Rızık ve Bereket Uygulamaları

tehlil ayetleri - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Rızık ve Bereket Uygulamaları>tehlil ayetleri
gunes 07:15 30.04.15
*şimdide Tehlil Ayetleri okunuşunu vede faziletlerini,sırlarını paylaşacağım sizlere değerli forum okurları,hep birlikte öğrenelim ve faydalanım inşallah*
Bu tehlil ayetlerini okuyan kişiye Cenabı Allah'ın azab etmeyeceği fakirliğinin bolluğa, sıkıntısının rahata erişeceğini Peygamber efendimiz tarafından bildirmiştir.Okuyan kişinin üzerinden her türlü musibetin kalkacağı Ayrıca yazıp üstünde taşıyana büyü tutmayacağı ve daha sayılamayacak kadar çok faydaları olduğu belirtilmiştir.*
Tehlil ayetleri bunlardır
.*
Eûzi billâhi mineş şetânir racîm Bismillâhirrahmânir rahıym Ve ilahüküm ilâhün vâhıd Lâ ilâhe illâ hüver rahmânür rahıym Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm Lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil ard Men zellezî yeşfeu ındehû illâ bi iznih Ya’lemûü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm Ve lâ yühıytûne bi şey’in min ılmihî illâ bi mâ şâe Vesia kürsiyyühüs semâvâti vel erda ve lâ yeûdühû hıfzuhümâ Ve hüvel aliyyül azıym Lâ ikrâhe fid dîni kad tebeyyener ruşdü minel ğayy Fe men yekfür bit tâğûti ve yü’min billâhi fe kadistemseke bil urvetil vüskâ lenfisâme lehâ*Vallâhü semi’un aliym*elif lâm mim*Allâhü lâ ilâhe hüvel hayyül kayyûm*Nezzele aleykel kitâbe bil hakkı müsaddikan li mâ beyne yedeyh*Hüvellezî yüsavviruküm fil erhâmi keyfe yeşâ*Lâ ilâhe illâ hüvel azîzül hakiym*Şehidellâhü ennhû lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ılmi kâimen bil kıst* Lâ ilâhe illâ hüvel azîzül hakiym* Allâhü lâ ilâhe illâ hû*Le yecmeanneküm ilâ yevmil kıyâmeti lâ raybe fih*Ve men asdeku minellâhi hadîsa*Zâlikümüllâhü rabbeküm*Lâ ilâhe illâ hû*Hâliku külli şey’in fa’büdûh*Ve hüve alâ külli şey’in vekıyl*Ittebı’mâ ûhıye ileyke min rabbik* Lâ ilâhe illâ hû*Ve a’rıd anil müşrikîn*Kul yâ eyyühen nâsü innî rasûlillâhi ileykümcemiy’anillezî lehû mülküs semâvâti vel ard* Lâ ilâhe illâ hüve yuhyî ve yümît*Ve mâ ümirû illâ li ya’büdû ilâhen vâhıdâ* Lâ ilâhe illâ hû*Sübhânehü ammâ yüşrikûn*Fe in tevellev fe kul hasbiyâllâhü lâ ilâhe illâ hû*Aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym*Hattâ izâ edrakehül ğaraku kâle âmentü ennehû lâ ilâhe illellezî âmenet bihî benû isrâîle ve ene minel müslimîn*Fein lem yestecîbû leküm fa’lemû ennemâ ünzile bi ılmillâhi ve en lâ ilâhe illâ hû*Fe hel entüm müslimûn*Kul hüve rabbi lâ ilâhe illâ hû*Aleyhi tevekkeltü ve ileyhi metâb*Yünezzilül melâikete bir ruhî min emrihî alâ men yeşâü min ıbâdihî en enzirû lâ ilâhe illâ ene fettekûn*Ve in techer bil kavli fe innehû ya’lemüs sirra ve ahfâ* Allâhü lâ ilâhe illâ hû*Lehül esmâül husnâ*Ve enahtertüke festemı’limâ yûhâ*İnnenî enallâhü lâ ilâhe illâ ene fa’büdnî ve ekımis salâte bi zikrî*İnnemâ ilâhükümullâhüllezî lâ ilâhe illâ hû*Vesia külle şey’in ılmâ*Fe teâlellâhül melikül hakk* Lâ ilâhe illâ hû*Rabbül arşıl keriym*Ve men yed’u meallâhi ilâhen âhara lâ bürhâne lehû bihî fe innemâ hısâbühû ınde rabbih*Ve mâ erselnâ min kablike min rasûlin illâ nûhıy ileyhi ennehû lâ ilâhe illâ ene fa’büdûn*Ve zennûni iz zehebe müğadıben fe zanne en len nakdira aleyhi fe nâdâ fiz zulümâti en lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn*Allâhü lâ ilâhe illâ hüve rabbül arşil azıym*İnnehüm kâne izâ kıle lehüm lâ ilâhe illellâhü yestekbirûn*Hel min hâlikın ğayrullâhi yerzukuküm mines semâi vel ard*Ve Hüvellâhü lâ ilâhe illâ hû*Lehül hamdü fil ûlâ vel âhırah*Ve lehül hûkmü ve ileyhi türceûn* Lâ ilâhe illâ hû*Fe ennâ tü’fekûn *Ve lâ ted’u meallâhi âhara lâ ilâhe illâ hû*Küllü şey’in hâlikün illâ vecheh*Lehül hükmü ve ileyhi türceûn*Zâlikümüllâhü rabbeküm lehül mülk* Lâ ilâhe illâ hû*Fe ennâ tusrâfûn*Ğâfiriz zenbi ve kâbilit tevbi şedîdil ıkâbi zıt tavl* Lâ ilâhe illâ hû*İleyhil masıyr*Zâlikümullâhü rabbüküm hâliku külli şey’* Lâ ilâhe illâ hû*Fe ennâ tü’fekûn*Hüvel hayyü lâ ilâhe illâ hû hüve fed’ûhü muhlisıyne lehüd dîn*Elhamdü lillâhi rabbil alemîn*Rabbis semâvâti vel erdı ve mâ beynehümâ*in küntüm mûkınîn* Lâ ilâhe illâ hüve yuhyi ve yumît*Rabbeküm ve rabbü âbâikümül evvelîn*Fa’lem ennehû lâ ilâhe illellâhü vestağfir li zenbike ve lil mü’minîne vel mü’minât*Vallâhü ya’lemü müteğallebeküm ve mesvâküm*Hüvellâhüllezi lâ ilâhe illâ hû*Âlimül ğaybi veş şehâdeh*Hüver rahmânür rahıym* Hüvellâhüllezi lâ ilâhe illâ hû*Elmelikül kuddûsüs selâmül mü’minül müheyminül azîzül cebbârul mütekebbir*Sübhânellâhi ammâ yüşrıkûn*Hüvellâhül hâlikul bâriül müsavviru lehül esmâül husnâ*Yüsebbihu lehû mâ fis semâvâti vel ard*Ve hüvel âzîzül hakîm*Rabbül meşrıkı vel mağribi lâ ilâhe illâ hüve fettehızhü vekiylâ* Allâhü lâ ilâhe illâ hû*Ve alellâhi fel yetevekkelil mü’minûn

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Ebuhamza 13:42 09.05.16
şimdide Tehlil Ayetleri okunuşunu vede faziletlerini,sırlarını paylaşacağım sizlere değerli forum okurları,hep birlikte öğrenelim ve faydalanım inşallah
Bu tehlil ayetlerini okuyan kişiye Cenabı Allah'ın azab etmeyeceği fakirliğinin bolluğa, sıkıntısının rahata erişeceğini Peygamber efendimiz tarafından bildirmiştir.Okuyan kişinin üzerinden her türlü musibetin kalkacağı Ayrıca yazıp üstünde taşıyana büyü tutmayacağı ve daha sayılamayacak kadar çok faydaları olduğu belirtilmiştir.
Tehlil ayetleri bunlardır.
Eûzi billâhi mineş şetânir racîm Bismillâhirrahmânir rahıym Ve ilahüküm ilâhün vâhıd Lâ ilâhe illâ hüver rahmânür rahıym Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm Lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil ard Men zellezî yeşfeu ındehû illâ bi iznih Ya’lemûü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm Ve lâ yühıytûne bi şey’in min ılmihî illâ bi mâ şâe Vesia kürsiyyühüs semâvâti vel erda ve lâ yeûdühû hıfzuhümâ Ve hüvel aliyyül azıym Lâ ikrâhe fid dîni kad tebeyyener ruşdü minel ğayy Fe men yekfür bit tâğûti ve yü’min billâhi fe kadistemseke bil urvetil vüskâ lenfisâme lehâ*Vallâhü semi’un aliym*elif lâm mim*Allâhü lâ ilâhe hüvel hayyül kayyûm*Nezzele aleykel kitâbe bil hakkı müsaddikan li mâ beyne yedeyh*Hüvellezî yüsavviruküm fil erhâmi keyfe yeşâ*Lâ ilâhe illâ hüvel azîzül hakiym*Şehidellâhü ennhû lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ılmi kâimen bil kıst* Lâ ilâhe illâ hüvel azîzül hakiym* Allâhü lâ ilâhe illâ hû*Le yecmeanneküm ilâ yevmil kıyâmeti lâ raybe fih*Ve men asdeku minellâhi hadîsa*Zâlikümüllâhü rabbeküm*Lâ ilâhe illâ hû*Hâliku külli şey’in fa’büdûh*Ve hüve alâ külli şey’in vekıyl*Ittebı’mâ ûhıye ileyke min rabbik* Lâ ilâhe illâ hû*Ve a’rıd anil müşrikîn*Kul yâ eyyühen nâsü innî rasûlillâhi ileykümcemiy’anillezî lehû mülküs semâvâti vel ard* Lâ ilâhe illâ hüve yuhyî ve yümît*Ve mâ ümirû illâ li ya’büdû ilâhen vâhıdâ* Lâ ilâhe illâ hû*Sübhânehü ammâ yüşrikûn*Fe in tevellev fe kul hasbiyâllâhü lâ ilâhe illâ hû*Aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym*Hattâ izâ edrakehül ğaraku kâle âmentü ennehû lâ ilâhe illellezî âmenet bihî benû isrâîle ve ene minel müslimîn*Fein lem yestecîbû leküm fa’lemû ennemâ ünzile bi ılmillâhi ve en lâ ilâhe illâ hû*Fe hel entüm müslimûn*Kul hüve rabbi lâ ilâhe illâ hû*Aleyhi tevekkeltü ve ileyhi metâb*Yünezzilül melâikete bir ruhî min emrihî alâ men yeşâü min ıbâdihî en enzirû lâ ilâhe illâ ene fettekûn*Ve in techer bil kavli fe innehû ya’lemüs sirra ve ahfâ* Allâhü lâ ilâhe illâ hû*Lehül esmâül husnâ*Ve enahtertüke festemı’limâ yûhâ*İnnenî enallâhü lâ ilâhe illâ ene fa’büdnî ve ekımis salâte bi zikrî*İnnemâ ilâhükümullâhüllezî lâ ilâhe illâ hû*Vesia külle şey’in ılmâ*Fe teâlellâhül melikül hakk* Lâ ilâhe illâ hû*Rabbül arşıl keriym*Ve men yed’u meallâhi ilâhen âhara lâ bürhâne lehû bihî fe innemâ hısâbühû ınde rabbih*Ve mâ erselnâ min kablike min rasûlin illâ nûhıy ileyhi ennehû lâ ilâhe illâ ene fa’büdûn*Ve zennûni iz zehebe müğadıben fe zanne en len nakdira aleyhi fe nâdâ fiz zulümâti en lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn*Allâhü lâ ilâhe illâ hüve rabbül arşil azıym*İnnehüm kâne izâ kıle lehüm lâ ilâhe illellâhü yestekbirûn*Hel min hâlikın ğayrullâhi yerzukuküm mines semâi vel ard*Ve Hüvellâhü lâ ilâhe illâ hû*Lehül hamdü fil ûlâ vel âhırah*Ve lehül hûkmü ve ileyhi türceûn* Lâ ilâhe illâ hû*Fe ennâ tü’fekûn *Ve lâ ted’u meallâhi âhara lâ ilâhe illâ hû*Küllü şey’in hâlikün illâ vecheh*Lehül hükmü ve ileyhi türceûn*Zâlikümüllâhü rabbeküm lehül mülk* Lâ ilâhe illâ hû*Fe ennâ tusrâfûn*Ğâfiriz zenbi ve kâbilit tevbi şedîdil ıkâbi zıt tavl* Lâ ilâhe illâ hû*İleyhil masıyr*Zâlikümullâhü rabbüküm hâliku külli şey’* Lâ ilâhe illâ hû*Fe ennâ tü’fekûn*Hüvel hayyü lâ ilâhe illâ hû hüve fed’ûhü muhlisıyne lehüd dîn*Elhamdü lillâhi rabbil alemîn*Rabbis semâvâti vel erdı ve mâ beynehümâ*in küntüm mûkınîn* Lâ ilâhe illâ hüve yuhyi ve yumît*Rabbeküm ve rabbü âbâikümül evvelîn*Fa’lem ennehû lâ ilâhe illellâhü vestağfir li zenbike ve lil mü’minîne vel mü’minât*Vallâhü ya’lemü müteğallebeküm ve mesvâküm*Hüvellâhüllezi lâ ilâhe illâ hû*Âlimül ğaybi veş şehâdeh*Hüver rahmânür rahıym* Hüvellâhüllezi lâ ilâhe illâ hû*Elmelikül kuddûsüs selâmül mü’minül müheyminül azîzül cebbârul mütekebbir*Sübhânellâhi ammâ yüşrıkûn*Hüvellâhül hâlikul bâriül müsavviru lehül esmâül husnâ*Yüsebbihu lehû mâ fis semâvâti vel ard*Ve hüvel âzîzül hakîm*Rabbül meşrıkı vel mağribi lâ ilâhe illâ hüve fettehızhü vekiylâ* Allâhü lâ ilâhe illâ hû*Ve alellâhi fel yetevekkelil mü’minûn

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
dilan 15:13 04.08.16
Glacial 15:49 05.11.16
emegine saglik faydali bir paylasim olmus tesekkur ediyorum

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
bastettt 14:16 14.11.16
Emeginize sağlık,Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 17:42 25.01.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 12:00 20.04.17
Havasokulu 10:42 25.09.17
Sayın gunes, konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Deberan 19:28 25.09.17
Faydalı paylaşım emeğinize sağlık

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ayperi 19:45 25.09.17
Allah razı olsun emeğine sağlık Günes

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2