Namaz

Namazın önemi ilgili hadisler - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Namaz>Namazın önemi ilgili hadisler
Kulefb 14:02 04.05.21
1614. İbnÔıner'inbildirdiğinegöre Resulullah (sal1allahu aleyhi vesellem)
şöyle buyurmuştur:


"Emanet duygusuna sahip olmayanın imanı da olmaz. Abdesti olmayanın namazı da olmaz. Namazı olmayanın dini de olmaz. Kuşkusuz başın beden için önemi neyse, namazın da dindeki yeri odur."1616. Enes'in naklettiğine göre Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:
"Üç şey vardır ki, bunlara riayet eden kimse, gerçekten dosttur. Bunlan zayi eden kimse de gerçekten düşmandır. Bunlar namaz, oruç ve cünüplük(ten annmak)tır."
*Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Kulefb 16:09 04.05.21
ft1617. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ümmetinden etrafında toplanmış kimselere: "Siz bana altı hususta güvence verin, ben de size cennet konusunda güvence vereyim" buyurdu. Ebu Hureyre der ki: "Onlar nelerdir, ya Resülallah" diye sordum. "Namaz, zekat, emanete riayet, fere/cinsel organ, mide ve bir de dil(i haramlardan koruma)" buyurdu.

*Hadisi el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet eden Taberani:
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Kulefb 16:15 04.05.21
[B] 1636. Misver b. Mahreme anlatmaktadır:
, Y 4J JJ....;..?
r";Jı.,.yı ı.İ_
(Suikaste uğradığında) Ömer b. el-Hattab'ın yanına girdim. Üstü örtülü idi. Yanındakilere: "Sizce durumu nasıl?" diye sordum. "Senin gördüğün gibi" dediler. "Onu namaz emriyle uyandırın; zira siz onu namazdan daha kutsal saydığı bir şeyle uyandıramazsıruz" dedim. Bunun üzerine "Namaz vakti geldi, ey Müminlerin emiri" diye seslendiler. Hemen "Hay Allah. Namazı terk edenin İslam'da hakkı yoktur" diyerek kalkıp yarasından kan akar halde namazı kıldı.
* H a d i s i T a b e r a n i , e l - M u ' c e m u ' l - e v s a t ' t a r i v a y e t etmiş o l u p r a v i l e r i S a h i h ' i n ravileridirler.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up