ilginç konular & Teoriler

Mehdilik ve Deccal. - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 
ilginç konular & Teoriler>Mehdilik ve Deccal.
Devrimci 02:30 10.04.16
Arkadaşlar bu gece chatte Mehdilik üzerine biraz sohbet ettik.Ben eksik veya yanlış bilebilirim.Ben kuranda mehdi geleceğine dair bir ayet olmadığını ve bu konudak hadislerin de sahih olmadığını savunmuştum.Bu konuyu açarak gerçeklerin keşfi adına konuya mesaj yazın.Bilen arkadaşlar görüşlerini paylaşsınlar.
Ben hatalı veya cahil olabilirim.Bu konuda gerçek bilgi sahibi arkadaşlarımın konuya müdahil olup bizleri aydınlatmaları yerinde olacaktır.
Bana göre incillerde geleceği bahsedilen mehdi(kurtarıcı)bizim peygamberimiz Hz.Muhammed S.A.V.S. dir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Sin 11:42 11.04.16
Hz. isa a.s için ayetler

Nisa Suresi, 157. ayet

Ve: "Biz, Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük." demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik.) Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara (onun) benzeri gösterildi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler."

Nisa Suresi, 158. ayet:

"Hayır; Allah onu Kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir."

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Sin 11:54 11.04.16
Mehdi'nin çıkışını inkar eden, muhakkak Muhammed (asm)'e indirilene küfretmiştir. Meryem'in oğlu İsa'nın inişini inkar eden de muhakkak kafir olmuştur. Deccal'in çıkacağını kabul etmeyen de muhakkak kafirdir." hadisi de İslam alimleri tarafından kullanılan bir diğer delildir. Bu hadis, Şeyh Hace Muhammed Parisa'nın "Faslu'l Hitap", Şeyh Ebu Bekir el Kelabazi'nin "Meani'l Ahbar", İmam Süheyli'nin "er-Ravuzu'l Ünüf", İmam Suyuti'nin "el-Arful Verdi fi Ahbaril Mehdi" gibi ünlü İslami kaynaklarda yer almaktadır. Ayrıca Şeyh Ebu Bekir, bu hadisin senetini de açıklamıştır: "Bize Muhammed İbni Hasen, ona Ebu Abdillah el-Huseyn İbni Muhammed, ona İsmail İbni Üveys, ona Malik İbni Ebes, ona Muhammed İbni Münkedir, ona da Cabir İbni Abdillah Hazretleri böylece bildirmişlerdir."

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HeartLess 12:10 11.04.16
Çok geniş anlatım ve araştırmayla sunuyorum lütfen dikkatlice okuyunuz

Hz Muhammed Mustafa (Sav) Mehdi'nin, Hicri 1400'lü Yıllarda Geleceğini Açıkça Haber Vermiştir

Peygamberimiz (sav) bir hadisinde yüzyıl başlarının önemine şöyle dikkat çekmiştir: Dünya kurulduğundan beri her yüz (yıl)ın başında önemli bir olay olmuştur. Bir yüzün başında da Deccal çıkar ve İsa ibn-i Meryem (as) inerek onu öldürür. (İbn-i Ebi Hatem; Geleceğin Tarihi 3, s.153)

Yukarıdaki hadiste görüldüğü gibi Hz. İsa'nın yüzyıl başında çıkacağı haber verilmiştir. Ayrıca Peygamber Efendimiz (sav) bazı hadislerinde Mehdi'nin geliş tarihi olarak da açıkça 1400 yılını vermiştir. Bu hadislerden biri şöyledir: İnsanlar 1400 senesinde Mehdi'nin yanında toplanacaklardır. (Risaletül Huruc-ül Mehdi, sf. 108)
Saidi Nursi hazretleri ;
Mehdi Hicri 14. Asırda Gelecektir
Ta ahir zamanda, hayatın geniş dairesinde asıl sahibleri, yani Mehdi ve şakirtleri, Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişlendirir ve o tohumlar sünbüllenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz.
(Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 138-Kastamonu Lahikası, 72)
Çok zaman evvel bir ehl-i velayetten işittim ki; o zat, eski velilerin gaybı işaretlerinden istihrac etmiş ve kanaati gelmiş ki; "Şark tarafından bir nur zuhur edecek, bid'atlar zulümatını dağıtacak." Ben, böyle bir nurun zuhuruna çok intizar ettim ve ediyorum. Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kudsi çiçeklere zemin hazır etmek lazım gelir. Ve anladık ki, bu hizmetimizle o nurani zatlara zemin izhar ediyoruz.
(Sikke-i Tasdik-i Gaybi- 189 Mektubat, 345)
O ileride gelecek acib şahsın bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir dümdarı ve o büyük kumandanın pisar bir neferi olduğunu zannediyorum.
(Barla Lahikası, 162)
Bediüzzaman hazretleri yukarıdaki izahlarında; yaptığı çalışmalarla Mehdi'ye uygun ortam hazırladığını ve Mehdi geldiğinde kendisinin vefat etmiş olacağını, Mehdi'nin hizmetlerini kendi kabrinden seyredeceğini ifade etmektedir.
MEVDUDİ

...Fakat şu bir gerçek ki, Allah (cc)'ın hakimiyetini bütün dünyada tesis eden bir müceddid gelecektir. İster çok yakında isterse çok sonraları olsun, fark etmez, O, Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde açıkça tanımlanmış olan İmam Mehdi'dir. Onunla ilgili olarak bazı işaretler de yine bizzat Peygamberimiz (sav) tarafından açıklanmıştır.

Bu işaretler, Müslim, Tirmizi, İbni Mace ve diğer bazı hadis kitaplarındaki hadislerde açıklanmıştır. Biz bu rivayetlerden sadece birini burada zikretmek istiyoruz. Şuna inanıyoruz ki, İmam Mehdi geldiği zamanın en ideal komutanı, lideri olacaktır. Buradaki idealden maksadım şudur: çağın bütün gerçeklerini bilecek, tam bir yönetici yeteneğine sahip bir insan olacaktır. Korkarım ki, onu ilk reddedecek olanlar gelenekçi ulema sınıfı ve sufi takımından başkası olmayacaktır... (Mevdudi, "İslam'da İhya Hareketleri", s. 52-55)

MUHYİDDİN ARABİ

Bilin ki, Mehdi mutlaka çıkacaktır. Ancak yeryüzü zulüm ve işkence ile dolmadıkça; çıkmayacaktır. İşte o da böyle bir zamanda çıkacak, dünyayı doğruluk ve adelet ile dolduracaktır. Hatta dünyada tek bir gün kalsa, Allah o günü uzatacak, taki o halife gelsin. Bu, mutlaka Allah'ın Resulü'nün soyundan olacak Hz. Fatıma evladından gelecektir. ("Futuhat-El Mekkiye", 366. bab, c. 3, s. 327- 328)

SAHİH-İ MÜSLİM

Ebu Hureyre (RA) den: Resulullah (SAV): "Meryem oğlu (İsa aleyhisselam) içinize indiği ve sizden (birini) imam yaptığı zaman haliniz nasıl olacaktır?" buyurdu. (Sahih-i Müslim ve Tercemesi, Mütercim: Mehmed Sofuoğlu, İrfan Yayınevi, İstanbul 1972, c. 1, s. 208)

SÜNEN-İ TİRMİZİ

Abdullah (RA)den rivayet edilmiştir: Resulullah (SAV) buyurdu ki: "Ehli beytimden ismi ismime mutabık olan bir kişi başa geçecektir." Asım diyor ki: Ebu Salih, Ebu Hüreyre'nin şöyle dediğini bize bildirdi: "Dünyanın ancak bir günlük ömrü kalmış olsa, onun başa geçmesi için Cenab-ı Allah o günü behemehal uzatır." (Sünen-i Tırmizi Tercemesi, Hadis No: 2332, Mütercim: Osman Zeki Mollamahmutoğlu, Yunus Emre Yayınları, c. 4, s. 92)

SÜNEN-İ EBU DAVUD

"Mehdi ben(im neslim) dendir. O açık alınlı ve ince burunludur. Dünyayı zulümle dolduğu gibi adaletle dolduracak ve yedi sene hüküm sürecektir." (Ahmed, b. Hanbel II-291, III-17) (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve şerhi cilt. 14, Şamil Yayıncılık, K. el-Mehdi (35), s. 404)

SÜNEN-İ İBNİ MACE

Doğudan bir takım insanlar çıkacak ve Mehdi için ortam hazırlıyacaklar, buyurdu. O, Mehdi'nin hükümdarlığını kasdeder. (Sünen-i İbni Mace Kitabü-l'fiten Tercemesi ve Şerhi- Kahraman Neşriyat, cilt 10, Mütercim: Haydar Hatipoğlu, Bab: 34; s. 350)


İMAM ŞARANİ

Ebu Davud'un rivayet ettiği hadisi şerifte Allah'ın Resulü: Dünya tek bir gün kalsa bile Allah Teala muhakkak o günü uzatır ve yüce Allah o günde benim neslimden yahut da Ehl-i Beyti'mden adı adıma, babasının adı da babamın adına uygun olan (yani Abdullah oğlu Muhamed olan) kemal sahibi bir kimseyi gönderir, buyurmuştur

İBN-İ KESİR

Resulullah buyuruyor: "Ümmetim arasından el Mehdi olacaktır. (İbni Kesir, "Nihayetü'l-Bidaye ve'n Nihaye", 1/42, "İ. Maceh", Fiten, 34, H. 4083)


İMAM-I RABBANİ

Bilesin ki bir hadis-i şerifte, Resulullah (SAV) efendimiz şöyle buyurmuştur: "Küfür her yanı istila edip hükmü cemiyet içinde aşikare işlenmedikçe Mehdi zuhur etmez." (Mektubat, c.2, 381. Mektup, s. 1169-1171)

Hz. Mehdi valiyetin en yükseğindedir. (Mektubat, s.357 (251. mektuptan))

HÜSEYİN HİLMİ IŞIK

Hazret-i Mehdi, ahir zamanda dünyaya gelecektir. Resullulah Efendimizin (sav) soyundan olacaktır. İsa aleyhisselamla buluşacak, mezhebleri kaldıracak, yalnız onun mezhebi kalacak, her yeri alacak, her yerde adalet olacak, Eshab-ı Kehf, uyanıp mağaradan çıkarak, Mehdi'nin askeri olacaktır.

Hazret-i Mehdi çıkmadan evvel, küfr ve kafirlik her tarafa yayılacak, İslam ve müslimanlar garib olacakdır. (H.Hilmi Işık, Saadeti Ebediye s. 350)


MAHMUD ES'AD COŞAN

...Ben bazı arkadaşlara dedim ki: "Bakın Mehdi kıyamet alametlerinden birisidir, çıkacak. Onun zamanında yaşayan insanlar, (velev habven ales selci) buz üzerinde emekleyerek dahi olsa, ona ulaşıp, onun askeri olmaları lâzım!..."

...Mehdi sevgisi hepimizin içinde vardır. Mehdi'ye bağlanmak arzusu hepimizin arzusudur... (Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN, "Güncel Meseleler")

MEHMET ŞEVKET EYGİ

Ashabın büyüklerinden Ka'b hazretlerinin (RA) Resulullah Efendimiz hakkında nazmettiği "Banet Sü'ad" adlı kasideye, ondukuzuncu asır Osmanlı ricalinden Eyüb Sabri Paşa "Azizü'l-Asar" adıyla bir şerh yazmış ve bu 1291 yılında İstanbul'da 283 sahife olarak basılmıştır. Bu kitabın 176'ncı sayfasından özetle şöyle yazılmaktadır: "Bazı keşif sahipleri Hazret-i İmam Mehdi radiyallahu anh'ın 1400 hicri yılında zuhur edeceğini tahmin etmişlerdir... Bazıları ise 1422 yılını göstermiştir."

Şu anda Müslümanlar kendi akıllarıyla birleşemiyor, kurtulmak, izzet bulmak için yapılması gereken hizmet ve faaliyetleri yapamıyor. Artık Mehdi'yi beklemekten başka çare kalmamıştır. (Mehmet Şevket Eygi, Milli Gazete, 15/06/1998)
3 / AL-İ İMRAN - 81
Ve iz ehazallâhu mîsâkan nebiyyîne lemâ âteytukum min kitâbin ve hikmetin summe câekum resûlun musaddikun limâ meakum le tu’minunne bihî ve le tensurunneh(tensurunnehu), kâle e akrartum ve ehaztum alâ zâlikum ısrî, kâlû akrarnâ, kâle feşhedû ve ene meakum mineş şâhidîn(şâhidîne).
Hani o zaman ki; Allah, peygamberlerin (nebîlerin) MİSAK'ini (yeminini) almıştı: “Andolsun ki; size Kitap ve hikmet verdim, sizlerden sonra sizinle beraber bulunanı (Allah'ın sizlere verdiği kitapları) tasdik eden Resûl gelince, O'na mutlaka îmân edecek ve O'na mutlaka yardım edeceksiniz. Bunu ikrar ettiniz mi ve bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı?” “İkrar ettik.” dediler. “Öyle ise şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim.” buyurdu.

MEHDİ A.S geleceğini KURAN’ı kerimde ayetlerde Allahüteala Ulül azm Peygamberler den de misak aldığını belirterek anlatmaktadır.Bu misak BAKARA -81 VE 82 de belirtilmektedir. Bu misak için Peygamber efendimiz kasdediliyor diyen din adamları yanılmaktadırlar ,
33 / AHZAB - 7
Ve iz ehaznâ minen nebîyyîne mîsâkahum ve minke ve min nûhın ve ibrâhîme ve mûsâ ve îsebni meryeme ve ehaznâ minhum mîsâkan galîzâ(galîzan).
O zaman ki; Biz, nebîlerden onların misaklerini almıştık. Ve senden ve Hz. Nuh'tan ve Hz. İbrâhîm'den ve Hz. Musa'dan ve Meryemoğlu Hz. İsa'dan ve onlardan ağır bir misak aldık.
Allahüteala da bunu bildiği için misak aldığı Peygamberler arasında Sevgili Peygamberimizin de bulunduğunu açıklamakta ve tuzak kuranların tuzaklarını boşa çıkarmaktadır.
44 / DUHAN - 10
Fertekib yevme te’tîs semâu bi duhânin mubîn(mubînin).
Artık göğün, apaçık duman (fitne) getireceği günü gözle.
44 / DUHAN - 11
Yagşân nâs(nâse), hâzâ azâbun elîm(elîmun).
(O fitne ki) insanları (insanların büyük kısmını) sarmıştır. İşte bu, elîm bir azaptır.
44 / DUHAN - 12
Rabbenekşif annel azâbe innâ mû’minûn(mû’minûne).
Rabbimiz, azabı bizden kaldır. Muhakkak ki biz, mü'minleriz.
44 / DUHAN - 13
Ennâ lehumuz zikrâ ve kad câehum resûlun mubîn(mubînun).
Onlara (herşeyi) açıklayan bir resûl gelmişti. (Buna rağmen resûlün söylediklerinden) ibret almadılar.
44 / DUHAN - 14
Summe tevellev anhu ve kâlû muallemun mecnûn(mecnûnun).
Ve (O'NA) (şeytan tarafından vahyedilerek) “öğretilmiş” ve “deli” dediler ve sonra O'NDAN yüz çevirdiler.
44 / DUHAN - 15
İnnâ kâşifûl azâbi kalîlen innekum âidûn(âidûne).
Muhakkak ki Biz, azabı biraz kaldırsak (bile), şüphesiz ki siz (şirke) dönecek olanlarsınız.
Allahüteala bu velisinin kıyamete yakın bir zamanda geleceğini anlatmak için Peygamber efendimize hitaben göğün dumanla kaplanacağı bir günü gözle diyerek,ahir zamandaki dünyayı saracak kıyamet alametlerinin büyüğü olan fitneden bahsetmektedir. İşareti ise ona din adamları tarafından öğretilmiş deli diyecekleri ve ondan yüz çevirecekleridir.
25 / FURKAN - 27
Ve yevme yeadduz zâlimu alâ yedeyhi yekûlu yâ leytenîttehaztu mear resûli sebîlâ(sebîlen).
Ve o gün, zalim ellerini ısırır: “Keşke resûlle beraber (Allah'a giden) bir yol ittihaz etseydim.” der.
25 / FURKAN - 28
Yâ veyletâ leytenî lem ettehız fulânen halîlâ(halîlen).
Yazıklar olsun, keşke ben filanı (o kişiyi) dost edinmeseydim.
25 / FURKAN - 29
Lekad edallenî aniz zikri ba’de iz câenî, ve kâneş şeytânu lil insâni hazûlâ(hazûlen).
Andolsun ki; bana zikir (Kur'ân'daki ilim) geldikten sonra beni zikirden saptırdı ve şeytan, insana yardımı engelleyendir.
25 / FURKAN - 30
Ve kâler resûlu yâ rabbi inne kavmîttehazû hâzel kur’âne mehcûrâ(mehcûran).
Ve resûl: “Ey Rabbim! Muhakkak ki benim kavmim, bu Kur'ân'dan ayrıldı (Kur'ân'ı terketti).” dedi.
Ve bu elçisi kuranın terk edildiği bir dönemde görevli olacağı ve kavmim kuranı terk etti diyerek,kuran kavramlarını yeniden insanlara açıklayacaktır.

3 / AL-İ İMRAN - 119
Hâ entum ulâi tuhıbbûnehum ve lâ yuhıbbûnekum ve tû’minûne bil kitâbi kullih(kullihi), ve izâ lekûkum kâlû âmennâ, ve izâ halev addû aleykumul enâmile minel gayz(gayzi), kul mûtû bi gayzikum, innallâhe alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).
(Ey mü'minler)! Siz öyle kimselersiniz ki; onlar, sizi sevmedikleri halde siz, onları seversiniz ve siz Kitab'ın bütününe îmân edersiniz. Onlar, sizinle karşılaştıkları zaman: “Îmân ettik.” derler. Ama tenhada, kendi başlarına kaldıkları zaman size olan öfkelerinden (dolayı), parmak uçlarını ısırırlar. De ki: “Öfkenizle ölün.” Hiç şüphesiz Allah, sinelerde olanı bilir.
Peygamberimiz ve sahabe zamanında ayette de görüldüğü gibi Kuranın tamamı yaşandığı ve kuran terk edilmediğine göre,Kuran bu devir de terk edilmiş ve bugünü işaret etmektedir.
Ahir zamanda gelecek olan Mehdi a.s. Kurandan kopan kavramları tekrar Kuran’a göre açıklayacak ve insanları hidayete çağıracaktır.Bir büyük savaşın ardından Hz. İsa ile beraber İslam galip gelecek ve deccalı beraberce öldürecek-lerdir.Sabikunel ahirin devri yaşanacak ve insanlar çok büyük bir refah içine gireceklerdir.Bu nedenle bu dönem bir altın çağ olacaktır.


1- HZ. MEHDİ’NİN MUHAKKAK ÇIKACAĞINI BİLDİREN HADİSLER HANGİLERİDİR?
HZ. MEHDİ’NİN AHİR ZAMANDA MUHAKKAK ÇIKACAĞINI BİLDİREN HADİSLERDEN BAZILARI ŞUNLARDIR:
EĞER DÜNYADAN BİR GÜN BİLE KALSA, ALLAH, O (HZ. MEHDİ) İDAREYİ ELE ALINCAYA KADAR O GÜNÜ UZATIRDI.
(kitab-ül burhan fi alamet-il mehdiyy-il ahir zaman, s. 10)
EĞER DÜNYADAN BİR GECE BİLE KALSA, ALLAH ONU UZATIR VE EHLİ BEYTİMDEN BİRİSİNİ (HZ. MEHDİ) MELİK KILARDI.
(kitab-ül burhan fi alamet-il mehdiyy-il ahir zaman, s. 10)
ÜMMETİM ARASINDA MEHDİ GELECEKTİR… ÜMMETİM ONUN ZAMANINDA İYİ VE KÖTÜNÜN, BENZERİYLE NİMETLENMEDİĞİ BİR NİMETLE NİMETLENECEK, SEMA ÜZERLERİNE BOL YAĞMUR YAĞDIRACAK, ARZ NEBATINDAN HİÇBİR ŞEY SAKLAMAYACAKTIR.
(kitab-ül burhan fi alamet-il mehdiyy-il ahir zaman, s. 9)
DÜNYADAN BİR GECE BİLE KALSA, ALLAH O GECEYİ UZATIR VE EHLİ BEYT’İMDEN BİRİSİ GELEREK DÜNYAYA HAKİM OLURDU. ONUN ADI ADIMA, BABASININ ADI BABAMIN ADINA UYAR. DAHA ÖNCE YERYÜZÜ NASIL ZULÜMLE DOLDUYSA, O, ONU ADALETLE DOLDURACAKTIR.
(kitab-ül burhan fi alamet-il mehdiyy-il ahir zaman, s. 11)
2- MEHDİ KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?
“MEHDİ”, KELİME OLARAK, ”HİDAYETE ERMİŞ, HİDAYET BULMUŞ KİŞİ” ANLAMINA GELİR (İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, “MEHDİ”, C. 5, S. 149). DİNİ LİTERATÜRDE VE HALK ARASINDA İSE PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN AHİR ZAMANDA GELECEĞİNİ MÜJDELEDİĞİ MÜBAREK ZATIN İSMİ OLARAK GEÇMEKTEDİR. BİR İSLAMİ KAYNAKTA KELİMENİN TANIMI ŞÖYLE YAPILMAKTADIR:
“MEHDİ”: ALLAH’IN HAKİKATEN HAK YOLUNA GÖTÜRDÜĞÜ KİMSEDİR. BU SÖZCÜK, İSİMLER ARASINDA O KADAR ÇOK KULLANILMIŞTIR Kİ BİLİNEN İSİMLERDEN OLMUŞTUR. PEYGAMBER’İN AHİR ZAMANDA GELECEĞİNİ MÜJDELEDİĞİ KİMSE BU İSİMLE ADLANDIRILMIŞTIR.
(ibn’ül-esir el-cezeri, “en-nihaye fi garib’il-hadisi ve’l-eser”, c. 4, s. 244)
BİR BAŞKA KAYNAKTA DA HZ. MEHDİ HAKKINDA ŞÖYLE BİR AÇIKLAMA YER ALMAKTADIR:
MEHDİ ALLAH’IN HAK YOLA ERDİRDİĞİ KİMSEDİR. MEHDİ PEYGAMBER’İN (SAV) AHİR ZAMANDA GELECEĞİNİ MÜJDELEDİĞİ, KENDİ AİLESİNDEN OLAN KİMSENİN ADIDIR. YERYÜZÜNÜ ADALET VE EŞİTLİKLE DOLDURACAK; ZULÜM VE HAKSIZLIKLA DOLMUŞ İKEN. O KONSTANTİNİYYE’DE (EL-MÜNCİD Fİ’L-A’LAM) MESİH İLE BİRLİKTE OLACAK. ARAB’A VE ARAP OLMAYAN HERKESE HÜKMEDECEK, DECCAL’İ ÖLDÜRECEK… ONUN ZUHUR EDECEĞİNİ DOST VE DÜŞMAN İNKAR ETMİŞTİR. ONUN KIYAMINA DAİR RİVAYETLER TEVATÜRE ULAŞMIŞTIR. ALLAH’IM! O’NUN ZUHURUNU ÇABUKLAŞTIR…
(fahrettin et-türeyhi, mecma’ül-bahreyn ve matla’ün-nayyireyn, c. 1, s. 475-476)
3- HZ. MEHDİ HANGİ SOYDAN OLACAKTIR?
HADİSLERDE HZ. MEHDİ’NİN PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN SOYUNDAN OLACAĞI BİLDİRİLMEKTEDİR. HZ. MEHDİ’NİN BU ÖZELLİĞİNİ HABER VEREN HADİSLERDEN BAZILARI ŞÖYLEDİR:
KIYAMETİN KOPMASI İÇİN ZAMANDA SADECE BİR GÜNDEN BAŞKA VAKİT KALMAMIŞ DA OLSA ALLAH (CC) BENİM EHL-İ BEYT’İMDEN (SOYUMDAN) BİR ZATI (HZ. MEHDİ’Yİ) GÖNDERECEK.
(sünen-i ebu davud, 5/92)
BENİM EHL-İ BEYT’İMDEN BİR ŞAHIS BÜTÜN DÜNYAYA HAKİM OLUNCAYA KADAR GÜNLER VE GECELER GİTMEZ.
(en-necmu’s sakıb, ukayli)
MEHDİ, KIZIM FATIMA’NIN NESLİNDENDİR.
(sünen-i ibn mace, 10/348)
MEHDİ İLE MÜJDELENİN. O KUREYŞ’TEN VE EHL-İ BEYT’İMDEN BİR KİŞİDİR.
(kitab-ul burhan fi alamet-il mehdiyy-il ahir zaman, s. 13)
MEHDİ, BENİM ÇOCUKLARIMDAN BİRİSİDİR. YÜZÜ GÖKYÜZÜNDE PARLAYAN YILDIZ GİBİDİR. (ALİ B. SULTAN MUHAMMED EL-KARİ EL-HANEFİ’NİN “RİSALETÜL MEŞREB ELVERDİ Fİ MEZHEBİL MEHDİ”)
BÜTÜN PEYGAMBERLER BİRBİRİNİN SOYUNDANDIR. HZ. MEHDİ DE HADİSLERDE BELİRTİLDİĞİNE GÖRE BU SOYDAN GELMEKTEDİR. HALK ARASINDA BU SOYDAN GELENLERE ”SEYYİD” DENMEKTEDİR. ”HZ. MEHDİ DE SEYYİD OLACAKTIR.”
ALLAH, KURAN’DA BİRBİRLERİNİN SOYUNDAN GELEN ELÇİLERDEN BAHSETMEKTEDİR (EN’AM SURESİ, 83-84). BU AYETLER HZ. MEHDİ’NİN DE AYNI SOYDAN GELECEĞİNE İŞARET EDİYOR OLABİLİR. (EN DOĞRUSUNU ALLAH BİLİR).
4- HZ. MEHDİ NEREDE DOĞACAKTIR?
O, MEDİNE’DE DOĞACAKTIR… NUAYM B. HAMMAD. İMAM ALİ (KV) DEN BÖYLE NAKLETMİŞTİR.
KURTUBİ’NİN TEZKİRESİNDE, ONUN MAĞRİB ÜLKELERİNDEN ÇIKACAĞI, ORADAN GELİP DENİZİ GEÇECEĞİ ANLATILMAKTADIR.
(kıyamet alametleri, 7. baskı, s.162)
(MEDİNE KELİMESİ ARAPÇADA ”ŞEHİR” ANLAMINA GELMEKTEDİR.)
5- HZ. MEHDİ’NİN İSMİ NE OLACAKTIR?
PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)’İN PEK ÇOK HADİSİNDE, HZ. MEHDİ’NİN ADININ PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN ADINA ”MUVAFIK” YANİ ”UYGUN” OLACAĞI BİLDİRİLMEKTEDİR. BU HADİSLERDEN BAZILARI ŞÖYLEDİR:
EY İNSANLAR, MUHAKKAK ALLAHU TEALA SİZE ZALİMLERİ, MÜNAFIKLARI VE ONLARA UYANLARI MENETMİŞ VE SİZE ÜMMETİ MUHAMMED’İN EN HAYIRLISI OLAN VE MEKKE’DE BULUNAN, İSMİ AHMED, BABASININ İSMİ ABDULLAH OLAN HZ. MEHDİ’Yİ REİS KILMIŞTIR. ONA KATILINIZ.
(el-kavlu’l muhtasar fi alamatil mehdiyy-il muntazar, s. 31)
GÖKTEN ŞÖYLE BİR SES DUYULACAK: “EY İNSANLAR ARTIK ALLAH CEBBARLARI, MÜNAFIK VE YARDIMCILARINI SİZDEN UZAKLAŞTIRDI. ÜMMET-İ MUHAMMED’İN EN HAYIRLISINI BAŞINIZA GETİRDİ. MEKKE’DE ONA KATILIN, O MEHDİ’DİR. İSMİ DE AHMED B. ABDULLAH’DIR. DİĞER BİR RİVAYET: “SİZE MUHAMMED ÜMMETİNİN EN HAYIRLISI OLAN CABİR’İ TAYİN ETTİ. MEKKE’DE ONA YETİŞİN O MEHDİ’DİR. İSMİ MUHAMMED B. ABDULLAH’TIR!”
(kıyamet alametleri, medineli allame muhammed b. resul el-hüseyin el berzenci, pamuk yayıncılık, 8. baskı, s. 165)
RİVAYETLERİN ÇOĞUNDA MEHDİ’NİN İSMİ “MUHAMMED” OLARAK GEÇER; BAZI RİVAYETLERDE İSE ”AHMED” DİYE ANLATILIR…
EBU DAVUD İLE TİRMIZİ’NİN İBNİ MESUT (RA)’DAN NAKİL ETTİKLERİNE GÖRE, ALLAH’IN RESULÜ (SAV) ŞÖYLE BUYURMUŞTUR: ”ONUN İSMİ İSMİME, BABASININ İSMİ DE BABAMIN İSMİNE MUVAFIK OLACAKTIR…”
(kıyamet alametleri, genişletilmiş 9. baskı, s.159-160)
PEYGAMBERİMİZ (SAV) ”ONUN İSMİ İSMİME, BABASININ İSMİ DE BABAMIN İSMİNE MUVAFIK OLACAKTIR…” DİYEREK, MEHDİ İLE İSİMLERİ ARASINDA BİR BENZERLİK OLACAĞINA DİKKAT ÇEKMİŞTİR. BU KONUYA İLİŞKİN BAZI HADİSLERİNDE İSE MEHDİ’NİN İSMİNİN ”AHMED” OLACAĞINI HABER VERMİŞTİR.
PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN İSMİ OLAN ”MUHAMMED” VE HADİSLERDE MEHDİ’YE İŞARET EDEN ”AHMED” İSİMLERİ ARAPÇA’DA AYNI FİİLDEN GELMEKTEDİR VE ANLAM OLARAK DA HADİSLERDE BELİRTİLDİĞİ GİBİ BİRBİRLERİNE ”MUVAFIK” YANİ ”UYGUN”DUR.
SÖZLÜK ANLAMLARINA BAKILDIĞINDA DA, HADİSLERDE İŞARET EDİLEN MUHAMMED VE AHMED İSİMLERİNİN BU ANLAM BENZERLİĞİ AÇIKÇA GÖRÜLMEKTEDİR:
AHMED: DAHA FAZLA ÖVÜLMEYE LAYIK, ÇOK, EN ÇOK METHEDİLMİŞ OLAN.
MUHAMMED: PEK ÇOK TEKRAR TEKRAR ÖVÜLMÜŞ, METHEDİLMİŞ MEALİNDE BİR İSİM.
KONUYLA İLGİLİ İŞARİ MANADA BİR AYETTE İSE ŞÖYLE BİLDİRİLMEKTEDİR:
“… BENDEN SONRA İSMİ AHMED OLAN BİR ELÇİNİN DE MÜJDELEYİCİSİYİM” DEMİŞTİ… (SAFF SURESİ, 6)
6- HZ. MEHDİ’NİN KARDEŞİ OLACAK MIDIR?
PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN HADİSLERİNDE HZ. MEHDİ’NİN KARDEŞİNİN AZ OLACAĞI HABER VERİLMİŞTİR:
KARDEŞİ AZ OLANDIR…
(risalet ül mehdi, s.161)
7- PEYGAMBERLERE İNDİRİLEN KİTAPLARDA HZ. MEHDİ HAKKINDA BİLGİ VAR MIDIR?
NAİM BUYURDU Kİ: BEN MEHDİ’Yİ PEYGAMBERLERİN SUHUFUNDA (SAHİFELERDE; ADEM, ŞİT, İDRİS VE İBRAHİM PEYGAMBERLERE İNDİRİLEN SAHİFE ŞEKLİNDEKİ KİTAPLARDA) ŞÖYLE BULURUM: “MEHDİ’NİN AMELİNDE NE ZULÜM NE DE AYIP YOKTUR.”
(kitab-ül burhan fi alamet-il mehdiyy-il ahir zaman, s. 21)
PEYGAMBERLERE DAİR OLAN KİTAPLARDA, “MEHDİ’NİN İŞİ ZULÜM VE KÖTÜLÜK DEĞİLDİR” ŞEKLİNDE İŞARET EDİLMİŞTİR.
(el-kavlu’l muhtasar fi alamet-il mehdiyy-il muntazar, s. 49)
İBNİ MÜNAVİ DİYOR Kİ: “DANYAL (A.S.)’İN KİTABINDA ŞÖYLE YAZILIDIR.” SÜFYANLAR 3 TANEDİR, MEHDİLER DE 3′TÜR. 1. SÜFYAN ÇIKIP ADI SANI YAYILDIĞINDA ONA KARŞI 1. MEHDİ, 2. SÜFYANA KARŞI 2. MEHDİ, 3. SÜFYANA KARŞI DA HZ. MUHAMMED MEHDİ ÇIKACAK VE ALLAH-U TEALA DAHA ÖNCE FESADA UĞRAYANLARI VE İMAN EHLİNİ ONUNLA KURTARACAKTIR. SÜNNETLER ONUNLA İHYA EDİLECEK BİDAT ATEŞLERİ DE ONUNLA SÖNECEKTİR. ONUN ZAMANINDA İNSANLAR AZİZ OLACAK VE KENDİ MUHALİFLERİNE GALİP GELECEKLERDİR. GÜZEL BİR HAYAT SÜRÜLECEK, YER VE GÖK BEREKETİNİ ARTIRACAK, BU DURUM 7 YIL SÜRDÜKTEN SONRA MEHDİ VEFAT EDECEKTİR.
(bu hadis kitab-ül burhan fi alamet-il mehdiyy-il ahir zaman isimli kitabın süleymaniye kütüphanesi’nde bulunan el yazılı bir nüshasında mevcuttur.)
PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN ASHABININ TEVRAT VE İNCİL’DE MÜJDELENMELERİ GİBİ, HZ. MEHDİ DE DİĞER PEYGAMBERLERE İNDİRİLMİŞ KİTAPLARDA MÜJDELENMEKTE; BU KİTAPLARDA HZ. MEHDİ’DEN ÖVGÜYLE BAHSEDİLMEKTEDİR.
8- HADİSLERDE HZ. MEHDİ’NİN HAKİMİYETİNİN HANGİ PEYGAMBERLERİN HAKİMİYETİNE BENZEYECEĞİ BİLDİRİLMİŞTİR?
KURAN’DA HZ. ZÜLKARNEYN VE HZ. SÜLEYMAN’IN YAŞADIKLARI DÖNEMLERDE YERYÜZÜNDE GENİŞ ÇAPTA ETKİLİ OLDUKLARI HABER VERİLMİŞTİR. PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN HADİSLERİNDE İSE, HZ. MEHDİ’NİN DE HZ. ZÜLKARNEYN VE HZ. SÜLEYMAN GİBİ İSLAM AHLAKINI BÜTÜN YERYÜZÜNE HAKİM EDECEĞİ HABER VERİLMİŞTİR:
MEHDİ TIPKI ZÜLKARNEYN VE SÜLEYMAN GİBİ DÜNYAYA HÜKMEDECEKTİR.
(el-kavlu’l muhtasar fi alamatil mehdiyy-il muntazar, s. 30)
YERYÜZÜNE DÖRT KİŞİ MALİK OLMUŞTUR. İKİSİ MÜMİN, İKİSİ KAFİRDİR. MÜMİNLER, ZÜLKARNEYN VE HZ. SÜLEYMAN, KAFİRLER İSE NEMRUD VE BUHTUNNASIR’DIR. BEŞİNCİ OLARAK EHL-İ BEYTİMDEN BİRİSİ (HZ. MEHDİ) GELECEK VE O DA DÜNYAYA MALİK OLACAKTIR.
(kitab’ul burhan fi alamet-il mehdiyy il ahir zaman, s. 10)
9- PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN HADİSLERİNDE, HZ. MEHDİ’NİN GELİŞİNİN MÜSLÜMANLAR İÇİN BİR MÜJDE KONUSU OLDUĞU NASIL BİLDİRİLMİŞTİR?
PEYGAMBERİMİZ (SAV), ”MEHDİ İLE MÜJDELENİN” (KİTAB-ÜL BURHAN Fİ ALAMET-İL MEHDİYY-İL AHİR ZAMAN, S. 12) BUYURARAK, HZ. MEHDİ’NİN GELİŞİNİ HEYECAN VE ŞEVKLE BEKLEMENİN, BU MÜBAREK ŞAHIS İÇİN HAZIRLIK YAPMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİR.
10- PEYGAMBERİMİZ (SAV), HZ. MEHDİ GELDİĞİNDE MÜSLÜMANLARIN ONA UYMALARININ ÖNEMİNİ NASIL BİLDİRMİŞTİR?
SİZDEN ONA KİM YETİŞİRSE, KAR ÜZERİNDE SÜRÜNEREK DAHİ OLSA ONA GELSİN. ONA KATILSIN. ZİRA O, MEHDİ’DİR.
(ibn mace, fiten, b 34, h 4082; ibn ebi şeybe, c. vıı, s. 527; kitab-ül burhan fi alamet-il mehdiyy-il ahir zaman, s. 14)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Devrimci 21:40 11.04.16
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Yazdığınız ayete inanmayan kafirdir.Eyvallah.Ancak ayette Hz.İsa'nın ölmediği ve göğe yükseltildiği anlatılmakta buna inanmayan elbetteki kafirdir.Ancak bana Hz.İsa'nın tekrar mehdi olarak yeryüzüne döneceğini apaçık ifade eden bir ayet gösterebilirmisiniz?

Bir çok uydurma hadisin olduğu gerçeğini göz önüne alınız lütfen.İslam alimi Yaşar Nuri ÖZTÜRK te buna binaen nehdi gelmeyecek diyor.
Mehdinin gelmesi gibi çok önemli bir olayı Allah kuranında apaçık ayetlerle bildirmezmiydi?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HeartLess 21:45 11.04.16
Mehti ayrı Hz İsâ ayrı karıştırıyorsunuz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Devrimci 21:47 11.04.16
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Ayrıca hiçbir yerde iman esasları arasında mehdi geleceğine inanmak diye bir şey olduğu varmıki?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
desperado 23:47 11.04.16
arkadaşlar mehdinin geleceğine dair rivayetler var fakat bu konuya dair ayet ve ya ayetler var mı ? sizlerinde iştirakını rica ediyorum bu konu hakkında istişare yapalım istiyoruz ..sizde emin olduğunuz bildiğiniz bir şeyler varsa iştirak edin arkadaşlar.. ben ve benim gibi bu konuda bilgisi olmayanlar burada aydınlansınlar..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Sin 17:21 12.04.16
Yaşar nuri öztürkü örnek veriyorsunuz ama geçenlerde deist olduğunu söyledi bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu gibi birinin sözleri ne kadar yerinde olabilir @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Devrimci 21:10 12.04.16
Ben deistim dediğini duymadım ve görmedim.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3