Rızık ve Bereket Uygulamaları

Rızık Ayetleri - Okuyun Arkadaşlar - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Rızık ve Bereket Uygulamaları>Rızık Ayetleri - Okuyun Arkadaşlar
HeartLess 11:17 02.02.17
Rızık Ayetleri
Allah Teala hazretleri onu ümit etmediği
yerden rızıklandırır. O kişiyi herkes sever, sayar ve hürmet eder.
Eddürrün nazım isimli eserin müellifi Ebu Muhammed el Yafi
r.a. rızk Ayetleri için şöyle der; Şeyh ebul Abbas el Mürsi nin bizzat
kendi eliyle yazmış olduğu bir yazısında gördüm ve şöyle diyordu.
Bu Rızk Ayetleri ister yazılmış olsun, ister okunmuş olsun, isterse
üzerinde bulundurulmuş olsun, bu yollardan herhangi birisiyle, bu
Ayeti kerimeleri beraberinde bulunduran kimse bir ay süre
içerisinde, istemiş olduğu maksadına çok seri olarak kuvvetli bir
şekilde ulaşır.
Rızk Ayetleri budur:
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Ve mimmâ razaknâhüm yünfikûn.
Vallâhü yerzüku men yeşâü bi ğayri hisâb. Fetekabbelehâ
rabbühâ bi kabûlin hasenin ve enbetehâ nebâten hasenen ve
keffelehâ zekeriyyâ küllemâ dehale aleyhâ zekeriyyal mihrâbe
vecede ındehâ rizkan kâle yâ meryemü innî leke hâzâ kâlet
hüve min ındillâhi innallâhe yerzüku men yeşâü bi ğayri
hisâb. Varzüknâ ve ente hayrur râzikîn. Kul eğayrallâhi
ettehızü veliyyen fâtris semâvâti vel ardı ve hüve yütımü ve lâ
yütamm. Ve le kad mekkennâ küm fil ardı ve cealnâ leküm fîhâ
meîyişe kalâlen mâ teşkürûn. Ve evrasnâl kavmellezîne kânû
yestadafûne meşârikal ardı ve meğâribehâlletî bâreknâ fîhâ ve
temmet kelimetü rabbikel Hüsnâ alâ benî isrâîle bimâ sabarû
ve demmernâ mâkâne yasneu firavne ve kavmühü ve mâ kânû
yu'rişûn. Feâvâküm ve eyyedeküm bi nasrihi ve razakaküm
minet tayyibâti lealleküm teşkurûn. Rabbenâ liyekîmûs salâte
fecal efideten minen nâsi tehvi ileyhim varzukhüm mines
semerâti leallehüm yeşkurûn. Ve inne min şeyin illâ ındenâ
hazâinühü ve mâ nünezzilü illâ bi kaderin ma'lûm. Mâ
ındeküm yenfedü ve mâ ındallâhi bâk. Küllen nümiddühâlâi ve
hâûlâi min atâi rabbike ve mâ kâne atâü rabbike mahzûrâ.
İnnâ mekkennâ lehü fil ardı ve âteynâ min külli şeyin sebebâ.
Feetbea sebebâ. Ve lehüm rızkıhüm fîhâ bükraten ve aşiyyâ.
Ve rizku rabbike hayrun ve ebkâ. Ve lekad ketebnâ fiz zebûri
min ba'diz zikri innel arda yerisühâ ıbâdiyes sâlihûn.
Feharâcü rabbike hayrun ve hüve hayrur râzikîn. Liyecziye
hümullâhü ahsene mâ amilû ve yezîdehüm min fadlihi vallâhü
yerziku men yeşâü bi ğayri hisâb. Kâle etümiddû neni bi mâlin
femâ âtânî yallâhü hayrun mimmâ âtâküm bel entüm bi
hediyyetiküm tefrahûn. Emmen yücîbül muztara izâ deâhü ve
yekşifs sûe ve yecaleküm hulefâ el ardıe ilâhün meallâh.
Emmen yebdeül halka sümme yüîdühü ve men yerzukuküm
mines semâi vel ardıe ilahün meallâh. Ve nürîdü en temenne
alellezînes tudıfû fil ardı ve necalehüm eimmeten ve
necalehümül vârisîn. Rabbi innî limâ enzelet ileyye min hayrin
fekîr. Evelem nümekkin lehüm haramen âminen yücbâ ileyhi
semarâtü külli şeyin rizkan min le dünnâ ve lâkin ekserahüm
lâ ya'lemûn. Febteğû ındallâhir rizka va'büdûhü veşkurû lehü
ileyhi turceûn. Ve keeyyin min dâbbetin lâ tecmilü
rizkahallâhü yerzikuhâ ve eyyâküm ve hüves semîul alîm.
Allâhüllezî halakaküm sümme razakaküm sümme yümîtüküm
sümme yuhyîküm hel min şürakâiküm men yefalü min
zâliküm min şeyin sübhânehü ve teâlâ ammâyüşrikûn. Elem
terav ennallâhe sehhara leküm mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı
ve esbeğa aleyküm niamehü zâhiraten ve bâtineh. Külû min
rizki rabbiküm veş kürû lehü beldetün tayyibetün ve rabbün
ğafûr. Kul men yerzükuküm mines semâvâti vel ardı kulillâh.
Ve mâ enfaktüm min şeyin fe hüve yuhlifühü ve hüve hayrur
râzikîn. Mâ yeftehıllâhe lin nâsi min rahmetin felâ mümsike
lehâ ve mâ yümsik felâ mürsile lehü min ba'dihi ve hüvel
azîzül hakîm. Hâzâ atâûnâ femnün ev emsik bi ğayri hisâb.
İnne hâzâ le rizkunâ mâ lehü min nifâd. Ve men yettekıllâhe
yecal lehü mahracâ. Ve yerzukhü min haysü lâ yahtesibü ve
men yetevekkel alallâhi fe hüve hasbühü innallâhe bâliğu
emrihi kad cealallâhü li külli şeyin kadrâ.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 11:39 02.02.17
Paylaşım için teşekkürler, Allah razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
sinex 22:00 01.03.17
Frost 00:42 02.03.17
Leyal 14:59 04.08.17
murat23 18:27 06.08.17
Kolonya 05:05 27.01.18
okuduk faydalandık Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Eloa 01:00 26.06.18
İpek 16:07 26.06.18
Allah razı olsun mübarek admin

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
zafer038 17:27 26.06.18
allah razı olsun teşekkürler
yayınlayanlardan paylaşnlardan .binkez allah razı olsun. teşekkürler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2