Kuran-ı Kerim

Münacatü-l Kur-an - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Kuran-ı Kerim>Münacatü-l Kur-an
Havasokulu 01:33 03.11.17
Münâcâtü’l-Kur’ân: Bu duâ Hazret-i Osman’ın (ra) her bir Kur’ân Sûresinin çok önemli vurgularını bir duâ cümlesi haline getirerek tertip ettiği bir münâcattır. Hazret-i Ali (ra) tarafından rivayet edilmiştir.

Münacatül Kur'an için Bediüzzaman şöyle diyor; "Çok parlak ve çok kıymettar ve sevabı çok yüksek ve Kur'an'ın harika belagatındaki i'cazın lem'alarını taşıyan emsalsiz bir münacattır.Kur'an okurken şehit edilen Osman-ı Zinnureynin(r.a.) pek şirin ve harika ve cevherlerin zengin bir hazinesi ve ümmete bir yadigarı ve eseridir ki; İmam-ı Ali (r.a.) , onun kıymetini ve mucizelerin ışıklarını gösterdiğini tam tasdik ve takdir ederek ona bir ravi olmuş ve fevkaladeliğini ilan etmiş.
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

- FATİHA:
1. Ey bütün kemâl sıfatların sahibi ve her türlü çirkin ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah! Ey âlemleri yaratan ve onları en mükemmel şekilde donatıp her türlü ihtiyaçlarını karşılayan âlemlerin Rabbi! (Âyet: 2)
2. Ey sonsuz merhametiyle herkese nîmet ve rızık veren Rahmân! Ey şefkati her şeyi kuşatmakla birlikte, özellikle mü'-minlere çok özel şefkat ve lütûfta bulunan Rahîm! (Âyet: 3)
3. Ey iyi ve kötü her türlü amelin karşılığının verileceği âhiret gününün Mâliki! (Âyet: 4).

- BAKARA:
1. Ey yeri döşek, göğü bina yapan, gökten su indiren ve onunla çeşit çeşit ürünler çıkaran! (Âyet: 22).
2. Ey yerde ne varsa hepsini bizim için yaratan, sonra irâdesini göğe yönelten ve onu yedi kat olarak düzenleyen ve tanzim eden. Sen her şeyi hakkıyla bilensin. (Âyet: 29).
3. Ey Âdem'e bütün isimleri öğreten, sonra o isimlerle anılan eşyayı meleklere arz eden! (Âyet: 31)
4. Ey göklerde ve yerde ne varsa Kendisine âit olan.Sen bir şeyin olmasını istediğinde, ona sadece "ol" dersin; o da oluverir! (Âyet: 116-117).
5. Ey çok tevbe edenleri ve maddî-mânevî kirlerden temiz-lenenleri seven! (Âyet: 222).
6. Ey varlıklara hayat verip canlandıran, Kendi hayatı ise zâtî, ezelî ve ebedî olan! Ey varlığıyla bütün varlıkları düzenli bir şekilde ayakta tutan; fakat Kendi varlığı hiçbir varlığa bağlı olmayan ve Kendisini ne uyku, ne de uyuklama tutmayan! Ey kürsüsü (hakimiyet ve saltanatı) gökleri ve yeri kuşatan. Gökleri ve yeri gözetip korumak Kendisine ağır gelmeyen! Sen her şeyden ve insanın düşünebildiği bütün mertebelerden daha yücesin ve Zerreden Arşa kadar her şeyi büyüklüğünle kuşatansın! (Âyet: 255).


- ÂL-İ İMRAN:

1. Ey Kur'an'ı hak ile ve önceki kitapları tasdik edici olarak indiren, bundan önce de Tevrat'ı ve İncil'i indiren! (Âyet: 31)
2. Ey ne yerde, ne de gökte hiçbir şey Kendisine gizli kal-mayan! (Âyet: 5)
3. "Odur Rahimlerde size dilediği gibi suret veren. Kendisin-den başka hiçbir ilâh olmayan; kudreti her şeye galip olan ve hikmeti her şeyi kuşatan" diye buyuran. (Âyet: 6)
4. Ey mülkün gerçek sahibi! Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden de çeker alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın! Her türlü hayır ve iyilik Senin elindedir. Hiç şüphesiz ki Sen her şeye kàdirsin. (Âyet: 26)
5. Geceyi gündüze, gündüzü de geceye sokarsın. Ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğini de sınırsız bir şekilde rızıklandırırsın. (Âyet: 27)
6. Ey Âdem'i, Nuh'u, İbrahim'in ve İmrân'ın neslini, âlemlerin üzerine seçkin ve üstün kılan! (Âyet: 33)
7. Ey dilediğini doğru yola eriştirip bağışlayan, dilediğine de hak ettiği şekilde azap veren. Sen Gafûr'sun, çok bağışlayıcısın. Rahîmsin, çok merhamet edicisin. (Âyet: 129)
8. Ey iyilik yapanları ve Zâtını görür gibi ibâdet edenleri seven! (Âyet: 134)
9. Ey mükâfatların en güzelleri Kendi yüce katında bulunan! (Âyet: 195)


- NİSÂ:
1. Ey zerre kadar olsun bir haksızlık etmeyen! Zerre ka-dar da olsa iyiliği kat kat arttıran ve Kendi katından pek bü-yük mükâfat veren! (Âyet: 40)
2. Ey göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Kendisinin olan. Allah'ım Sen Ganî'sin, hiç kimsenin ibadetine ve hiçbir şeye ihtiyacın yoktur; Hamîd'sin, her türlü övgüye lâyık olan Sensin. (Âyet: 131)


- MÂİDE:
1. Ey dilediği gibi hükmeden! (Âyet: 2)
2. Ey Tevrat'ı indiren! "Onda hidayet ve bir nur vardır. Allah'a tam bir teslimiyetle uyan peygamberler onunla hükmederlerdi" diye buyuran (Âyet: 44)
3. Ey kudret ve rahmeti geniş olan ve dilediği gibi ihsan eden! (Âyet: 64)
4. Ey göklerin, yerin ve onlardaki her şeyin mülkiyeti Kendi-sine âit olan ve her şeye hakkıyla gücü yeten! (Âyet: 120)


