islam & islami Konular

Gizli ve aşikar bütün işlerde iyi niyyet ve ihlaslı olmak - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

islam & islami Konular>Gizli ve aşikar bütün işlerde iyi niyyet ve ihlaslı olmak
Swordsfish 19:23 01.07.20
Allah Tealâ şöyle buyurmuştur:
"O iman etmeyenler, ancak İslama yönelip ibâdeti Allah'a has kılarak
(halis bir niyyetle) O'na ibâdet etmekle emredilmişlerdir."

"O kurbanların ne etleri, ne de kanları asla Allah'a ulaşmaz; fakat sizden
olan takva O'na ulaşır." (Hac: 37)
İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma), bu ayeti kerimede geçen "takva"
kelimesinin manasını "Niyyetler" olarak tefsir etmiştir.
İhlâs, niyyeti halis yapmaya ve onu riya gibi bulaşık şeylerden
arındırmaya denilir. Cenab-ı Hak, zati Ulühiyyetine, ihlâs ile ibâdet etmeyi
emretmesinden anlaşılıyor ki, işin başından sonuna kadar ihlâsa sahib
bulunmak gereklidir. Bütün kulluk vazifelerini sırf Allah'ın emirleri olduğu
için yerine getirmek, yasaklarından da aynı duygu ile kaçınmak ve başka bir
maksad gütmemek, îhlâsla Allah'a ibâdet etmek olur ve halis niyyet
taşınmış olduğundan böyle kimseye de "Muhlis" denir. Bu ayeti kerimeden,
geçerli niyyetin "halis niyyet" olduğu anlaşıldığından her görevde niyyetin
bulunmasının şart olduğu hükmü ortaya çıkmaktadır, niyyetin yeri de
kalbdır. Emredilen işi Allah rızası için yapmak ve başka bir maksad
gözetmemek de, halis niyyetin husulüdür ve kuldan istenen de budur. îhlâsla
yapılan salih ameller Allah'a yükseltilir. îşte Allah rızası için halis niyetle
yapılan işlerin Allah katında sevabı vardır.
1- Ömer İbni Hattab (Radiyallahu Anh) den rivayet edildiğine göre,
Resûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
"(Yapılan) bütün işler niyyetlere göredir, (kalblerdeki niyyetlerle değer
kazanırlar); ve herkes için ancak niyyet ettiği şey vardır. O halde kimin
hicreti (Bir yerden bir yere gidişi) Allah ve O'iıun Resulü için ise, onun
hicreti, Allah ve Resulü yolunda olmuştur. Kimin de hicreti dünya için ise
ona ulaşır yahud bir kadın içinse onu nikâhlar. Böylece hicreti, hicret etmiş
olduğu şeydedir (taşıdığı niyete göre işi değerlendirilir."'


Bu hadîs-i şerif sahîhdir ve sahih olduğunda ittifak vardır. Aynı zamanda
hadîsin derecesinin büyüklüğü ve yüksekliği üzerinde alimler görüş
birliğine .varmışlardır; çünkü islâmın temelini teşkil eden hadîslerden
birisidir bu...
İlk devirdeki alimler ve bunlara uyan sonrakiler (Allah Tealâ onlara
rahmet etsin), kitablarına bu hadîsle başlamayı severler ve tercih ederlerdi;
Bunu da, daha başlarda iyi niyete, onu gözetip îtina göstermeye bir tenbih
(uyarma) olsun diye yaparlardı,
îmam Ebû Saîd Abdurrahman ibni Mehdî'den (Allah Tealâ ona rahmet
etsin) bize rivayet edilmiştir, demiştir ki:
"Kim kitab yazmak isterse, bu hadîs ile başlasın."
îmam Ebû Süleyman El-Hattabî da (Allah ona rahmet etsin) şöyle
demiştir: "Dîn işlerinden olup ilk başlayan ve ortaya çıkan her şeyin başında
bu = ameller niyete göredir = hadîsini getirmeyi, bizim geçmiş üs-tadlanmiz
müstahab görürlerdi; çünkü din işlerinin hepsinde buna ihtiyaç vardır.
ibni Abbas'dan (Radiyallahu Anhüma) bize nakledildiğine göre şöyle
demiştir: "İnsan, ancak niyyeti miktarmca korunur."
Başka biri de: "insanlara niyyetlerine göre (sevab ve azab) verilir."
[COLOR="Silver"][COLOR="Silver"]

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Swordsfish 19:26 01.07.20
Büyük İmam Ebü Aü Fudayl ibni İyad'dan (Radiyallahu Anh) bize
rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: "İnsanlar için hayırlı işi terk etmek
riyadır; insanlar için amel etmek şirktir. İhlâs, bunların her ikisinden de
Allah'ın seni kurtârmasıdır."
İZAH: İnsan hayırlı bir iş yapacağı zaman, eğer halkın kendisine riyakar
demelerinden hoşlanmayarak bu işi yapmaz ve daima ihlâs sahibi kimse
olduğunun bilinmesini isterse riya olur. İşi, kendisini iyi niyetli bilsinler, iyi
kimse görünsün diye terk etmiş olur ki, bu da haram olan şeydir. Allah için
yapılması gereken işleri, başkası için yapmak şirk olur; çünkü Allah
rızasına ait olan bir iş Allah'dan başkasının rızâsı için yapılmış ve Allah'a
tercih edilmiş olur. İşte bu iki hah" terk ederek sırf Allah rızası için amel
etmek ihlâstir ve Allah katında makbuldür.
İmam Haris El-Muhâsibî (Allah ona rahmet etsin) Şöyle, demiştir:
"Sadık o kimsedir ki, kendi kalbinin düzelmesi için, insanların kalblerinde
olan tüm değerinin kalblerinden çıkışında bir sakınca görmez, yapmış
olduğu güzel işlerden bir zerre miktarına dahi insanların muttali olmasını
sevmez ve kötü işini de insanların bilmesini çirkin görmez."
Huzeyfe El-Mar'aşî'den rivayette şöyle demiştir:
"İhlâs, kulun gizli ve aşikâr hallerde işlerinin eşit olmasıdır!"
İmam ve üstad Ebû'l-Kasim EI-Kuşeyrî'den (Allah ona rahmet etsin) bize
rivayet edilmiştir; şöyle demiştir:
('İhlâs, ibadeti, sırf Yüce Allah'ın hakkı olmak maksadıyla yapmaktır. Bu
da, bir yaratığa gösterişte bulunmaksızın yahud insanlarca iyi olan bir şeyi
beklemeksizin yahud onlardan herhangi bir övgüyü sevmeksizin yahud
Allah'a yaklaşmaktan başka herhangi bir mana taşımaksızın yapılan ibâdetle
Allah'a yaklaşmayı murad etmektir.'*
Büyük İmam Ebû Muhammed Sehl ibni Abdillah Et-Tüsterî
(Radiyallahu Anh) şöyle demiştir: "Akıllılar, İhlasın açıklanmasına baktılar
da, ' şundan başkasını bulamadılar: İnsanın gizli ve aşikâr hallerinde sükûn
ve hareketinin Allah için olmasıdır ve buna dünya ve nefis arzusunu
karıştırmamaktır.
Üstad EbÛ Ali Ed-Dekkak'dan (Radiyallahu Anh) bize rivayet edildiğine
göre şöyle demiştir:
"İhlâs, insanların yorumlarından kendini uzak tutmaktır; sıdk ise, nefse
uymaktan temizlenmektir. İhlâs sahibinde riya yoktur; sadık kimsede de
gururlanma yoktur."
Zü'n-Nûni Mısrî'den (Allah ona rahmet etsin) rivayet edildiğine göre
şöyle demiştir:
"Üç şey ihlâs alâmetlerindendir: İnsanlardan olacak övme ve yermeyi
eşit tutmak; yapılan işlerde, işleri görmeyi unutmak ve işin sevabım ahirette
gerekli bulmak...'
Kuşeyrî'den (Allah ondan razı olsun) bize rivayette şöyle demiştir: "Sidkın en azı, gizli ve aşikâr halin eşit olmasıdır."
Sehlü't-Tüsterî'den: "Kendi nefsini yahud başkasını yağlayan bir kul,
sıdkın kokusunu koklayamaz.*'
Allimlerin bu ihlâs ve sidk konusundaki sözleri sınırlı olmayacak kadar
çoktur. Benim gösterdiklerim anlayan kimse için kâfidir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up