Rızık ve Bereket Uygulamaları

Kuran Ayetleri ile Rızık Duası Tertibi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Rızık ve Bereket Uygulamaları>Kuran Ayetleri ile Rızık Duası Tertibi
HavasHoca 04:18 22.06.16
Rızık Artışı,Zenginlik ve Mülk Sahibi Olmak İçin

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûne’s-salâte ve mimmâ razaknâhum
yunfikûn. Fe tekabbelehâ rabbuhâ bi kabûlin hasenin ve enbetehâ nebâten
hasenen, ve keffelehâ zekeriyyâ kullemâ dehale aleyhâ zekeriyyal mihrâbe,
vecede indehâ rızkân, kâle Yâ Meryemu ennâ leki hâzâ kâlet huve min
indillâh, innallâhe yerzuku men yeşâu bi gayri hısâb. Kâle îsebnu
meryemellâhumme rabbenâ enzil aleynâ mâideten mine’s-semâi tekûnu lenâ
îden li evvelinâ ve âhirinâ ve âyeten minke, verzuknâ ve ente hâyru’r-râzikîn.
Kul e gayrallâhi ettehızu veliyyen fâtırı’s-semâvâti ve’l-ardı ve huve yut’ımu
ve lâ yut’am, kûl innî umirtu en ekûne evvele men esleme ve lâ tekûnenne
minel muşrikîn. Ve evresnel kavmellezîne kânû yustad’afûne meşârikal ardı ve
megâribehelletî bâreknâ fîhâ ve temmet kelimetu rabbike’l-husnâ alâ benî
isrâîle bi mâ saberû, ve demmernâ mâ kâne yasnau fir’avnu ve kavmuhu
ve mâ kânû ya’rişûn. Vezkurû iz entum kalîlun mustad'afûne fîl ardı tehâfûne
en yetehattafekumun nâsu fe âvâkum ve eyyedekum bi nasrihî ve rezekakum
mine’t-tayyibâtî leallekum teşkurûn. Rabbenâ innî eskentu min zurriyyetî bi
vâdin gayri zî zer’ın inde beytilkel muharremi rabbenâ li yukîmu’s-salâte fec’al
ef’ideten minen nâsi tehvî ileyhim verzukhum mine’s-semerâti leallehum
yeşkurûn. Ve lekad mekkennâkum fîl ardı ve cealnâ lekum fîhâ maâyişe,
kalîlen mâ teşkurûn. Kullen numiddu hâulâi ve hâulâi min atâi rabbike, ve mâ
kâne atâu rabbike mahzûren. Ve in min şey’in illâ indenâ hazâinuhu ve mâ
nunezziluhû illâ bi kaderin ma’lûmin. İnnâ mekkennâ lehu fîl ardı ve âteynâhu
min kulli şey’in sebeben. Fe etbea sebeben. Ve lâ temuddenne ayneyke ilâ mâ
mettâ’nâ bihî ezvâcen minhum zehretel hayâti’d-dunyâ li neftinehum fîhi ve
rızku rabbike hâyrun ve ebkâ. Ve lekad ketebnâ fî’z-zebûri min ba’di’z-zikri
ennel arda yerisuhâ ıbâdiye’s-sâlihûne. Em tes’eluhum harcen fe haracu
rabbike hâyrun ve huve hâyru’r-râzikîne. Li yecziyehumullâhu ahsene mâ
amilû ve yezîdehum min fadlih, vallâhu yerzuku men yeşâu bi gayri hisâb. Fe
lemmâ câe suleymâne kâle e tumiddûneni bi mâlin fe mâ âtâniyallâhu hâyrun
mimmâ âtâkum, bel entum bi hediyyetikum tefrahûne. Emmen yebdeul halka
summe yuîduhu ve men yerzukukum mine’s-semâi vel ardı, e ilâhun meallâhi,
kul hâtû burhânekum in kuntum sâdikîn. Ve nurîdu en nemunne
alellezînestud’ıfû fîl ardı ve nec’alehum eimmeten ve nec’alehumul vârisîn. Fe
sekâ lehumâ summe tevellâ ile’z-zılli fe kâle rabbi innî limâ enzelte ileyye min
hâyrin fakîrun. Ve kâlû in nettebiıl hudâ meake nutehattaf min ardınâ, e ve
lem numekkin lehum haremen âminen yucbâ ileyhi semerâtu kulli şey’in
rızkan min ledunnâ ve lâkinne ekserehum lâ ya’lemûn. İnnemâ ta’budûne min
dûnillâhi evsânen ve tahlukûne ifkân, innellezîne ta’budûne min dûnillâhi lâ
yemlikûne lekum rızkân, febtegû indallâhir rızka va’budûhu veşkurû lehu,