- EN'ÂM:
1. Ey gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı da var eden! (Âyet: 1)
2. Ey gizli ve açık her hâlimizi, iyi ve kötü ne kazanacağımızı bilen! (Âyet: 3)
3. Ey gece ve gündüzde barınan ne varsa Kendisine âit olan. Sen her şeyi hakkıyla işiten ve her şeyi hakkıyla bilensin! (Âyet: 13)
4. Ey gaybın anahtarı yüce katında bulunan ve gaybı yalnız Kendisi bilen. Karada ve denizde olanları bilen. Bir yaprak bile düşse ve yerin karanlıklarında bulunan bir tane bile olsa onları bilen! (Âyet: 59)
5. Ey hesap görenlerin en süratlisi olan! (Âyet: 62)
6. Ey sözü hak olan! Sûra üflendiği günde mülk ve hakimiyet sadece Kendisine âit olan! Gaybı da, âşikâr olanı da bilen! Sen her şeyi hikmetle yapan Hakîm, her şeyden hakkıyla haberdâr olan Habîr'sin. (Âyet: 73)
7. Ey gecenin karanlığını yarıp sabahı çıkaran, geceyi din-lenme zamanı, güneş ve ayı da birer takvim yapan! İşte bütün bunlar, dilediğini yapmaya gücü yeten ve her şeyi hakkıyla bi-len Senin izzet ve ilminin takdiriyledir! (Âyet: 96)
8. Ey Kendisi gözler tarafından görünmeyen! Kendisi ise bütün gözleri gören ve gözlerin gördüğünü de gören! Sen her şeyin inceliklerini bilen Latîf ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Habîr'sin! (Âyet: 103)
9. Ey geniş rahmet sahibi olan, azabı ise mücrimler güruhun-dan geri çevrilmeyen! (Âyet: 147)


- A'RAF:
1. Ey açık ve gizli her türlü fuhşu, günahı ve haksız yere tecavüzde bulunmayı haram kılan! (Âyet: 33)
2. Ey gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş üzerinde hükmünü icrâ eden! (Âyet: 54 )
3. Ey yaratmak da Kendisine ait olan, yarattıklarını idâre etmek de. Şânın pek yücedir Senin ey âlemlerin Rabbi! (Âyet: 54)
4. Ey dağa tecelli edince onu parça parça eden! (Âyet: 143)


- ENFAL:
1. Ey sözleriyle hak dini yücelterek kâfirlerin kökünü kurutan! (Âyet: 7)
2. Ey kâfirlerin hilesini boşa çıkaran! (Âyet: 18)


- TEVBE:
1. Ey onların ortak koştukları şeylerden münezzeh olan! (Âyet: 31)
2. Ey Resulünü kâfirler Mekke'den çıkardıkları esnada ona yardım eden! (Âyet: 40)
3. Ey kullarının tevbesini ve sadakalarını kabul eden. Sen tevbeleri çok kabul eden Tevvâb ve merhameti sonsuz olan Rahîmsin! (Âyet: 104)
4. Ey mü'minlerden canlarını ve mallarını, karşılığında on-lara Cenneti vermek suretiyle satın alan! (Âyet: 111)
5. Ey Peygambere, Muhâcirlere ve Ensâra tevbe nasip edip affeden! (Âyet: 117)
6. Ey kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan ve yüce Arş'ın sahibi olan! (Âyet: 129)


- YUNUS:
1. Ey gökleri ve yeri altı günde yaratıp sonra arş üzerinde hükmünü icra eden ve bütün kâinatı yerli yerince tedbir ve idare eden; izni olmadan hiç kimsenin kimseye şefaat edemediği! (Âyet: 3)
2. Ey güneşi bir ışık, ayı bir nur yapan, vaktimizi ve hesabımızı bilmemiz için aya menziller takdir eden! (Âyet: 5)
3. Ey izzet ve üstünlük bütünüyle Kendisine âit olan! Sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla görensin. (Âyet: 65)
4. Ey hüküm veren! Sen hâkimlerin en hayırlısısın! (Âyet: 109)


- HÛD:
1. Ey onların gizlediklerini de bilen, açığa çıkardıklarını da! Hiç şüphesiz ki Sen gönüllerde saklı olanı bilensin. (Âyet: 5)
2. Ey arşı su üzerindeyken, gökleri ve yeri altı günde yaratan! (Âyet: 7)
3. Ey her şeyi koruyan ve gözeten ve her şeyin sonuçlarını muhafaza eden Hafîz! (Âyet: 57)
4. Ey kullarına yakın olan Karîb! Ey duâlara cevap veren Mucîb! Ey ahalisi zâlim olan beldeleri yakalayan! Hiç şüphesiz ki Senin yakalayışın pek acıklı ve pek şiddetlidir. (Âyet: 61, 102)
5. Ey göklerin ve yerin gaybını bilmek yalnız Kendisine mahsus olan ve bütün işler sonunda sadece Kendisine döndü-rülen! (Âyet: 123)


- YUSUF:
1. Ey rahmetini dilediğine nasip eden ve iyilik yaparak iyi kullukta bulunanların mükâfatını zâyi etmeyen! (Âyet: 56)
2. Ey Kâfirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez" diye buyuran! (Âyet: 87)
3. Ey dilediğini yapmakta pek büyük lûtuf ve pek ince tedbir sahibi olan! Sen her şeyi hakkıyla bilen Alîm, her işi hikmetle yapan Hakîm'sin. (Âyet: 100)
4. Ey suçlular topluluğuna verdiği azabı geri çevrilmeyen! (Âyet: 110)


- RA'D:
1. Ey görmekte olduğumuz gökleri direksiz olarak yükselten, sonra da Arş üzerinde hükmünü icrâ eden ve âyetlerini açıklayan! (Âyet: 2)
2. Ey yeri yayıp döşeyen, onda sâbit dağlar, nehirler ve bütün meyveleri yaratan! (Âyet: 3)
3. Ey her dişinin ne yüklendiğini, rahimlerin neyi eksiltip neyi arttırdığını bilen! Ve her şeyi bir ölçü ile yaratan. (Âyet:8)
4. Görünmeyeni de, görünenini de bilen Sensin. Her şeyden büyük olan Kebîr, her şeyden yüce olan Müteâl Sensin. (Âyet:9)
5. Ey kullarına korku ve ümit vermek için şimşeği gösteren ve yağmur yüklü bulutları meydana çıkaran! (Âyet: 12)
6. Ey yüceler yücesi! Gök gürültüsü hamd ederek, melekler de heybetinden korkarak Seni tesbih eder. Yıldırımlar gönderir de dilediğini onunla çarparsın. Böyle olduğu halde yine de o kâfirler Allah hakkında mücadele edip dururlar. Halbuki Senin kuvvetin ve azabın pek şiddetlidir. (Âyet: 13)
7. Ey zikriyle kalplerin mutmain olduğu zât! (Âyet: 28)
8. Ey dilediğini yok eden, dilediğini sâbit kılan! Levh-i Mahfuz Kendi yüce katında bulunan. (Âyet: 39)
9. Ey hükmeden! Senin hükmünü bozacak kimse yoktur. Sen hesabı çok hızlı görensin. (Âyet: 41)


- İBRAHİM:
1. Ey gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan! (Buyuruyorsun ki, "O dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halkı getirir." (Âyet: 19)
2. "Bu ise Allah için zor değildir" (Âyet: 20)
3. "Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalksanız saymakla bitiremezsiniz. Şüphesiz insan çok zâlim, çok nankördür." (Âyet: 34)
4. Ey Rabbim! Beni ve benim soyumdan gelenleri namazda devamlı kıl. Ey Rabbimiz duâmı kabul eyle. (Âyet: 40)
5. Ey Rabbimiz! Hesabın görüldüğü günde, beni, anne ve
babamı ve bütün mü'minleri bağışla. (Âyet: 41)


- HİCR:
1. Ey gökyüzünde burçlar yaratan ve seyredenler için onu süsleyen! (Âyet: 16)
2. Ey Muhammed'e her zaman tekrarlanan yedi âyetli Fâti-ha'yı ve azametli Kur'ân'ı veren! (Âyet: 87)


- NAHL:
1. Ey kendi emriyle kullarından dilediğine melekleri vahiyle indiren! (Âyet: 2)
2. Ey göklerde ve yerde hareket eden her şeyin ve meleklerin büyüklük taslamadan Kendisine secde ettiği zât. (Âyet: 49)
3. Ey adâleti, iyiliği, akrabaya ikrâm etmeyi emreden; fuh-şiyatı ve kötülüğü de yasaklayan (bize buyuruyorsun ki, "Allah düşünüp tutasınız diye size böyle öğütler verir." (Âyet: 90)
4. "Şüphesiz ki Allah kötülükten sakınanlar ve iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir." (Âyet: 128)


- İSRÂ:
1. Ey bir gece kulunu, kendisine âyetlerinden bir kısmını göstermek için Mescid-i Haramdan alıp çevresini mübârek kıldığı Mescid-i Aksâya götüren! (Âyet: 1)
2. Ey yedi gök ile yerin ve bunlarda bulunan her şeyin Ken-disini tesbih ettiği zât! (Âyet: 44)
3. Ey peygamberlerinden bir kısmını diğerlerine üstün kılan ve Dâvûd'a da Zebûr'u veren! (Âyet: 55)
4. Ey Âdemoğullarını şeref sahibi kılan, onları bineklerle karada ve denizde taşıyan ve onları hoş ve temiz nimetlerle rızıklandıran ve onları yarattıklarının birçoğundan üstün kılan! (Âyet: 70)
5. Ey Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmı, Kıyâmet günü övülmüş şefaat makamı olan Makam-ı Mahmud'a kavuşturan! (Âyet: 79)
6. Ey Kur'ân'dan mü'minler için rahmet ve şifâ olan şeyleri indiren, "ve o Kur'ânî şeyler zâlimlerin sadece hüsrânını arttırır" buyuran! (Âyet: 82)
7. Ey çocuk edinmekten münezzeh olan, mülkünde ortağı bulunmayan, hiçbir şeyden âciz olmadığı için yardımcıya da ihtiyacı olmayan. (Bize yüce zâtın için buyurdun ki, "Ona tekbir getirip şânını yüceltin". (Âyet: 111)


- KEHF:
1. Ey kuluna kitabı indiren ve o kitapta hiçbir tezat ve eğriliğe yer vermeyen! (Âyet: 1)
2. Ey hükmüne hiç kimseyi ortak etmeyen! (Âyet: 26)
3. Ey Zülkarneyn'e ihsanda bulunan ve muhtaç olduğu her şeye ulaşmak için ona bir sebep veren! (Âyet: 84)


- MERYEM:
1. Ey Meryem'e bir ruhânî gönderen, ki o ruhânî de bir insan şeklinde görünen. (Âyet: 17)
2. Ey Musa'ya Tûr'un sağ tarafından seslenen ve onu yüce zâtına perdesiz muhatap olabilecek bir mertebeye ulaştıran! (Âyet: 52)
3. Ey İdris'i yüce bir mekâna yükselten! (Âyet: 57)


- TÂHÂ:
1. Ey yeri ve yüce gökleri yaratan! (Âyet: 4)
2. O Rahmân ki, hükümranlığı Arşı kaplar! (Âyet: 5)
3. Ey göklerde, yerde, ikisi arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi de Kendisine âit olan! (Âyet: 6)
4. Ey gizlileri, gizlinin de gizlisi olan herşeyi bilen! (Âyet: 7)
5. Ey "Kıyamette Rahmân'ın korkusundan bütün sesler kısıl-mıştır; artık fısıltıdan başka hiçbir ses işitemezsin" diye buyuran! (Âyet: 108)


