Nazar ve Büyü Uygulamaları

Nazar ve gözlenme hissi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Nazar ve Büyü Uygulamaları>Nazar ve gözlenme hissi
Drogo 01:46 05.02.17
Nazar ve Gözlenme Hissi


Eğer bir kimse üzerinde birisinin kendisini arkadan gözlediğini ve

birşeyin varlığını hissediyorsa, yada üzerinde cinlerin nazarı varsa,

şu uygulamayı yapmalıdır.


40 gün boyunca 1 Fatiha , 17 Ayetal kursi ,

La ikrahe fid dini kad tebeyyener ruşdü minel ğayy, fe men yekfür bit tağuti ve yü’min billahi fe kadistemseke bil urvetil vüska lenfisame leha, vallahü semiy’un aliym. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricühüm minez zulümati ilen nur, Vellezine keferu evliyaühümüt tağutü yuhricunehüm minen nuri ilez zulümat, ülaike ashabün nar, hüm fiha halidun.

Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü'minun* küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih* la nüferriku beyne ehadim mir rusülih* ve kalu semı'na ve eta'na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr.La yükellifüllahü nefsen illa vüs'aha* leha ma kesebet ve aleyha mektesebet* rabbena la tüahızna in nesına ev ahta'na* rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina* rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih* va'fü anna* vağfir lena* verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın.


Le kad caeküm rasulüm min enfüsiküm azızün aleyhi ma anittüm harısun aleyküm bil mü'minıne raufür rahıym.


7-Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym.


21 – Bismillahillezi la yeddurru meaismihi shey’un fil ardi va la fi ssemai ve huves semiul alim.


Rabbena la tuziğ kulubena ba de iz hedeytena ve hep lena min ledünke rahmeten. 3 - Inneke entel vehhab. Ve kül cael kakku ve zehekal batilu innel batile kane zehuka. Rabbena inneke caimun nasi li yevmin la raybe fihi innallahe la yuhlifül miad. Ve nünezzilü minel kur’ani ma hüve şifaün ve rahmetün lil mü’minine ve la yezıdüz zalimine illa hasara. 3 - Fe bi zalike fel yefrahü.


3 - Allahü la ilahe illa hüve rabbül arşil azıym.

Lev enzelna hazelkur'ane ala cebelin lereeytehu haşi'an mutesaddian min haşyetillahi ve tilkel emsalu nadribuha lin nasi le'allehum yetefekkerune. Huvallahulleziy la ilahe illa huve alimul ğaybi veş şehadeti huver rahmanur rahıymu. Huvallahulleziy la ilahe illa huve el melikul kuddusus selamul mu'minul muheyminul aziyzul cebbarul mutekebbiru. Subhanallahi amma yuşrikune. Huvallahul halikul bariyul musavviru lehum esmaul husna yusebbihu lehu ma fiys semavati vel'ardı.Ve huvel'aziyzul hakiymu.


10 - Bismillahir rahmanir rahiym.Kul hüvallahü ehad. Allahüs samed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekün lehu küfüven ehad


7 - Bismillahir rahmanir rahiym. Kul e'uzü bi rabbil felak. Min şerri ma halak. Ve min şerri ğasikın iza vekab.Ve min şerrin neffasati fiyl'ukad.

3 - Ve min şerri hasidin iza hased


7 - Bismillahir rahmanir rahiym. Kul e'uzü bi rabbin nas Melikin nas İlahin nas Min şerril vesvasil hannas Elleziy yüvesvisü fiy sudurin nas. 3 - Minel cinneti ven nas.

Allahümme Sahhan Sahhan Sahhan. Vehhan Behhan. Ha Mim. La yünsarune


21 - ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yubsirun.


35 - Kaf ha ya ayn sad. 35 - Ha mim ayn sin kaf.

La yüsad daune anha vela yünzifun. Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi ; 141 - Allâhû Kâhirun, Allâhû Kadîrun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
SiLence 00:54 23.03.17
Allah razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İlkcan 23:13 01.04.17
İnşirah 19:04 30.01.18