ileyhi turceûne. Ve keeyyin min dâbbetin lâ tahmilu rızkahâ Allâhu yerzukuhâ
ve iyyâkum ve huve’s-semîu’l-alîm. E lem terev ennellâhe sehhare lekum mâ
fî’s-semâvâti ve mâ fîl ardı ve esbega â’leykum niamehu zâhireten ve
bâtıneten ve minen nâsi men yucâdilu fîllâhi bi gayri ilmin ve lâ huden ve lâ
kitâbin munîrin. Kûl e zâlike hâyrun em cennetul huldilletî vuidel muttekûne,
kânet lehum cezâen ve masîrân. Mâ yeftehillâhu lin nâsi min rahmetin fe lâ
mumsike lehâ, ve mâ yumsik fe lâ mursile lehu min ba’dihî ve huve’l-azîzu’lhakîm.
Kul inne rabbî yebsutu’r-rızka li men yeşâu min ibâdihî ve yakdiru lehu
ve mâ enfaktum min şeyin fe huve yuhlifuhu ve huve hâyru’r-râzikîne. E ve
lem yesîrû fîl ardı fe yenzurû keyfe kâne âkıbetullezîne min kablihim ve kânû
eşedde minhum kuvveten ve mâ kânallâhu lî yu’cizehu min şey’in
fî’s-semâvâti ve lâ fîl ardı, innehu kâne alîmen kadîrân. İnne hâzâ le rızkunâ
mâ lehu min nefâdin. Hâzâ atâunâ femnun ev emsik bi gayri hisâbin. Mâ
ındekum yenfedu ve mâ ındallâhi bâkın ve le necziyennellezîne saberû
ecrehum bi ahseni mâ kânû ya’melûn.
Allâhullezî halakakum summe rezekakum summe yumîtukum summe
yuhyîkum, hel min şurekâikum men yef’alu min zâlikum min şey’in.
Subhânehu ve teâlâ ammâ yuşrikûn. Ve yerzukhu min haysu lâ yahtesibu ve
men yetevekkel alâllâhi fe huve hasbuhu, İnnallâhe bâligu emrihî, kad
cealallâhu li kulli şey’in kadrâ. Li yecziyehumullâhu ahsene mâ amilû ve
yezîdehum min fadlihî, vallâhu yerzuku men yeşâu bi gayri hisâb.
SIRA
NO SÛRE ADI ÂYET NO
1 Sûretü’l-Bakâra 3. Âyet
2 Sûretü’l-Al-i İmrân 37. Âyet
3 Sûretü’l-Maide 114. Âyet
4 Sûretü’l-En'âm 14. Âyet
5 Sûretü’l-A'râf 137. Âyet
6 Sûretü’l-Enfâl 026. Âyet
7 Sûretü’l-İbrâhîm 37. Âyet
8 Sûretü’l-A'râf 10. Âyet
9 Sûretü’l-İsrâ 20. Âyet
10 Sûretü’l-Hicr 21. Âyet
11 Sûretü’l-Kehf 84. Âyet
12 Sûretü’l-Kehf 85. Âyet
13 Sûretü’t-Tâhâ 131. Âyet
14 Sûretü’l-Enbiyâ 105. Âyet
15 Sûretü’l-Mu'minûn 72. Âyet
16 Sûretü’n-Nûr 38. Âyet
17 Sûretü’n Neml 36. Âyet
18 Sûretü’n Neml 64. Âyet
19 Sûretü’l-Kasas 5. Âyet
20 Sûretü’l-Kasas 24. Âyet
21 Sûretü’l-Kasas 57. Âyet
22 Sûretü’l-Ankebût 17. Âyet
23 Sûretü’l-Ankebût 60. Âyet
24 Sûretü’l-Lokmân 20. Âyet
25 Sûretü’l-Furkân 15. Âyet
26 Sûretü’l-Fâtır 2. Âyet
27 Sûretü’s-Sebe 39. Âyet
28 Sûretü’l-Fâtır 44. Âyet
29 Sûretü’s-Sâd 54. Âyet
30 Sûretü’s-Sâd 39. Âyet
31 Sûretü’n-Nahl 96. Âyet
32 Sûretü’r-Rûm 40. Âyet
33 Sûretü’t-Talâk 3. Âyet
34 Sûretü’n-Nûr 38. Âyet
Not: Rızık ve Geçim darlığı ve borç sıkıntısı olanlar için bu Âyet-i Kerîmeler
okunulur, yazılır dükkân veya üzerinde taşınılır. Özellikle sık sık okunulması
ve Âyet-i Kerîmelere göre hayatını düzenlemesi gerekmektedir.
Ve’s-Selâm…

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
dilan 22:42 24.06.16
allah razı olsun kardeşim güzel paylaşım

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 09:54 23.12.17
Sayın HavasHoca, Allah Azze ve Celle razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Talipbey 15:32 20.02.18
FFurkaNN 17:15 20.02.18
Amber 06:48 30.03.18
Nurullah 19:06 12.05.18
İnşirah 21:47 04.09.18
Emeğinize sağlık, Allah razı olsun..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi