Kuran-ı Kerim

Kur-an da Rahmet Kavramı - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Kuran-ı Kerim>Kur-an da Rahmet Kavramı
Havasokulu 14:50 14.02.18

1-Kur-an rahmet kavramını bazen cennet anlamında kullanır:
“Sabredenler, kendilerine bir bela geldiği zaman: “Muhakkak ki biz Allah‟ın kullarıyız ve biz O‟na döneceğiz.” derler. İşte Rablerinden onlara bağışlama ve rahmet
(cennet) vardır.” (Bakara 156-157) “Kıyamet gününde yüzleri bembeyaz olanlar Allah‟ın rahmeti (cenneti) içindedirler; orada ebedi kalacaklardır.” (Ali İmran 107)

2-İnsanlara karşı yumuşak huylu davranmak da Allah‟ın bir rahmetidir:

“Allah‟tan bir rahmet ile sen onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı
yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. O halde onları affet bağışlanmaları için duâ et...” (Ali Ġmran 159)

3-Rahmet kavramı Allah‟ın maddi ve manevi yardımı için de kullanılır:
“Şüphesiz ki Allah‟ın rahmeti (yardımı) iyilik yapanlara yakındır.” (Araf 56)

4-Allah‟ın kullarını sıkıntılardan kurtarması da rahmettir:
“Hud‟u ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik.” (Araf 72)

5-Rahmet kelimesi sıkıntıdan sonra gelen bolluk, bereket ve esenlik anlamına da gelir:
“Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet (esenlik) tattırdığımız zaman bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında komplo kurmaya çalışırlar.” (Yunus 21)

6-Allah‟ın insanlara çocuk vermesi de bir rahmettir:
“Melekler İbrahim‟in karısına Ģöyle dediler: “Ey ev halkı! Allah‟ın rahmeti ve
bereketi sizin üzerinizedir. Şüphesiz ki O, övülmeye layıktır, iyiliği boldur.” (Hûd 73)

7-Allah‟ın kullarını affetmesi de bir rahmettir:
“De ki: “Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah‟ın rahmetinden
(affından) ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan ve çok esirgeyendir.” (Zümer 53)

8-Anne-babaya karşı iyi davranmak da Allah‟ın bir rahmetidir:
“Onlara iyi davranarak alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve: “Rabbim!
Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara öyle rahmet et.”
diyerek duâ et. ( İsra 24)

9-Kur‟an‟ın kıyamete kadar baki kalması da Allah‟ın bir rahmetidir:
“Eğer biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız sonra da bu durumda sen de bize karşı hiçbir koruyucu bulamazsın. Ancak Rabbinin rahmeti (sayesinde Kur‟an baki kalmıştır.) Çünkü O‟nun sana lütufkârlığı çok büyüktür.” (İsra 86-87)

10-Allah‟ın salih insanların çocuklarını koruması da rahmettir:
“Rabbin istedi ki, o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet
olarak hazinelerini çıkarsınlar...” (Kehf 82)

11-Allah‟ın kullarının duâlarını kabul etmesi de rahmettir:
“Bunun üzerine biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için öğüt olmak
üzere onun (Eyyub‟un) duâsını kabul ettik kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa
giderdik. Ve ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik.” (Enbiya 84)

12-Peygamberimiz (s.a.v)‟in gönderilmesi de bir rahmettir:
“Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya 107)

13-Kur‟an da Allah‟ın en büyük rahmetidir:
“Elif, lâm, mîm. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. İyilik yapanlar için hidayet ve
rahmettir.” (Lokman 1-2-3)

14-Allah‟ın eşler arasında sevgi ve ülfet yaratması da bir rahmettir:
“KaynaĢmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve
merhamet var etmesi de Allah‟ın gücünün delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir
kavim için ibretler vardır.” (Rûm 21)

15-Allah‟ın, ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesi de rahmettir:
“Allah‟ın rahmetinin eserlerine bir bak: Arzı, ölümünden sonra nasıl diriltiyor!
Şüphesiz O, ölüleri de mutlaka diriltecektir. O, her şeye kadirdir.” (Rûm 50)

16-Savaşta zafer kazanmak da Allah‟ın bir rahmetidir:
“De ki: Allah size bir kötülük dilerse O‟na karşı sizi kim korur; ya da size rahmet
(zafer) dilerse size kim zarar verebilir? Onlar Allah‟tan başka ne bir dost bulabilir ne de
bir yardımcı.” (Ahzâb 17)

17-İnsanların gemilerle boğulmadan yolculuk yapmaları da Allah‟ın rahmetidir:
“Dilersek onları suda boğarız. O zaman ne onların imdadına koşan olur, ne de
onlar kurtarılırlar. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet ve belli bir zamana kadar dünya
nimetlerinden faydalandırmamız müstesnadır.” (Yâsîn 44)

18-Yağmur da Allah‟ın bir rahmetidir:
“Rüzgarları rahmetinin (yağmur) önünde müjdeci olarak gönderen O‟dur.”
(Furkan 48)

19-Gecenin dinlenme, gündüzün de rızık arama vakti kılınması Allah‟ın bir rahmetidir:
“Rahmetinden ötürü Allah, geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz,
gündüzün de O‟nun rızkından arayasınız ve şükredesiniz.” (Kasas 73)

20-Allah‟ın ibadetlere karşılık mükâfat vermesi de bir rahmettir:
“Ey iman edenler! Allah‟tan korkun ve peygamberine inanın ki O, size
rahmetinden iki kat ecir versin ve size ışığında yürüyeceğiniz bir nur lutfetsin; sizi
bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.” (Hadid 28)

21-Allah‟ın muhacirleri koruması da rahmettir:

Onlara: "Siz onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından ayrıldınız, bunun için
mağaraya girin ki, Rabbiniz size rahmetini yaysın ve size işinizde kolaylık göstersin"
denildi. ( Kehf 16)


Görüldüğü gibi Allah‟ın bizlere olan rahmeti çok boyutlu ve geniştir. Allah‟ın rahmeti hayatımızın her yönünü kuşatmıştır. Allah, rahmetini bir an kaldırsa yeryüzünde yaşanmaz. Hayat sona erer. Allah‟ın rahmetine karşı bizlerin üzerine düşen birtakım görevler ve sorumluluklar vardır. Öncelikle O‟nu hakkıyla tanımalıyız. Ona olan imanımızı güçlendirmeliyiz. Onun en büyük rahmeti olan Kur‟an‟ı anlayarak ve üzerinde düşünerek okumalıyız. Kavradığımız ayetleri bireysel, toplumsal ve sosyal hayatımızda uygulamalıyız. Kur‟an‟ın hayat programı ve nizamı olması için elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz. Allah‟ın kullarına karşı merhametli olmalıyız. Onları Allah‟ın en büyük rahmeti olan Kur‟an‟la ve Hz.Peygamberle tanıştırmalıyız. Hz. Muhammed‟den başka gerçek önder ve rehber olmadığını insanlara duyurmalıyız. Allah‟a ve Rasülüne itaat eden mü‟minleri dost edinip onlara şefkat ve rahmet kanatlarımızı germemiz gerekir. Müminlere karşı merhametli, kâfirlere karşı ise vakurlu ve şerefli olmamız gerekir. Kur‟an‟a ve Hz. Muhammed‟e düşman olanları dost edinmemeliyiz. Onlara karşı Kur‟an‟ın öngördüğü şekilde mücadele etmeliyiz.
Esmaül Hüsna
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Och 20:58 14.02.18
Emeğinize sağlık
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Capella 08:07 15.02.18
Güzel bir paylaşım. Allah razı olsun.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Sezen 01:50 17.05.18
Och 02:01 17.05.18
Sin 01:15 25.07.18
Diğer taraftan her varlığın iki yönü vardır. Biri yaratıcıya diğeri ise yaratılana bakar. Var olmak yaratılan hakkında tam bir rahmettir. Zira varlık mutlak hayırdır. Yaratılan her şey, bu varlık nimetini tadıyor. Çünkü yoklukla mukayese ettiğimizde var olmanın bir rahmet olduğu muhakkaktır.

Allah'ın, sonsuz nimetlerinden bir tanesi de akıldır. Bu nimetin verilmemesi, varlık nimetini anlamsız kılmaz. Camit olan bir taşın dahi varlığı yokluğuna tercih edildiği için, sadece var olması bile büyük bir nimettir. Akli melekesi olmayan bir insana hidayet nimeti tattırılmasa bile, Allah'ın ona varlık mimetini, hayat nimetini, yaşama nimetini tattırmak için onu yaratması hikmet ve rahmetin gereğidir. Zira o insanın vücudu, hücreleri yine lisanı halle rablerine ibadet edeceklerdir. Nitekim bütün hayvanların ibadetleri de böyle değil midir?

Bir çiçeğin, bir hayvanın varlığını gereksiz görmüyorsak, akli melekesi olmaya bir insanın da yaratılışını anlamsız görmemek gerekir. Ayrıca bu insanlar ahirette cennete ehli olmaları hasebi ile bu dünyada yaratılmaları da ayrıca bir rahmettir.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Nun 01:20 25.07.18
Emegınıze saglık
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Labezerin 08:22 31.07.18