Korunma Uygulamaları

Sihir Büyü Cinden Korunmak ve Rızık İçin Uygulama - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Korunma Uygulamaları>Sihir Büyü Cinden Korunmak ve Rızık İçin Uygulama
Karakancolos 17:58 07.09.17
7 Bardak suya;
Aşağıda yazan Ayetleri Sabah ezanına doğru veya akşam ezanına doğru hava kararırken okuyunuz. BU SİZİ SİHİR VE BÜYÜDEN KORUYACAKTIR.

HUD 1/5 ARASI
MEARİC 1/7 ARASI
TAHA 38
YUNUS 78/83 ARASI
BAKARA 18/21
BAKARA SON İKİ (AMENERRASULÜ)
3 ADET AYETEL KÜRSİ
--------------------------
EĞER CİNLERDEN DE KORUNMAK İSTENİYORSA YUKARIDAKİLERE EK OLARAK
CİN SURESİ 1/13 ARASI
RAHMAN 1/4 ARASI
BEYYİNE 1/4 ARASI
101 DEFA LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYÜL AZİYM
--------------------------
EĞER RIZIK VE BOLLUK CELP EDİLMEK İSTENİYORSA EK OLARAK;
VAKIA SURESİ TAMAMI
ALİ İMRAN 37
AYETLERİNİ DE OKUYUNUZ.Hud suresi :1/5 arası
Elif lâm râ kitâbun uhkimet âyâtuhu summe fussılet min ledun hakîmin habîr(habîrin).
Ellâ ta’budû illâllâh(illâllâhe), innenî lekum minhu nezîrun ve beşîr(beşîrun).
Ve enistagfirû rabbekum summe tûbû ileyhi yumetti’kum metâan hasenen ilâ ecelin musemmen ve yu’ti kulle zî fadlin fadlehu, ve in tevellev fe innî ehâfu aleykum azâbe yevmin kebîr(kebîrin).
İlâllâhi merciukum, ve huve alâ kulli şey'in kadîr(kadîrun).
E lâ innehum yesnûne sudûrahum li yestahfû minhu, e lâ hîne yestagşûne siyâbehum ya'lemu mâ yusirrûne ve mâ yu'linûn(yu'linûne), innehu alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).

Mearic Suresi 1/7
Seele sâilun bi azâbin vâkıın.
Lil kâfirîne leyse lehu dâfiun.
Minallâhi zîl meâric(meârici).
Ta'rucul melâiketu ver rûhu ileyhi fî yevmin kâne mikdaruhu hamsîne elfe senetin.
Fasbir sabran cemîlâ(cemîlen)
İnnehum yeravnehu baîdâ(baîden)
Ve nerâhu karîbâ(karîben).

Taha suresi 38.
İz evhaynâ ilâ ummike mâ yûhâ.

Yunus suresi 78/83 arası
Kâlû e ci’tenâ li telfitenâ ammâ vecednâ aleyhi âbâenâ ve tekûne lekumâl kibriyâu fîl ard(ardı), ve mâ nahnu lekumâ bi mu’minîn(mu’minîne).
Ve kâle fir’avnu’tûnî bi kulli sâhırin alîm(alîmin).
Fe lemmâ câes seharatu kâle lehum mûsâ elkû mâ entum mulkûn(mulkûne).
Fe lemmâ elkav kâle mûsâ mâ ci’tum bihis sihr(sihru), innallâhe se yubtiluhu, innallâhe lâ yuslihu amelel mufsidîn(mufsidîne).
Ve yuhikkullâhul hakka bi kelimâtihî ve lev kerihel mucrimûn(mucrimûne).
Fe mâ âmene li mûsâ illâ zurriyyetun min kavmihî alâ havfin min fir’avne ve melâihim en yeftinehum, ve inne fir’avne le âlin fîl ard(ardı) ve innehu le minel musrifîn(musrifîne).

Bakara 18/21 arası
Summun bukmun umyun fe hum lâ yerciûn(yerciûne).
Ev ke sayyibin mines semâi fîhi zulumâtun ve ra’dun ve berk(berkun), yec’alûne esâbiahum fî âzânihim mines savâiki hazaral mevt(mevti), vallâhu muhîtun bil kâfirîn(kâfirîne).
Yekâdul berku yahtafu ebsârehum kullemâ edâe lehum meşev fîhi, ve izâ azleme aleyhim kâmû ve lev şâellâhu le zehebe bi sem’ihim ve ebsârihim innallâhe alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).
Yâ eyyuhen nâsu’budû rabbekumullezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn(tettekûne).

