Kuran-ı Kerim

Yasin-i Şerif ile Hacet ve Dua Tertibleri - Sayfa 2 - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 
Kuran-ı Kerim>Yasin-i Şerif ile Hacet ve Dua Tertibleri
Kelebek0606 09:56 19.10.17
İnşirah 10:11 27.01.18
manyetik 09:25 09.03.18
Selamin aleykum dusunuyorum da iyiki boyle bir aileye dahil oldum herkeze hepinize tesekkur ederim sayin havasokulu yoneticileri vede uyeleri sagolun var olun ALLAH daim eylesin insaALLAH

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Taras 14:22 27.03.18
cok tesekkurler
Harika bilgiler.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
barmenbarmen 18:08 27.03.18
yasinrazi 07:20 02.04.19
ebu ubeyde bin cerrah 14:16 02.04.19
Devrimci Nickli Üyeden Alıntı:

Yasin İle Uygulanacak Dua Tertipleri-Havvası Yasin-i Şerif Emir Buhari Hazretleri

1-Zalim birinden kurtulmak için,yahut bir isteğin ve dileğin tahakkuku için,kaybolmuş bir malın tekrar ele geçmesi için okunur

önce biraz istiğfar (-estağfurullah el azim ellezi la ilahe illahu el hayyul kayyum ve etebü ileyh)
ne kadar isterseniz) sonra 3 salavat getirip niyetinizi bildirin ve

(1)Evvela 1 kez Yasin-i Şerif okunduktan sonra mübarek Kassemü'l Hayat duası okunur (1 kez)

1-Bilmillahirrahmanirrahıym.Bismillahillezi la yedurru la ilahe illa hu hüvel hayyül kayyum.Bismillahillezi la ilahe illallahu zülcelali vel' ikram.Bizmillahillezi la yedurru mea ismühü şey'ün fil'ardı fis semai ve hüves semiul alimi Allahümme inni euze bike min şerri ( düşman)


2- fülan ibni fülan* yekfi zalike ve a'lemü innehu liva tabakatüssemavatü vel'ardı tabakan vestağlete eddünya naren bi elfeten sümme eta'te el abde rabbehu ve necatün bissıdkı ettammü ennacahü allahü teala ve hafaza bi kaderin ihlasehu bi hazel ayetel kerimete kavlühu ve


3-ce'alna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden ve fi nüshaten inna ce'alna fiy a'nakıhim ağlalen ila kavlihi teala fehüm la yübsirun


4-hazel ayati ledefea keydel a'dae ve raddü dararahüm ve tedmirihim ve amma ebsarihim ve hazelanehüm ve tedbirühüm ve tebdili ahvalühüm ve hasefe i'marühüm.


*fülan ibni fülan yazan yere Sevgi ibni Ayşe (Ayşe kızı sevgi)ya da Ahmet bin Ayşe(Ayşe oğlu Ahmet) denilecek (Burada Şerrinden Korunmak İstediğimiz Kişinin İsmini Söyleyeceğiz)
II- Her mübinde 3-7 defa duanın 1. veya 3.kısmı okunacak (düşmandan korunma)


1-Bilmillahirrahmanirrahıym.Bismillahillezi la yedurru la ilahe illa hu hüvel hayyül kayyum.Bismillahillezi la ilahe illallahu zülcelali vel' ikram.Bizmillahillezi la yedurru mea ismühü şey'ün fil'ardı fis semai ve hüves semiul alimi Allahümme inni euze bike min şerri
( düşmanın adı) ve
(ve ceana min beyni eydiyhimsedden ve halfihim sedden ve fi nüshaten inna ce'alna fiy a'nâkihim ağlâlen ila kavlihi te'ala fehüm lâ yûbsirûn)
(III)- Yasin okunurken her mübiyn de mübin duası veya cazibe-i rahmaniye duası 3 kez tekrarlanarak borçtan kurtulma ve murat istenir.
bu duadan sonra da Yunus A.S ın duasını 1 kez okuyun


Yunus A.S ın duası :


Allahümme inni zennune abdike ve nebiyyike kad duake yedurru ahbebtehu fenadake batnül hute ve kale ihda ve erbaune merreten la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimiyne ihda ve erbaine merreten festecebtü lehu ve necceytehu minel ğammi ve kezalike nüneccil mü'minine festecebtü li kema estecebtü lehu ve neccini kema neceytehu inneke la yukliful mi'ad bi rahmetike ya erhamerrahımiyn


(IV )-Yasini şeriften sonra " Allahümme inni eseluke muradi bi hürmeti ve azameti ve şeref-i sure-i Yasin vel Kur'anil hakim indeke bi hakkı hazel vef kullatif veli şeklişşerif hüve levhikel mahfüz ve kadere nazaret ileyhi küllü yevmin bi aynil inayetike azzezeni inde fülanil'emir vel vezir ane ed'afet duafea maksudi "¦keza ve keza (murat ve rızık istenecek)
(V)-1 kez Yasini şerif okunduktan sonra Hızbul Bahır duasında "Yasin"e gelince 70 kere "Yasin" dendikten sonra 71.cisi ile birlikte duaya devam edilecek. Bitince "şahetül vucuhu" denerek 3 kez daha Hızbul Bahr duası okunacak.
Hızbul BAHR DUASI
Bismillahirrahmanirrahim.
Allahümme ya aliyyü, ya azıymü, ya alim. ente rabbi ve ılmüke hasbi . fe nı'mer rabbü rabbi ve nı'mel habsü hasbi.


Tensuru men teşaü ve entel azizür rahıym. nes'elükel ısmete fil harekati ves sekenati vel kelimati vel iradati vel hatarati minez zünuni ves şükuki vel evhamis satırati lil kulubi an müteatil ğuyub.


Fe kadibtü liyel mü'minune ve zülzilu zilzalen şedida. ve iz yekulül münafiküne vellezine fi kulubihim meradün ma veadenallahü ve rasulühu illa ğurura.


{Fe sebbitna vensurna ve sahhir lena hazel bahra kema sahhartel bahra li musa ve saharten nara li ibrahime ve sahhartel cibale vel hadide li davude ve sahhater riha veş şeyatıyne vel cinne li süleymane ve sahhir lena külle bahrin hüve leke fil ardı ves semai vel mülki vel melekuti ve bahred dünya ve bahral ahırati ve sahhir lena külle şey'in ya men bi yedihi melekutü külli şey'in kaf ha ya ayn sad.( 3 kez tekrarlanacak)}


Ünsurna fe inneke hayrun nasirin.veftah lena fe inneke hayrul fatihıyn. vağfir lena fe inneke hayrul ğafirin. verhamna fe inneke hayrur rahımin. verzukna fe inneke hayrur razikıyn.


Vehdina ve neccina minel kavmiz zalimin. ve heblena rıyhan teyyibeten kema hiye fi ılmike venşurha aleyna min hazaini rahmetike vahmilna biha hamlel kerameti meas selameti vel afiyeti fid dini ved dünya vel ahırati inneke ala külli şey'in kadir.


Allahümme yessir lena ümurana mearrahati li kulubina ve ebdanina ves selameti vel afiyeti fi dinina ve dünyana. ve kün lena sahıben fi seferina ve halifeten fi ehlina vatmis ala vücuhi adaina vemsah hüm ala mekanetihim fe la yestetıy'unel mudıy'e ve lel mecie ileyna ve lev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırate fe enna yübsırun.


Ve lev neşaü lemesahnahüm ala mekanetihim fe mestetaü mudiyyen ve la yerciun.


{Yasin vel kur'anil hakim inneke leminel mürseline ala sıratin müstekıym. tenzilel azızir rahim. li tünzira kavmen ma ünzira abaühüm fe hüm ğafilün. le kad hakkal kavlü alal ekserihim fe hüm la yü'minune inna cealna fi anakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fe hüm mukmehun. ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fe hüm la yübsirun.şahetil vucüh.(3 kez tekrar) murat istenecek.
buna en az 3 gece devam edin.


(6) Yasin okundukduktan sonra 101 fatiha- 101 ya Kafi, ya Ganiyyu, ya Fettahu, ya Rezzaku zikri çekilecek. Üç kez ya Kafi ekfina ya Muğni ağnina bi lütfike ve keremike ve bi cahi sahibil vesileti seyidina Muhammedin aleyhisselatü vessalam


(7-)Yasin duasının sonunda okunacak dua
Sübhânel müneffisi an külli medyün* sübhânel müderrici an kulli mahzun* sübhâne men ceale hazâinehy beynel kâfi ven nun* sübhâne men izâ erâde şey'en en yekule lehu kün fe yekun* yâ müferriicü ferric* yâ müferricü ferric* yâ müferricü ferric* yâ müferricü ferric* ferric annî hemmi ve ğammî fercen âcilen ğayra âcilin bi rahmetike yâ erhammer râhımiyn*


(7) EVLİYADAN YARDIM İSTEME Yasin ile:
70 defa Yasin ismi tekrarlanacak,100 ihlas, 132 salavat, 110 ayetel-kürsü, 70 tövbe istiğfar, 11 kelime-i tevhid. Yasin okunurken; her "mübin" de istenen hz.evliyanın adı söylenerek" Allahümmebelliğ sevabe kıraeti süreyi Yasin ve ma tabiahâ minel kıraeti ila ruhi azizu" denir. Okuma bitince davet sahibinin, muradı söylenir, sağlığı, selameti, sonunun hayırlı olması dilenir. Sonra "Ya Rabbi okuduğum duaları Hz. Sultan"¦"¦"¦ hazretlerinin ruhuna irsal eyle, onun pak ruhunu bana bağla, iki cihanın serveri ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed hürmetine niyaz ediyorum. Dileğimi kabul buyur Ya rabbi denerek dua bitirilir.


8-)Yasin ile Hz.Ali'nin duası;7 gün içinde 110 kere (ebced sayısı)) Yasin okunacak. Bitince 11 kere "Nadi aliyyen mazharul acaip tecid avna leke finnevayip bi nübüvvettike ya Muhammed küllü he mû gammü seyenceli velayetike edrekeniya Ya Aliyyi, Ya Aliyyi, Ya Aliyyi bi izzetike Ya Kaviyyu, Ya Veliyyu, Ya Veliyyu, Ya Veliyyu, Ya Ganiyyu, Ya Muti, Ya Hayyu Ya Kayyum.
Bu dua vird edilirse çok büyük faydaları vardır.Hz. Muhammedin nübüvveti hürmetine Hak "˜kın izzeti, ikramı ve velayeti ve hayy- kayyum isimleri hürmetine duaların kabulü istenmektedir.

Yasin İle Çalışma


Önemli bir yitiğin yerine gelmesi, görevinde yükselme, sevdiğine kavuşma, borçlardan kurtulma, rızkın artması, kişinin nüfusunun yükselmesi, salih bir kul olarak sevilmesi, iyi huylar kazanarak nefsini ıslah etmesi için, nefsi emareden yükselerek diğer nefis mertebelerine erişmek, ileride olabilecek tüm bela ve tehlikeleri def etmek ve tüm dileklerinizin yerine gelmesi için yapılacak çalışmadır.


1-Gecenin 3/1 geçtikten sonra iki rekat namaz kılınır. Her rekatta Fatiha ve İhlas suresi okunur. Selamdan sonra 57 defa İhlas suresi, 132 defa salavat getirilir. Tekrar ayakta 209 defa tövbe
(estafurullah el azim ellezi la ilahe illa Hu el hayyul kayyum ve etebu ileyh) okunur.


2-Yeniden gusül ve abdest alınarak; 4 rekat namaz kılınır ve her rekatta 1 Fatiha ve 1 Yasin okunur. Selam verdikten sonra 70 kez Yasin dendikten sonra sure tamamlanır. Her "mübiyn" de 102 kere "Allahümme ya mübiyn" dedikten sonra 111 kere " allahümme yâ men yerâ ve lâ yürâ ve hüve bil manzaril âla ferriç anni mimmâ yüra bi hakkı MUhammedin Resullillahi hayrel verâ" okunur. Bu çalışmaya arap ayının ilk günlerinde veya Cuma gecesi başlanır ve 3- 7 gün içinde tamamlanması gerekir.


oldukça uzun bir terkip bu kadar zamanınızı harcamak yerine yerine 4 rekat hacet namazı kılın hacet duasını okuyun sonrada imkanınız kadar yasini süresi okuyun 3 defa gibi.
bunlardan daha önellisi kaza namazınız varsa öncelikli olarak kaza namazı kılın.kul ancak farz ibadetleri yaparak Allahh a yaklaşailir.kaza oruçlarınızı yemin keffaretlerinizi ifaedin.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
merlot 00:22 11.04.19
Mtunc 01:57 12.05.19
Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Denis 01:46 11.07.19
Ya harikasınız yaaa ALLAHIM RAZI OLSUN ya neden bu kadar duygulandım dualarıda öle bir göz geçirdim Rabbimi ne güzel anlatıyor bir insan olarak kul olarak utanıyorum yaa şu dünya boşluğuna bir giriyoruz kafamızı bir yerlere vurmadan aklımız başımıza gelmiyo gerçekten keşke her daim her an Rabbimizi duaların diki kadar bile ki yetmez sonsuzluk Rabbimizin en büyük anlatılmaz ...kelimelerin tükendiği ...birşey yattiremiyor ne gönlüm ne aklım ama şu dualar kadar bile ansak ne mutlu ...dua lar kadar derken mübin duasının anlamına baktım da tercübesine ne güzel anlatıyor ya kerzularş ayetelkürsi fatiha ihlas ve yasin amenerresulu celcetuliye ahh ahh bide inşirahhh ne güzelll Ya Rabbimmm sen ne güzelsinnn ...Allahımm seni öpmek istiyorum seni koklamak istiyorum sana sarılmak istiyorum ...diyorum bazen bu günah değil dimi öyle olunca hemen dualara koşuyorum ...ama ...bazen ne hüzünlüyüm şimdi çok nonkörüm Ben Rabbim sevinince sana koşuyorım üzülünce kızıyorum ALLAHIMMMMM CANIMM ALLAHIM BENİM BENİM GÜZELLL MERHAMETLİ RABBİM BENİMMM....BİZLERİ EFENDİMİZ Hz MUHAMMET İN ÜMMETİNE LAYIK GÖRDÜĞÜN İÇİN HAMDOLSUN SANA RABBİM GÜNAHLARIMIZI BAĞIŞLA BU DÜNYA NEREYE GİDİYORBİLMEM AMA SEN BÜTÜÜN ÜMMETİ MUHAMMEDİMİZİ BAĞIŞLA RABBİMMM

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3