Nazar ve Büyü Uygulamaları

Sihir Bozmak İçin Dua - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 
Nazar ve Büyü Uygulamaları>Sihir Bozmak İçin Dua
Sin 16:16 04.02.15
Bilhassa kadınlar için aşağıda yazdığım ayet ve dualar çok faydalı ve tesirlidir.:,sihir bozmak için dua

Bismillâhirrahtnânirrahıym* Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn*Errahmânirrahıym*Mâlikiyevmid dîn* İyyâkena’büdü ve iyyâke nesteıyn*İhdines sırâtalmüstekıym*Sırâtallezîne en’amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim velad dallın* Bismillâhirrahmânirrahıym* Kul eûzü bi rabbil felakı min şerri mâ haleka ve min şerri ğâsikm izâ vekab* Ve minşerrin neffâsâti Fil ukad* Ve min şerri hâsidin izâ hased* Bismillâhirrahmânirrahıym* Kul eûzü bi rabbin nâsi melikin nâs* İlâhin nâsi min şerril vesvâsil lıannâs* Ellezî yüvesvisü fi sudûrin nâsi minel cinneti ven nâs* Bismillâhirrahmânir rahıym* Lev enzelnâ hâzel kur’âne alâ cebelin le raeytehû hâşian mütesaddian min haşyetillâhi ve tilkel emsâlü nadribühâ lin nâsi leallehüm yetefekkerûn* Hüvellâhüllezî la ilâhe illâ hüve âlimül ğaybi veş şehâdeti hüver rahmânür rahıym* Hüvellâhüllezî lâ ilâhe illâ hüvel melikül kuddûsüs selâmül mü’minül müheyminül azîzül cebbârul mütekebbir* Sübhânellâhi ammâ yüşrikûn* Hüvellâhül hâlikul bâriül müsavviru lehül esmâül husnâ* Yüsebbihu lehû mâ fıs semâvâti vel erdi ve hüvel azîzül hakîm* Nekadtü sıhra külli sâhırin ve akde külli âkıdin ve keyde külli kâyidin an fülânete binti fülânete billezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûmü ve bi esmâillâhi teâlâ ahiyyen şcrâhiyyen ezunâyın asbâvütin âli şeddây* Bismillâhirrahmânirrahıym* Fe ülkıyes seharatü sâcidîn* Kâlû âmennâ bi rabbil âlemîn* Rabbi mûsâ ve hârûn* Nekadtüke eyyühes sıhra vel akde an fülânete binti fülânete bi esmâillâhit tâmmeti ve âyâtihil âmmeti innehû min süleymâne ve innehû bismillâhirrahmânirrahıym* En lâ ta’lu aleyye ve’tûnî müslimîne yâ ma’şeral cinni vel insi veş şeyâtıyni ebtaltü şıhraküm ve nekadtü keydeküm ve akdeküm bi yâsîn vet tavâsîn ve elif lâm mîm ve havâmîm ve nekadtüke eyyühes sıhra vel akde in kâne min şecerin ev min hacerin ev mededin ev zufrin ev hadîdin ev sinnin ev azmin ev haytın ev ratbin ev yâbisin ev ılmike racülin ev imraetin ev at’amte tayran ev vahşen ev semeken ev akberte fî kabrin ve eyyi cinsin kâne nekadtüke bi tevrâti mûsâ ve incîli ıysâ ve zebûri dâvûde ve fürkâni seyyidinâ ve nebiyyinâ ve şefîy’mâ muhammedin aleyhi efdalüs salâtü ves selâmü ve aleyhim ecmeıyn* Bismillâhirrahmânirrahıym* İnnâ fetabnâ leke fethan mübînâ* Li yağfıra lekellâhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme nı’metehû aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekıymâ* Ve yensurakellâhü nasran azızâ* Bismillâhirrahmânirrahıym* İzâ câe nasrullâhi vel fethu ve raeyten nâse yedhulûne fi dînillâhi efvâcâ* Fe sebbıh bi hamdı rabbike vestağfırhü innehû kâne tevvâbâ* Ve teraknâ badahüm yevmeizin yemûcü fi ba’dın ve nüfiha fıs sûri fe cema’nâhüm cem’an le in enceytenâ min hâzihî le nekûnenne mineş şâkirîn* Fe vekaal hakku ve betale mâ kânû ya’melûn* Fe ğulibû hünâlike venkalebû sâğırîn* Bel nakzifü bil hakkı alel batili fe yedmeğuhû fe izâ hüve zahikun fe ulkıye seharatü sâcidine kâlû âmenna bi rabbil âlemin* Rabbi mûsa ve hârûne fe elkâ mûsâ asâhu fe izâ hiye telkafü mâ ye’fıkûn* E fe ğayra dînillâhi yebğûne ve lehû men fıs semâvâti vel erdi tav’an ve kerhen ve ileyhi yürceûn* E ve men kâne meyten fe ahyeynâhü ve cealnâ lehû nûran yemşî bihî fız zulümâti leyse bi hâricin minhâ kezâlike züyyine lil kâfirine mâ kânû ya’melûn* Ve nünezzilü minel kur’âni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü’minîne ve lâ yezîdüz zâlimine illâ hasârâ
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
gunes 09:11 05.02.15
Selamun aleykum
emeginize sağlık sayin hocam.
peki bu uygulamayi kac gun veya adet okumamiz gerekiyor? ?


selam.ve sua ile
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Sin 13:39 05.02.15
gunes

7GÜN uygunlanacak........
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
gunes 10:05 06.02.15
Allah razi olsun hocam

selam.ve dua ile kalin
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
musabb 08:33 16.09.15
artil 02:02 02.10.16
Allah razi olsun ilk okumamda bir sicaklik be beynimde bir rahatlama oldu. Tesekkur ederim.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
desperado 00:36 09.10.16
Sihir bozmak

Bu ayeti kerimeleri bir miktar suya okuyup her gün hastaya içir. Başına dahi bu
sudan serp Biiznillah bütün sihirler batıl olur. Cinler o kişiden elini çeker.
Okuyacaklar bunlardır.
Bismillâhillezȋ lâ yedurru maasmihȋşey-ün fil-ardi velâ fissemâi
vehüves semȋul alȋm. 3 defa
Neûzü bikelimâtillâhit tâmmâti min şerri mâ haleka. 3defa
Hasbünallâhi lâ ilâhe illâ hû aleyhi tevekkelnâ ve hüve rabbül arşil
azȋm. 7 defa
Eûzü billâhi mineşşeytânirracȋm bismillâhirrahmânirrahȋm
Elhamdülillâhi rabbil âlemȋn Errahmânirrahîm Mâliki yevmiddîn
Iyyâke na’büdü ve iyyâke nesta’în Ihdinas-sirâtal müstakîm
Sirâtallezîne en’amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn
Elif-lâm-mîm Żâlike-lkitâbu lâ raybe fîhi huden lilmuttekîn
Elleżîne yu’minûne bilġaybi veyukîmûne-ssalâte vemimmâ
razeknâhum yunfikûn Velleżîne yu’minûne bimâ unzile ileyke
vemâ unzile minkablike vebil-âḣirati hum yûkinûn Ulâ-ike ‘alâ
huden min rabbihimve ulâ-ike humu-lmuflihûn
Allâhu lâ ilâhe illâ huve-lhayyu-lkayyûm lâ te’ḣużuhu sinetun velâ
nevm lehu mâ fî-ssemâvâti vemâ fi-l-ard men że-lleżî yeşfe’u
