Özel Günler & Bayramlar

Zilhicce ayının ilk on gününde çekilecek tespihler - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Özel Günler & Bayramlar>Zilhicce ayının ilk on gününde çekilecek tespihler
madlen 16:36 02.09.16
ZİLHİCCE AYININ İLK ON GÜNÜNDE ÇEKİLECEK TESPİHLER

“Allâhü Teâlâ’ya -içinde kendisine ibadet olunan- en sevimli günler Zilhicce’nin (ilk) on günüdür. Her bir gününün orucu bir senelik oruca, her gecesinin ihyası da Kadir Gecesi’ni (ibâdetle) ihya etmeye denktir.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

Kurban bayramının içinde olduğu aya zilhicce ayı denir, hicri-kamerî ayların 12’ncisidir. Her senenin Kurban Bayramından önceki ilk dokuz günü ve Kurban bayramı günü olmak üzere tam “on gün” “leyâli-i aşere” yani on mübarek gecedir. Onuncu gün Kurban Bayramı’nın ilk günüdür.


Zilhicce ayının birinden onuna (yâni Kurban Bayramının ilk gününe) kadar, her gün sabah namazlarından sonra:

10 salevât-ı şerîfe: “Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed.”

10 istiğfâr: “Estağfirullâhe’l-Azîm el-Kerîm ellezî lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyk ve nes’elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ innehû hüve’t-Tevvâbü’r-Rahîm.”

10 tevhid: “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr” okunur.


İLK 10 GÜNÜN TESBİHLERİ :


1. Gün Tesbihi

Subbuhun kuddüsün rabbuna ve rabbul melaiketü verruh (100 defa)

1.Gün Duası

Bütün alemleri yaratan ve ayakta tutan Rabbimiz’e,zerrat-ı kainat adedince hamd ve şükür,Peygamberler Server’i Efendimiz’e, diğer emibiya-i izama,melaike-i kirama,ehl-i beyte ve Hakk’ın bütün sadık kullarına da deryalardaki su damlaları,çöllerdeki kum taneleri adedince salat ü selam olsun.Üzerimizdeki lütuflarını saymakla tüketemeyeceğimiz,ihsanı,keremi bol,rahmeti,şefkati ve merhameti sonsuz Rabbimiz! Bize dünya adına verdiğin bütün nimetleri din-i mübin-i İslam’a sonsuz hizmet etmek istikametinde kullanmayı nasip eyle!Bizi,kardeşlerimizi,hepimizi bütün mevcudatı kuşatan ve her şeye şamil olan engin rahmetinden mahrum etme!

2. Gün Tesbihi

Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim (300 defa)

2. Gün Duası

Ey kullarına her zaman hilm ile muamele edip, onların günahlarını görmezden gelen ve yeniden dönüp sırat-ı müstakimi bulmaları için fırsat üstüne fırsat veren yüce Mevlamız! Bizler çok hatalar irtikap ettik,çok günah işledik. Şimdi “Tevbeler tevbesi!” diyor,yüce huzurunda boyun büküyor,huşu ile iki büklüm oluyoruz.Şayet bizi cezalandıracak olursan adaletinle muamele etmiş olursun; yok eğer günahımıza,kusurlarımıza ve isyanlarımıza rağmen o hududu olmayan rahmet ve merhametinle muamelede bulunur ve affedersen,o da Sen’in fazlın olur; Sen’in fazlın bizim hayal sınırlarımızı bile aşacak kadar büyüktür.
3. Gün Tesbihi

La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azim.(100 defa)

3. Gün Duası

Ey rahmeti gazabının önünde bulunan,kullarının tevbelerini kabul buyuran ve dua dua yalvaranların nidalarına icabet eden Yüce Rabbimiz! Amellerimizde eksikliklere ve sözlerimizdeki kırık-döküklüğe değil, hakkımızdaki hüsn-ü zannımız ve rahmetine bağladığımız recamıza göre muamele et ve bizim dualarımıza da icabet buyur; bizi hayret ve hüsrana uğratma!

Rabbimiz! Dünya ya, ukbaya ve bu iki diyar arasında bir geçit sayılan kabir alemine ait endişelerimizi emnü emana çevir…dualarımıza icabet et…besmelemiz ümitlerimizi hayret ve hüsranla neticelendirme…

4.Gün Tesbihi

Hasbiyallahu la ilahe illallahu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim.(100 defa)

4.Gün Duası

Allah’ım senin indinde en makbul olacak bir biçimde namazlarımızı dosdoğru ve zamanında kılabilmeyi,izninle namazımızda miracı yaşayabilmeyi bize öğret Allah’ım.Namazımızı gözümüzün nuru kıl!

5.Gün Tesbihi

Allahümme afüvvün kerimün tuhibbül affe fa’fuanni(100 defa)

5.Gün Duası

Allah’ım kusurlarımızı ört,bizi korktuklarımızdan emin eyle.Allah’ım önümüzden,arkamızdan,sağımızdan,solumuzdan,üstümüz den ve altımızdan gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırız.

6. Gün Tesbihi

Lailahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin(100 defa)

6.Gün Duası

Allah’ım! Nurunla bizi dosdoğru yola hidayet eyle ve yüce huzurunda hep sadakatle kullukta bulunma payesini bize de lütfet;lütfet ki Allah’ım,dillerimiz sürekli Sen’in zikrinle meşgul,bedenimiz bütün uzuvlarıyla Sen’in emrine muti’kalplerimiz de yanlız Sen’in marifetinle dolu olsun.Ruhlarımızı müşahadenle kanatlandır;kalp,sır gibi latifelerimizi de yakınlığınla taçlandır,Sen herşeye kadirsin.Sen’den dünya hayatında zühdümüzü ve nezdindeki derecelerimizi arttırmanı diliyoruz.

7.Gün Tesbihi

Rabbi inni messeniyeddurru ve ente erhamurrahimin.(100 defa)

7.Gün Duası

Ya Rabbi Senin üzerimizde o kadar çok nimetin var ki,ne kadar şükretsek azdır.Bizi müslüman olarak yarattığın ve müslüman olarak yaşattığın için Sana kainattaki varlıklar adedince şükürler olsun Ya Rabbi.Bizlere verdiğin nimetlerin hakiki şükrünü eda etmeye bizleri muvaffak eyle.Şükrünü eda edemediğimiz nimetlerden dolayı da bizleri hesaba çekme Ya Rabbi.

8.Gün Tesbihi

Hasbünallahi ve ni’mel vekil (100 defa)

8.Gün Duası

Allah’ım,bizi konuşmayı zikir,susmayı fikir,nazarı ibret,hareketi ibadet olan kullarından eyle.Kalp katılığından,gafletten,başkalarına bar olmaktan,aşağılıktan,aşağılanmaktan,miskinlikten,c ehaletten ve faydasız bilgiden,ürpermeyen gönülden,doyma bilmeyen nefisten,kabul edilmeyen duadan,nimetlerin zeval bulmasından,ansızın bastıran azabından,gelip çatan gazabından Sana sığınırız.

9.Gün tesbihi

Ya kadiyel hacat ve ya dafial beliyyat.İkdi havayicena külleha vedfea annal belaya külleha. (Sayı belirtilmemiş)

9.Gün Duası

Allah’ım,kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelenenlerden eyle.Livaü’l hamd sancağı altında toplanmamızı nasip eyle.

10.Gün Tesbihi

Allahümme habbib ileynel imane ve zeyyinhu fi kulubina ve kerrih ileyne küfra vel fusuka vel isyane vec’alna minerraşidin (Sayı belirtilmemiş)

10.Gün Duası

Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef tutar.Herkesin kazandığı kendi yararına kötülükte kendi zararınadır.Rabbimiz!Unutur ya da hataya düşersek bizi sorumlu tutma.Ey Rabbimiz!Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme.Ey Rabbimiz!Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme,bizi affet,bizi bağışla.Bize merhamet et.Sen bizim Mevlamızsın.Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.


Aşağıda belirttiğim ilk 5 farklı zikirden 1 tanesini seçip okuyabileceğiniz gibi okuyabiliyorsanız vaktiniz vs. sorun olmayacaksa 5 inide okuyabilirsiniz. Daha iyi olur.
1-LA İLAHE İLLALLAHÜ VAHDEHU LA ŞERİKE LEH.LEHÜ’L-MÜLKÜ VELEHÜ’L-HAMDÜ YUHYİİ VE YüMİT.BİYEDİHİ’L-HAYR VE HÜVE ALA KÜLLİ ŞEY’İN KADİR.

MANASI:Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, eşi yoktur, mülk o’nundur, hamd o’na mahsustur.O diriltir,o öldürür.Bütün hayırlar onun kudret elindedir. O’nun her şeye gücü yeter.

FAZİLETİ:İsa (aleyhiselam)’ın havarileri bu zikirle alakalı sordular.bunu 100 defa okuyan kul ne kazanır?İsa (aleyhiselam) buyurdu:Bu zikri yapan kişiye ecir olarak kimse yetişemez.Ancak fazla yapan müstesna.kıyamet günü sevabıağır gelir. Allah-u zülcelal o kula bakar. Allah’ın kendisine baktığı bir kul ise, dilediği şeyi Allah’ın kendisine vermesini hak etmiştir.” (nesai)

2-EŞHEDÜ EN LA İLAHE İLLALLAH.VAHDEHÜ LA ŞERİKE LEH.İLAHEN VAHİDEN SAMEDEN LEM YETTEHİZ SAHİBETEN VELA VELEDA.

MANASI:Ben şehadet ederimki Allahu Teala’dan başka hiçbir İlah yoktur;o tektir;hiçbir ortağı yoktur.Obir tek İlahdır.Her şey ona muhtaçtır.O ise kimseye muhtaç değildir.Aile ve çoçuk edinmemiştir.

FAZİLETİ:Bu zikri 100 defa okuyanlara Allah(celle celalühü)bir milyon hasene(sevap)verir.Derecesini bir milyon yükseltir.Bir milyon günahını siler.Bir milyon sevap yazar.cennetteki makamını On bin derece yükselir.cennetteki bir derecenin arası yerle gök arası kadardır.

3-EŞHEDÜ EN LA İLAHE İLLALLAH.VAHDEHÜ LA ŞERİKE LEH,LEHÜL MÜLKÜ VE LEHÜL HAMDÜ YUHYİ VE YÜMİT.VE HÜVE HAYYÜN LA YEMÜTÜ BİYEDİHİL HAYR.VE HÜVE ALA KÜLLİ ŞEYİN KADİR.

MANASI: Ben şehadet ederimki Allahu Teala’dan başka hiçbir İlah yoktur; Mülk o’nundur, hamd o’na mahsustur.O diriltir,o öldürür.Allah hiç ölmeyecek olan tek diridir.Bütün hayırlar onun dilemesiyledir.Ve o herşeye hakkıyla gücü yetendir.

FAZİLETİ:Bu zikri 100 defa okuyan kişiye Yetmişbin Melek kanadını açarak gökten iner.O kul için Dua,Salat, İstiğfar,Rahmet, ederler.Okuyan kişinin derecesi Onbin derece yükseltilir.

4.HASBİYALLAHU VE KEFA.SEMİALLAHU LİMEN DEA.LEYSE VERA ALLAHU MÜNTEHA.

MANASI:Allah yeter artar.Allah dua edeni işitir.Allahtan gayrı varılacak yer yoktur.Dua edenin duasını kabul eder.Rızasını kazanmak için uğruna mücadele edilen tek ALLAH’DIR.

FAZİLETİ:Bir insan bu zikri 100 defa okursa,Melek ağzından çıkar çıkmaz bu zikri Allahın huzuruna götürür.O anda Allah kuluna bakar,nazar eder.Kulun ne sıkıntısı varsa biter.Çünkü Allahın bir nazar ettiği kul Dünyada ve Ahirette sıkıntıya düşmez.

5-ALLAHÜMME LEKEL HAMDÜKE KEMA TEKUL,VE HAYRAN MİMMA NEKUL.ALLAHÜMME LEKE SALATİ VE NUSUKİ VEMAHYAYİ VE MEMATİ.VE LEKE RABBİ TURASİ.ALLAHÜMME NEUZÜ BİKE MİN AZABİ KABRİ MİN ŞETATİL EMR.ALLAHÜMME NES’ELÜKEL MİN HAYRİ MA TECRİ BİRRUHİ.

MANASI:Ey Allah senin buyurduğun gibi hamdler sana mahsustur.Bizimhamdimiz sana yakışmıyor.Sen kendini nasıl biliyorsan senin istediğin gibi hamd sana olsun.Bizim dediklerimizden daha hayırlı hamdler sana olsun.Biz nimetinin kadrini bilemiyoruz.Azametini takdir edemiyoruz.Ya Rabbi namazım,kurbanım,hayatım,ölümüm her şeyim sana ait.Ne İbadet yapıyorsam senin yardımınla yapıyorum.Yarabbi ne bırakıyorsam sana aittir.ben faniyim.Ya Rabbi kabir azabından sana sığınıyorum.Ya Rabbi dağınık işlerden sana sığınıyorum.Ya Rabbi kalbimi ve aklımı sende topla, rızanda topla.Ya Rabbi rüzgarın getirdiği felaketlerden sana sığınıyorum

FAZİLETİ:İsa (aleyhiselam)buyurduki:Bu duanın faziletini,sevabını Allah(celle celalühü)açıklamama izin vermedi. Çünkü kullar bu duanın sevabını anlayamazlar. Çok önemlidir.


ZİLHİCCE NAMAZI :

Gecenin kalksın; dört rekat namaz kılsın.
Kılınacak bu namazların her rekatında bir kere Fatiha suresini okumalıdır. Üçer kere İhlas Suresi ve Muavvezeteyn (Felak ve Nas) surelerini okumalıdır.
Yine her rekatta üç kere (Bakara suresinin 255. ayeti celilesi olan) Ayet’el Kürsi’yi okumalıdır.

( Yani Her rekatta 1 fatiha 3 ihlas 3 Felak 3 Nas 3 Ayetel Kürsi , Bu suralerden bilmedikleriniz var ise o adette ihlas suresini okuyabilirsiniz..Niyetimizi ” Niyet ettim Allah rızası için Zilhicce namazı kılmaya ” diyerek niyet edebiliriz.. Doğrusunu Allah bilir )
Namaz bittikten sonra, ellerini açmalı ve şöyle dua etmelidir:

“İzzet ve Ceberut sahibi Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir.
Kudret ve melekut sahibi Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir.
Ölümü olmayan diri Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir.
Kendisinden başka ilah yoktur; öldürür ve diriltir.
Kulların ve ülkelerin Rabbi olan Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir.
Çokça temiz mübarek bir şekilde, her hal ü karda Allah’a (cc) hamdolsun.
Allah (cc) büyükler büyüğüdür. Rabbimiz’in şanı yücedir; ilmi ve kudreti her yerde geçerlidir.”
Bundan sonra, ne dileği var ise dilemelidir, böyle eden kimseye;

Allah (cc) Beytini (Kabe-i Muazzama’yı) ve Peygamber’in (asm) kabrini ziyaret eden, Allah (cc) yolunda cihat eden kimsenin sevabını verir.
Allah-ü Teala’dan ne gibi bir dilekte bulunur ise Allah (cc), onu kendisine ihsan eyler. Bir kimse, o on gecelerin her birinde, bu namazı tek tek kılar ise, Allah (cc) onu en yüksek Firdevs Cennetine koyar. O kimsenin her kötülüğü silinir ve kendisine şöyle denir:
“Yeniden iyi şeyler yapmaya başla.”
Arefe günü geldiği zaman, bir kimse onun gündüzünü oruçlu geçirir de; gecesinde de anlatılan namazı kılar ise, bu anlatılan duayı da okuyarak Allah’ın (cc) huzurunda ağlayarak yalvarır ise, Allah (cc) meleklerine şöyle buyurur:

“Ey meleklerim şahit olun; bu kulumu bağışladım, hac edenlerin sevabına da ortak ettim.”
Resulullah (asm) Efendimiz daha sonra şöyle buyurdu:
“Kıldığı namazdan ve ettiği duadan dolayı, Allah (cc) bu kuluna ettiği ihsanı melekler duyunca sevinir ve birbirlerine müjdelerler.


Zilhicce ayının ilk on gününün fazilet ve bereketi saymakla bitmez.. Burada uzun uzun yazıp kafanızı karıştırmak istemem. İlgilenen arkadaşlar web üzerinde ve bir çok kaynakta bu konu ile ilgili detaylı bilgiler edinebilirler. Bir çok kaynakta bu konuda araştırma yapıp mümkün olduğu kadar dolu dolu geçirmek biz kullar için çok önemli bir fırsat ve berekettir.

Rabbim hepimizin dualarını ve ibadetlerini kabul etsin.. Hepimizden razı olup cennetine koysun inşallah..

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla
madlen 22:04 02.09.16
Bu gece bu zikirlere başlanacak ve yarın Zilhicce ayının biri oluyor.Yarın oruçlara başlamak lazım arkadaşlar.
Cevapla
madlen 02:37 03.09.16
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Cevapla
mikolife 11:12 03.09.16
teşekkürler
Cevapla
İlkcan 21:25 17.04.17
Emeğinize saglıkkk hocamm
Cevapla
madlen 13:14 06.05.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.
Cevapla
madlen 09:41 25.08.17
Zilhicce Ayının İlk On Günü Zikirleri

Birinci Zikir

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

1) Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerîke leh. lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumitu biyedihil hayru ve hüve alâ külli şey in qadîr.

Allah-u Teala dan başka hiç bir ilah yoktur. O tektir. O'nun hiç bir ortağı yoktur. Mülk o'na aittir. Hamd o'na mahsustur. Diriltir ve öldürür Tüm hayırlar O'nun (kudret) elindedir.ve O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

İkinci Zikir

اَشهَدُ اَن لَا اِلهَ اِللهُ وَحدَه لَا شَرِیكَ لَه اِلهًا وَاحِدًا أحدا صَمَدًا لَم یَتَّخِذ صَاحِبَةً ولَا وَلَدًا

2) Eşhedü en lâ ilâhe ilallâhu vahdehu lâ şerîke leh. ilâhen vahiden sameden lem yettehiz sahibeten ve lâ veleda.


Ben şahitlik ederim ki; Allah-u Teala dan başka hiç bir ilah yoktur. O tektir. O'nun hiç bir ortağı yoktur. Tek bir ilahtır Her şey o'na muhtaçtır.O, kimseye muhtaç değildir.Hiç bir eş ve çocuk edinmemiştir.

Üçüncü Zikir

اَشهَدُ اَن لَا اِلهَ اِللهُ وَحدَه لَا شَرِیكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

3) Eşhedü en lâ ilâhe ilallâhu vahdehu lâ şerîke leh. lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit. ve hüve hayyun lâ yemut. biyedihil hayru ve hüve alâ külli şey in qadîr

Ben şahitlik ederim ki; Allah-u Teala dan başka hiç bir ilah yoktur. O tektir. O'nun hiç bir ortağı yoktur. Mülk o'na aittir. Hamd o'na mahsustur. Diriltir ve öldürür.Kendisi hiç ölmeyecek bir diridir.Tüm hayırlar O'nun (kudret) elindedir.ve O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Dördüncü Zikir

حَسْبِيَ اللَّهُ وَكَفَى، سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ دَعَا، لَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ مُنْتَهَى

4) Hasbiyallâhu ve kefâ. semiallâhu limen deâ. leyse verâellâhi muntehâ.

Allah yeter ve kafidir. Allah dua edeni işitir.Allah'tan öte varılacak öte hiç bir şey yoktur.

Beşinci Zikir

اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ كَالَّذي نَقُولُ وخَيْراً مِمَّا نَقُولُ
اللَّهُمَّ لَكَ صَلاتِي ونُسُكِي ومَحْيَايَ ومَمَاتِي ولَكَ رَبِّ تُرَاثِي
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذابِ القَبْرِوَمِنْ شَتَاتِ الأَمْرِ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِمَا تَجْرِي بِهِ الرِّيحُ

5) Allâhümme lekel hamdü kellezi negûlu ve hayran mimmâ negûl. Allâhümme leke salatî ve nusukî ve mehyâye ve memâtî ve leke rabbi turâsî. Allâhümme innî eûzu bike min azâbil qabri ve min şetâtil emri, Allâhümme innî es-elüke min hayri mâ tecrî bihir rîhu.


Ey Allah! senin buyurduğun gibi olan,bizim dediklerimizdense hayırlı olan tüm hamdler sana mahsustur Ey Allah! namazım,kurbanım,hayatım ve ölümüm sana aittir (Ben fani olduğum için) mirasım da sana mahsustur. Ey Allah! kabir azabından da, dağınık işlerden de sana sığınırım. Ey Allah! rüzgarın getirmekte olduğu şeylerin hayrını senden isterim.

Zilhicce Ayı Zikirleri Sevapları

Havariler, İsa (Aleyhisselam)'a "Bu duaları okuyanın sevabı nedir?" diye sorduklarında, şöyle buyurdu:

Birincisini yüz kere okuyanın kimsenin ameli gibi bir amel, o gün yer halkından hiçbirine yazılmaz. o kul, kıyamet günü en fazla hasenatın sahibi olur.

İkincisini yüz kere okuyana, Allah-u Teala bir milyon hasene yazar, o kadar da günahlarını siler ve onun cennette on bin derecesi yükseltilir.

Üçüncüsünü yüz kere okuyana gelince, gökten yetmişbin melek, elleri açık bir halde inerler ve bu zikri yapanlara salat ve rahmet yağdırırlar

Dördüncüsünü yüz kere okuyana bu zikrini bir melek alıp, Rahman Teala nın huzuruna koyar Rahman Teala,
o anca onu okuyana nazar (bakar) buyurur Allah-u Teala'nın, kendisine bir defa tecelli buyurduğu kişiyse bedbaht olmaz.

Beşinci zikri yüz kere okuyan Beşincisi ise, bana aittir. Onun sevabının açıklanmasını yapmam için bana isim verilmemiştir. Ebu'n Nadr Haşim İbn Kasım (radıyallahu anh) rivayetine göre: " Bu on günlerde bu duaları okuyan zat, mana aleminde, evinde üst üste konmuş nurdan beş tabak görmüştür.
Cevapla
gunes 09:45 25.08.17
Bu zihilce namazı her gece mi kılınacak bir kere mi
Cevapla
Eysan 21:52 25.08.17
ALLAH C.C razı olsun kardeşim
Cevapla
Yalnizhan622 16:08 31.08.17
Allah Razı olsun Emeği geçenlerden
Cevapla
Etiketler:ayinin, cekilecek, gununde, ilk, tespihler, zilhicce
1 2 
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142