Huddam ilmi

Sonuç veren cin daveti - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Huddam ilmi>Sonuç veren cin daveti
AhirZaman 15:42 11.10.20

Cinler üzerine hakim olmak ve onları davet etmek istersen: Önce yedi gün her farz namazın
ardından 1000 defa Allah c.c. ismi şerifini, 265 defa ''Lâ ilâhe illallâh'' ama her yüz (100) de
bir (1) defa ''Muhammedur rasûlullâh'' dersin. Sonra bir (1) Fatiha, bir (1) Ayetel kürsi ve üç
(3) defa da İhlas suresini okuyup, Ravzayı mutahharaya, bütün meşayihlerin, mü'minlerin,
oniki (12) peri padişahlarının ve davet sahibi ruhlara bağışlarsın. Yedi günü bu tertip üzere
tamamladıktan sonra bakire bir kız veya erkek çocuğunu önüne oturtursun. Şu Ayeti
Kerimeyi ve vefki:
فَكَشَ فْنَا عَ نْكَ غِطَائَكَ فـَب َصَ رُكَ اليـَ وْ مَ حَ دِ يدْ

yazıp, bakacak olan kişinin başına koyduktan sonra, bir su dolu tası bakıcının önüne koyar ve şu
Azimeti bir (1) defa okursun:
بِسْ مِ االلهِ الرَّحمِ َنِ الرَّحِ يمِ ا ِنْ كَانَتْ ا ِلاَّ صَ يْحَ ةً وَ احِ دَ ةً فَاِذَا هُ مْ جمَ ِ يعٌ لَدَ يـْ نَا محُْضَ ـرُ ونْ
مَ كْلاَلٍ مَ كْلاَلٍ مَ يْمُ ولاً مَ يْمُ ـولاً كَتُونً ـا كَ ◌َ تُونً ـا مَ وْ رَ غْي َشِ ـينًا مَ وْ رَ غْي َشِ ـينًا مَ رْ لَـطًا مَ رْ لَطًـا
السَّ ــلاَمْ مَ هْ ي ُ ــولاً اَ مَ ــهْ ي ُولاً للَّهُ ــمَّ ا ِنىِّ اُرِيــدُ اَنْ اَجمَْ ــعَ جَ نِ ينَ ــهُ سُ ــليْمَ انِ اب ْ ــنِ دَ اوُ دْ عَ لَيْ ــهِ
اَسْ ـتَعِ ينُكَ وَ بحِ َ ـقِّ سُ ـورَ ةِ الجْ ِ ـنِّ وَ بحِ َ ـقِّ مَ ـنْ قَـالَ لاَا ِ لَـهَ ا ِلاَّ االله ُ محَُمَّ ـدُ الرَّسُ ـولُ االله ُ تـعَ ـالىَ
ي َ اهَ ارُ وتٍ وَ مَ ارُ وتٍ بحِ َقِّ مَ لَئِكَةِ الْمُ قَرِّبِينَ عَزَ مْتُ عَ لَيْكُمْ ي َ ااَرْ وَ احِ الجْ ِنِّ خَ دَ مْ تُمْ بخِ َاتمَِ
دَ اوُ دْ عَ لَيْ سُ ــليْمَ انِ اب ْ ــنِ ــهِ السَّ ــلاَمْ اَرْ قَــاشٍ اَرْ قَــاشٍ قَــاعِشٍ قَــاعِشٍ مَ رْ قَــاشٍ مَ رْ قَــاشٍ ِسْ ــتِطَافٍ ا ِسْ ــتِطَافٍ خَ طُــوفٍ خَ طُــوفٍ خَ طَــافٍ خَ طَــافٍ ي َ ــاطَمْ لُوحٍ ي َ ــاطَمْ لُوحٍ
اَرْ مُ وحَ شِ يشٍ اَرْ مُ وحَ شِ يشٍ لُوشٍ لُوشٍ مُ ب َ اشرَ ةٍ مُ ب َ اشرَ ةٍ .رِيزً ا رِيزً ا.
Bismillâhirrahmânirrahîm. İn kânet illâ sayhaten vâhideten fe izâhüm cemîun ledeynâ muhdarûn.
Meklâlin meklâlin meymûlen meymûlen ketûnen ketûnen mevrağyeşînen mevrağyeşînen merletan
merletan mehyûlen mehyûlen. Allâhümme innî ürîdü en ecmea cenînehü Süleymân ibni dâvûd
aleyhisselâm. Esteînüke ve bi hakki sûretil cinni men kâle lâ ilâhe illallâh muhammedur rasûlullâhü
teâlâ yâ hârûtin ve mârûtin bi hakki melâiketil mukarribîne azemtü aleyküm yâ ervâhıl cinni
hademtüm bi hâtemi Süleymân ibni dâvud aleyhisselâm. Erkâşin erkâşin kâışin kâışin merkâşin
merkâşin istitâfin istitâfin hatûfin hatûfin hatâfin hatâfin yâ tamlûhin yâ tamlûhin ermûhaşîşin
ermûhaşîşin lûşin lûşin mübâşeretin rizan rizan.
Sonra 51 defa İnşirah suresini okuyup, bir (1) defa bunu okursun.
بِسْ ـمِ االلهِ الرَّحمِ َنِ الرَّحِ يمِ قُلْ اُوحِ ىَ ا ِلىََّ اَنَّهُ اسْ تمَ عَ نـَفَرٌ مِ نَ الجْ ِنِّ فـَقَالُوا ا ِ نَّاسمَ ِ عْ نَا قـُرْ آنً ـا
عَجَ ب ً ا يـ َ هْ دِى ا ِلىَ ِ لرُّشْدِ ِ فَآمَ نَّابهِ وَ لَنْ نُشْ رِكَ بِرَ بـِّنَا اَحَ دً ا وَ اَنَّهُ تـعَ الىَ جَ دُّ رَ بـِّنَا مَ ا اتخَّ َ ـذَ
صاَحِ ب َ ة ً وَ لاوَ لَدً ا وَ اَنَّهُ كَانَ يـ َ قُولُ سَ فِ يهُ نَا عَ لَى االلهِ شَطَطًا ي َ امَ عْش رَ الجْ ِنِّ وَ اْلاِ نْسِ ا ِنِ
لاَتـَنـْفُذُونَ ا ِلاَّ بِسُ لْطَانٍ .
Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul uhiye ileyye ennehüs temea neferun minel cinni fekâlû innâ semi'nâ
kurânen acebâ. Yehdî iler rüşdi feâmennâ bih. Ve len nüşrike bi rabbinâ ehadâ. Ve ennehü teâlâ
ceddü rabbinâ mettehaza sâhibeten ve lâ veledâ. Ve ennehü kâne yekûlü sefîhünâ alallâhü şetatâ.
Yâ ma'şeral cinni vel insi inisteta'tüm en tenfüzû min aktâris semâvâti vel ardı fenfüzû lâ tenfüzûne
illâ bi sultân.
Bundan sonra bu Azimeti 41 defa okursun.
بِسْ ـمِ االلهِ الـرَّحمِ َنِ الـرَّحِ يمِ اَقْ سَ ـمْ تُ عَ لَـيْكُمْ ي َ ـامَ يْطَطَرُ ونْ بحِ َ ـقِّ آي َ ـهٍ بقِ طْرِي َ ـالٍ جَ لِ ـيشٍ
دِ مْ ي َ الٍ هَ طَطُوشٍ وَ هِ ـيمٍ زَنـْقَطَـا حَ دَ اب َ ـهٍ طِ فْي َ ـالٍ كَشْ ـطَالٍ كَشْ ـطَالٍ هَ كْشَ ـارُ وغٍ طُـوشٍ
دَ مَ رْكُ ـوشٍ ي َ ـاوَ رْ دُوشٍ ي َ ـارَ قْمُ وشٍ اَلهَْـادِى ي َ اكَ ـازِى ي َ ارُ وقـْي َ ائِيـلْ اَلهَْـادِى السَّ ـرِيعُ الْقَرِيـبُ
الْمُ جِ يـبُ الْمَ عْ ب ُ ـودُ الْمُ سْ ـتـَعَ انْ عَزَ مْ ـتُ عَ لَـيْكُمْ ي َ اجُ ـدَّامَ هَ ـذِ هِ اْلاَسمَْ ـاءِ ا ِحْ ضُ ـرُ وا هَ ـذِ هِ
الــدَّعْوَ تِ الْمُ ب َ ــارَكَ االله ُ فِ ــيك ُمْ وَ عَ لَــيْكُمْ تـوَكَّلُــوا ي َ اخُ ــدَّامَ هَ ــذَا اْلاَسمَْ ــاءِ الْعِظَــامَ اَنْزِلُــوا
الْمَ اء َ فَكَشَ فْنَا عَ نْكَ غِطَائَكَ فـَب َصَ رُكَ اليـَ وْ مَ حَ د يدٌا ِنْ يـ َ نْصُ ـرْكمُ االله ُ فَلاَغَالِ ـبَ لَكُـمْ
وَ ا ِنْ يخَْ ـذُلْكُمْ فمَ ـنْ ذَا الَّـذِى يـ َ نْصُ ـرُكُمْ مِ ـنْ بـ َ عْ ـدِ هِ وَ عَ لَـى االلهِ فـَلْي َ تـوَكَّـلِ الْمُ ـؤْمِ نِينَ ا ِنْ
كَانَتْ ا ِلاَّصَ يْحَ ةً وَ احِ دَ ةً
فَاِ ذَا هُ مْ جمَ ِ عٌ لَدَ يـْ نَا محُْضَرُ ونْ .
Bismillâhirrahmânirrahîm. Aksemtü aleyküm Yâ meytatarûn bi hakki âyehin bikıtriyâlin celîşin
dimyâlin hetatûşin vehîmin zenkatâ hadâbehin tıfyâlin keştâlin keştâlin hekşârûğin tûşin
demerkûşin yâ verdûşin yû rakmûşin elhâdî yâ kâzî yâ rukyâîl elhâdîs serîul karîbül mucîbul
ma'bûdül müsteân. Azemtü aleyküm yâ huddâme hâzihil esmâ-i ihdırû hâzihid da'vetil mübâreketi
allâhü fîküm ve aleyküm. Tevekkelû yâ huddâme Hâzal esmâ-il izâme inzil mâe fekeşefnâ anke
ğıtâeke fe besarukel yevme hadîd. İn yensurkümüllâhü felâ ğâlibe leküm ve in yahzülküm femen
zellezî yensuruküm min ba'dihi ve alallâhi fel yetevekkelil mü'minin. İn kânet illâ sayhaten
vâhideten fe izâ hüm cemîul ledeynâ muhdarûn.
Bu Azimetleri okuyup bitirdikten sonra şöyle dersin: ''Açılsın daire, gelsin Attar baba, otursun ve
meclis kurulsun''. Onbir kişi gelir. Her ne tür soru sorarsan sana cevap verirler.
Bakan kişiye görünmeyip veya görünüpte konuşmazlar ise bunu okursun:
بِسْ ـمِ االلهِ الـرَّحمِ َنِ الـ رَّحِ يمِ ا ِنْ يـ َ نْصُ ـرْكمُ االله ُ فَلاَغَالِ ـبَ لَكُـمْ وَ ا ِنْ يخَْ ـذُلْكُمْ فمَ ـنْ ذَا
الَّــذِى يـ َ نْصُ ــرُكُمْ مِ ــنْ بـ َ عْ ــ ـدِ هِ وَ عَ لَــى االلهِ فـَلْي َ تـوَكَّــلِ الْمُ ــؤْمِ نِينَ كُنْ ــتُمْ مِ ـــنَ اْلاَرْ وَ احِ النَّصْ ــرَ انِ عَزَ مْ ــتُ عَ لَــي ْكُمْ وَ اَقْسَ ــمْ تُمْ بِ ــالنـَّفْسِ النَّــ ارِ وَ عِ ــيسَ اب ْ ــنِ مَ ــرْ يمََ مِ ــنْ رُ وحِ
الْقُ ـدْسِ ثمَُّ ا ِنَّ االله َ كُ ـنْ فـَي َكُـونْ ا ِ نَّـا جَ عَ لْنَ ـافىِ اَعْ نَ ـاقِهِمْ اَغْـلاَلاً فَهِ ـىَ ا ِلىَ اْلاَذْقَـانِ
فـَهُ مْ مُ قْمَ حُ ونَ
Bismillâhirrahmânirrahîm İn yensurkümüllâhü felâ ğâlibe leküm ve in yahzülküm femen zellezî
yensuruküm min ba'dihi ve alallâhi fel yetevekkelil mü'minin. Küntüm minel ervâhın nasrâni
azemtü aleyküm ve aksemtüm bin nefsin nâri ve îsâ ibni meryeme min rûhil kudsi sümme innallâhe
kün feyekûn İnnâ cealnâ fî a'nâkıhim ağlâlen fe hiye ilel ezkânifehüm mukmehûn.


Kaynak: Kenzül Ruhan-itül Ervah
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Sadi 15:55 11.10.20
Yazılacak ayeti kerime kaf suresi 22 ayetir ve böyle yazılır
فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

فَكَشَ فْنَا عَ نْكَ غِطَائَكَ فـَب َصَ رُكَ اليـَ وْ مَ حَ دِ يدْ
Bu çok yalnış sadece ayeti kerimede gördügum grenel olarak arapça metunlerin hepsinda harflar ayrı eksik yalnış karışık bu besmelemi ?بِسْ ـمِ االلهِ الرَّحمِ َنِ الرَّحِ يمِ o kitap kopyalanmaz zorla kopyalayıp yapıştırmişsın düzeltip tekrardan kendin yaz sana zahmet
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
umutkarsu 22:07 11.10.20
Kardeşim bilmiyorsan lütfen paylaşma, insanları yanlış yönlendirmeyelim, günahtır.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Burakop 22:52 11.10.20
Çok boş çalışmayan uygulama var ya genel olarak konu temizliği yapılması lazım aslında
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ebuhalid 23:08 11.10.20
Nasrani cinleri çağırtıran, hazreti isa aleyhisselam ile yemin ettiren bir cin daveti. Allahtan korkar insan.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
AhirZaman 04:38 12.10.20
Gerçekten insanı çileden çıkarırsınız hakketen sabır zorlanıyor. Yahu ben kitaptan almadığımımı söylemişim? Orda kabak gibi kaynak olarak kitabın adını yazmışım zaten. Hangi birinizinki özgün içerik? Konuların %85 i alıntı zaten. Hoşmu bu üsluplar? Hepiniz havasçı oldunuz şurda. Bakarsın okursun araştırırsın kaynağı yaramıyorsa işine geçersin, hata varsa sadi gibi şu şu olmalı yazarsın.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi