Rızık ve Bereket Uygulamaları

Okuyana Ebediyen Fakirlik Dokunmaz - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Rızık ve Bereket Uygulamaları>Okuyana Ebediyen Fakirlik Dokunmaz
madlen 03:22 04.02.17
Bilki! Vâkıa’ sûresinin yüce bir sırrı ve acaib özellikleri vardır.
Bilhassa zenginligi celbetmek ve fakirligi defetmekle ilgili çok
büyük bir fazileti vardır.
mam ibni Abdil Berfi r.a. hazretleri Ettemhid isimli kitabında
Peygamber efendimiz hazreti Muhammed s.a.v. in merfu bir hadisi
serifini zikretmistir. Hazreti Muhammed s.a.v. söyle buyurmustur:

Men karaa sûretel vâkıati külle yevmin lem tüsıbhü fâkatün ebedâ
(Kim! Vâkıa’ sûre sini her gün okursa, kendisine ebediyen fakirlik
dokunmaz).
Osman bin Affan r.a. hazretleri Abdullah ibni Mesud r.a. hazret
lerine bir miktar mal vermek istedi. Abdullah ibni Mesut r.a. bunu
almayı pek hos karsılamadı ve kabül etmek istemedi. Osman bin
Affan r.a. hazretleri: sen alda kızlarına nafaka olarak kabul et dedi.
bni Mesut r.a: Sen onların fakirlik içinde kalmalarındanmı endise
ediyorsun? Halbuki ben onlara Vâkıa’ sûre-i serifesini okumalarını
emrettim! diye cevap verdi ve sunu ilave etti. Rasulullah s.a.v.
efendimizden duydum. Buyurdularki: ”Kim Vâkıa’ sûresini her gün
okursa kendisine ebediyen fakirlik dokunmaz”.
Bu mübarek sûrenin büyük bir sırrı ve acaib özellikleri vardır.
Sen bunu layık olan kimselere ögret. Çünkü bu sûrede Allah c.c. ın
en büyük isimleri yer almaktadır.
1. Her gün sabah namazından sonra bir defa Vâkıa’ sûresini
okuyup, ardındanda bin (1000) defa Yâ Kerîm Yâ Vedûd isimlerini
okursa, üzerinden bir sene geçmeden Allah Teala hazretleri
okuyanı bütün insanlardan daha zengin eder.
2. Bir tek mecliste 41 defa Vâkıa’ sûresini okuyan ve Allah
Teala hazretlerinden hacetini isteyen kimsenin en kısa zamanda
haceti yerine getirilir. Özellikle rızık konusunda 41 defa okumanın
büyük tesiri vardır.
3. kindi namazından sonra Vâkıa’ sûresini 14 defa okumak
mücerrebdir. Defalarca denenmis ve müsbet sonuçlar alınmıstır.
Vâkıa’ sûresini devamlı okuyan kimse, Allah Teala nın izniyle
rızıklanır ve muradına erisir.
4. Her gün 40 defa olmak üzere kim Vâkıa’ sûresini kırk gün
üst üsteara vermeden okursa, Allah Teala hazretleri okuyana
genis bir rızık verir, hiçbir mesakkat ve sıkntı hissetmeden okuyan
buna kavusturulur.
5. Birbirini sevmeyen ve nefret eden karı kocayı, baba ile oglu,
iki kardesi veya iki kisi arasındaki nefreti muhabbete döndürmek
istersen: Yenilecek tatlı bir sey üzerine güzel kokolu bir buhur
tüttürerek üç (3) defa Vâkıa’ sûresini bir (1) defada su azimeti:

Tevekkelû yâ huddâme hâzihis sûreti bil ülfeti vel mehhabeti
beyne fülân ve fülânete bi hakki hehtûbin hehtûbin lehûbin
lehûbin ecib yâ samûn zûbihâin ve cemâlin Tevekkelû yâ
huddâme Tevekkelû yâ huddâme hâzihis sûreti serifeti bil
mehabbetit dâimeti vel vidâdi beyne fülân ibni fülânete ve
fülânete binti fülânete bi hakki tevekkelû yâ huddâme hâzihis
sûretis serifeti aleyküm ve tâatihâ ledeyküm.
Okuduktan sonra o iki kisiye bu okunan tatlı yiyecek yedirilirse,
Allah c.c. ın izniyle aralarındaki nefret muhabbete dönüsür. Ölene
kadarda birbirlerinden ayrılmazlar.
6. Kolay rızık için: Hergün sabah ve yatsı namazından üçer
defa Vâkıa’ sûresini, birer defada asagıdaki duayı okumaya devam
eden kimseyi Allah Teala hazretleri zengin eder. Beklemedigi ve
ümit etmedigi yerden rızkını Allah c.c. kolayca gönderir.
Okunacak dua budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Bi mehmehûbin mehmehûbin zî
lutfin hafiyyin bi sa’saın sa’saın zin nûri vel behâi bi
sehsehûbin sehsehûbin zil ızzis sâmihi vel azameti vel
kibriyâi vel kudreti ves sultâni allâhümme innî eselüke
bismikel merfûatilletî a’taytehü men si’te min evliyâike ve
elhemtehü asfiyâike ve hassate bihâ min ahbebte min
ahbâbike en tu’tînî rizkan min ındike tugnî bihi fakrî ve takta
bihi alâikıs seytâni min Sadrî inneke entel hannânül mennânül
vehhâbür rezzâkul fettâhul bâsitul cevvâdül kâfî elganiyyul
mu’niyyul kerîmül mu’tıyyül latîfül berrür rahîmüs vâsiüs
sekûrür rabbül gafûru vel fadli ven neami vel cûdü vel keremi
allâhümme innî eselüke bi hakkike ve hakku nebiyyike ve
rasûlike en tümeddenî min cûdike ve keremike ve fadlike ve
ihsânike ve lutfike ve imtinânike yâ sâdikul va’di yâ
mu’tıyyenbilâ haddü lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü
minez zâlimîn. Allâhümme yessirlî rizkan halâlen tayyiben ve
ecib da’vetî bi hakki sûretil vâkıati ve bi hakki ismikel azîmül
a’zamü ve bi hakkim seyyidinâ muhammedin sallallâhü aleyhi
ve selleme ve âlihi ve ashâbihit tayyibînet tâhirîne ve bi hakki
fekacin mahmet fettâhun kâdirun câbirun mu’tiyyun hayrur
râzikîne mugnîl bâisül fekîru tevvâbün lâ yüâhızü bil cerâimi
allâhümme yessirlî rizkan halâlen min ındike ve acillî bihi yâ
zelcelâli vel ikrâmi yâ kâfî yâ kefîlü erhamnî bi rahmetike yâ
erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve
alâ âlihi ve ashâbihi ve itbâıhi ve ensârihi ve ezvâcihi ve
zürriyyâtihi ve ehli beytihi ecmeîne ve sellim. Sübhâne
rabbike rabbil ızzeti ammâ yesufûn. Ve selâmün alel murselîn.
Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn.
7. Dokuz adet beyaz biberin her biri üzerine bir (1) defa Vâkıa’
sûresini okuduktan sonra biberleri bir siseye koy ve üzerine biraz
zeytinyagı ilave et. Bu siseyi yedi gün sıcak bir küle göm ve her
gece Vâkıa’ sûresini yedi (7) defa oku. Yedi gün içinde arzu ettigin
kimse derin bir muhabbetle baglanır ve sana celb olur. Siseyi
kapatmadan önce matlubun ve annesinin ismini bir kagıda 41 defa
yazıp, sisenin içine koyarsın.
8. Matlubun vücutuna temas etmis elbise parçasına, mümkün
olmazsa beyaz renkli bir kumas üzerine matlubun ve annesinin
ismini 41 defa yaz. Matlubun saçından temin edebilirsen o saçıda
kumasın arasına koy. Bundan sonra 41 adet beyaz biber veya
siyah nohut üzerine birer defa (Her biri üzerine 1 defa) Vâkıa’
sûresini okuyup, kumas ve saça nefes ettikten sonra hepsini
birden bir sise içerisine koyup, üzerini örtecek kadar susam veya
zeytinyagı ilave edip, sisenin agzını sıkıca kapadarak, yedi gün
müddetle sıcak bir küle göm. Matlubun sana karsı siddetli bir
muhabbet ve sevgi ile baglanarak celb olur.
9. Vâkıa’ sûresinin riyazatı hakkında bazı evliyalar ve seyh
Ahmed Residi r.a. söyle buyurmuslardır: Bedenini temizledikten
sonra temiz elbiseler giyip, temiz bir mekana çekil. Cuma günü
baslamak sartıyla yedi gün riyazatlı olarak oruç tut. Bu yedi gün
içerisinde her farz namazın arkasından 25 defa Vâkıa’ sûresini
oku. Yedinci gün olan Persembe gününün sonunda sekizinci gece
olan Cuma gecesi aksam namazını kılıp, 25 defa Vâkıa’ sûresini
okuduktan sonra, yatsı namazına kadar dünya kelamı konusma!
Yatsı namazından sonra 125 defa Vâkıa’ sûresini okuyup, 1000
defada salavati serife getirdikten sonra; Allah Teala hazretlerine
arz ve niyet et. Halvetten sonrada hergün sabah ve aksam birer
defa Vâkıa’ sûresini okumaya devam edersin.
Evliyadan olan Ebil Abbas el Hariti r.a. hazretleri bunu fakir bir
topluluga ögrettigini, onlarda bu ameli yaptıklarında Allah Teala
hazretlerinin o toplulugu zengin ettigini anlatmıstır.

ALINTI

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 10:18 20.04.17
Bir gün çok zengin bir adam oğlunu yanına alarak, insanların ne kadar fakir olabileceğini göstermek için bir köye götürdü. Çok fakir bir ailenin evinde bir gün-bir gece geçirdiler.
Şehre dönerken baba oğluna sordu:
"Yolculuğumuzu nasıl buldun?"
"Çok güzeldi babacığım" diye cevap verdi oğul.
"İnsanların ne kadar fakir olabileceğini gördün değil mi?" "Evet." "Peki ne öğrendin?" "Şunu gördüm" dedi oğul:
"Bizim evde bir köpeğimiz, onların dört köpeği var.
Bizim evde bahçenin yarısına gelen bir havuzumuz var, onların kilometrelerce uzunluğunda dereleri var.
Bizim bahçede ithal lambalarımız, onların yıldızları var.
Bizim terasımız ön bahçeye kadar, onların ki ise ufka kadar uzanıyor." Ufaklık konuşurken, babası şaşkınlıktan tek kelime bile edemedi. Ve çocuk ekledi: "Ne kadar fakir olduğumuzu gösterdiğiniz için,teşekkür ederim babacığım !"

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Och 00:47 08.08.18
Fakirlikten kurtulmak için; sabah namazından önce evin dört köşesine, kıblenin sağından başlanarak her köşeye on kere ya razzak ya razzak okumak gayet mücerrebdir. Her günün ilk saatinde otuz sekiz defa ya razık zikredilirse, Cenab-ı hak o kimseye beklemediği yerden rızk bahşeder ve rızkı bol olur. Bir hafta boyunca, sabah namazından önce bir miktar amber buhur edilerek günde bin bir defa innallahe hüve’r-razzaku zü’l-kuvveti’lmetin esması zikredilirse fakirlikten kurtulunur, rızkı bollaşır. Umulmadık yerlerden rızık kapıları açılır. Zenginler zümresine dahil olunur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
merlot 23:37 14.09.18
bu vakıa suresinin sahih olan azimeti hangisidir
her yerde değişik yazıyor

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ekinoks 23:56 14.09.18
Her gece sayısız, uyuyup kalana kadar okuyanın, kitap elinde-vakıa dilinde uykuya dalanın rızık kapısı açılır, evi, toprağı olur, helal kazancı olur diye öğretmişlerdi bize...
Allah okumayı nasip etsin...
Amin

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi