islam & islami Konular

ResulAllah Sevgisi ve salavat getirmenin önemi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

islam & islami Konular>ResulAllah Sevgisi ve salavat getirmenin önemi
Swordsfish 12:50 20.06.20
Anlatıldığına göre adamın biri çöl ortasında yürürken gözünün önü-ne çirkin bir
yüz dikilir. Adam «sen kimsin» der. Çirkin yüz «ben senin çirkin amellerinim»,
diye cevap verir. Adama «senden kurtulmanın yolu nedir» diye sorar. Adam
«Peygamber'e selât-ü selâm getirmektir.»
Nitekim Peygamber'imiz (S.A.S.) şöyle buyuruyor:
— Bana getirilen selât-ü selâm, sırat köprüsü üzerinde ışıktır, cu-ma günü seksen
kere selât-ü selâm getiren kimsenin geçmiş seksen yıl-lık günahı affedilir» der.
Yine anlatıldığına göre adamın biri Peygamber'imize Hz. Muham-med'e selâm
getirmezdi, bir gece rüyasında Peygamber'imizi (S.A.S.) görür, fakat
Peygamber'imiz yüzünü adama çevirmez. Adam «ey Allah'ın Resul'ü! Yoksa bana
kızgın mısın» diye sorar, Peygamber'imiz «hayır» diye cevap verir. Adam «o halde
niye yüzüme bakmıyorsun» diye sorar. Peygamber'imiz «çünkü seni
tanımıyorum» diye karşılık verir.
Adam «beni nasıl tanımazsın, ben senin ümmetinden biriyim, alim-lerin
anlattığına göre sen ümmetini ananın çocuğunu tanıdığından da-ha iyi tanırsın»
der. Peygamber'imizin cevabı şöyle olur: «Alimler doğru söylemişler, yalnız sen
üzerime selât-ü selâm getirerek beni hatırlama-dın ki! Benim ümmetimi tanımam,
üzerime getirecekleri selât-ü selâm ile ölçülüdür.»
Bu arada adam uyanır, ve her gün Peygamber'imize (S.A.S.) yüz ke-re selât-ü
selâm getirmeyi üzerine borç haline getirir ve bunu yapar. Bir müddet sonra
Peygamber'imizi yine rüyasında görür. Peygamber'imiz ona «şimdi seni tanıyorum
ve sana şefaat edeceğim» diye müjde verir. Çün-ki adam Rasulüllahı sever
olmuştur.
Allah (C.C.) buyurur ki: ,
«— Ey Rasulüm! De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, bana uyunuz da Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. Hiç şüphesiz Allah, bağışlayı-cı ve
esirgeyicidir» (34).
Ayet-i kerimenin nüzül sebebi şöyle nakledilir: Peygamber'imiz (S.A.S.) K'ab İbni
Eşref ile adamlarını İslâmı kabul etmeye davet ettiği zaman on-lar da
Peygamber'imize «biz Allah'ın oğulları yerindeyiz, o yüzden biz Al-lah'ı daha çok
severiz» diye cevap verdiler.
Adamların bu cevabına karşılık ulu Allah (C.C.) Peygamber'in onla-ra şu
mahiyette bir cevap vermesini murat etmiş olmalıdır: Eğer siz Al-lah'ı
seviyorsanız, tebliğ ettiğim dini kabul ederek bana uyunuz. Çünkü ben O'nun
bildirisini size ulaştıran ve sizinle ilgili hükümlerini açıklayan bir Allah Rasûlüyüm.
Eğer benim O'nun adına yaptığım davete uyar-sanız, o sizi sever ve günahlarınızı
bağışlar. Hiç şüphesiz O, bağışlayıcı ve esirgeyicidir.
Mü'minlerin Allah'ı sevmesi, O'nun emrine uymakla, ibadetine koş-makla ve
hoşnutluğunu aramakla olur.
Allah'ın (C.C.) mü'minleri sevmesi, onlara merhametle muamele et-mesi, onları
mükâfatlandırması, günahlarını bağışlaması, onlara rahmet günahtan korunma ve
başarı ihsan eylemesi demektir.
İmam-ı Gazalî (rehimehullahu) «ihya-ul Ulûm ud-Din» adlı eserinde der ki, «dört
şeyi yapmaksızın dört şeyi iddia eden kimse yalancıdır:
1 — Cenneti sevdiğini söylediği halde ibadet etmeyen kimse yalan-cıdır. '
2— Peygamber'imizi (S.A.S.) sevdiğini ileri sürdüğü halde alimler ile fakirleri
sevmeyen yalancıdır.
3 — Cehennemden korktuğunu iddia ettiği halde günah işlemekten vazgeçmeyen
kimse yalancıdır.
Nitekim Rabia-i Adviyye'nin (rahimehullaha) şu iki beyti bu noktayı güzel izah
eder:
Allah'a isyan ediyorsun, oysa O'nu sever görünüyorsun
Hayatım hakkı için bu durum, mantık prensiplerini alt-üst eder.
Eğer sevgin doğru olsaydı, O'nun emirlerine uyardın
Çünkü aşık, sevgilisinin sözünden çıkmaz
Sevginin alâmeti, sevgilinin arzusuna, uymak ve onunla ters düş-mekten
sakınmaktır.
Anlatıldığına göre bir gün bir gurup Şibli'yi (rahirnehullahu) ziyarete gider. Büyük
Veli «siz kimsiniz» diye sorar. Gelenler «biz seni sevenle-riz» diye, cevap verirler.
Bu sırada Şiblî yüzünü onlara döner, sonra onları taşlamaya baş-lar, adamlar
Veliden kaçarlar. Veli onları «benden niye kaçıyorsunuz, eğer gerçekten beni
sevseydiniz, belâmdan kaçınmazdınız» diye azarlar. Arkasından sözlerine şöyle
devam eder:
Muhabbet ehli, sevgi kadehinden içtiler, beldeler ve yeryüzü onlara dar geldi,
Allah'ı hakkı ile bildiler, O'nun ululuk ve kudreti karşısında şaş-kın kaldılar. O'nun
sevgi kadehinden içtiler, O'nun ünsiyet denizinde bo-ğuldular, yalnız O'na
seslenmekten zevk alır oldular.
Arkasından şu beyti söyledi:
Ey mevlâm! Sevgini hatırlamak sarhoş etti beni
Sen sarhoş olmayan hiç bir aşık gördün mü?
Söylendiğine göre deve sarhoş olduğu zaman kırk gün yem yemez ve her zaman
taşıdığının bir kaç katı kadar yük sırtına vurulsa yükle-neni taşımazlık etmez.
Çünkü kalbinde sevgilisinin hatırası kıpırdayınca artık ne yem yer ve ne de ağır
yük taşımaktan kaçınır, sebep sevgilisine karşı duyduğu şevktir.
Deve deve iken sevgilisi uğruna nefsinin isteğini gemleyerek ağır yük taşımaya
katlandığı halde siz Allah için hiç bir yiyecek veya içecek-ten vazgeçtiğiniz oldu
mu? Allah (C.C.) için üzerinize herhangi ağır bir yük aldınız mı? Bu sayılan iyi
amellerden hiç birini yapmamışsanız, si-zin Allah sevgisi iddianız ne dünyada ne
de Ahirette ne insanlar gözün-de ne Allah katında hiç bir şeye yaramayan boş bir
sözden ibarettir.
Hz. Ali (kerremellahu veçhehu) şöyle der:
— Cenneti seven kimse iyiliklere koşar. Cehennemden korkan kim-se, Nefsini
aşırı arzulardan alakor. Ölümün kaçınılmazlığına inanan kim-senin gözünde
dünyalık hazlar önemsizleşir.
İbrahim el-Havvas'a (rehimehullahu) «muhabbet nedir» diye sorar-lar. Şu cevabı
verir; «İstekleri yoketmek, bütün hacet ve sıfatları yakmak ve kulun kendisini
işaretler denizinde boğulmasıdır.»
(34} Kur'an-ı Kerim/Al-i İmran Sûresi, 31


Her daim Allah CC hatırlamalı günahlardan kaçınmalı ve peygamber SAV günde en az 100 kere salavat getirmeli.Selametle

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146