Rızık ve Bereket Uygulamaları

müşteri çekmek için celb duası - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 
Rızık ve Bereket Uygulamaları>müşteri çekmek için celb duası
Ebuhamza 14:11 09.05.16
Bol Kazanç Ve Müşteri İçin Dualar
1. yöntem
Ticarethane sahibi olan kimseler sabahları dükkan veya mağazalarını açtıktan sonra aşağıda yazılı duayı yedi kere okuyup ticarethanesinin içine üfürürse çok müşteri gelir ve bol mal satar büyük kazançlar elde eder. Bu duayı yazıp veya yazdırıp ticarethanesinin yüksek bir yerine levha yaparak asmasında çok fayda vardır.

Bismillahirrahmânîrrahıym Allâhümme rabbi cebrâile ve isrâfîle ve mîkâıle ve azrâîle ve ibrâhîme ve ismâıyle ve ishâka ve ya’kûbe vet tevrâti vez zebûri vel İncili vel fürkânil azıymi ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azıym Lâ ilahe illâ hüvel melikül hakkul mühiyn Muhammedün rasûlüllahi sâdikul va’dil emiyn İnnellâhe hüver razzâku zül kuvvetil metiyn Yâ Allâhil 3 yâ rabbi 3 yâ hayyü yâ kayyûmü yâ zel celâli vel ikrâm Eselükellâhümme bismikel azıymil a’zami en terzükanı rizkan halâlen tayyiben bi rahmetikc yâ erhamer râhımiyn

----------------------
2. yöntem

Bir Arabî ayın ilk veya ikinci perşembesinin ilk saatinde günlük buhur ederek aşağıda yazılı ayet-i kerimeleri temiz bir kağıda yazarak ve üzerine de (41) defa okuduktan sonra bol müşteri celbi istenilen bir ticarethaneye asılırsa oraya çok bol müşteri gelir. Satılması arzu olunan bir mahalle konursa orası da kısa zamanda satılır. Evlenmek isteyen bir kimse üzerinde taşırsa az zaman zarfında hayırlı bir izdivaç yapar. Bu isteklerin tesirini artırmak maksadı ile yedi ayrı karınca yuvasından birer parça toprak alıp üzerine bir buçuk Yasin-i Şerif okuduktan sonra küçük bir çıktı halinde o mahalde bir yerde korsa nüshanın tesiri kat kat artar. Bu istek ve arzularının olması ve devam etmesini isteyen kimse kağıtta yazılı ayet-i kerimeleri sabah ve akşam yedişer kere okur ve arkasından da (489) kere “Yâ Fettâh” ism-i
şerifini zikretmeyi adet edinirse çok kısa zamanda düşündüklerinin çok üstünde nimet, refah ve servete kavuşur

Bismillâhirrahmânirrahıym* Küllemâ dehale aleyhâ zekeriyyel mıhrâbe vecede ındehâ rizkan kale yâ meryemü ennâ leki hazâ* kâlet hüve min mdillâh* inneHâhe yerzüku men yeşâü bi ğayrî hısâb* Ve ezzin fin nâsi bil hacci ye’tûke ricâlen ve alâ külli dâmirin ye’tîne min külli feccin amıyk* Allâhümme kemâ ye’til huccâcü ilâ beytillâhil harami ve yezdehımü fîhil kavmü kemâ tezdehımün nâsü alel hacci li beytikel harami iclibir ricale ven nisâe indî lil bey’ı veş şirâi bi iznike min külli feccin amıyk* İnneke alâ külli şey’in kadîr* Allâhü lâ ilahe illâ hüve le yecmeanneküm ilâ yevmil kıyâmeti lâ raybe fîhi ve nüfıha fıs sûri zâlike yevmül veıyd* Ve câet küllü nefsin meahâ sâikun ve şehîd* Ve huşira li süleymâne cünûdühû minel cinni vel insi fehüm yûzeûn* Allâhümme ene abdüke vebnü abdike es’elüke ve etedarrau ileyke en tecmea ıbâdeke aleyye ve teclibhüm min bilâdike ve tahşurhüm ileynâ hattâ teşterû bidâatî ve yebîû bil mekâsibi inneke alâ külli şey’in kadîr* Sübhânellezî esrâ bi abdihî leylen minel mescidil harâmi ilel mescidil aksallezî bâraknâ
havlehû li nüriychû min âyâtinâ* innehû hüves semiy’ul basıyr* Rabbena innî eskentü min zürriyyetî bi vadin ğayri zî zer’ın inde beytikel müharram* rabbenâ li yükıymüs salâte fec’al ef ideten minen nâsi tehvî ileyhim verzukhüm mines semerâti leallehüm yeşkürûn* Allâhümme esrâ bi ıbâdike rağbeten ilâ mekânî rağbeten ilâ müâmcletî ve yessirhüm ileyye ve bârik fî ticâratî eynemâ tekûnû ye’ti bikümüllâhü cemiy’â* Innellâhe alâ külli şey’in kadîr* Lev enzelnâ hâzel kur’âne alâ cebelin le raeytehû hâşian mütesaddian min haşyetillâh* ve tilkel emsâlü nadribühâ lin nâsi teallehüm yetefekkerûn* Hüvellâhüllezî lâ ilâhe illâ hû* âlimül ğaybi veş şehâdeh* hüver rahmânür rahıym* Hüvellâhüllezî lâ ilâhe illâ hû* el melikül kuddûsüs selâmül mü’minül müheyminül azîzul cebbârul mutekebbir* sübhânellâhi amma yüşrikûn* Hüvellâhül hâlikul bâriül müsavviru lehül esmâül husnâ* Yüsebbihu lehû mâ fıs semâvâti vel ard* ve hüvel azîzül hakîm* İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehû kün fe yekûn* Fe sübhânellezî bi yedihî melekûtü külli şey’in ve ileyhi türceûn

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
dilan 19:20 30.05.16
bunları biliyorum kardeşim allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Birkul 19:19 31.08.16
yararlanmak gerek
tesekkurler hocam sagol

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 17:11 25.01.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 11:38 27.01.17
spacetimereality 13:59 14.03.17
GencZc38 19:07 26.03.17
Paylaşım için teşekkürler...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Dumann 02:50 29.03.17
Tuana 13:14 20.04.17
kaon 16:59 14.05.17
Allah razı olsun hocamızdan inş

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3