islam & islami Konular

Ahlâk-ı Zemîme - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

islam & islami Konular>Ahlâk-ı Zemîme
watcher44 01:14 17.07.17
KÖTÜ AHLÂK VE HUYLAR (Ahlâk-ı Zemîme)

Bu zikredilenlerden başka, âyet-i kerîme ve hadis-i şeriflerde yer alan bir takım kütü ahlâk ve çirkin huylar vardır ki; bunların bâzısı küfür, bâzısı büyük günah ve bâzısı da küçük günahlardır.

1) Riya (gösteriş): Riyaya bâzı âlimler küfür, bâzıları da büyük günahlardandır, demişlerdir. Riya: Âhiret amelleriyledünyâ menfaatini murâd etmek demektir. Ahiret amellerini buna vâsıta kılmak veya yaptığı amelleri başkasına habervermek de riyadandır.
2) Cehâlet (bilgisizlik): Her Müslüman'ın bilmesi vâcibolan (itikad, amel ve muâmelâta dair) dini ilimleri bilmemesidir. Bâzı âlimlere göre cehâlet büyük günahlardandır ve küfrü mûcibdir.
3) Allahü Teâlâ'nın kendisine verdiği nimetleri görmemek, bundan gâfil olmak, Allah(c.c.)'a verdiği nimetlerden dolayı şükretmemek. Bâzılarına göre büyük günahlardandır.Hâlbuki nimeti verene, bu nimetlerden dolayı hürmet, saygı ve tazim gerekir.
4) Allahü Teâlâ'nın hüküm ve kazâsına kizmak, bir kimsenin, istediği murâdı olmayınca Cenâb-ı Hakk'ın kazâ buyurduğu emrin dışındaki bir şeyi zikrederek darılıp gazaplanmak. Bâzı âlimler buna küfürdür, demişler, bâzıları da büyük günahlardan olduğunu söylemişlerdir.
5) Bir kimsenin, başına gelen belâ ve musibetlere sabretmeyerek, sözlü veya fiili olarak başkasına şikâyette bulunması:Buna bâzıları küfür, bâzıları da büyük günahtır, demişlerdir.
6) Zâlimlere ve fâsıklara muhabbet etmek, az dahi olsa onlara meyletmek, büyük günahlardandır.
7) Âlimlere ve sâlih kimselere düşmanlık etmek: Büyük günahlardandır. Bunun zıddı onlara, Allah(c.c.) için muhabbet etmek, onları sevmektir.
8) Kalbini makam sevgilerine ve sebeplerine bağlamak,nefsinin şehvet ve şöhret sahibi olmasını istemek: Büyük günahlardan sayılmıştır.
9) Başkalarının kötülemesinden korkmak, yani kendisinde bir noksanlık olduğunu zannederek müteessir olmak,kendisine hâkim olamamak.
10) İnad etmek, yani hak söz ve hak kelâmı kabûl etmemek, hakkı görüp bildiği hâlde inkâr etmek: Büyük günahlardan sayılmıştır.
11) Kendini beğenmek, nefsini tezkiye etmek, bütün zor işlerin üstesinden gelebileceği iddiasında bulunmak; büyük günahlardandır.
12) Medhedilmeyi sevmek, başkasının kendisini övmesiile kendisinde bir kemâl hissedip bundan hoşlanmak.
13) Nefsini, dünyâdan alıştığı ve ülfet ettiği şeylerden menetmeyip, nefsinin isteklerine uymak: Buna, büyük günahlardandır demişlerse de; bâzıları da küçük günahlardandır, demişlerdir.
14) Taklid: Delilsiz, hüccetsiz, tahkiksiz olarak, sadece hüsnü zan etmek sûretiyle amelde, kavilde, itikatta başkalarına uymak ve onları taklid etmek: Bâzı âlimlere göre büyük günahlardan ise de; diğer bâzılarına göre küçük günahlardan sayılmıştır.
15) Uzun emel(tûlu emel) beslemek: Büyük günahlardandır. Ancak uzun emel, İslâmın kalkınması için vakıflarkurmak, İslâmi ilimleri tahsil etmek, İslâm'a yeni beldeler kazandırmak ve ümmeti Muhammed(sav)'in faydalanması,menfaati için olursa o zaman makbuldür.
16) Dünyâ işlerine tamâ' etmek, nereden ve nasıl geldiğine bakmadan, helâl ve harama dikkat etmeden dünyâ lezzetlerini istemek: Büyük günahlardan sayılmıştır.
17) Dünya işleri için, insanlara karşı zillete düşmek, aşırıtevâzu göstermek ve onlara boyun bükmek: Bâzılarına görebüyük günahlardan, bâzılarına göre de küçük günahlardandır.
18) Kin gütmek, başkasına karşı kalbinde nefret duymak.
19) Düşmanı gördüğü Müslüman kardeşine bir musibetgeldiğinde sevinmek, ferahlamak.
20) Düşmanlık etmek, bir başkasına zarar vermek kasdıyla kalbinde düşmanlık duyguları beslemek.
21) Korkaklık, kendisine yapılan haksızlık ve eziyetlere karşı çıkmamak, mukavemet etmemek: Küçük günahlardan sayılmıştır.
22) Ne yaptığını bilmez derecede kizmak, işin sonunudüşünmeden atılmak.
23) Ahdini bozmak, insanlarla veya kâfirlerle yaptığı ahdi,ilân etmeksizin bozmak.
24) Bâzı şeyleri uğursuz saymak ve onları kötülüğe hamletmek: Bâzı âlimler buna küfür de demişlerdir. Bâzıları da,uğursuzluğu; insanın kendisine bir menfaat getireceğine inanmasıdır, diye tarif etmişlerdir. (Mesela; baykuş ötse veya birhayvan geçse, onu uğursuzluk saymak gibi).
25) Mal sevgisi, dünyâ lezzetleri için, mal ve mülke muhabbet etmek ve onun çokluğuna kalbin meyletmesi. Büyük günahlardan sayılmıştır.
26) Hırs, başkasının nâil olduğu nimetleri kendisi için temenni etmek ve kendisinde bulunan nimetleri Allah(c.c.)'tanbaşkasından bilmek: Küçük günahlardandır.
27) Akıl zayıflığı, sefihlik, aklını kullanmayıp günahlardan uzaklaşmamak, İslâm üzere yaşamamak.
28) Ahiret için çalışmakta, ibadet ve taatlerde tembellik etmek, gayretsizlik, ciddiyetsizlik: Büyük günahlardandır.
29) Maksat ve meramına nâil olmak için, acele etmek,acelecilik: Küçük günahlardan sayılmıştır.
30) Hayırlı işlerde ağır davranıp tehir etmek.
31) Katı kalpli ve merhametsiz olmak: Küçük günahlardandır.
32) Hayâsızlık, utanmayıp kötü şeylere, günahlara cür'etetmek: Bâzı âlimler buna büyük günahlardandır, bâzıları da küçük günahlardandır, demişlerdir.
33) Dünyâ için üzülmek, dünyâdaki nimetlerden elindenkaçırdığı şeylere karşı mahzûn olmak. Bâzıları buna günahıkebâirden, bâzıları da günahı sagâirdendir, demişlerdir.
34) Dünyâ için korkmak, yani kendisine erişecek bir belâ ve musibetten, kerih gördüğü şeylerden korkmak.
35) Aldatmak, yaptığı nasihati samimi olarak yapmayıp,başkasına bir kötülük gelmesinden rahatsız olmamak, kendisinde bir çeşit hıyânet bulunması: Büyük günahlardandır.
36) Gerek insanlar ve gerek dünyâ mal ve mülkü ile ünsiyet edip onlara alışmak, onlardan ayrıldığında yalnızlık hissetmek: Küçük günahlardandır.
37) Tarz ve hareketlerinde itidâl üzere, vakarlı, ağırbaşlıolmamak, itidâlsiz(dengesiz) hareketlerde bulunmak.
38) Kendisinin üstünde olan kimselerin nasihatini kabuletmemek, onları dinlememek.
39) Hayrı ve şerri, hakkı ve bâtılı idrâk edemez derecede ahmaklık ve şaşkınlık göstermek.
40) Yemeğe, içmeğe ve cinsel münâsebete haris olmak,oburluk.
41) Yemek, içmek ve cimâ' konularında âciz kalmak, gerekeni yapmamak.
42) Günahlarda ısrar etmek, günahlara bilerek devam etmek.
43) Aklın eremeyeceği, bilinmesi mümkün olmayan şeylerle uğraşmak.
44) Münâfıklık, gerek ahlâk ve gerek itikâd yönündeniçi dışına ve dışı içine uymamak.
45) Fitne çıkarmak, dini bir faydası olmaksızın insanları zorluklara, meşakkatlere, ihtilâf ve karışıklıklara düşürmek:
Büyük günahlardan sayılmıştır.

Kaynak : (Necât’ül-Gâfilîn) Ahmed ZiyâüddiN GümüşhaNevi (K.s.)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Tuana 01:19 17.07.17
Allah razı olsun inş güzel bir paylaşım olmuş teşekkürler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İnşirah 21:32 07.02.18
Emeğinize sağlık, Allah razı olsun..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 08:46 28.02.18
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], Allah-u Zülcelal razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi