Huddam ilmi

Deveti ezeliyye - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Huddam ilmi>Deveti ezeliyye
Sadi 18:42 27.08.20
Her türlü şerli varlıkları yakmak, ulvi ve süfli cinleri melikleri bir yerde
toplamak içindir. Buhur ları mahlep lüban kafur cavi dir.Daveti şerif budur.


Okunuşu:
Aksamtu bikâhiril cebâbireti vekâsifil firâineti vemebȋdil ekâsȋreti
vekâsimil mütemerridȋne vekâhirittâgȋne velbâkȋne velcemmil
cinni vel-afârȋti veşşeyâtȋni bilicâmi suvârimi savâiki biseyfi kahri
satvetihi alâ cemȋ-il ervâhittâhiretil fâilȋnel müsebbihȋnezzâkirȋne,
vel-ardiyyetişşedȋdetil kaviyyeti vettayyâratül mereddetünnâimȋne
velkâimȋne illâ mâ ecebtüm ve esra’tüm vefealtüm kezâ ve kezâ
bihakki kâlkeyâȋl ve derdeyâȋl ve mehmeyâȋl semsemâȋl ve
bihakki heybûdeşin heybûdeşin heyûreşin heyûreşin şâhetehin
alşekin alşekûmin kerȋrin kerȋrin tetlȋhin tetlȋhin tûrânin tûrânin
mezcelin mezcelin bezcelin bezcelin terkabin terkabin berheşin
berheşin galmeşin galmeşin eyne burkânül emȋr ve cunûdühû,
eyne şemhûreşil kâzȋ ve ehlü tâatihȋ biazȋmeti hükmi kâhirin ve
zecrin gâlibin, eyne zûb-a ve gâvedühû, eynel afârȋtül
mütemerridȋne, eyne meymûnel emȋr ve ehlü bisâtihȋ, eyne
şemerdelül kebȋr, eyne şemtûn, eyne abdunnâr, eynel afârȋtül
kebȋr errâkibü alennâkatil hamrâ-e, eyne kaşdâm eyne tafȋl eyne
atâb eyne mukâtilül hêribi minennemârideti, eyne kataş, eyne
mâriş eyne asâb eyne vatâb eynel hâilȋne fil aktâri velhâimȋne
alerruûsü vesâkinil miyâhi fil kıfâri vessâirȋne billeyli vennehâri,
eynel afârȋt, vekabâilil müslimȋn, eynel mütemerridȋne veşşeyâtȋn,
a’zemü aleyküm bil azȋmetil hafiyyetil kaviyyetil letȋ teseyettara alâ cemȋi kabâilil cinni vetahdau lehel cebâbiretül ekâsiretü
bihakki mâ fȋhâ minel esmâil kaviyyeti tahtûn behtûn
kehtahûniyetin kehkehȋcin heyârûşin beşârişin keşkeşin
meşâhetehin yelhânin yelhamûn heydûhaşin meşnecâ neyûmehin
hedûrȋdin andȋdin ehyâmûneşin leymûtin heyûtin şeymûtin
deymûtin sâlimȋne biselâtin selâtin hetahtahȋlin hethȋlin
leyûheyecin mehlin mehyecin ma’yûkaşin leyûkaşin berkan şûlen
mekeykelehûcin feyeyâtehin feyâtehin berhûnahyânehin yûbiyetin
yûbiyetin yetin yetin betin betin yâhin yâhin şerâhin aymûtin
tûyeşâ makyâlin feykalin fekacin mahmetin betahşehşelâmûgin
gaytûbeyârin beyâmekedin ekedin ber-ûdin akbil eyyühel ifrȋtül
kebȋr ente vehüddâmü hâzihil azȋmeti vef-alû kezâ ve kezâ ( kezâ
ve kezâ yerine hacetini söyle, mesela celb, tehyic, musallat, irsali
hatif, ifrit getirme, cin getirme, cin yakma, vs.) bihakkis seyyidil
hâkimi alça cemȋil afârȋtil kebȋr, velgâlibü aleyküm emruhû
bihakki derdeyâilül melekül azȋm vebihakki kelkeyâȋl vebihakki
semsemâȋil vebihakki mehmeyâȋil inkânet illâ sayhaten vâhideten
feizâhüm cemȋun ledeynâ muhdarûn, uhdurû vef-alû mâ
emertüküm bihi min kezâ ve kezâ (burda yine hacet söylenir) ecib
eyyühel ifrȋtüttâbi-i eyne zekeriyyâ eynettâhirȋnet tâirȋn eyne
erkam eynet tâirȋn kâle ifrȋtün minel cinni ene âtȋke bihi kable en
yertedde ileyke tarfüke ve innȋ aleyhi lekaviyyün emȋn, akbilû yâ
ma’şeral cinni vehüddâmül azȋmetil hafiyyeti ledeyküm, eyne kendûrul ifrȋtil gâyisi fitturâbi velhevâ, eynel ifrȋtetüş şakr⒠eynel
cinniyyetül hamr⒠bintül ifrȋtül ahmer, eyne mürre eynel ifrȋtül
müzheb, accilû bimâ emertüküm bihȋ bihakkirru-usâtil kirâmil
erbeati vessalatȋnil hâkimȋne aleyküm derdeyâȋl mehmeyâȋl
kelkeyâȋl semsemâȋl heyâ bihakkihâ aleyküm vetâ-atihâ ledeyküm,
vebihakki berȋşin berȋşin batheşin batheşin keşârişin keşârişin
taytamȋşin taytamȋşin el-acel yâ reyhânül ifrȋt eyneke yâ kehlân yâ
binti burkân accilû yâ hüddâ

Grncine-i esrar
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Berzahı-Şah 15:37 28.08.20
Allah Razı Olsun Üstadım Bir Yan Etkisi Varmıdır Peki ? Başımıza Birşey Gelmesin
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Beyazkar 17:09 04.09.20
Cevapla Up