Nazar ve Büyü Uygulamaları

En Tesirli Sihir Bozma Yöntemi (700 senelik Enamı Şeriften alıntı) - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 
Nazar ve Büyü Uygulamaları>En Tesirli Sihir Bozma Yöntemi (700 senelik Enamı Şeriften alıntı)
desperado 17:28 27.10.16
700 senelik enamı şeriften alıntıdır ( el yazması). Safran ile yazılır ve suya atılır. 21 gün içilirse vücutta bulunan bütün sihirler ve büyüler Allah’ın izniyle iptal olur.

En Tesirli Sihir Bozma Yöntemi (700 senelik Enamı Şeriften alıntı)
havasul esrar

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Glacial 00:51 28.10.16
Yararli saglam tesekkurler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
memose 20:40 12.01.17
ŞeyhMuhammed 16:50 24.01.17
Sevvalfatma 19:54 24.01.17
Drogo 02:28 27.01.17
Sihir bozmak

Bu ayeti kerimeleri bir miktar suya okuyup her gün hastaya içir. Başına dahi bu
sudan serp Biiznillah bütün sihirler batıl olur. Cinler o kişiden elini çeker.
Okuyacaklar bunlardır.
Bismillâhillezȋ lâ yedurru maasmihȋşey-ün fil-ardi velâ fissemâi
vehüves semȋul alȋm. 3 defa
Neûzü bikelimâtillâhit tâmmâti min şerri mâ haleka. 3defa
Hasbünallâhi lâ ilâhe illâ hû aleyhi tevekkelnâ ve hüve rabbül arşil
azȋm. 7 defa
Eûzü billâhi mineşşeytânirracȋm bismillâhirrahmânirrahȋm
Elhamdülillâhi rabbil âlemȋn Errahmânirrahîm Mâliki yevmiddîn
Iyyâke na’büdü ve iyyâke nesta’în Ihdinas-sirâtal müstakîm
Sirâtallezîne en’amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn
Elif-lâm-mîm Żâlike-lkitâbu lâ raybe fîhi huden lilmuttekîn
Elleżîne yu’minûne bilġaybi veyukîmûne-ssalâte vemimmâ
razeknâhum yunfikûn Velleżîne yu’minûne bimâ unzile ileyke
vemâ unzile minkablike vebil-âḣirati hum yûkinûn Ulâ-ike ‘alâ
huden min rabbihimve ulâ-ike humu-lmuflihûn
Allâhu lâ ilâhe illâ huve-lhayyu-lkayyûm lâ te’ḣużuhu sinetun velâ
nevm lehu mâ fî-ssemâvâti vemâ fi-l-ard men że-lleżî yeşfe’u
‘indehu illâ bi-iżnih ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ ḣalfehum
velâ yuhîtûne bişey-in min ‘ilmihi illâ bimâ şâe vesi’a kursiyyuhu-
ssemâvâti vel-ard velâ yeûduhu hifzuhumâ vehuve-l’aliyyu-l’azîm
Lâ ikrâhe fî-ddîni kad tebeyyene-rruşdu mine-lġayy femen yekfur
bi-ttâġûti veyu’min billâhi fekadi-stemseke bil’urveti-lvuśkâ lâ-
nfisâme lehâ vallâhu semî’un ‘alîm Allâhu veliyyu-lleżîne âmenû
yuḣricuhum mine-zzulumâti ilâ-nnûr velleżîne keferû
evliyâuhumu-ttâġûtu yuḣricûnehum mine-nnûri ilâ-zzulumâti ulâ-
ike ashâbu annâr hum fîhâ ḣâlidûn
âmene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu’minûn kullun
âmene billâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku
beyne ehadin min rusulih ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ ġufrâneke
rabbenâ ve-ileyke-lmasîr Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ lehâ
mâ kesebet ve’aleyhâ me-ktesebet rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ
ev aḣta’nâ rabbenâ velâ tahmil ‘aleynâ isran kemâ hameltehu ‘ale-
lleżîne min kablinâ rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih
va’fu ‘annâ vaġfir lenâ verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ ‘ale-
lkavmi-lkâfirîn Vettebe’û mâ tetlû-şşeyâtînu ‘alâ mulki suleymân vemâ kefera
suleymânu velâkinne-şşeyâtîne keferû yu’allimûne-nnâse-ssihra
vemâ unzile ‘ale-lmelekeyni bibâbile hârûte vemârût vemâ
yu’allimâni min ehadin hattâ yekûlâ innemâ nahnu fitnetun felâ
tekfur feyete’allemûne minhumâ mâ yuferrikûne bihi beyne-lmer-i
vezevcih vemâ hum bidârrîne bihi min ehadin illâ bi-iżnillâh
