Psişik Yetenekler

psişik terimler sözlüğü - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Psişik Yetenekler>psişik terimler sözlüğü
Tuana 02:20 25.03.17
eşlik ettiğine inanılan ruh.
H

Hallucination (Halusinasyon): Fiziksel gerçekliğe uygun olmayan duyumsal tecrübe.

Haunting (Uğrama / halk dilinde “Perili”): Uzun bir sure boyunca aynı lokasyonda oluşan, açıklanamayan görüntü, ses, koku veya daha başka algıları içeren paranormal fenomenler.

Healer (Şifacı): İyileştirme gücüne sahip olduğunu öne süren kişi.

Healing (Şifa verme, İyileştirme): Kabul edilmiş medical prensiplerle açıklanamayan tedavi.

Hex (Büyü): (a) Şeytani büyü veya lanet. (b) Büyü üzerine çalışmak.

Huna (Huna): Şifa, mucize, büyü, duyu ötesi algı çalışmalarını içeren Hawaii dini.

Hyperacuity (Hiperakutluk- Aşırı Duyu): Bkz. Hyperaesthesia

Hyperaesthesia (Hiperestezi - Aşırı Duyu): Duyuları aşırı derecede hassa olma durumu. Uyarılara karşı aşırı duyarlılık.

Hypnagogic Imagery (Hipnagojik İmajlar - Halusinasyon): Uykuya dalarken görülen canlı imgeler. Hayaller.

Hypnopompic Imagery (Hipnopompik İmajlar- Halusinasyon): Uykudan uyanırken görülen canlı imgeler. Hayaller..

Hypnosis - Hypnotism (Hipnoz - Hipnotizma): ASC de belirtilen hallerden biri. Dış etkiyle bilincin tesir altına alınması.
I

llusion (Hayal – İllüzyon): (a) Kişiyi yanlış neticelere sürükleyen görüntü, görünüş. (b) Sihirbazlıkta, algılama hilesi.

Imagery (İmajinasyon): Zihinde imgeleri sezme, görme yeteneği. Bu görsel, işitsel veya temas ile olabilir.

Immortality (Ölümsüzlük): Bir kişinin, kişisel varlığın ölümden etkilenmediğinin farz edildiği inanış.

Incline Effect (Meyil Efekti): Psi testlerde, testin tekrarlanması sonucu performansın artması.

Incorruptibility (Bozulmama): Anlaşılamaz bir şekilde cesette çürüme olmaması, bozulmaması. (Çürüme bozukluğu)

Indirect Voice (Dolaylı Ses): Diskarne varlığın, medyumun ses organlarını kullanarak konuşması. Genellikle ses medyumun normal sesinden tamamen farklı çıkar.

Intuition (Sezgi): Rasyonel ve entelektüel tahlillerin ötesinde, olayların esaslarını sezmek veya karmaşık olaylardan sonuç çıkarmak.

Invocation (İnvokasyon): Büyülü söz veya ayinle yardımsever, iyi ruhsal varlıkları çağırma.
J

Judge (Yargıç): Psişik deneylerde, hedefleri ve tepkileri karşılaştıran kişi.
K

Ka (Ka): Çift veya Astral beden için Eski Mısırlıların kullandığı bir terim. (ayrıca BA)

Karma (Karma): “ Ne ekersen onu biçersin”. İnsan geçmişte ne yaptıysa gelecekte de onu görecektir felsefesini izleyen Hindu ve Budist etik doktrini. Burada « Geçmiş » bir önceki hayat anlamında, « Gelecek » ise bir sonraki hayat anlamında kullanılmıştır. Bkz. Reenkarnasyon.

Kirlian Photography (Kirlian Fotoğrafçılığı): Yüksek frekans elektrik akımı içeren forografik metot.S.D ve V. Kirlian adlı Rus çift tarafından icat
edilmiştir. Kirlian fotoğraflar genellikle objeleri çevreleyen renkli haleleri veya auraları gösterir.

Kundalini (Kundalini): Yoga inanışında, çeşitli pratiklerle harekede geçirilebileceğine inanılan büyük hayati enerji. Kundalini'nin paranormal fenomenlere enerji sağladığına inanılmaktadır
L

Laying on of Hands (Elle Tedavi): Şifacının, hasta kişinin bedenine ellerini yerleştirerek veya yakınında tutarak uyguladığı tedavi.

Levitation (Levitasyon): Bir cismin veya kişinin paranormal olarak yükselişi veya kalkışı.

Life Review (Hayat Eleştirisi): Kişinin bütün hayatını geri dönüşlerle hatırlaması. Hayatının gözünün önünden geçmesi. Genellikle ölüme yakınlaşma, ölümden dönme tecrübesiyle bağlantılıdır.

Lucid Dreaming (Lusid Rüya): Rüya esnasında kişinin tecrübe ettiği şeyin bir rüya olduğunun farkında olması ve kendini yaşam dolu ve özgür hissetmesiyle birlikte rüyasındaki olayları kontrol edebilmesi.

Lucidity (Lusid Rüya Görmek): (a) Duru Görü için eskiden kullanılan terim. (b) Lusid rüya görmek.

Luminous Phenomena (Işıltı - Parlaklık Fenomeni): Bir kişi veya bir objenin etrafında garip ışık veya parlaklığın görülmesi. Bkz. Aura

Lycanthropy (Likantropi): Kişinin büyü yoluyla insandan kurda dönüşmesi.
M

Magic (Sihir): (a) Paranormal veya ruhsal öğeleri kullanarak olaylara etki etme uygulamaları.(b) Sihirbazlık sanatı

Magician (Sihirbaz): Sihir yapan kişi.

Majority Vote Technique (Çoğunluk Oyu Tekniği): Duyu Dışı Algılama Testlerinde, birçok denek tahminlerde bulunur (veya bir denek bir çok tahminde bulunur) En çok çıkan tahmin cevap olarak kabul edilir.

Mantra (Mantra): Meditasyonda kullanılan ses veya kelimeler. Bkz Trasendental Meditasyon

Matching Tests (Karşılaştırma Testleri): Deneğin tahmin yaparken anahtar kartlarını kullandığı kart tahmin testi tekniği.

Materialization (Materyalizasyon): Seans sırasında, görünür ve dokunulabilir obje veya insan şekli oluşumu.

Medicine Man / Medicine Woman (Hekim): Büyücü doktor veya Şaman'lara verilen diğer bir ad.

Meditation (Meditasyon): Ruhsal olarak, bilinci istenen düzeye getirmeyi amaçlayan zihinsel veya fiziksel –zihinsel teknikler.Bkz. Yoga.

Medium (Medyum): Diskarne varlıklarla yaşayanlar arasında aracılık ettiğine inanılan kişi.

Mentalism (Mentalizm): Sihirbazlıkta psişik simülasyonları içen bir branştır.

Mental Mediumship (Zihinsel Medyumluk): Medyumun paranormal olarak bilgi elde etmesi.

Mesmerism (Mersmerizm): F.A. Mesmer tarafından geliştirilen bir iyileştirme sistemi., Tedavide mıknatıstan yararlanma yöntemidir.. Hasta trans halindeyken dokunma veya okşama yoluyla elde edilen 'bedensel mıknatısın tedavide kullanmasıdır. Mesmerik transta olan kişilerde bazen durugörü gibi paranormal tepkiler gösterebilir.

Message (Mesaj): Bkz. Communication (Haberleşme),

Metal Bending (Zihinsel Eğme): Metal objelerin eğilmesiyle ilgili Psikokinetik yetenek. Uri Geller tarafından popülarize edilen fenomen.

Metamorphosis (Metamorfoz – Başkalaşım): Bkz. Shape – Shift (Şekil değiştirme)

Metempsychosis (Metempsikoz): Ruhun bir bedenden diğerine göçü. Reenkarnasyon için kullanılan bir başka terim.

Mind Reading (Zihin Okuma): Telepatinin bir diğer adı. Bkz. Telepathy (Telepati)

Miracle (Mucize): Doğaüstü veya ilahi müdahalelerle gerçekleştiği farz edilen iyi olaylar.

Misdirection (Yanıltma): Sihirbazlar ve Mentalistler tarafından, kişinin dikkatini dağıtmak veya düşüncelerini karıştırmak için kullanılan teknikler.

Miss (İsabetsizlik): Hedef ile yanıtın arasındaki tutarsızlık, isabetsizlik.

Mnemonist (Mnemonist): Öğrendiği tekniklerle belleğini olağandışı geliştirmiş kişi.

Multiple Personality (Çift Kişilik): Kişinin iki veya daha fazla, belirgin ve ayrı kişilikleri, ayrı zamanlarda sergilemesini gösterir psikiyatrik durum.

Mystic (Mistik): (a) Mistik tecrübelere yaşayan kimse (b) Psişik, medium ve romantikler için kullanılan basitçe kullanılan bir terim.

Mystical Experience (Mistik tecrübe): Zaman kaybı, kendini kaybetme gibi Bilincin Değişik Durumlarına (ASC) giren tecrübeler.

Mysticism (Mistisizm): İnsan beyninin veya ruhunun direk olarak ilahiyatı tecrübe edebileceğini savunan ruhsal ve dinsel doktrinler
N

Near-Death Experience (NDE) (Ölüme Yakın Deneyimi): Klinik olarak ölümden dönmüş veya ölüme çok yaklaşmış kişilerin yaşamış olduğu tecrübeler. Bu tecrübelerin bir çoğunda hayatın film gibi gözlerinin önünden geçmesi, sonunda ışık bulunan bir tunneled ilerleme, ölmüş akraba veya arkadaşları görme, ilahi varlıkların onlara dönmeleri gerektiğini söylemesi ve bununla tercihte bulunma. Nadir olarak bu tecrübe korkutucu veya sıkıntı verici olabilir. Genellikle bu tür tecrübelerin, kişinin hayatının daha sonraki dönemlerinde etkili olduğu görülmüştür.

Necromancy (Nekromansi): Ölülerle bağlantı kurmayı da içeren kara büyü uygulaması.

Null hypothesis (Geçersiz Hipotez): Deneysel sonuçların değişime açık olmasıdır.

Numerology (Numaraloji): Numaraları yorumlayarak kehanette bulunma.
O

Occam's Razor (Occam'ın Usturası): Her zaman, olayların en basit açıklamalarını tercih etmeye dayanan prensip.

Occultism (Okültizm): Gizli kuvvetlerin ve gizli varlıkların mevcudiyetini esas alan ezoterik inanış ve uygulamalar sistemi.

Omen (Kehanet): Geleceğe ait haberler veren işaretler.

Oracle (Orakl-vahiy): (a) Tanrılardan geldiğine inanılan cevaplar. (b) Bu cevapların verildiği kutsal türbe.

Orgone Energy (Orgone Enerjisi): Wilhelm Reich tarafından, cinsiyetle bağlantılı üniversal yaşam enerjisini
tanımlamak için kullanılan terim.

Ouija Board (Quija Tahtası): Üzerinde harfler ve numaralar bulunan tahta levha. Bir planchette (ortası delik elips
veya kalp şeklinde küçük tahta) veya cam bardağının bağımsız hareketleriyle, üzerinde bulunan harf ve numaralardan gösterilenler bir araya getirilerek verilen mesajların okunmasını sağlar. Halk dilinde “Cadı Tahtası”

Out of Body Experience – OBE (Beden Dışı Deneyimi): Kişinin bilinci tamamen yerindeyken kendisinin, fiziksel bedeninin dışında olduğunun farkına varması deneyimi. Ölüme Yakın deneyimde sıkça rastlanan bir durumdur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 11:24 21.04.17
Paylaşım için teşekkürler.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 10:22 01.06.18
Sayın Tuana, konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up