- ENBİYÂ:
1. Ey gökteki ve yerdeki her sözü bilen! Sen her şeyi hak-kıyla işiten Semi', her şeyi hakkıyla bilen Alîm'sin. (Âyet: 4)
2. Ey yüceler yücesi zât! Göklerde ve yerde kim varsa yüce zâtına aittir. Huzurundakiler Sana ibâdet etmekten büyüklen-mezler ve çekinmezler. Gece gündüz aralıksız Seni tesbih ederler. (Âyet: 19-20)
3. Ey geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan! Ki "onların her biri bir yörüngede yüzüp gider" diyerek onları emrine boyun eğdiren! (Âyet: 33)
4. Ey adâlet terazisini kuran ve "hiç kimse en küçük bir
haksızlığa asla uğratılmaz" diye buyuran! (Âyet: 47)


- HAC:
1. Ey İbrahim'e Beytullahın yerini hazırlayan ve "Bana hiçbir şeyi ortak koşma; Beytimi de tavaf edenler, ayakta ibâdet edenler, rükû ve secdeye varanlar için temiz tut" (Âyet: 26)
2. "Ve insanları hacca çağır ki, yürüyerek sana gelsinler" diye ona emir buyuran! (Âyet: 27)
3. Ey gökten indirdiği su ile yeryüzünü yemyeşil yapan! Hiç şüphesiz ki Sen ey Allah'ım, en gizli işleri bütün inceliğiyle bilen Lâtîf, her şeyden haberdar olan Habîr'sin! (Âyet: 63)
4. Hem Sen ne güzel dost ve ne güzel yardımcısın. (Âyet:78)- MÜ'MİNÛN:
1. Ey dirilten ve öldüren, gece ve gündüzü değiştirme işi kendisine ait olan! "Hâlâ aklınızı kullanmaz mısınız?" (diye kullarını itab eden) (Âyet: 80)
2. Mülkün hakikî sahibi olan Allah ne yücedir! Ondan başka ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. O, hayır ve bereket hazinesi olan Arşın Rabbidir. (Âyet: 116)
3. Yâ Rabbi! Bağışla ve merhamet et, Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın! (Âyet: 118)


- NÛR:
1. Ey bütün canlıları bir çeşit sudan yaratan! "Onlardan ki-mi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi dört ayakla yürür" buyurarak irade ve kudretini gösteren. (Âyet: 45)
2. Ey her şeyi hakkıyla bilen! (Âyet: 64)


- FÛRKAN:
1. Ey Kıyâmete kadar bütün insanlara ve cinlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Kur'ân'ı indiren! (Âyet: 1)
2. Ey rüzgârları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönde-ren ve gökten tertemiz bir su indiren! (Âyet: 48)
3. Ey bir çeşit sudan insanı yaratıp zevc ve zevceler yaparak nesiller var eden. (Âyet: 54)
4. Ey ibret almak veya şükretmek isteyenler için geceyle gündüzü ardarda getiren! (Âyet: 62)- SUARÂ:
1. Ey yeryüzünde çiftler hâlinde güzel ve faydalı nice bitkiler bitiren! (Âyet: 7)
2. Ey sihirbazları secdeye kapandıran (Âyet: 46)
3. Ve onlara, "Âlemlerin Rabbine, Mûsa ve Hârun'un Rabbine îman ettik" dedirten! (Âyet: 47-48)
4. Ey herkesin dirildiği günde Cennet'i takva sahiplerinin gözleri önüne seren! (Âyet: 90)
5. Cehennem'i de azgınlara gösteren! (Âyet: 91)
6. Ey kudreti her şeye galip olan Azîz! Ey rahmeti her şeyi kuşatan Rahîm! Ey Rûhu'l-Emîn olan Cebrail'in Rabbi! (Âyet: 191, 193)


- NEML:
1. Ey göklerde ve yerde bütün gizlilikleri meydana çıkaran, insanların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilen! (Âyet:25)
2. Ey yeryüzünü yaşanacak bir yer yapan, içinde nehirler akıtıp yüksek dağlar yaratan ve iki deniz arasında bir engel koyan! (Âyet: 61)
3. Ey çaresiz kalmış kimseye, duâ ettiğinde ona cevap veren ve sıkıntısını gideren, karanın ve denizin karanlıkları içinde yol gösteren! (Âyet: 62-63)
4. Ey herşeyi hikmetle, yerli yerinde ve çok sağlam olarak yaratan. Şüphesiz ki Sen işlediklerimizden hakkıyla haberdarsın. (Âyet: 88)


- KASAS:
1. Ey yeryüzünde zaafa uğratılan kimselere lûtufta bulunan, onları iman ve hidâyette öncüler yapan, onları güzel neticenin vârisi kılan! (Âyet: 5)
2. Ey inananlardan olması için Mûsa'nın annesinin kalbine sabır ve metânet veren! (Âyet: 10)
3. Ey dünyada da, âhirette de hamd ve sena, medih ve minnet kendisine mahsus olan. Hüküm ve hükümranlık yalnız Kendisine ait olan. "Sonunda siz de Ona döndürüleceksiniz" diye buyuran! (Âyet: 70)


- ANKEBUT:
1. Ey âlemlerin gizlediklerini en iyi bilen! (Âyet: 10)
2. Ey Nuh'u ve gemidekileri kurtarıp âlemlere bir ibret ya-pan! (Âyet: 15)
3. Ey iyilik eden ve iyi kullukta bulunanlarla beraber olan! (Âyet: 69)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 01:35 03.11.17
- RUM:
1. Ey önce de, sonra da hüküm Kendisine âit olan! "O gün mü'minler Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. O dilediğine yardım eder. O kudreti her şeye galip olan Azîz ve çok bağışlayıcı ve merhamet edici Rahîm'dir" diye buyuran! (Âyet: 4-5)
2. Ey halkı (varlıkları) ilk yaratan, ölümünden sonra onları tekrar diriltecek olan; bu ikinci kez yaratma ise kendisine daha kolay gelen. Göklerde ve yerde tecellî eden en yüce sıfatlar Senindir. Sen kudreti her şeye galip gelen Azîz, her şeyi hikmetle yapan Hakîm'sin. (Âyet: 27)


- LOKMAN:
1. Ey nîmetlerini bizlere gizli açık bol bol ihsan eden! (Âyet: 20)
2. Ey az bir zaman kâfirleri nîmetlendiren, sonra da onları ağır bir azaba sürükleyen! (Âyet: 24)
3. Ey Kıyâmet vaktine dâir bilgi ancak Kendi yüce katında olan, yağmuru yağdıran ve rahimlerde olanı bilen! (Âyet: 34)


- SECDE:
1. Ey görüneni de, görünmeyeni de bilen Alîm; kudreti her şeye galip olan Azîz; rahmeti her şeyi kuşatan Rahîm! (Âyet: 6)
2. Ey her şeyi en güzel şekilde yaratan, insanı da ilk yaratılışında çamurdan yaratan! (Âyet: 7)
3. Sonra da insanın neslini basit ve hakîr bir suyun özünden yaratan! (Âyet: 8)


- AHZAB:
1. Ey hakkı söyleyen ve kullarını doğru yola ileten! (Âyet: 4)
2. Ey kâfirleri, umduklarından hiçbirine erişemeden öfkeyle birlikte geri çeviren! (Âyet: 25)
3. Ey Muhammed Sallahü Aleyhi Vesellem'i insanlar için bir şâhid, bir müjdeci ve bir sakındırıcı olarak gönderen! (Âyet: 45)
4. Ey kâfirleri rahmetinden uzaklaştıran ve onlar için alevli Cehennem ateşini hazırlayan! (Âyet: 64)


- SEBE':
1. Ey âhirette bütün hamd ve senâ Kendisine âit olan! (Âyet: 1)
2. Ey kullarından dilediğinin rızkını genişleten, dilediğininkini daraltan. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. (Âyet: 39)- FÂTIR:
1. Ey yarattığı varlıklar için neyi dilerse onu arttıran! (Âyet:1)
2. Ey ne göklerde, ne de yerde Kendisini âciz bırakabilecek bir güç bulunmayan! Ey her şeyi hakkıyla bilen Alîm! Ey her şeye hakkıyla gücü yeten Kadîr! (Âyet: 44)


- YÂSİN:
1. Ey yerin yeşerttiklerini, insanları ve onların bilmediği daha nice şeyleri çiftler hâlinde yaratan. (Âyet: 36)
2. Ey ay için menziller takdir eden ve onu, kurumuş hurma dalı gibi ince yay hâlini alıncaya kadar incelten. (Âyet: 39)
3. Ey çürümüş kemikleri diriltecek olan! (Âyet: 78)


- SÂFFÂT:

1. Ey dünya semâsını yıldız zînetleriyle süsleyen (Âyet: 7)
2. Ve onu her türlü âsî şeytandan koruyan (Âyet: 8)
3. Ey Mûsa ve Hârun'a ihsanda bulunan! (Âyet: 114)
4. Hem onları, hem de kavimlerini büyük bir felâketten kur-taran! (Âyet: 115)
5. Ey peygamber olan kullarına vaadde bulunan! (Âyet: 171)


- SAD:
1. Ey Dâvud'un emrine, sabah ve akşam kendisiyle birlikte tesbih eden dağlar veren! (Âyet: 18)
2. Ey Dâvud'a ilim ve hikmet ile hakkı ve bâtılı açıkça ayırd edecek bir ifâde gücü veren! (Âyet: 20)
3. Ey Süleyman'a, istediği yere emriyle kolayca ulaştırdığı rüzgârı musahhar kılan! (Âyet: 36)


- ZÜMER:
1. Ey bütün günahları bağışlayan! Hiç şüphesiz ki Sen çok bağışlayıcı olan Gafûr, çok merhamet edici Rahîm'sin! (Âyet: 53)
2. Ey Kıyâmet günü yeryüzü bütünüyle tasarrufunda bulunan, gökler de kudretiyle dürülen, bütün kusur ve noksanlardan münez-zeh ve müşriklerin ortak koştukları şeylerden yüce olan! (Âyet:67)


- MÜ'MİN:

1. Ey günahı bağışlayan, tevbeleri kabul eden, azâbı şiddetli ve lûtfu bol olan! Kendisinden başka asla ilâh bulunmayan ve dönüş yalnız Kendisine olan! (Âyet: 3)
2. Ey gözlerin gizlice harama bakışını da ve gönüllerin sakladığını da bilen! (Âyet: 19)


- FUSSİLET:
1. Ey iki günde yedi göğü var eden ve her göğe ona ait emirleri bildiren! (Âyet: 12)
2. Ey hem bağışlayıcı olan, hem de can yakıcı azap sahibi olan! (Âyet: 43)
3. Ey her şeyi kuşatan, ilim ve kudretiyle her şeyi ihata eden! (Âyet: 54)


- SÛRA:

1. Ey insanlar ümitsizliğe düştüklerinde yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayan! Sen kullarını gözetip koruyan Velî ve her türlü övgüye lâyık olan Hamîd'sin. (Âyet: 28)
2. Ey dilediğini yaratan, dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bağışlayan! (Âyet: 49)


- ZUHRUF:
1. Ey insanları birbirlerine iş gördürsünler diye onların kimini diğerinden derecelerle üstün kılan ve rahmeti onların biriktirdik-lerinden daha hayırlı olan! (Âyet: 32)
2. Ey kullarının sırlarını ve gizli konuşmalarını işiten ve "Elbette işitiyoruz; yanlarındaki meleklerimiz de onların her şeyini kaydediyorlar" diye buyuran! (Âyet: 80)
3. Ey gökte de ilâh, yerde de ilâh olan Zât! Sen hikmeti her şeyi kuşatan Hakîm, her şeyi hakkıyla bilen Alîm'sin. (Âyet: 84)


- DUHAN:
1. Ey dirilten ve öldüren, bizim ve bizden önce gelip geçen atalarımızın da Rabbi olan! (Âyet: 8)
2. Ey İsrail oğullarını Firavun'un o alçaltıcı azabından kur-taran. Ki "o haddini aşanlardan bir zorba idi" diye buyuran! (Âyet: 30-31)


- CÂSİYE:
1. Ey göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini kullarının hizmetine veren. (Âyet: 13)
2. Ey İsrail oğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik veren, onları helâl ve temiz nîmetlerle rızıklandıran ve onları kendi za-manlarındaki milletlere karşı üstün kılan! (Âyet: 16)
3. Ey göklerde ve yerde büyüklük Kendisine âit olan Zât. Sen kudreti her şeye galip olan Azîz, himmeti her şeyi kuşatan Hakîm'sin. (Âyet: 37)


- AHKAF:
1. Ey insana, anne ve babasına karşı iyi davranmasını emre-den! "Zira annesi onu zahmetle taşıdı, zahmetle doğurdu" buyu-ran. (Âyet: 15)
2. Ey (eski kavimlerin) çevrelerindeki beldelerden nicelerini helâk eden! Belki inkâr ve isyanlarından dönerler diye âyetlerini de onlara çeşitli şekillerde açıklayan! (Âyet: 27)
3. Ey gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmakta hiçbir güçlük çekmeyen! (Âyet: 33)


- MUHAMMED:
1. Ey dünyada nerede dolaştığımızı ve âhirette nereye varacağımızı bilen! (Âyet: 19)
2. Ey kullarını, içlerinden mücâhidleri ve sabredenleri ayırd etmek, iyi veya kötü hallerini meydana çıkarmak için imtihan eden! (Âyet: 31)


- FETİH:
1. Ey Muhammed Sallallahü Aleyhi Vesellem'e apaçık fetih ve zafer yolu açan! (Âyet: 1)
2. Üzerindeki nîmetini tamamlayan! (Âyet: 2)
3. Pek şerefli bir zaferle ona yardım eden! (Âyet: 3)
4. Ey göklerde ve yerde ordular kendisine âit olan! Allah'ım Sen her şeyi hakkıyla bilen Alîm, her şeyi hikmetle yapan Ha-kîm'sin! (Âyet: 4)
5. Ey "O ağacın altında sana bîat eden mü'minlerden Allah râzı oldu. Kalplerinde olanı bildiği için Allah onların üzerine sükûnet ve emniyet indirdi ve onları pek yakın bir fetihle mükâ-fatlandırdı" diye buyuran! (Âyet: 18)
6. Ey bütün dinlerden üstün kılmak üzere Resûlünü hidâyet ve hak din ile gönderen ve "şâhid olarak Allah yeter" buyuran! (Âyet: 28)


- HUCURÂT:
1. Ey bize îmânı sevdiren, onu kalplerimize benimseten; inkârı, fıskı, isyanı da bize çirkin gösteren! Ve "işte onlar doğru yola erişmiş olanların tâ kendisidir" diye buyuran! (Âyet: 7)
2. Ey doğruluğu koruyanları ve adâletli olanları seven! (Âyet:9)
3. Ey göklerin ve yerin gizliliklerini bilen ve onların yaptıklarını gören! (Âyet: 18)


- KAF:
1. Ey gökten bereketli bir su indiren ve onunla bahçeler ve taneli ekinler bitiren! (Âyet: 9)
2. Ey insanı yaratan, nefsinin ona ne vesvese verdiğini de bilen ve ona şah damarından daha yakın olan! (Âyet: 16)
3. Yüce katında verilen söz değişmeyen ve kullarına asla zulmedici olmayan! (Âyet: 29)


- ZÂRİYÂT:
1. Ey Firavun'u ve ordusunu yakalayıp denize atan! "Firavun ise, inkâr ve inadı yüzünden son nefesinde kendi kendisini kınıyordu" diye hâlini haber veren! (Âyet: 40)
2. Ey Ad Kavminin üzerine, her şeyi köklerinden kazıyan ve dokunduğu her şeyi küle çeviren bir rüzgâr gönderen! (Âyet: 41-42)
3. Ey Allah'ım! Şüphesiz ki Sen bütün varlıkların her türlü rızkını veren Rezzâk'sın, güç ve kuvvet sahibisin. (Âyet: 58)


- TÛR:
1. Ey Tûr Dağının Rabbi. (Âyet: 1)
2. Neşredilmiş sayfalar üzerine satır satır yazılmış kitabın Rabbi. (Âyet: 2-3)
3. Gökte meleklerin tavaf ettiği mâmur makamın Rabbi. (Âyet: 4)
4. Yükseltilmiş tavan misali olan gökyüzünün Rabbi. (Âyet: 5)
5. Ve dopdolu denizin Rabbi! (Âyet: 6)
6. Ey "Rabbinin azabı muhakkak gelecektir" buyuran! (Âyet:7)
7. Ey pek çok lûtuf ve ihsan sahibi olan Berr! Ey çok merhamet edici Rahîm! (Âyet: 28)


- NECM:
1. Ey kuvvetleri şiddetli olan (Harikaların gösterilmesi için Cebraîl (a.s.) gibi muazzam kuvvetlere ve dirayete sahip vasıtaları bulunan)! (Âyet: 5)
2. Ki o sağlam kuvvet sahibidir; Peygambere öğretince o da ilim ve nübüvvetle yükseliverdi. (Âyet: 6)
3. Ey kötülük edenleri yaptıklarından dolayı cezâlandıran, iyilik yapan ve güzelce kullukta bulunanları ise yaptıklarının daha güzeliyle mükâfatlandıran! (Âyet: 31)
4. Ey rahme atıldığında bir damla sudan erkek ve dişi çiftleri yaratan! (Âyet: 45-46)
5. Ey daha önce Ad Kavmiyle Semud Kavmini helâk eden ve onlardan hiçbir kimseyi sağ bırakmayan! (Âyet: 50-51)


- KAMER:
1. Ey gök kapılarını açıp nehir gibi su akıtan! (Âyet: 11)
2. Yerden de kaynaklar fışkırtıp takdir edilen tufan için ikisinin de suyunu birbirine katan! (Âyet: 11-12)
3. Ey Kur'ân'ı anlaşılıp öğüt alınması ve ezberlenmesi için kolaylaştıran! "Fakat düşünüp ibret alan nerede?" diye buyuran! (Âyet: 32)
4. Ey Lût'a inananları seher vaktinde azaptan kurtaran! (Â-yet: 34)
5. Ey Firavun kavmini kuvvetli ve kudretli bir şekilde yakalayan! (Âyet: 42)


- RAHMÂN:
1. Ey Kur'ân'ı öğreten, insanı yaratan ve ona anlamayı ve anlatmayı öğreten! (Âyet: 2-4)
2. Ey göğü yükseltip âleme nizam ve ölçü veren! (Âyet: 7)
3. Yeri de canlılar için hazırlayan! (Âyet: 10)
4. Ey celâl ve ikram sahibi! (Âyet: 78)


- VÂKIA:
1. Ey kulları için döktükleri meniden insanı yaratan. Ve ektiklerini bitiren! (Âyet: 58-59, 63-64)
2. Ey yaktıkları ateşin ağacını bir ibret yapan ve yolcular için onu faydalı kılan! (Âyet: 72-73)
3. O (Kur'ân) Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. (Âyet: 80)


- HADÎD:
1. Ey "Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih eder. O, kudreti her şeye galip olan Azîz, hikmeti her şeyi kuşatan Ha-kîm'dir" diye buyuran! (Âyet: 1)
2. Ey Nûh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderen ve her ikisinin nesline de peygamberlik ve kitap veren! (Âyet: 26)
3. Ey lûtuf ve ihsan kendi elinde olan ve onu dilediğine veren! Allah'ım Sen pek büyük lûtuf ve ihsan sahibisin. (Âyet:29)- MÜCÂDELE:
1. Ey göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini bilen, üç kişi-nin gizli konuştuğu yerde onların dördüncüsü olan, beş kişinin konuştuğu yerde onların altıncısı olan, bundan daha az veya daha çok olsalar da mutlaka onlarla beraber olan! (Âyet: 7)
2. Ey, "Ben ve Peygamberlerim üstün geleceğiz" diye takdir buyuran! Allah'ım hiç şüphesiz ki Sen mutlak kuvvet sahibi olan Kavî, kudreti her şeye galip gelen Azîz'sin! (Âyet: 21)


- HAŞİR:
1. Ey kitap ehlinden inkârcı olanları ilk sürgünde yurtlarından çıkaran! "Halbuki siz onların çıkacaklarını sanmıyordunuz" diye buyuran. (Âyet: 2)
2. Ey Allah'ım, Ey rahmeti bütün varlıkları kuşatan ve her mahlûkun her türlü rızkını merhametle yetiştiren Rahmân; yaratıklarına karşı pek şefkatli ve merhametli olan Rahîm; bütün kâinatın mülkü tamamen kendisine ait olan Melik; her türlü noksandan münezzeh, temiz ve mukaddes olan Kuddûs; Kendisi bütün eksikliklerden uzak olan ve varlıkları her türlü kötülükten selâmete erdiren Selâm; her türlü korkudan kurtarıp emniyet veren Mü'min; her şeyi görüp gözeten ve ilmiyle her şeyi kuşatan Müheymin; kudreti her şeye galip gelen Azîz; iradesine hiç kimsenin karşı çıkamadığı Cebbâr; büyüklük yalnız Kendisine has olan Mütekebbir; her şeyin yaratıcısı olan Hàlık; yarattıklarına birbirinden ayrı ve lâyık şekiller veren Bâri'; yarattıklarına dilediği şekil ve suretler veren Musavvir; kudreti her şeye galip olan Azîz; hikmeti her şeyi kuşatan Hakîm! (Âyet: 22-24)


- MÜMTEHINE:

1. Ey Kıyâmet Günü kullarının arasını ayıracak olan! "Allah her an onların yaptıklarını görür" buyuran. (Âyet: 3)
2. Ey her şeye gücü yeten Kadîr! Ey günahları bağışlayan Gafûr! Ey sonsuz merhamet sahibi Rahîm! (Âyet: 7)- SAF:

1. Ey taşları birbirine kenetlenmiş bir binâ gibi saf bağlayarak Kendi yolunda savaşanları seven! (Âyet: 4)
2. Ey îman edenleri düşmanlarına karşı destekleyen! "Ve onlar da böylece galip geldiler" buyuran! (Âyet: 14)


- CUM'A:
1. Ey okuma yazma bilmeyen bir kavmin içinden onlara âyetlerini okuyan, onları inkâr ve günah kirlerinden temizleyen, onlara kitâbı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen! "Hiç şüphesiz onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler" diye buyuran. (Âyet: 2)
2. Ey lûtuf ve ihsanı elinde tutup onu dilediğine veren! Al-lah'ım Sen pek büyük lûtuf ve ihsan sahibisin. (Âyet: 4)
3. Ey rızık verenlerin en hayırlısı olan! (Âyet: 11)


- MÜNÂFIKÎN:

1. Ey göklerin ve yerin hazineleri Kendisine âit olan! (Âyet:7)
2. Ey onların yaptıklarından hakkıyla haberdar olan! (Âyet:11)


