Özel Günler & Bayramlar

Receb Ayının Fazîleti - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Özel Günler & Bayramlar>Receb Ayının Fazîleti
HavasHoca 05:10 09.04.16
Bismihî Teâlâ
Receb Ayı, yüce Allâh’a kulluk ve ibâdet aydır. Bu ay daha fazla ve daha iyi ibâdet etmek için çok güzel bir fırsattır.

Bu ay çok faziletli bir aydır. İnsan, bu ayın ma’nevî atmosferinden yararlanarak Allâh’a yakınlaşmak için bu ayın benzersiz fırsatlarından yararlanabilir.

Receb Ayı tövbe ve Allâh’a dönüş ayıdır. Allâh’a yalvarış, yakarış, zikir ve duâ ayıdır. İnşâAllâh bu aydan gereği kadar yararlanmak ümîdiyle.

1-İslâm Peygamberi (s.a.a.) şöyle buyurmuştur:

“Receb, Allâh’ın büyük (fazîletli) ayıdır. Hiçbir ay hürmet ve fazîlette bu aya ulaşamaz. Bu ayda kâfirlerle savaş haramdır. Şunu bilin ki, Receb Allâh’ın ayı, Şa’bân benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır.

Kim Receb ayının bir gününü oruç tutarsa, Allâh’ın rızâsını kazanmış olur. Allâh’ın gazâbı ondan uzaklaşır ve cehennem kapılarından birisi onun yüzüne kapanır.”

2-İmam Mûsâ Kâzım’dan (a.s) şöyle rivayet edilir:

“Kim Receb’ten bir gün oruç tutarsa, cehennem ateşi bir yıllık mesâfe ondan uzaklaşır. Kim üç gün oruç tutarsa, cennet ona farz olur.”

3-İmam Sâdık’tan (a.s.) nakledilen bir hadîste İmam (a.s.) Resûl-i Ekrem’den (s.a.a.) şöyle rivayet etmiştir:

“Receb benim ümmetim için mağfiret dileme ayıdır. Bu ayda istiğfâr edin, zira Hak Teâlâ, çok bağışlayan ve Rahıym’dir.

Receb ayına “Asabb” (dökülen) denir; zira bu ayda benim ümmetimin üzerine çok rahmet dökülür.

O halde şu zikri çok söyleyin: ‘Estağfirullâhe ve es’elühü’t-tevbe(h).’ (Allah’tan mağfiret ve tövbe diliyorum)”

4-Bir rivayette şöyle zikredilir:

“Her aydan Eyyâm’ul-Bîyd’da (Beyaz günler, yani her ayın 13, 14 ve 15. günlerinde) oruç tutmak, dereceleri yüceltir ve sevapları büyütür.”

5-Kudsî bir hadîste şöyle geçer:

“Receb ayını kendimle kullarım arasında bir ip olarak kılmışımdır. Her kim o ipe sarılırsa, bana ulaşabilir.”

6- Kudsî bir hadîste yine şöyle geçer:

“Receb ayı benim ayımdır. Kul benim kulumdur. Rahmette kendi rahmetimdir. Her kim bu ayda beni isterse ve benden duâ (ile isteğini) talep ederse, onun duâsına icâbet ederim.”

7- İslâm Peygamberi (s.a.a.) şöyle buyurmuştur:

“Cennete öyle bir saray vardır ki, oraya sadece “Receb” ayında oruç tutanlar gireceklerdir.”

8-İmam Mûsâ Kâzım (a.s.) buyurmuştur:

“Receb Allâh’ın büyük (fazîletli) ayıdır. Bu ayda işlenen hatırlı amellerin karşılığı iki kat olacaktır ve günahlardan pâk olacaktır.”

9- İmamı Musa Kazım (a.s) buyurmuştur:

“Receb, cennette sütten beyaz ve baldan daha tatlı bir nehrin adıdır. Ondan sâdece o ayda oruç tutanlar kana kana içeceklerdir.”

10- İslâm Peygamberi (s.a.a.) şöyle buyurmuştur:

“Hak Teâlâ aylar içinde Receb Şa’bân ve Ramazan ay(lar)ını seçmiştir.”

11- Rivayetlerde şöyle zikredilir:

“Recep büyük bir aydır. Allah bu ayda hasenatı kat kat artırır. Receb ayında bir gün oruç tutana, bir yıl oruç tutmuş gibi sevâba kavuşur.

7 gün oruç tutana, cehennem kapıları kapanır.

8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır.

10 gün oruç tutana, Allah istediğini verir.

15 gün oruç tutana, bir münâdî, ‘Geçmiş günahların af oldu’ der.

Receb ayında Allâh (c.c.) Nûh’u (aleyhisselâm) gemiye bindirdi ve o da, Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti.”

12- Hz. Peygamber (s.a.a.) buyurmuştur:

“Receb ayı Allâh’ın ayı, Şa’bân benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır. ”

13- Hz. Peygamber (s.a.a.) buyurmuştur:

“Bu ayda yarım hurmayla da olsa (sâdece bu miktara güç yetirenler için) sadaka vermek; bunu yapan kimsenin cesedini, Allah cehennem ateşini haram kılar.”

14- Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.a.) duâlarında şöyle demiştir:

“Allâh’ım! Receb’i ve Şa’bân’ı hakkımızda hayırlı ve mübârek kıl, bizi Ramazan’a ulaştır” buyururlardı.”

15- İmam Mûsâ Kâzım’dan (a.s.) şöyle rivayet edilir:

“Kim Receb’ten bir gün oruç tutarsa, cehennem ateşi bir yıllık mesâfe ondan uzaklaşır. Kim üç gün oruç tutarsa, cennet ona farz olur.”

16- Kısaca “Receb ayının” orucuyla ilgili çok fazîlet ve sevâp nakledilmiştir.

(Bazı mâzeretlerden dolayı) Receb ayının orucunu tutamayan birisi, her gün yüz defa şu zikri söylerse, Receb ayının orucunun sevâbını (kısmen de olsa) idrâk etmiş olur:

“Sübhânel-İlâhil-Celîl. Sübhâne men lâ yenbeğît-tesbîhu illâ leh. Sübhânel-e’azzil-ekrem. Sübhâne men lebisel-‘ızze ve hüve lehû ehl.”

17- Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurdu:

“Receb ayının gecelerinden birinde 10 rekât namaz kılarak, her rekâtta bir defa Sûre-i Fâtiha, bir defa Sûre-i Kâfirûn ve üç defa İhlâs Sûresi’ni okursa, Allah (c.c.) yaptığı günahları bağışlar.”

18- Resûlullah şöyle buyurdu:

“Kim Receb ayını idrâk edip de onun evvelinde, ortasında ve sonunda gusül ederse, anasından yeni doğmuş gibi günahlarından temizlenir.”

19- İmam Ali Rızâ (a.s.), ceddi Hz. Ali (a.s.) için şöyle söyler:

“Ceddim üç gece var ki o gecelerde hiç uyumaz sabaha kadar ibâdet ederdi. Bunlar:

Ramazan ayının 23. Gecesi, yine Ramazan ayının son gecesi olan iftar gecesi ve Şa’bân ayının 14’ünü 15’ine bağlayan gecelerdir.

Hz. Resûlullâh’ın (s.a.a.) bu gece hakkında şöyle hadîsi vardır:

‘Kim ki bu geceyi tam bir inanç ve temiz yürekle ibâdetle, duâyla ve istiğfârla geçirirse, Allah (c.c.) duâlarını kabul eder.’”

20- Resûl-i Ekrem (s.a.a.) buyurmuştur:

“Receb ayındaki ilk cuma gecesinden gaflet etmeyin. Hiç şüphesiz o geceye melekler ‘Regâib Gecesi’ derler.

Zira gecenin üçte birisi geçtiğinde, göklerde ve yerde bulunan bütün melekler Kâbe ve etrafına toplanırlar. Allâhu Teâlâ onlara hitâb ederek şöyle buyurur:

‘Ey benim meleklerim, istediğiniz şeyi benden dileyin.’ Onlar da şöyle arz ederler:

‘Ey Rabbimiz, bizim isteğimiz Receb ayının oruçlularını bağışlamandır.’ Allâh Tebâreke ve Teâlâ da: ‘Kabul ettim’ diye cevap verir.”

21- Bir hadîs-i şerîfte şöyle zikredilmiştir:

“Kim Receb ayında yetmiş defa sabahleyin, yetmiş defa da akşamleyin ‘Allah’tan bağışlanma diler ve O’na tevbe ederim.’ diyerek Allah’tan mağfiret diler, yetmişinci defanın ardından ellerini kaldırarak ‘Allah’ım bağışla beni ve tövbemi kabul eyle.’ diye yalvarır, Recep ayında ölürse, Allâh’ın hoşnutluğunu kazanarak ölür ve Receb ayının bereketiyle cehennem ateşine müptelâ olmaz.”

22-Bir rivâyette şöyle zikredilir:

“İslâm Peygamberi (s.a.a.) Receb ayında bâzen o kadar çok oruç tutardı ki, biz onu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bâzen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz onu hiç oruç tutmayacak zannederdik.”

23- Peygamber (s.a.a.) Efendimiz rivayette şöyle buyurmuştur:

“Yüce Allah gökyüzünün yedinci tabakasında “Dâî” isminde bir melek görevlendirmiştir. Receb ayı gelip çattığında bu melek akşamdan sabaha kadar şöyle nidâ eder:

‘Ne mutlu! Zikir ve itaat edenlere.’ Yüce Allah (c.c.) buyuruyor ki: ‘Benimle oturmak isteyen ile otururum, bana itaat edene itaat ederim, benden af dileyeni bağışlarım.

Bu ay, benim ayımdır ve kul, benim kulumdur. Rahmet, benim rahmetimdir. Bu ayda kim beni çağırırsa, icâbet ederim. Kim benden hidâyet olmayı dilerse, hidâyet ederim. Bu ay, kulum ile kendi aramda iptir. Kim bu ipe tutunursa, bana ulaşacaktır.’”

24-İmam Sâdık (a.s.) şöyle buyurmuştur:

“Kıyâmette şu şekilde nidâ edilecektir; ‘Recebliler nerededirler?’ Sonra bir grup heybetli bir şekilde ayağa kalkacaktırlar ki, onların özellikleri rivâyette zikredilmiştir.

Bu grup, Receb ayında en azından bir gün dahi olsa oruç tutan kimselerdir.”

25-Bu ayda te’kit edilen ve oruç tutulması istenen üç günü şunlardır:

İlk üç gün, on üçüncü, on dördüncü ve on beşinci günler (Bi’set Bayramı), Receb ayının son üç günü.

26-İbn-i Bâbeveyh, Sâlim’den şöyle rivâyet etmiştir:

“Ben Receb ayının sonuna bir kaç gün kala İmam Sâdık’ın (a.s.) yanına gitmiştim. Beni görür-görmez şöyle buyurdu: ‘Ey Sâlim! Bu ayda hiç oruç tuttun mu?’ ‘Hayır vallâhi’ dedim ‘Ey Resûlullâh’ın oğlu!’

İmam (a.s.) şöyle buyurdu: ‘O kadar sevap kaybetmişsin ki, miktarını ancak Allah (c.c.) bilir. Bu, Allâh’ın üstün kıldığı ve hürmetini yücelttiği bir aydır. Bu ayda oruç tutanları kendi ikrâm ve değerlendirmesine mazhar kılmayı kendisine farz kılmıştır.’

Sâlim diyor ki: ‘Ey Resûlullâh’ın oğlu, eğer bu ayın kalan günlerini oruç tutarsam, bu ayda oruç tutanların sevâbının bir kısmını elde etmiş olabilir miyim?’ diye sorduğumda şöyle buyurdu:

‘Ey Sâlim! Kim bu ayın sonundan bir gün oruç tutarsa, ölüm ânındaki can çekişme ve rahatsızlıklardan, ölüm sonrasının dehşetinden ve kabir azâbından kurtulur.

Kim bu ayın sonundan iki gün oruç tutarsa, Sırât’tan kolaylıkla geçer ve kim bu ayın sonundan üç gün oruç tutarsa, kıyâmet gününün büyük korkusu, dehşet ve zorluklarından kurtulur ve kendisine cehennem ateşinden kurtuluş beratı verilir.’”

27-Rivâyetlerde şöyle geçer:

“’Kim İhlâs Suresi’ni Receb ayının cuma günü okursa, bu, kıyâmet günü onu cennete cezb edecek bir nûr olur.”

28-İmam Rızâ (a.s.), Resûlullah’ın (s.a.a.) şöyle dediğini rivâyet ediyor:

“Receb, Allâh’ın ayıdır. Bu ayda Allâh’ın rahmeti kullarının üzerine dökülür.

Şa’bân ayında, tüm iyilikler paylaşılır ve dağıtılır.

Ramazan ayının ilk gecesinden itibâren şeytan bağlanmıştır. Allah, bu ayın her gecesinde 70 bin kişiyi bağışlar.

Kadir gecesinde ise; Receb ve Şa’bân ayının ölçüsünde; din kardeşiyle düşmanlık ve buğz eden kişiler hâriç, tüm kullarını bağışlar.”

29-İmam Rızâ (a.s.) şöyle buyurdu:

“’Receb ve Şa’bân ayının 15’inde. Bu gecede, önce gusül edilmeli. Daha sonra Ümm-ü Dâvûd duâsı okunmalı.

Bu ameli (duâyı) yapmak istediği zaman; bu ayların 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutulmalıdır. 15. günün öğle vakti olduğu zaman gusleder, güneş eğildiği vakit ise, öğle ve ikindi namazlarını teveccühle huzû ve huşû içinde kâmil bir şekilde kılar.

Namazı kılarken sâkin bir yerde kılması daha uygundur. Namaz bittikten sonra kıbleye doğru dönerek, yüz defa Fâtiha, yüz defa İhlâs, on defa Âyete’l Kürsî’yi okur. Daha sonra da En’âm, İsrâ, Kehf, Lokman, Yâsîn, Saffât, Fussilet, Şûrâ, Duhân, Fetih, Vâkı’a, Mülk, Kalem, İnşikak (sûrelerini) ve İnşirâh Sûresi’nden sonra gelen tüm sûreleri sonuna kadar okur.”

30-Bu ayda oruç tutamayanlar için zikir:

Kısaca Receb ayının orucuyla ilgili çok fazîlet ve sevâp nakledilmiştir.

(Bazı mâzeretlerden dolayı) Receb ayının orucunu tutamayan birisi, her gün yüz defa şu zikri söylerse Recep ayının orucunun sevâbını (kısmen de olsa) idrâk etmiş olur:

‘Sübhân’el-İlâh’il-Celîl. Sübhâne men lâ yenbeğî’t-tesbîhu illâ leh. Sübhân’el-e’azz’il-ekrem. Sübhâne men lebise’l-‘ızze ve hüve lehû ehl.’

Anlamı: Münezzehtir yüce İlâh. Münezzehtir kendisinden başkasına tesbîh ve takdîs yakışmayan. Münezzehtir en büyük izzet ve kerem sâhibi. Münezzehtir lâyık olduğu hâlde izzet libâsını giyen. -Allâh-

31- İmam Sâdık (a.s.) şöyle buyurmuştur:

“Her kim Receb ayının ilk gününde İmam Hüseyin’i (a.s.) ziyâret ederse, Allâhu Teâlâ onu affederek bağışlayacaktır. Bu ziyâret uzaktan da kabul olur inşallah.”

(Ameller, niyetlere göredir..)

32-Bir Hadîs-i Şerîf’te şöyle geçer:

“Receb, (şehrullâh) Allâhü Teâlâ’nın ayıdır. Receb ayına ikrâm edene, saygı gösterene, Allâhu Teâlâ, dünyada ve âhirette ikrâm eder.

33- Şeyh Saduk, Hz. Ca’fer Sâdık’tan (a.s.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Kim Receb ayının sonuncu gününü oruç tutarsa, Allâhu Teâlâ onu ölüm sarhoşluğunun şiddetinden, ölümden sonraki vahşetten ve kabir azâbından güvende kılar.”

34- Bir rivâyette şöyle geçer:

“Kim Receb ayından bir geceyi ihyâ eder ve bir gün oruç tutarsa, Allah da ona cennet meyvelerinden yedirir.”

35- Peygamber (s.a.a.) Efendimiz buyurmuştur:

“Ey İnsanlar! Büyük bir ayın, Allâh’ın çok hürmetli ayı (el-esamm) Receb’in, gölgeleri üzerinize düşmüştür. Bu ayda iyilikler katlanır, duâlar kabul edilir, sıkıntılar giderilir.”

36-Yine ayrı bir güzel söz de şöyle zikredilmiştir:

“Receb, kişinin bedenini temizler. Şa’bân ayı gönlünü temizler. Şa’bân’ın diğer aylara üstünlüğü, benim diğer peygamberlere üstünlüğüm gibidir. Ramazan ayının diğer aylara üstünlüğü, Allâh’ın halka üstünlüğü gibidir.”

37-Resûlullah (s.a.a.) Efendimiz’e soruldu:

“Yâ Resûlullah, Receb ayı için ‘Allâh’ın ayı’ (şehrullâh) diye anlatmanızın sebebi nedir?

Şöyle buyurdu: ‘Çünkü bu ayda özellikle mağfiret boldur. Bu ayda, halkın kan dökmesine mâni’ vardır. Bu ayda, Allah (c.c.) Peygamberlerinin tövbelerini kabul buyurmuştur. Allah, bu ayda Peygamberlerini düşmanlarından korumuştur.’”

38- Hz. Peygamber (s.a.a.) buyurdu ki:

“Bu Receb ayı Allâh’ın ayıdır (şehrullâh).”

Dediler ki: ‘Yâ Resûlullah! Her ay Allâh’ın, her gün Allâh’ın, yer Allâh’ın, gök Allâh’ın, dünya Allâh’ın, âhiret Allâh’ın,.. yani ne demek bu?’

Buyurdular ki: ‘Allâh’ın mağfiretinin cûşa geldiği ay. Rabbimiz rahmetinin, mağfiretinin kapılarını açıyor bu ayda… Onun için bu ayın bir adı da mutahhir’dir. Temizliyor insanı. Allâh’ın rahmeti suyuyla insanın günahları afv u mağfiret oluyor. Karaları, isleri, pasları âdeta yıkanıp gidiyor.’”

39-Selmân-ı Fârisî’den gelen rivayete göre, şöyle demiştir:

-Resûlullah (s.a.a.) Efendimiz’in şöyle buyurduğunu duydum:

“Bir kimse, Receb ayında bir sadaka verir ise, bin altın sadaka vermiş gibi sayılır. Allâhu Teâlâ, onun bedenindeki her tüy için bin iyilik yazar; bin misli derecesini yükseltir, bin kötülüğü siler.”

40-Receb ayı hakkında söylenilen hikmetli sözler:

“Receb kelimesindeki ‘R’ Allâh’ın rahmetine, ‘C’ Allâh’ın cömertliğine ve yardımına, ‘B’ ise Allâh’ın Birr’ine (iyilik ve ihsânına) işâret eder.”

“Receb ‘ekme’ ayıdır, Şa’bân ‘sulama’ ayıdır, Ramazan ‘derleyip toplama’ ayıdır. Herkes ne ekerse onu biçer, ne yaparsa cezâsını çeker (karşılığını görür).

Bir kimse ekimi bırakırsa, hasat zamanı ekmediğine pişman olur. Kıyâmet gününde ise, çok kötü duruma düşer.”

“Receb cefâyı terk ayıdır; Şa’bân amel ve vefâ ayıdır; Ramazan ise sadâkat ve safâ ayıdır.”
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla
desperado 16:12 09.04.16
İmamı Musa Kazım (a.s) buyurmuştur:

“Recep Allah’ın büyük ayıdır. Bu ayda işlenen hatırlı amellerin karşılığı iki kat olacaktır ve günahlardan pak olacaktır.”


(Bazı mâzeretlerden dolayı) Receb ayının orucunu tutamayan birisi, her gün yüz defa şu zikri söylerse, Receb ayının orucunun sevâbını (kısmen de olsa) idrâk etmiş olur:

“Sübhânel-İlâhil-Celîl. Sübhâne men lâ yenbeğît-tesbîhu illâ leh. Sübhânel-e’azzil-ekrem. Sübhâne men lebisel-‘ızze ve hüve lehû ehl.”

Allah razı olsun abim
Cevapla
HavasHoca 04:48 29.03.17
--------------------------------------------------------------------------------

Bu gün üç aylardan ilki olan Receb ayının 1 inci günü.Konuyu arkadaşlarımızın istifadesi için güncelliyorum.
Cevapla
madlen 13:16 06.05.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.
Cevapla
Havasokulu 08:25 04.04.18
Sayın HavasHoca, Allah-u Zülcelal razı olsun.
Cevapla
yasinrazi 13:01 06.03.19
Allah razı olsun
Cevapla
mormocha 00:48 07.03.19
Paylaşım için teşekkürler
Cevapla
azazel 00:58 07.03.19
bu gün yapacağımız duaları da yazarsanız iyi olur
Cevapla
Etiketler:ayinin, fazileti, receb
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142