamaz bu öldürme ayeti dir hasta kişi bunu kendine içtenlikle yavaş yavaş okusun eğer musallat ı varsa okutmamak için herşeyi yapacak hasta kendine okuyamazsa abdestli korumaya alıp kendini başkası okusun üflesin her ayar bitiminde
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Simitci 00:30 24.12.20
Dire Vengeful Nickli Üyeden Alıntı:

Bir cinniyi öldürmek istersen şu şiiri ve ayeti kerimeyi bir kağıda yazıp
evin kapısının üstüne as o eve cin giremez, eğer girse filhal bu ayeti
kerimenin cinleri çöküp o şerli cinniyi öldürürlerKAYNAK: GENCİNEİ ESRAR
Safran misk amber gülsuyu karışımı mürekkep ile yazıp eve asıcam aynı zamanda içimdeki cin içinde üstümde taşısam etki eder mi, ek olarak günlük okumam gereken bişe ve yakmam gerek buhur var mı
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Galaxy51 07:28 26.01.21
Bu uygulamada gorevlendirme azimeti nedir
Vede bahseddiginiz konusturma suresi nedir
Bilgi verirseniz seviniriz ins

---------- Post added 26.01.21 at 07:30 ----------

Sur Nickli Üyeden Alıntı:
Bu uygulamanın ayrıca bir görevlendirme okuması vardır.

---------- Post added 03.12.20 at 17:28 ----------


Tek bir ayetle konuşturulabilir cin. Eğer bedenin içindeyse o ayeti duyduğunda bülbül olur resmen.
Nedir bu gorevlendirme icin okunan azimet
Ve tek ayet ile yakma ayeti
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ego 11:21 21.03.21
Evi başkasına kiralamak gibi desenize diğer cinler geldiğinde hop buranın yeni sahibi biziz kaybol bakalım diyolar heralde
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3