Paranormal Yetenekler

Melek Metatron - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Paranormal Yetenekler>Melek Metatron
SiLence 17:06 03.02.17
Metatron;


Yahudi esoterizminde (Kabbalizm) “Metatron” isimli meleğe özel bir önem atfedilir. Esoterik Anjeloloji’de (Melekbilim), Krallarının (önderlerinin, ilâhlarının) önünde (yanında) duran, O’nun tahtını muhafaza etmekle görevli bir grup büyük Melekten (Archanges-Arhangelos) bahsedilir. [Arhangelos kelimesi Yunanca olup Batı dillerine Archanges-Büyü Melekler olarak geçmiştir. Yunanca; Arhi: Başlangıç, temel ilke, ilk, eski, temel anlamına-Angelos ise “Melek” mânâsına gelmektedir. İslâm’da Âlun, Âliyun veya İlliyun gibi isimlerle karşılanan Arhangelos. İbrânîcesi ise Elyomin’dir. Kelimenin aslı ise Ârâmîce Alyum veya Elyun kelimesi, Yunanca’daki “İlios”-Güneş kelimesinin de bu kelimelerle irtibâtı olduğu savı var]. Bu melekler, “Suret’in prensleri veya Suret’in ilkeleri” olarak da adlandırılırlar. Buradaki “Suret”ten kasıt, “Allah’ın Vechi” olup, bu melekler “Allah’ın Vechini” muhafaza etmekle görevlidirler. Muhafazadan kasıt da, Vechullah’ı perdelemek, gizlemek, gölgelemektir.


Metatron ismi, Babil Talmud’unda 3 yerde geçer; Hagigah 15 a bölümünde, Elisha b. Avuyah’ın, Metatron’u oturur vaziyette gördüğü ve “belki de iki ayrı kudret mevcuttur” dediği yazılıdır ki, problem de buradan kaynaklanmaktadır. Daha sonra Hristiyan anjelolojisine de sirâyet eden bu tartışma, Metatron’un, ‘imtiyazlı bir Melek’mi yani kendisine ‘oturma izni verilmiş’ yegâne Melek mi (diğer bütün meleklerin ayakta durduğu ve Allah’ın tahtını öylece beklediği kabul edilir) yoksa ‘alternatif-ikinci’ bir ‘İlâh’ mı? olduğu konusunu gündeme getirmiştir. Bazı Talmud uzmanlarına göre, Metatron ‘oturma iznine haiz tek Melek’tir, bunun sebebi de O’nun ‘Göğün Kâtibi’ [Le Scribe Céleste, Gramateus ton Uranon] olması ve İzraël’in iyi fiillerini kaydetmesidir.


Sanhedrin 38 b bölümünde ise, Eski Ahid’in Exodus (Çıkış) bölümünün 23. Bâb, 21. Âyet’iyle ilgili bir tartışma vardır. Mezkur bölümde, “O’nun karşısında sakının [O’nunla çatışmayın] ve O’nun sözünü dinleyin, O’na karşı koymayın; çünkü suçunuzu bağışlamayacaktır; çünkü benim ismim O’ndadır” denmektedir. Sanhedrin bölümünde, bu âyetten yola çıkılarak, Metatron’un “Efendi’nin [Allah’ın] Meleği” gibi bir statüsü olmak gerektir mantığı hâkimdir. Bazı başka müfessirler ise, âyette zikredilen ‘O’nun aslında ‘Metatron’ olduğu iddiasını öne sürerler. Hâl böyle olunca, ortaya ‘ikinci bir ilâh’ fikri çıkmaktadır. Heretikler (Yahudi-Hristiyan din sapkınları olarak kabul edilen müfessirler), buradan yola çıkarak şu soruyu sorarlar: Exodus (Çıkış) bölümünün 24. Bâb, 1. Âyet’inde neden, “Ve Musa’ya dedi ki,… Rabb’e doğru çıkınız-yükseliniz” denmektedir de, “Bana doğru çıkın-yükselin” denmemektedir. Yahudi-Hristiyan ilâhiyatçılar bu soruya net bir cevab verememektedirler. Dolayısıyla âyetin kime atıfta bulunduğu netleştirilememektedir. Çok sayıda müfessir, âyetin Metatron’a referans teşkil ettiğini ve onun isminin, ‘Efendisi’nin ismi gibi (aynı) olduğunu söylerler. Eğer böyle tefsir edilirse, Metatron, ikinci-alternatif bir İlâh olarak ortaya çıkar ki, bu bir ‘düalizm’i (İkicilik) beraberinde getirir. Heretikler’in çoğu da bu konuya değinerek, ‘Monoteizm’in (Tekilâhlılığın) boşa düştüğünü ileri sürerler. Bir başka te’vil de şudur: “O’na karşı olma, O’nunla çatışma” âyetinden anlaşılması gerekenin, “O’nun için beni değiştirme” olduğudur. Bu çok riskli bir te’vil zira burada Metatron’la Allah arasında sanki bir çatışma varmış mânâsı çıkar ki, bunda ‘Düalizm’ muhakkak olur.


Bu tartışmaların sonunda, bazı Talmudçular, “Metatron küçük Yahveh’dir-Yehova’dır” diyerek, onu ‘Küçük İlâh’ ilân etmişlerdir. Yani ortada iki tane Yehova vardır ve bu durum, bu muharref dinleri monoteistlik seviyesinden de indirir ve çok ilâhlı hâle getirir.


