Özel Günler & Bayramlar

Laylatul Kadir Gecesi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Özel Günler & Bayramlar>Laylatul Kadir Gecesi
Skoda 21:45 27.04.22
Lâylâtu'l Qâdr (Kâdir Gecesi)
Lâylâtu'l Qâdr

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ

1. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
2. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
3. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ
4. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ
5. سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ
(Sadakallâhu’l ’zîm)

1-İnnâ enzelnâhu fiy Lâylâtû'l qâdr.
2-Ve mâ edrâke mâ Lâylâtû'l qâdr.
3-Lâylâtû'l qâdri hayrûn min elfi şehr.
4/5-Tenezzelûlmelâiketü verrûhu fiyhâ
bi'izni Rab'bihim min külli emrin Selâm,
hiye hattâ matle'‎l fecr.

"Biz O Kur'ân'i Qâdr gecesinde indirdik.
Qâdr gecesinin niteligini sana gösteren nedir?
Qâdr gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
Melekler ve Rûh(Cibril), Rablerinin izniyle
O gece de her iş için iner de iner.
Bir esenlik ve huzur vardır sürüp gider O,
fecr ağarıncaya kadar."

Qâdr Sûresi: 1-5

**********

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ

1. حم
2. وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ
3.إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ
(Sadakallâhu’l ’zîm)

1. Ha Mîm
2. V'el kitâbu'l mübiyn
3. İnna enzelnahü f‎i lâylâtin
mübâraketin inna künna münzir‎n

"Ha Mîm.
And olsun O Kitâb-ı Mübîn’e ki,
biz onu mübârek bir gecede indirdik.
Çünkü biz uyarıcıyızdır..”

Dûhan: 1-3

*********

Değerli din kardeşlerim:

İns’ân yaşamında değerli anlar,günler
vardır ki özellikle muhtelif kutlamalar
yapılarak icrâ edilir. Qâdir gecesi de
İslâmi hayatımıza geçişimizin,direğidir.
Allah’a kulluk bilincinin açıldığı,Muhammed
’leyhi’sSelâm’ın peygamberliğinin
müjdelendiği ve dinimizin ilk ve son
noktasının konulduğu en nûrlu ve feyzli gecedir.
Kur’ân-ı ’zimu-ş’şan’da zikredilen ay Ramazan
ve yine tek zikredilen gece/gün ise Lâylâtu’l Qâdr
(kâdir gecesidir.)

Yine Cenâb-ı Hak’k(c.c) bu gecenin kûdsiyetini
ve önemine binâen beş â’yetli bir sûrede üç defa
"Lâylâtü'l-Qâdr" ifâdesini açıkça zikretmektedir.
"Şüphesiz, o Kur'ân'ı Qâdr Gecesinde indirdik.
Bilir misin, Qâdr Gecesi nedir? Qâdr Gecesi
bin aydan daha hayırlıdır."

Bu nâsslar bize Ramazan Ay’ının ve Qâdr
gecesinin mübârek ve hay‎rl‎ı, hem de bin
aydan daha hay‎rl‎ı olu‏şunun sebebi olarak,
onda Kûr’ân’‎n indirilmesi olduğuna dikkat
çekmektedir.İslâmi kaynaklara göre:
Allâh-u teâlâ ilmini önce berâe gecesinde
Levh-i Mahfûzdan semâya inzâl etmiş,
qâdir gecesinde ise peygamber efendimiz
(Sallâllahu aleyh’i vessellem)’e peyder pey
Cibril’i Emîn ’leyhi’sSelâm aracılığı ile
Mekke-i Mukerreme deki Nûr dağı’nın
tepesindeki Ğâri Hirâ da Ramazan Ay’ında
nâzil olmuştur. (Dedi ki:"İkrâ B’i ism’i Rab’bike")
Ve 23 yılda. tamamlanmıştır.

Bu gecenin fazileti o kadar büyüktür ki
bir çok rûhani olaylar vuku bulur.
“Men lem yezuk lem yuğraf” (tadan bilir)

‏ Yine bu ûlvî hâdiseler de sûrenin sonunda
şöyle ifâde buyurulur :"O gecede melekler
ve Cibril (Aleyhi’sSelâm) Rablerinin izniyle
her iş için arka arkaya iner. O gece, tan yerinin
ağarmasına kadar selâmettir.."

“Her geceyi Qâdr say, her gördüğünü de H‎ız‎ır (a.s) bil”

Qâdr gecesine yetişmek ne demektir?

Bu geceye yetiş‏mek demek, ona mahsus
olan nûrlar ile meleklerin inmesi gibi özellikle
ilmi ifâde eden alâmedleri görmek yahût bir
ilmi ifâde eden ve hakikadi ancak ehlince
bilinen bir ke‏şfe ermektir.

Bu gece Allah’u teala’nın emri ile semâ
kapılarıaçılır ve Melekler ârz’a iner.
Meleklerin ârz’a inmesi ile semâ-ârz
ve ikisinin ortasındaki mahâller müthiş
mânevi bir tazzike marûz kalır.
Melekler mü’minleri kuşatır,ve onlara
Rablerinin rahmâd ve bağışını,müjdeler.
Geceye huzur ve huşu hakim olur.

Bu gece de binlerce gizli feyz ve bereket vardır.
Bu gece yapılan dûâlar, kılınan nafile ve qâdir namazı,
okunan Kur’ân ve çekilen zikirlerin feyzi ve ecri ziyâde
olur. İslâm dünyasının topluca Allah(c.c)’a yöneldikleri
bu gecelerin akibetinde nice sırlı hikmetler gizlidir.
Bu gece katı olan kâlbler yumuşar, Cenâb-ı Hak’k’ın
Rahmâd ve şefeâd kapıları sonuna kadar açılır.

Qâdr Gecesi Geçmiş‏ midir Yoksa Tekrar Etmekte midir?

Qâdrr gecesi, me‏hşur olduğu üzere, Kur'ânı‎n
nâzil olduğu veya sabahı‎nda Bedir zaferinin
vuku bulduğu gece olduğuna göre o bir defa
olmu‏ş geçmi‏ştir. Her sene Ramazan'da olacak
olan onun ‏şeref ve hat‎ıras‎ıdı‎r, demek olur.
Nitekim bazı‎ Âlimler bir defa olup kalkt‎ً‎ığın‎
kabul etmi‏şlerdir. Fakat Qâdr gecesi onlardan
dolay‎ı değil, onlar Qâdr gecesine rastlamış‎‏
olduğuna göre de Qâdr gecesi bütün sene
içinde gizli olup, en çok Ramazan'da ve en
çok son onunda ve en çok yirmi yedinci veya
sonuncu gece olması‎ ihtimali en galip bulunan
mübârek bir takdir gecesi olarak tekrar eder ki,
bilinen, çoğunluğun görüşüde bu’dur..

Hadisler ışığında Qâdr Gecesi:

Ubâde b. Sâmid (r.a) şöyle demiştir:
Râ’sû’lullâh salla'llâhu ’leyhi ve sellem,
Qâdr Gecesi'ni haber vermek üzere
Hâne-i Saâdetinden çıktı.
Derken Müslümanlardan iki kişi kavga
ettiler. Buyurdular ki:
“Ben, size Qâdr Gecesi'ni haber
vermek üzere çıkmıştım. Filân ile
filân kavga ettiler de ona dâir olan
bilgi kaldırıldı.İhtimâl ki hakkınızda
bu daha hayırlıdır. Artık siz, Qâdr Gecesi'ni
yirmiden sonraki yedinci veya dokuzuncu
veya beşinci gecelerde arayınız.

- İbn-i Abbâs (r.a)’dan rivâyed edildiğine
göre, Nebîy Sallâllahu ’leyh’i vessellem
şöyle buyurmuştur:
“Ashâb'ım! Siz Laylâ-i Qâdr'i Ramazan'ın
aşr-ı ahîrinde arayınız!. Lâylâ-i Qâdr,
ya Ramazan’ dan dokuz gece kala, veya
yedi gece kala, yâhut da beş gece kaladır.”

En Mübârek Gece Hangisidir?

Ve "Bin aydan hayı‎rl‎ıd‎ır" â'yetinden ortaya ç‎kan da
bu gecenin "günlerin efendisi" olan Cumâ
ve Ârife gecelerinden de daha fâziletli olmas‎ıd‎ır.
Bununla beraber bunda da hayli münaka‏şa edilmi‏ştir.

Bu â'yet gereğince bunun Mirâ'ç gecesinden de
daha fâziletli olmas‎ı gerekir. Fakât, yukar‎da da
geçtiği üzere Râ's'ulullah hakkında Mirâ'ç gecesi
daha faziletli, ümmet hakk‎ında da Qâdir gecesi
daha faziletli olduıu söylenmi‏ştir.
Fakât Qâdr gecesi, sene içinde dönen gizli
bir gece olduğuna göre bu büyük olaylar‎ın
hepsi birer Qâdr gecesine tesadüf etmi‏ş olmas‎ı
bütün ihtilâf‎ı kaldıracak olan en güzel bir ‏şekil
olmu‏ş olur. Bunların içinde Kur'ân'‎n ilk nâzil
olduğu Qâdr gecesi ise, hepsinden en fâziletli
olan yegâne Qâdr gecesi olmas‎ı gerektir ki,
her Ramazan'‎ın yirmi yedinci gecesi, bunun
her sene devretmi‏ş olma ‏şerefiyle gizli olan
Qâdr gecesine isâbeti en çok dü‏şünülen bir
gece olduğu, çoğunluğun görü‏şü burada
toplanm‎‏ıştı‎r. Bunun gündüzünde de gecesi
gibi duâ ve ibâdet ile mücahede sünnet olur.
Ki bunda çe‏şitli mütâlalar sebebiyle meydana
gelen farkl‎ılı‎klar da ortadan kaldırı‎lmış‎‏ olur.
Zirâ bilinmektedir ki yer üzerinde bir yerde
gece olurken, diğer bir yerde gündüz olur.
Her iklimde bulunan kendi gecesini ihyâ etmek
suretiyle aynı‎ hay‎r ve selâmed’den faydalan‎rsa da
gündüzüyle beraber hesâb edilmesi, icâbed için
daha ihtiyâtl‎ı demektir.

Bütün bu açı‎klamadan sonra sûrenin kendisinden
sonras‎ına bağlanmas‎ından ç‎kacak olan mânâ da ‏
bu olur: O okunmas‎ı emredilen Kur'ân-‎ böyle bir
Qâdr gecesinde nazil eden büyük ‏Şan sahibi olan
Rab'bin olduğumuz için ancak bize secde et ve
yaklaş‏. Bu mânâ da ise Mirâ'c gecesinin daha
yüksek olu‏şunu anlamak mümkün olur.
Cenâb-‎Allâh(c.c) biz kullar‎ını‎ da Qâdir gecesinin
hay‎r ve fâziletine eren Sâlih kullar zümresine alsı‎n.
Alûsî'nin beyan‎nda Sofiyye istilâh‎nda Qâdir gecesi,
Allah(c.c) yolunu tutanı‎n, sevilen Hak'ka oranla
k‎ıymed ve mertebesinin yükseldiği özel bir tecelliye
erdiği gecedir ki, o gece hak yolcusunun
aynı‎ toplant‎ıya ve marifette yetiş‏kinler mâkâm‎na
ilk girdiği vaktidir.

Nitekim İbnü Far‎id bu mâ'nâ da
‏şu beyti ne güzel şöylemiştir:

"Eğer O sevgili yaklaşırsa bütün geceler Qâdr gecesidir.
Nas‎ıl ki bütün kavuş‏ma günleri Cum'â günüdür."

’lemlerin Rab'b'i olan Allâh (c.c) bu mübârek
gecede ‏şevk'inizi, muhabbed ve sevginizi
artırsı‎n. Niyâzınızdayım.

Geceyi nasıl ihyâ ederiz?

Bunu da Hazret-i Âişe (r.a.)’den nâkil ile :
"Dedim ki, 'Yâ Râ’s’ulallah, Qâdr Gecesine
rastlarsam nasıl duâ edeyim?’
Râ’s’ulallah ’leyhi’sSalâtü vesSelâm
"Allahümme inneke afüvvün tuhibbü'l-afve fa'fu annî
(Allah’ım, Sen affedicisin, affetmeyi seversin,
beni de affeyle) dersin' buyurdu"

Bu gece 4 rekat Qâdr Gecesi Namaz‎ kılınır.

1.Rekatta : 1 Fâtiha, 3 Inna enzelnâhü (Qâdir Sûresi)
2.Rekatta : 1 Fâtiha, 3 Ihlâs‎ şerif
3.Rekatta : 1 Fâtiha, 3 Inna enzelnâhü (Qâdir Sûresi)
4.Rekatta : 1 Fâtiha, 3 Ihlâs-ı‎ şerif okunur.

Namazdan sonra (seccadeden kalkmadan)
1 defa: Allahû ekber, Allahû ekber,
Lâ ilâhe ilâllâhû vallâhû ekber,
Allahû ekber ve lillâhi'l hâmd.

100 defa Elem ne‏şrâh leke... (İnşirah Sûresi)
100 defa Inna enzelnâhu.... (Qâdir Sûresi)
100 defa Allâhümme inneke afüvvün
kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni
okunup duâ yapı‎l‎ır.

Ayrıca Qâdr gecesi olması hasebi ile
2 rekâd tesbih ( nafile)namazı da kılınabilir..

Değerli din kardeşlerim:

Bir Ramazanın daha sonuna yaklaştık.Ramazan'ın
son on gecesinden birinde bulunduğu dü‏şünülen
Lâylâ-i Qâdir'in kesin olarak hangi gecede olduğu
gizlidir, demiştik..İnanan ins’ânlar için, bunda da
bir hay‎r olduğu dü‏şünülerek ibâdetlerin yılın her
gecesini Qâdir gecesiymiş gibi aynı zevk ve hûşu
içinde icrâ edilmesi,zâhîr de dinimizin tamamlanmış
olduğu gibi, bâtînde de tamamlanmasına vesile olur.
Kur’ân-ı Kerim, biz hasta nefs ve ruhlara bir şifâ ve
uyarıcı olarak gelmiştir.Allah’(c.c)’den her dâim
umutvarız,korku ve umud arasındayız.
İns’ân henüz birinci doğumdadır ve Qâdr gecesi de
buna remzdir.Kim ki sebad ve sabr üzre Rab’bi olan
Allah(c.c) Hazredlerinden razı olur ve sadece O’na
yönelirse elbette ki, on sekiz bin ’lemiyn padişahı
olandan hakkını alır..Günahları‎m‎ız‎ın bağış‏land‎ً‎ığı
bu gecede bol bol Kur’ân okunup, yine bolca
peygamber efendimize salevâd getirilmesi efdâldır.

Değerli din kardeşlerim:

Başta islâm Â'lemi olmak üzre
sizlerin ve ailelerinizin mübârek
Qâdir gecenizi kutlar, Cenâb-ı Hak'k(c.c)
olan yüce Mevlâ'dan hayrlar ihs'ân
etmesini niyâz ederim.

Bâki Selâm

(*)(Bazı islâm mutasavvıflarına
göre tüm Ramazan Ay'ı‎na yayılmış‎tır.
Lâkin, arâbi takvim yıl içinde
yürüdüğünden her günü Qâdr olarak
kabul ederek ihyâ etmek elzemdir..)
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Fark 03:31 28.04.22
"...Sen Kadir gecesinin ne olduğunu nerden bileceksin?"

"...Kıyamet gününün ne olduğunu nerden bileceksin?"

"...Hesap gününün ne olduğunu nerden bileceksin?"

"...Sana bunları bildiren nedir?"

Sorular, Alemlerin Hakiminden!
Şu sorulara bakın!
Alimler veya avam'dan, bu sorulara Kim nasıl cevap verebilir?
Bildirilenden başka ne var elimizde?

Tefekkür adına!
Bu soruları kendimize bir daha sorarken, Alemlere rahmet peygamberimizin uyarısını yanımızda tutalım!

"Ölümden sonra karşılaşacağınız hali bir bilseniz; asla isteyerek yemez, içmez ve gölgelenmek için yaptığınız evlere giremezdiniz. Dağlara çıkar, göğsünüze vura vura, halinize ağlardınız.”
-Hz. Muhammed s.a.v-

"Şimdi siz ölümle başlayan ölümsüz hayatı acayip mi buluyorsunuz?
Bir de gülüyorsunuz, ağlamıyorsunuz!
Gaflet içinde eğlenip duruyor, üstelik kafa tutuyorsunuz!
(Necm 61)

Diğer taraftan...

"İman edip salih amellerde bulunanlara, ordan ayrılmak istemeyecekleri Firdevs cennetlerini hazırladık. Orada usanç duyarak yapmak istemeyecekleri şey, onlar için gözaydınlığı olarak verdiğimiz diğer ödüller, yerler ve mevkileri geçip görmek, gezmek gibi bir istek ve arayışları olmayacak!.. (Kehf 107-108)

Azaptaki vaad, bilinemez büyüklükte...
Cennetteki vaad bilinemez büyüklükte!
Seçim bize kalmış.
Buyrun!..
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up