Sağlık

Glynose 100 Mg - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Glynose 100 Mg
SiLence 18:38 12.02.17
Formülü:Her bir tablet etken madde olarak 100 mg. Akarboz içerir.

Farmakolojik özellikleri:Endikasyonları:Diabetes Mellitus'un diyetle birlikte tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:Etken madde ve/ veya tabletteki inaktif maddelerin herhangi birine karşı aşırı hassasiyet

durumunda kullanılmaz. Çocuklarda ve gençlerdeki etkisi ve tolerabilitesi ile ilgili yeterli

bilgi olmadığından akarboz, 18 yaşın altındaki hastalarda kullanılmamalıdır. Sindirim ve

absorbsiyon bozukluğu ile birlikte görülen kronik barsak bozukluklarında kullanılmaz.

Barsakta gaz oluşumunun arttığı durumlarda (örn. Roemheld's sendromu, büyük herniler,

barsak tıkanıkları ve barsak ülserleri) kullanılmaz. Ciddi böbrek yetmezliğinde (kreatinin klirens < 25 ml / dak.) kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:Akarboz kullanırken diabetik diyete tam bir bağlılık zorunludur. Düzenli akarboz kullanımı

hekime danışmadan kesilmemelidir, bu kan glukozunda bir artışa neden olabilir. Sadece diyet tedavisi altındaki hastalarda akarboz hipoglisemiye neden olmaz. Glynose tedavisi sırasında hipoglisemi gelişimi, insülin kullanan veya sülfonilüre ya da metformin alan hastalarda ortaya çıkabilir. Bu durumda hastaya sukroz değil, glukoz verilmelidir.

Yüksek dozlarda nadiren karaciğer enzimlerinde asemptomatik yükselmeler görülebilir. Bu

nedenle tedavinin ilk 6 - 12 ayında karaciğer enzimleri izlenmelidir. Değerlendirilebilen

olgularda Glynose tedavisi kesildiğinde bu değişikliklerin ****ye döndüğü görülmüştür.

Böbrek yetmezliği bulunan hastalarda yeterli çalışma bulunmadığından, kullanımı

önerilmemelidir.

Gebelikte ve Laktasyonda Kullanımı:

Gebelik Kategorisi B'dir. Hamilelerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi olmadığından,

Glynose gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Radyoaktif olarak işaretlenmiş akarboz süt

veren sıçanlara verildiğinde, sütte az miktarda radyoaktivite bulunmuştur. İnsanda bu konuda

yeterli bulgu yoktur. Ancak sütteki ilaca bağlı etkiler bebeklerde de görülebileceğinden,

prensip olarak emzirme sırasında anneye verilmesi önerilmez.

Yan etkiler/Advers etkiler:Çok sık olarak gaz ve barsak seslerinde artış, sıklıkla diyare ve karın ağrısı ve nadiren kusma

görülür. Bu gastrointestinal belirtiler ciddi olabilir ve barsak tıkanması veya benzeri

semptomlar ile karıştırılabilir. Önerilen diabetik diyete uyulmuyorsa intestinal yan etkiler

şiddetlenebilir. Diabetik diyete bağlı kalındığı halde rahatsızlık semptomları ortaya çıkarsa,

doktora danışılmalıdır ve doz geçici veya kalıcı olarak azaltılmalıdır. Önerilen günlük 150-

300 mg / gün dozunda akarboz alan hastalarda nadiren, klinik olarak anlamlı derecede

anormal karaciğer fonksiyon testleri saptanmıştır ( normal üst sınırın 3 katı). Akarboz tedavisi

sırasında görülen anormal değerler geçici olabilir ( uyarılar ve önlemler bölümüne bakınız).

Çok ender olarak kızarıklık, eritem, ekzantem ve ürtiker gibi aşırı hassasiyete bağlı cilt

reaksiyonları görülmüştür. Çok ender olarak ödem görülmüştür. Çok ender olarak sarılık

ve/veya hepatit ve ilişkili karaciğer hasarı bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:Glynose ile tedavi sırasında, kolonda karbonhidrat fermentasyonunda artışın bir sonucu olarak sukroz ve sukroz içeren yiyecekler sıklıkla abdominal rahatsızlığa veya diyareye neden olurlar. Glynose antihiperglisemik etkiye sahiptir, fakat hipoglisemi oluşturmaz. Eğer

Glynose , sülfonilüre veya metformin içeren ilaçlara ve insüline ek olarak tavsiye edilirse, kan glukoz düzeylerinin hipoglisemik aralığa kadar düşmesini önlemek için sülfonilüre,

metformin veya insülin dozunun uygun şekilde azaltılması gereklidir. Eğer akut hipoglisemi

gelişirse, akarboz tedavisi sırasında sukrozun, fruktoz ve glukoza daha yavaş olarak

parçalanacağı akılda tutulmalıdır. Bu nedenle hipogliseminin hızla düzelmesi için sukroz

uygun değildir ve glukoz kullanılmalıdır.

Glynose'un digoksin, nifedipin, propranolol veya ranitidin'in farmakokinetik veya

farmakodinamiği üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Bazı ilaçlar hiperglisemiye yol açarak kan glukoz kontrolü kaybına yol açabilir. Bu ilaçlar;

tiazidler ve diğer diüretikler, kortikosteroidler, fenotiazin, tiroid ürünleri, östrojen, oral kontraseptifler, fenitoin, nikotinik asid, sempatomimetikler, kalsiyum kanal blokerleri ve isoniaziddir. Glynose alan bir hastaya bu ilaçlar veriliyorsa kan glukoz kontrolü kaybı açısından daha dikkatli izlenmelidir. Glynose ile birlikte sülfonilüreler veya insülin kombinasyonu alan hastalarda yukarıda sayılan ilaçlar kesilirse, hipoglisemi belirtileri açısından dikkatli takip edilmelidir.

İntestinal adsorbanlar ve sindirim enzimleri (amilaz, pankreatin) akarbozun etkisini azaltabilir ve bu yüzden birlikte alınmamalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:Etkinlik ve tolerans her bireye göre değiştiğinden doz, hekim tarafından ayarlanmalıdır.

Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse, doz aşağıdaki gibidir : Başlangıçta 3x50 mg akarboz/gün, daha sonra 3x100 mg akarboz/gün. Maksimum akarboz dozunun 3x200

mg'a kadar yükseltilmesi gerekebilir.

Doz 4-8 hafta sonra, hastalar tedavinin ileri aşamalarında yetersiz klinik cevap verdikleri

takdirde arttırılabilir. Eğer sıkı diyet uygulamasına rağmen rahatsızlık şikayetleri gelişirse,doz daha fazla arttırılmamalıdır ve eğer gerekirse bir miktar azaltılmalıdır. Ortalama doz 300 mg akarboz/gün'dür ( Glynose 50 : 3x2 tablet / gün veya Glynose 100 : 3x1 tablet / gün).

Akarboz yemekten önce bir miktar sıvı ile yutulmalıdır veya yemek sırasında ilk lokmalar ile çiğnenmelidir.

Pediyatrik kullanımı: Çocuklarda etkinlik ve güvenilirliği saptanmamıştır.

Yaşlılar ( 65 yaş üzeri): Doz ayarlamasına gerek yoktur.

Karaciğer bozukluğu: Daha önceden bozulmuş hepatik fonksiyona sahip hastalarda doz

ayarlamasına gerek yoktur.DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ :

Glynose, karbonhidrat (polisakkaritler, oligosakkaritler veya disakkaritler) ihtiva eden içecek ve/veya yiyecekler ile birlikte aşırı dozda alındığında, meteorizm, gaz ve diyareye neden olabilir. Yiyeceklerden bağımsız olarak aşırı dozda Glynose alındığı durumda aşırı intestinal semptomlar beklenmez. Doz aşımı durumunda hastaya 4-6 saat süreyle karbonhidrat

(polisakkaritler, oligosakkaritler ve disakkaritler) içeren yiyecek ve içecekler verilmemelidir.

Hiçbir ilacı doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Adalet 21:26 20.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up