Amenerresulü
Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun,küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih,la nüferriku beyne ehadin min rusülih,ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha,leha ma kesebet ve aleyha,mektesebet,rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na,rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina,rabbena vela tühammilna,mala takatelena bih,va’fü anna,vağfirlena,verhamna,ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

3 Adet Ayetel Kürsü
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

BURAYA KADAR OKURSANIZ BÜYÜ VE SİHİR İÇİN FAYDALIDIR, CİN VS'DEN KORUNMAK İÇİN DEVAMINA

Cin suresi 1/13 arası
Kul ûhıye ileyye ennehustemea neferun minel cinni fe kâlû innâ semi’nâ kur’ânen acebâ(aceben). (1) Yehdî iler ruşdi fe âmennâ bih(bihî), ve len nuşrike bi rabbinâ ehadâ(ehaden). (2) Ve ennehu teâlâ ceddu rabbinâ mettehaze sâhıbeten ve lâ veledâ(veleden). (3) Ve ennehu kâne yekûlu sefîhunâ alâllâhi şetatâ(şetatan). (4) Ve ennâ zanennâ en len tekûlel insu vel cinnu alâllâhi kezibâ(keziben). (5) Ve ennehu kâne ricâlun minel insi yeûzûne bi ricâlin minel cinni fe zâdûhum rehekâ(rehekan). (6) Ve ennehum zannû kemâ zanentum en len yeb’asallâhu ehadâ(ehaden). (7) Ve ennâ le mesnes semâe fe vecednâhâ muliet haresen şedîden ve şuhubâ(şuhuben). (8) Ve ennâ kunnâ nak’udu minhâ mekâıde lis sem’i fe men yestemiıl âne yecid lehu şihâben rasadâ(rasaden). (9) Ve ennâ lâ nedrî eşerrun urîde bi men fîl ardı em erâde bi him rabbuhum reşedâ(reşeden). (10) Ve ennâ minnes sâlihûne ve minnâ dûne zâlik(zâlike), kunnâ tarâika kıdedâ(kıdeden). (11) Ve ennâ zanennâ en len nu’cizallâhe fîl ardı ve len nu’cizehu herebâ(hereben). (12) Ve ennâ lemmâ semi’nel hudâ âmennâ bih(bihî), fe men yu’min bi rabbihî fe lâ yehâfu bahsen ve lâ rehekâ(rehekan).(13)

Rahman suresi 1/4 arası
Errahmânü (1). Allemel'kur'ân (2). Halekal'insâne (3). Allemehül'beyân (4)

Beyyine suresi 1/4 arası
1- Lem yekünillezine keferu min ehlil kitabi velmüşrikine münfekkıyne hatta te'tiye hümülbeyyineh
2- Rasulüm minallahi yetlu suhufem mütahherah
3- Fiha kütübün kayyimeh
4- Ve ma teferrekallezıne utül kitabe illa min ba'di ma caethümül beyyineh.

101 Defa: La Havle Vela Kuvvete İlla Billlahil'Aliyyil'Azıym

BURAYA KADAR OKUDUĞUNUZDA SİZİ SİHİR, BÜYÜ VE CİNDEN KORUMAYA FAYDALI OLACAKTIR, EĞER RIZIK VE BOLLUK DA İSTENİYORSA TÜM BUNLARA İLAVETEN;

Vakıa Suresi Tamamı
1) izâ vekâatil vâkıatü (2) leyse livak’atiha kazibeh (3) hafıdatün râfiatün (4) iza rüccetil’ardu reccen (5) ve büssetilcibalü bessen (6) fekanet hebâen münbessen (7) ve küntüm ezvâcen selâseh (8) feashabül meymeneti mâ ashabül meymeneh (9) ve ashabül meş’emeti maashabül meş’emeh (10) ves sabikunes sâbikune (11) ülâikel mukarrebune (12) fiy cennatin naıym (13) sülletün minel’evveliyne (14) ve kaliylün minel’ahıriyn (15) alâ sürürin mevdûnetin (16) müttekiiyne aleyha mütekabiliyn. (17) yetufü aleyhim vildanün muhalledûne (18) biekvabin ve ebâriyka ve ke’sin min maıynin (19) lâ yusaddaune anha ve lâ yünzifune (20) ve fakihetin mimma yetehayyerune (21) ve lahmi tayrin mimma yeştehune (22) ve hurün ıynün (23) keemsalil lü’lüilmeknun (24) cezâen bimâ kânu yamelûn (25) lâ yesmeune fiyha lağven ve la te’siymen (26) illâ kıylen selâmen selâma (27) ve ashabül yemiyni ma ashabülyemiyn (28) fiy sidrin mahdudin (29) ve talhın mendudin (30) ve zıllin memdudin (31) ve mâin meskubin (32) ve fâkihetin kesiyretin (33) lâ maktuatin ve lâ memnuatin (34) ve füruşin merfuah (35) inna enşe’nahünne inşâen (36) fecealnahünne ebkaren (37) uruben etraben (38) liashabilyemiyn (39) sülletün minel’evveliyne (40) ve sülletün minel’ahıriyn (41) ve ashabüşşimâli mâ ashabüşşimâl (42) fiy semumin ve hamiymin (43) ve zıllin min yahmumin (44) lâ bâridin ve lâ keriym (45) innehüm kânu kable zâlike mütrefiyn (46) ve kanu yusırrune alelhınsil azıym (47) ve kânu yekûlune eiza mitna ve künna türaben ve ızâmen einna lemebusune (48) eve abaünel’evvelun (49) kul innel’evveliyne vel’ahıriyne (50) lemecmûune ilâ miykati yevmin mâlum (51) sümme inneküm eyyühed dâalûnel mükezzibune. (52) leâkilune min şeçerin min zakkûmin (53) femâliune minhel bütûne (54) feşâribune aleyhi minel hamiym (55) feşâribune şürbelhiym (56) haza nüzülühüm yevmed diyn (57) nahnü halaknaküm felevlâ tüsaddikun (58) efereeytüm ma tümnûn (59) eentüm tahlükunehu em nahnül hâlikun (60) nahnü kadderna beynekümül mevte ve ma nahnü bimesbukıyne (61) alâ en nübeddile emsaleküm ve nünşieküm fiy ma lâ talemun (62) ve lekad alimtümün neş’etel’ulâ felevlâ tezekkerûne (63) efereeytüm ma tahrüsûn (64) eentüm tezreunehu em nahnüzzariun (65) lev neşaü lecealnahü hutamen fezaltüm tefekkehun (66) inna lemuğremune (67) bel nahnü mahrumun (68) efereeytümül maelleziy teşrebun (69) eentüm enzeltümuhü minelmüzni em nahnül münzilun (70) lev neşaü cealnahü ücacen felevla teşkürune (71) efereeytümün narelletiy turun (72) eentüm enşe’tüm şecereteha em nahnülmünşiun (73) nahnü cealnaha tezkireten ve metâan lilmukviyn (74) fesebbıh bismi rabbikelazıym (75) felâ uksimü bimevâkın nücumi (76) ve innehu lekasemün lev talemune azıymün (77) innehu lekur’ânün kerîymün (78) fiy kitabin meknunin (79) lâ yemessuhu illel mutahherun. (80) tenziylün min rabbil âlemiyn (81) efebihazel hadiysi entüm müdhinun (82) ve tec’âlune rizkaküm enneküm tükezzibun (83) felevlâ izâ beleğatil hulkume (84) ve entüm hıyneizin tenzurûne (85) ve nahnü akrebü ileyhi minküm ve lâkin lâ tubsırun (86) felevlâ in küntüm ğayre mediyniyne (87) terciuneha in küntüm sadikıyn (88) feemma in kane minel mukarrebiyne (89) ferevhun ve reyhanün ve cennetü naıym (90) ve emma inkane min ashabil yemiyni (91) feselâmün leke min ashabilyemiyn (92) ve emma in kane minel mükezzibiyned dalliyn (93) fenüzülün min hamiymin (94) ve tasliyetü cahıym (95) inne haza lehüve hakkul yakıyn (96) fessebbih bismi rabbikel azıym

Ali imran 37. ayet
Fe tekabbelehâ rabbuhâ bi kabûlin hasenin ve enbetehâ nebâten hasenen, ve keffelehâ zekeriyyâ kullemâ dehale aleyhâ zekeriyyal mihrâbe, vecede indehâ rızkâ(rızkan), kâle yâ meryemu ennâ leki hâzâ kâlet huve min indillâh(indillâhi), innallâhe yerzuku men yeşâu bi gayri hısâb(hısâbın).

YUKARIDAKİ AYETLERİN TAMAMINI SABAH EZANINA DOĞRU VEYA AKŞAM EZANINA DOĞRU OKUYUP 7 BARDAK SUYA ÜFLEYEREK HER GÜN 1 BARDAK İÇERSENİZ SİHİR, BÜYÜ VE CİNLERDEN KORUNMANIZA AYRICA RIZIK VE BOLLUK CELBİNE FAYDALI OLACAKTIR.

KAYNAK: SALİH MEMİŞOĞLU.

Not: Ayetleri sizler için bulup konuya ekledim uygularken vakitten kazanırsınız inşallah.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
hukar 18:12 07.09.17
Allah razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 20:04 07.09.17
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], Allah razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İnşirah 22:15 16.02.18
Emeğinize sağlık, Allah razı olsun..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Talipbey 16:43 18.02.18
Teşekkürler hocam

Teşekkürler hocam

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ahmed2027 21:22 18.02.18
pirbab 21:25 03.10.18
mahnur 23:53 11.12.18
Felak 18:21 31.01.19
Leblebi 05:52 20.07.19
1 2