Kuran-ı Kerim

Kur'an okumanın fazileti ve adabı - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Kuran-ı Kerim>Kur'an okumanın fazileti ve adabı
Swordsfish 18:09 05.07.20
Bilinmelidir ki, Kur'an okumak, zikirlerin en faziletlisidir. Ancak istenen,
düşünerek ve ibret alarak olan okuyuştur. Kur'an okumanın bir takım edeb
ve maksadları vardır. Ben bundan önce, bu konuda bir kitab yazdım ki, özet
olarak orada okuyucu ve okuma ile ilgili edeb ve vasıfları güzel bir şekilde
topladım. Hafız ve kıraat ehli olanların bundan habersiz kalmaları uygun
olmaz. Ben bu kitabda, kısa olarak o maksadlara işaret edeceğim. Bu
hususta bilgi ve açıklama isteyene, kanısı üzere delâlet ederek derim ki,
tevfîk Allah'tandır.
Kur'an okuyuşuna geceleyin, gündüz vaktinde, hazarda ve seferde devam
etmek uygundur. Selef için (Radıyallahu Anhüm), Kur'anı hatmetmek
hususunda değişik ölçüler vardı. Onlardan bir kısmı, her iki ayda bir defa
hatim yapardı. Diğerleri de, her ay bir hatim yapardı. Diğer bir kısmı ise,
her on günde bir hatim yapardı. Bazıları her sekiz günde bir hatim
yaparlardı. Bazısı da her yedi günde bir hatim yapardı. Selefden çoğunun
yapmış olduğu bu idi.
Selefden (ashabdan) başkaları, her altı gecede, beş gecede ve dört gecede
bir hatim yaparlardı. Çok kimseler de üç günde ve bir günde bir hatim
yaparlardı. Bir gündüz ve bir gecede iki hatim yapanları da vardı. Bazıları
da, bir gün ve bir gecede üç hatim yaparlardı. Bir gündüz ve bir gecede
sekiz hatim yapmış olanlar vardı: Dör hatim geceleyin ve dört hatim de
gündüz...
Es-Seyyid El-Ceffl ibni Kâtib Es^Sûfl, (Radıyallahu Anh), geceleyin
dört ve gündüz de dört hatim yapanlardan biriydi. Gece ve gündüz yapılan
ibâdet ve zikirler bölümünde, bize rivayet edilip ulaşan haberlerin çoğu
budur.
Büyük îmara Ahmed El-Devrakî, tabi'î olan Mansûr ibni Zadan ibni
Abbâd'a isnad ederek rivayet etmiştir ki, Mansûr öğle ve ikindi arasında
Kur'anı hatmederdi, (Radıyallahu Anh). Yine akşamla yatsı arasında bir
hatim, ve Ramazan'da bir akşamla yatsı arasında iki hatim yapardı ve biraz
da ilâve ederdi. Onlar Ramazan ayında yatsı namazını gecenin dörtte birine
kadar geciktirirlerdi.
îbnü Ebî Davud rivayet eder ki, Mücahid (Rahimehullah), Ramazan
ayında akşam ve yatsı arasında Kur'an-i hatmederdi. Bir rekâtta hatm
edenlerin sayısı sayılamıyacak kadar çoktu. Osman ibni Affan, Temîm EdDârî, Saîd ibni Cübeyr bunlardandır.
Daha doğrusu, insanların şahsî durumlarına göre bu hatim işi değişir.
Kur'anın hikmet ve incelikleri üzerinde düşünmek isteyen kimse, bu
maksadına ulaşabilecek şekilde hatmi kısaltır. Yine ilim neşretmekle ve
müs-lümanlar arasındaki davaları çözmekle yahud müslümanlarm umumi
işleriyle önemli din işleri üzerinde meşgul olan kimse, kendisinden
beklenen işler bozulmayacak ve aksatılmayacak şekilde hatim yapmayı
kısaltır. Fakat şu anılanlar kısmından olmayan kimse, mümkün olduğu
kadar hatmi çoğaltsın; ancak usanç haline ve okuyuşta kelimeleri tekerleme
durumuna sokmasın.
İlk devir alimlerinden bir cemaat, bir gün ve bir gecede bir hatim
yapılmasını mekruh görmüşlerdir. Buna da, Ebû Davud, Tirmizî, Nese'î ve
başkalarının Sünenlerinde sahîh bir isnadla yaptığımız şu rivayet delâlet
eder:


---------- Post added 05.07.20 at 18:10 ----------

Abdullah ibni Amr ibni'l-As'dan rivayet edildiğine göre demiştir ki,
Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
"Üç günden az bir zamanda Kur'anı okuyan (hatmeden), bir şey
anlayamaz."
Hatime başlama ve bitirme vaktine gelince, bu okuyucunun arzusuna
göre değişir. Haftada bir hatim yapan, Hazreti Osman'ın yaptığı gibi, cuma
gecesinden başlayarak perşembe gecesi bitirmelidir. îmam Ebû Hamid ElGazalî, İhya'sında şöyle demiştir:
"En faziletli olan, bir hatmi geceleyin ve diğerini gündüz tamamlamaktır.
Gündüz hatmim, pazartesi günü sabah namazının iki rekâtında yahut
bundan sonra yapmaktır. Gece hatmini ise, cuma gecesinde, akşamın iki
rekâtında yahud bundan sonra yapmalıdır ki, gündüzün evveli ve sonu
karşılanmış olsun."
ibni Ebî Davud, tabi'î büyüklerinden Amr ibni Mürre'den (Radıyallahu
Anh) rivayet ettiğine göre, o şöyle demiştir:
Kur'ân'ın, gündüzün ve akşamın evvel vaktinde hatmedilmesini, Ta-bi'în
severlerdi.
Büyük İmam Talha ibni Musarrif Et-Tabi'î den rivayet edildiğine göre
şöyle demiştir: Gündüz hangi vakitte olursa olsun, Kur’an-ı hatmeden
kimse üzerine, akşam oluncaya kadar melekler istiğfar ederler ve geceden
de hangi vakitte hatim olursa, sabahlayıncaya kadar onun üzerine melekler
istiğfar ederler (Allah'dan o kulun bağışlanmasını dilerler). Mü-cahid'den de
bunun benzeri rivayet edilmiştir.

Sa'd ibni Ebî Vakkas'dan (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre,
şöyle demiştir: "Kur'an hatmi gecenin evveline rasgelirse, hatmeden üzerine
sabahlayıncaya kadar melekler istiğfar ederler. Eğer hatmi gecenin sonuna
rasgelirse, bir daha akşamlaymcaya kadar melekler ona istiğfarda
bulunurlar.''

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145