‘indehu illâ bi-iżnih ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ ḣalfehum
velâ yuhîtûne bişey-in min ‘ilmihi illâ bimâ şâe vesi’a kursiyyuhu-
ssemâvâti vel-ard velâ yeûduhu hifzuhumâ vehuve-l’aliyyu-l’azîm
Lâ ikrâhe fî-ddîni kad tebeyyene-rruşdu mine-lġayy femen yekfur
bi-ttâġûti veyu’min billâhi fekadi-stemseke bil’urveti-lvuśkâ lâ-
nfisâme lehâ vallâhu semî’un ‘alîm Allâhu veliyyu-lleżîne âmenû
yuḣricuhum mine-zzulumâti ilâ-nnûr velleżîne keferû
evliyâuhumu-ttâġûtu yuḣricûnehum mine-nnûri ilâ-zzulumâti ulâ-
ike ashâbu annâr hum fîhâ ḣâlidûn
âmene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu’minûn kullun
âmene billâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku
beyne ehadin min rusulih ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ ġufrâneke
rabbenâ ve-ileyke-lmasîr Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ lehâ
mâ kesebet ve’aleyhâ me-ktesebet rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ
ev aḣta’nâ rabbenâ velâ tahmil ‘aleynâ isran kemâ hameltehu ‘ale-
lleżîne min kablinâ rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih
va’fu ‘annâ vaġfir lenâ verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ ‘ale-
lkavmi-lkâfirîn Vettebe’û mâ tetlû-şşeyâtînu ‘alâ mulki suleymân vemâ kefera
suleymânu velâkinne-şşeyâtîne keferû yu’allimûne-nnâse-ssihra
vemâ unzile ‘ale-lmelekeyni bibâbile hârûte vemârût vemâ
yu’allimâni min ehadin hattâ yekûlâ innemâ nahnu fitnetun felâ
tekfur feyete’allemûne minhumâ mâ yuferrikûne bihi beyne-lmer-i
vezevcih vemâ hum bidârrîne bihi min ehadin illâ bi-iżnillâh
veyete’allemûne mâ yedurruhum velâ yenfe’uhum velekad ‘alimû
lemeni-şterâhu mâ lehu fi-l-âḣirati min ḣalâk velebi’se mâ şerav
bihi enfusehum lev kânû ya’lemûn
Veevhaynâ ilâ mûsâ en elki ‘asâk fe-iżâ hiye telkafu mâ ye’fikûn
Feveka’a-lhakku vebetale mâ kânû ya’melûn Feġulibû hunâlike
venkalebû sâġirîn Veulkiye-sseharatu sâcidîn Kâlû âmennâ
birabbi-l’âlemîn Rabbi mûsâ vehârûn
Vekâle fir’avnu’tûnî bikulli sâhirin ‘alîm Felemmâ câe-sseharatu
kâle lehum mûsâ elkû mâ entum mulkûn Felemmâ elkav kâle
mûsâ mâ ci’tum bihi-ssihr innallâhe seyubtiluh innallâhe lâ
yuslihu ‘amele-lmufsidîn Veyuhikkullâhu-lhakka bikelimâtihi velev
kerihe-lmucrimûn
Kâlû yâ mûsâ immâ en tulkiye ve-immâ en nekûne evvele men
elkâ Kâle bel elkû fe-iżâ hibâluhum ve’isiyyuhum yuḣayyelu ileyhi
min sihrihim ennehâ tes’â Feevcese fî nefsihi ḣîfeten mûsâ Kulnâ
lâ teḣaf inneke ente-l-a’lâ Veelki mâ fî yemînike telkaf mâ sane’û
innemâ sane’û keydu sâhir velâ yuflihu-ssâhiru hayśu etâ
Ve-iż ya’idukumullâhu ihdâ-ttâ-ifeteyni ennehâ lekum
veteveddûne enne ġayra żâti-şşevketi tekûnu lekum veyurîdullâhu
en yuhikka-lhakka bikelimâtihi veyakta’a dâbira-lkâfirîn
Liyuhikka-lhakka veyubtile-lbâtile velev kerihe-lmucrimûn
Vekadimnâ ilâ mâ ‘amilû min ‘amelin fece’alnâhu hebâen menśûrâ
Kul inne rabbî yakżifu bilhakki ‘allâmu-lġuyûb
Kul câe-lhakku vemâ yubdi-u-lbâtilu vemâ yu’îd
Vekul câe-lhakku vezeheka-lbâtil inne-lbâtile kâne zehûkâ
Bel nakżifu bilhakki ‘alâ-lbâtili feyedmeġuhu fe-iżâ huve zâhik
velekumu-lveylu mimmâ tasifûn
Kâtilûhum yu’ażżibhumullâhu bi-eydîkum veyuḣzihim
veyensurkum ‘aleyhim veyeşfi sudûra kavmin mu’minîn
Veyużhib ġayza kulûbihim veyetûbullâhu ‘alâ men yeşâ vallâhu
‘alîmun hakîm Yâ eyyuhâ-nnâsu kad câetkum mev’izatun min rabbikum ve şifâun
limâ fî-ssudûri vehuden verahmetun lilmu’minîn
Veevhâ rabbuke ilâ-nnahli eni-tteḣiżî mine-lcibâli buyûten
vemine-şşeceri vemimmâ ya’rişûn
Śumme kulî min kulli-śśemerâti feslukî subule rabbiki żululâ
yaḣrucu min butûnihâ şerâbun muḣtelifun elvânuhu fîhi şifâun
linnâs inne fî żâlike leâyeten likavmin yetefekkerûn
Venunezzilu mine-lkur-âni mâ huve şifâun verahmetun
lilmu’minîne velâ yezîdu-zzâlimîne illâ ḣasârâ
Ve-iżâ meridtu fehuve yeşfîn
Velev ce’alnâhu kur-ânen a’cemiyyen lekâlû levlâ fussilet âyâtuh e-
a’cemiyyun ve ’arabiyyun kul huve lilleżîne âmenû huden ve
şifâun velleżîne lâ yu’minûne fî âżânihim vakrun ve huve ‘aleyhim
‘amâ ulâ-ike yunâdevne min mekânin ba’îd
Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed Lem yelid ve lem yûled Ve lem
yekün lehû küfüven ehad.
Kul eûzu bi-rabbi’l-felak. Min-şerri mâhalak. Ve min şerri ğâsi-kın
izâ vakab. Ve min-şerri’n-neffâsâti fî’l-ukad. Ve min-şerri hâ-sidin
izâ hased
Kul eûzu birrabi’n-nâs. Meliki’n-nâs. İlâhi’n-nâs. Minşerri’l-ves-
vâsi’l-hannâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs. Mine’l-cinneti ve’n-
nâs
Allâhümme rabbinnâs ezhibül be’se veşfi enteş şâfȋ lâ şifâe illâ
şifâüke şifâün lâ yugâdirü sekamen
Bismillâhi erkȋke min külli şey-in yü’zȋke min şerri külli nefsin ev
aynin hâsidin ev sihrin sâhirin Allâhu yeşfȋke bismillâhi erkȋke
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
PARADOX 13:48 09.10.16
emeginize saglık bizi sihir yapan kadınlardan aAllah korusun..
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
desperado 19:31 22.10.16
SIHIR BOZMAK IÇIN
Her türlü sihri iptal etmek için aşağıdaki tertip
uygulandığinda derhal sihiri iptal eder. Bir kâğit üzerine bes
adet "lâm" ve beş adet "ha" yazılıp, buna aşağıdaki âyeti
kerime ilâve edildikten sonra bir gece ay işığında bekletilir
Sonra bu káğittaki tertip silinerek sihir yapılmış bir kimseye
içirildiği takdirde üzerindeki her türlü sihir iptal olur.
Tertip sudur
ح ح ح ح ح ل ل ل ل ل وقل جاء الحق وزهق
الباطل أن الباطل كان زهوقا
170
(Ha ha ha ha ha Lâm lâm lam lam lam ve kul
cael hakku ve zehekal bâtil, innel bâtle kâne
zehûka)
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
yusufkucuk77 09:34 12.11.16
1 2 3