Metatron, Melek Jahoel’e bağlamaktadır ki, bu Melek, Hz. İbrahim’in Kıyâmeti’nde zikredilmektedir. Buna göre, Allah’ın ‘Tetragram’ (Totrossiah) ismi Metatron’da tecelli eder. [Tetragram kelimesi Yunanca olup, Tetra: Dörtlü, dört adet ve Grama: Harf kelimelrinin yanyana gelmesinden oluşur. Yani 4 harfli, 4 harf anlamına gelir. Yahudi esoterizminde Allah’ın isimlerinden birinin Tetragram olmasının nedeni, İbrânîce Yahveh-Yehova kelimesini oluşturan 4 harftir: Yod-Heh-Wov-Heh yani Y-H-W-H. Daha sonra göreceğimiz üzere, Metatron kelimesi de Yunanca’dır]. Jahoel adlı büyük meleğe taalluk eden bütün bu sıfatların müteâkiben Metatron’a geçtiği kabul edilir ki, burada ortaya Melekler’in birbirlerinin vârisleri olduğu gibi çarpık bir tez daha ortaya çıkmaktadır. Jahoel’in ismi “Efendisi’nin-Allah’ın” ismi gibidir ve Yahweh’in bütün harflerini içerir: Y-H-W-L. Bu bağlamda, Jahoel’in diğer tüm muadil varlıkların (Melekler) üzerinde bir kudrete sahib olduğu düşünülür. (Bu Yahudi tarzı tefsir âdeta bir hastalıktır ve illâ ki, Allah’a bir alternatif, bir yedek ilâh, sanki onun gölgesi olan bir rezerv ilâh ihdas etme eğilimindedir. Hattâ o kadar ileri gider ki, İlâhı’nı yeryüzüne indirip insanlarla güreştirmekten geri durmaz). Görüldüğü gibi, Jahoel’e de “Küçük İlâh” veya “Küçük Efendi” sıfatı verilmektedir. Bu inanışın kökleri Kıptî ve Mandeen kaynaklarında mevcut. Mandeen inanışında “Yorba” veya “Yorbah”, “Büyük Efendi”yi temsil eder.


Yine Metatron, Rabb’la yürüyen ve insanlıktan melekliğe terfî ederek Arş’a yükselen bir varlık olarak da ele alınır. Daha sonraları, insanların fiillerini kaydeden kâtip rolünü üstlenmiş ve tekâmülü bu şekilde tezâhür etmiştir. Bu rolünün yanısıra, Gök Mahkemesi’nde yargılanan İzraël’in müdâfasını da üstlenmiştir.


Ezekiel peygamberin vizyonları (görümleri) kitabında da Metatron’dan bahsedilmektedir. Merkavah (Vasıta-Burak) kültünde de, onun Arş Mâbedi’nde “Büyük Rahip” gürevini aldığı ve Mikail isimli büyük meleğin vazifesine de ortak olduğu ifâde edilir. Yine, kendine ait bir kürsü (tabernaculum) sahibi olduğu ve Na’ar (erişkinlerin hizmetkârı, erişkinleri eğiten) olduğu da belirtilir.


Şi’ur Qomah (Beden’in ölçüsü, Taht’ın üzerindeki gölge) kitabında, Metatron isminin, 6 ve 7 harfli olarak 2 biçimde yazıldığı belirtilir: Birincisi; 6 harfli, Mem-Tes-Tes-Reş-Wov-Nun, ikincisi ise; 7 harfli, Mem-Yod-Tes-Tes-Reş-Wov-Nun biçiminde olup 7 harfle yazılan Metatron’un Kabbala’nın 10. Ilkesi olan Şekhinah’a tekâbül ettiği buna karşılık 6 harfle yazılan Metatron’un Henoch’a tekâbül ettiği belirtilir. Henoch’un kudreti, Şekhinah’a göre daha azdır.


Metatron kelimesi Yunanca’dır. Meta: Öte, sonra ve Thrônos: Taht kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş olup, “Taht ile, tahtla beraber” anlamına gelir. Buradaki tahttan kasıt, Allah’ın tahtıdır.


Dikkat edilirse, Metatron, Tetragram, Pentagram, Heksagram, Arhangelos gibi birçok Yunanca kavramın, Yahudi-Hristiyan ilâhiyatını donatmış olması ve bunlara Kıptî kaynak ve kavramlarının eklenmesi [Kıptî alfabesi, Yunan alfabesinin hemen hemen aynısıdır] ve birçok Kıptî-Yunan sembolünün Yahudi-Hristiyan mistisizminde yer bulması, bu iki muharref dinin kaynaklarında eski Mısır-eski Yunan ve Mandeen dinlerinin bulunduğuna bir işâret teşkil etmektedir. Haç sembolünün de, Eski Yunan, Eski Mısır ve Hint mistisizminin sembolleri olduğu da bilinmektedir ve Eski Mısır haçı ilâhe İsis’i sembolize etmektedir. Metatron’a Tetragram isminin yüklenmesinin sebebi ise, Taht’ın başmuhafızı olarak, 4 bir yanını, Yahweh’in 4 harfiyle kuşatmış olmasındandır.Melek Metatron


Melekler Ve Misyonları...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Drogo 01:01 06.02.17
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
acar 00:13 07.03.17
azize 15:14 16.03.17
'Kur'ân ve insan ikiz kardeş gibidir'' Hadis-i Şerif...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
007 12:46 03.05.17
Havasokulu 14:36 23.07.18
Sayın SiLence, konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi