Korunma Uygulamaları

Caferi Sadik; Okuyanı Büyüden ve Cin Tassallutundan Kurtarmak - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 
Korunma Uygulamaları>Caferi Sadik; Okuyanı Büyüden ve Cin Tassallutundan Kurtarmak
hukar 19:36 11.12.17
İmâm Ca'fer-i Sâdık'tan rivâyet edilen bu dua haftada bir okunması halinde okuyan kişinin üzerinde büyüler varsa onlari iptal eder, o hafta içinde kendisine büyü yapılırsa onları geçersiz kılar ve cinleri (her türlü manevi tasallutu) Allâh-u Te'âlâ'nın izni ile o kişiden uzaklaştırır. [Seyyid Muhammed ibni Alevî el-Mâlikî, Dürû'u'l vikâye bi ahzâbi'l himâye, sh:126-127]

Latince: Bismillâhi'r-rahmâni'r-rahîm, elhamdülillâhillezî lâ yensâ men zekerahû ve lâ ye(kh)îbü men de'âhü ve'lhamdülillâhillezî men tevekkele 'aleyhi kefâhü ve'lhamdülillâhillezî men vesika bihî lem yekilhü ilâ ehadin sivâhü ve'lhamdülillâhillezî yeczî bi'l ihsâni ihsânen ve bi's-sabri necâten ve bi's-seyyiâti 'afven ve gufrânen ve'lhamdülillâhillezî yekşifü durranâ min be'ğde kürbetinâ ve'lhamdülillâhillezî yüferricü ğammenâ ve yübe'ııdü'l belâi 'annâ ve'lhamdülillâhillezî hüve racâ'ünâ hîne tesû'ü zunûnünâ bi e'gmâlinâ ve'lhamdülillâhillezî lem yettehız veleden ve lem yekün lehû şerîkün fi'l mülki ve lem yekün lehû veliyyün mine'z-zülli ve kebbirhü tekbîrâ, allâhü ekberu kebîran ve'lhamdülillâhi kesîran ve sübhanallâhi bükraten ve esîlen ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l 'aliyyi'l 'azîm, âmentü billâhi'l 'azîmi vahdehû ve kefertü bi'l cibti ve't-tâğûti vestemsektü bi'l 'urveti'l vüskâ lenfisâme lehâ vallâhü semî'un 'alîm, tehassantü bi şehâdeti en lâ ilâhe ilallâhü muhammedün rasûlullâhi ve ehraztü nefsî ve hassantühâ billâhi rabbî ve hacebtü 'an emâmî ve etrâfî ve şe'ğrî ve beşerî billâhi'l vâhidi'l kahhâri ve rameytü men ramânî bisû'in bi elfi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l 'aliyyi'l 'azîm, {ellezîne kâle lehümü'n-nâsü inne'n-nâse kad ceme'û leküm fe(kh)şevhüm fezâdehüm îmânen ve kâlû hasbünâllâhü ve ni'ğmel vekîl, fenkalebû bi ni'ğmetin minallâhi ve fedlin lem yemseshüm sû', ve't-tebe'û rıdvânallâh, vallâhü zû fadlin azîm}, tehassantü billâhi tehsînen ve tevekkeltü 'alallâhi te'gzîmen, {ve men yetevekkel 'alallâhi fe hüve hasbüh, innallâhe bâligu emrih, kad ce'alallâhü likülli şey’in kadrâ}, {i(kh)se'ü fîhâ ve lâ tükellimûn}, {ve veka'a'l kavlü 'aleyhim bimâ zalemû fehüm lâ yentıkûn}, {inne rabbekümüllâhüllezî (kh)alaka's-semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin sümmestevâ 'alel 'arş, yüğşi'l-leyle'n-nehâre yetlübühû hasîsen ve'ş-şemse ve'l kamera ve'n-nücûme müsa(khkh)arâtin bi emrihî elâ lehü'l (kh)alku ve'l emr, tebârakallâhü rabbü'l 'âlemîn, üd'û rabbeküm tedarru'an ve (kh)ufyeh, innehû lâ yühıbbü'l mü'ğtedîn}, ü'îzü nefsî ve hâmile hâze'l kitâbi billâhi'l vâhidi'l kahhâri min şerri mâ yekûnü bi'l-leyli ve'n-nehâri ve min şerri mâ yelicü fi'l ardı ve mâ ye(kh)rucü minhâ ve mâ yenzilü mine's-semâi ve mâ ye'ğrucü fîhâ, {rabbi neccinî mine'l kavmi'z-zâlimîn}, {rabbi e'ûzü bike min hemezâti'ş-şeyâtîn ve e'ûzu bike rabbi en ye(kh)dürûn}, {kâle mûsâ mâ ci'tüm bihi's-sihr, innallâhe se yübtilüh, innallâhe lâ yüslihu 'amele'l müfsidîn} ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l 'aliyyi'l 'azîm *,

Alıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Havasokulu 19:54 11.12.17
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İnşirah 15:55 03.05.18
Paylaşım için teşekkürler...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Amber 16:10 03.05.18
Kelamullah 13:46 10.05.18
Allah Teala razı olsun @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
yenihavasci 14:11 10.05.18
yusufkucuk77 23:01 12.05.18
arapça metni olsaydi daha güzel olurdu

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Countries 02:48 17.05.18
Allah razi olsun!

Türkceside Anlami olsaydi keske?!

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
polali 17:42 16.06.18
Allah razı olsun. Hocalarımız bu konuda ne diyorlar

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ilkbahar 18:23 16.06.18
1 2 3