veyete’allemûne mâ yedurruhum velâ yenfe’uhum velekad ‘alimû
lemeni-şterâhu mâ lehu fi-l-âḣirati min ḣalâk velebi’se mâ şerav
bihi enfusehum lev kânû ya’lemûn
Veevhaynâ ilâ mûsâ en elki ‘asâk fe-iżâ hiye telkafu mâ ye’fikûn
Feveka’a-lhakku vebetale mâ kânû ya’melûn Feġulibû hunâlike
venkalebû sâġirîn Veulkiye-sseharatu sâcidîn Kâlû âmennâ
birabbi-l’âlemîn Rabbi mûsâ vehârûn
Vekâle fir’avnu’tûnî bikulli sâhirin ‘alîm Felemmâ câe-sseharatu
kâle lehum mûsâ elkû mâ entum mulkûn Felemmâ elkav kâle
mûsâ mâ ci’tum bihi-ssihr innallâhe seyubtiluh innallâhe lâ
yuslihu ‘amele-lmufsidîn Veyuhikkullâhu-lhakka bikelimâtihi velev
kerihe-lmucrimûn
Kâlû yâ mûsâ immâ en tulkiye ve-immâ en nekûne evvele men
elkâ Kâle bel elkû fe-iżâ hibâluhum ve’isiyyuhum yuḣayyelu ileyhi
min sihrihim ennehâ tes’â Feevcese fî nefsihi ḣîfeten mûsâ Kulnâ
lâ teḣaf inneke ente-l-a’lâ Veelki mâ fî yemînike telkaf mâ sane’û
innemâ sane’û keydu sâhir velâ yuflihu-ssâhiru hayśu etâ
Ve-iż ya’idukumullâhu ihdâ-ttâ-ifeteyni ennehâ lekum
veteveddûne enne ġayra żâti-şşevketi tekûnu lekum veyurîdullâhu
en yuhikka-lhakka bikelimâtihi veyakta’a dâbira-lkâfirîn
Liyuhikka-lhakka veyubtile-lbâtile velev kerihe-lmucrimûn
Vekadimnâ ilâ mâ ‘amilû min ‘amelin fece’alnâhu hebâen menśûrâ
Kul inne rabbî yakżifu bilhakki ‘allâmu-lġuyûb
Kul câe-lhakku vemâ yubdi-u-lbâtilu vemâ yu’îd
Vekul câe-lhakku vezeheka-lbâtil inne-lbâtile kâne zehûkâ
Bel nakżifu bilhakki ‘alâ-lbâtili feyedmeġuhu fe-iżâ huve zâhik
velekumu-lveylu mimmâ tasifûn
Kâtilûhum yu’ażżibhumullâhu bi-eydîkum veyuḣzihim
veyensurkum ‘aleyhim veyeşfi sudûra kavmin mu’minîn
Veyużhib ġayza kulûbihim veyetûbullâhu ‘alâ men yeşâ vallâhu
‘alîmun hakîm Yâ eyyuhâ-nnâsu kad câetkum mev’izatun min rabbikum ve şifâun
limâ fî-ssudûri vehuden verahmetun lilmu’minîn
Veevhâ rabbuke ilâ-nnahli eni-tteḣiżî mine-lcibâli buyûten
vemine-şşeceri vemimmâ ya’rişûn
Śumme kulî min kulli-śśemerâti feslukî subule rabbiki żululâ
yaḣrucu min butûnihâ şerâbun muḣtelifun elvânuhu fîhi şifâun
linnâs inne fî żâlike leâyeten likavmin yetefekkerûn
Venunezzilu mine-lkur-âni mâ huve şifâun verahmetun
lilmu’minîne velâ yezîdu-zzâlimîne illâ ḣasârâ
Ve-iżâ meridtu fehuve yeşfîn
Velev ce’alnâhu kur-ânen a’cemiyyen lekâlû levlâ fussilet âyâtuh e-
a’cemiyyun ve ’arabiyyun kul huve lilleżîne âmenû huden ve
şifâun velleżîne lâ yu’minûne fî âżânihim vakrun ve huve ‘aleyhim
‘amâ ulâ-ike yunâdevne min mekânin ba’îd
Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed Lem yelid ve lem yûled Ve lem
yekün lehû küfüven ehad.
Kul eûzu bi-rabbi’l-felak. Min-şerri mâhalak. Ve min şerri ğâsi-kın
izâ vakab. Ve min-şerri’n-neffâsâti fî’l-ukad. Ve min-şerri hâ-sidin
izâ hased
Kul eûzu birrabi’n-nâs. Meliki’n-nâs. İlâhi’n-nâs. Minşerri’l-ves-
vâsi’l-hannâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs. Mine’l-cinneti ve’n-
nâs
Allâhümme rabbinnâs ezhibül be’se veşfi enteş şâfȋ lâ şifâe illâ
şifâüke şifâün lâ yugâdirü sekamen
Bismillâhi erkȋke min külli şey-in yü’zȋke min şerri külli nefsin ev
aynin hâsidin ev sihrin sâhirin Allâhu yeşfȋke bismillâhi erkȋke

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ebruligünler 19:00 05.02.17
desperado 18:54 09.02.17
700 senelik enamı şeriften alıntıdır gafil olmayalım

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 01:11 10.02.17
Paylaşım için teşekkürler. @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
adalet34 18:42 13.02.17
1 2 3