- TEGABÜN:
1. Ey bütün mülk ve her türlü hamd ve övgü Kendisine ait olan ve her şeye gücü yeten! (Âyet: 1)
2. Ey göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilen! Gizlediğimiz ve açığa vurduğumuz her şeyi bilen! Allah'ım Sen kalplerde olanları da hakkıyla bilensin! (Âyet: 4)
3. Ey cezâ vermekte acele etmeyip yumuşaklıkla muâmele eden Halîm, iyilik ve şükrün karşılığını bol bol veren Şekûr! (Âyet: 17)
4. Ey görünmeyen ve görünen âlemleri hakkıyla bilen Alîm, kudreti her şeye galip olan Azîz ve hikmeti her şeyi kuşatan Hakîm! (Âyet: 18)


- TALÂK:
1. Ey her şeye bir ölçü takdir eden! (Âyet: 3)
2. Ey yedi semayı yaratan ve yerden de bir o kadarını yaratan! (Âyet: 12)
3. Ey her şeye gücü yeten ve ilmi her şeyi kuşatan! (Âyet:12)


- TAHRÎM:
1. Ey isyan eden kulları için yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateş hazırlayan! (Âyet: 6)
2. Ey îman edenler için ibretli misaller getiren! (Âyet: 11)


- MÜLK:
1. Ey mülkün tamamı elinde olan! Sen her şeye kàdirsin. (Âyet: 1)
2. Ey ölümü de hayatı da yaratan! Sen kudreti her şeye ga-lip olan Azîz ve çok bağışlayıcı Gafûr'sun. (Âyet: 2)
3. Ey dünya semâsını kandillerle süsleyen, o kandilleri şeytanlar için birer taş yapan ve onlar için bir de alevli ateş azâbını hazırlayan! (Âyet: 5)


- NÛN (Kalem):
1. Ey yolundan sapmış olanı en iyi bilen! (Âyet: 7)
2. Ey doğru yolda olanları da hakkıyla bilen! (Âyet: 7)
3. Ey Kur'ân'ı yalanlayanları hiç bilmedikleri bir taraftan azâba yaklaştıran! (Âyet: 44)- HÂKKA:
1. Ey Semud Kavmini şiddetli bir sesle helâk eden! (Âyet:5)
2. Âd Kavmini ise, dehşetli ve dondurucu bir kasırga ile yok eden! (Âyet: 6)
3. Ey onları pek şiddetli bir azapla yakalayan! (Âyet: 10)
4. Ey o gün Arşı, onların (yani sema etrafındaki meleklerin) üstündeki sekiz melek tarafından taşınan! (Âyet: 17)


- MEÂRİC:
1. Ey yüce katına meleklerin ve Cebrail'in yükseldiği yükselme basamaklarının sahibi! (Âyet: 3-4)
2. Ey insanı pek hırslı ve sabırsız bir varlık olarak yaratan! (Âyet: 19)
3. "Ona bir kötülük dokunduğunda feryat eder" buyuran! (Âyet: 20)


- NUH:

1. Ey yedi göğü birbiriyle âhenk içinde yaratan! (Âyet: 15)
2. Onların içinde ayı bir nur, güneşi de bir kandil yapan! (Âyet: 16)


- CİN:

1. Ey şân ve azameti her şeyin üstünde olan! Sen eş veya evlât edinmekten münezzehsin! (Âyet: 3)


- MÜZZEMMİL:
1. Ey doğunun da, batının da Rabbi olan, Kendisinden başka ilâh bulunmayan ve "sen de Onu vekil edin" diye emir buyuran! (Âyet: 9)
2. Ey katında Cehennem ehli için hazırlanmış boyunduruklar ve yakıcı bir ateş olan. (Âyet: 12)
3. Ve boğazda takılıp kalan yiyecekler ve elem verici azaplar bulunan! (Âyet: 13)


- MÜDDESSİR:
1. Ey ayın, dönüp gelmekte olan gecenin, ağarmakta olan sabahın Rabbi! (Âyet: 32-34)
2. Ey azâbından korkulmaya en lâyık olan ve Kendisine affetmek yaraşan! (Âyet: 56)


- KIYÂMET:
1. Ey kıyâmet gününün ve kendisini kınayan nefsin Rabbi! (Âyet: 1-2)
2. Ey o gün her şey Kendisi huzuruna sevk edilecek olan! (Âyet: 30)
3. Ey erkek ve dişi olarak iki ayrı cins yaratan! Sen ölüleri tekrar diriltmeye kàdirsin. (Âyet: 39-40)


- DEHR (İNSAN):

1. Ey insanı karışık bir damla sudan yaratan ve imtihana çekmek için onu işitir ve görür hâle getiren! (Âyet: 2)
2. Ey kâfirler için zincirler, boyunduruklar ve alevli bir Cehennem ateşi hazırlayan! (Âyet: 4)
3. Ey dilediğini rahmetine eriştiren ve zâlimler için pek acıklı bir azap hazırlayan! (Âyet: 31)


- MÜRSELÂT:
1. Ey peş peşe gönderilen; rüzgâr gibi esip zararlı şeyleri savurup atan; hakkı yayıp, ölmüş gönülleri dirilten; hak ile bâtılı, doğru ile yanlışı ayıran; tevbe edenler için bir özür, inkâr edenler için bir tehdit olmak üzere peygamberlere vahiy getiren meleklerin Rabbi! (Âyet: 1-6)


- NEBEÜ'L-AZÎM:
1. Ey kullarını çift çift yaratan! (Âyet: 8)
2. Ey geceyi bir örtü, gündüzü de mâişet vakti kılan! (Âyet:10-11)Derleme

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Neyir 01:40 03.11.17
Havasokulu teşekkür ederim emeğin için

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
berta 01:44 03.11.17
Emeğine sağlık Allah Razı Olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ayperi 07:07 03.11.17
Eysan 08:22 04.10.18
BEHRAM 09:24 13.10.18
Çok güzel Allah razı olsun hocam

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi