Sağlık

Gentreks 40 Mg - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Gentreks 40 Mg
SiLence 18:56 12.02.17
Formülü:Farmakolojik özellikleri:Endikasyonları:Gentreks Enjektabl duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu aşağıda belirtilen enfeksiyonlarda kullanılır.

- Yeni doğanlarda sepsis,

- Bakteriyel septisemi ve endokardit,

- İdrar yolları enfeksiyonları,

- Santral sinir sistemi enfeksiyonları (menenjit),

- Genital sistem enfeksiyonları,

- Solunum sistemi enfeksiyonları,

- Deri, kemik, eklem ve yumuşak doku (yanıklar) enfeksiyonları.

Gentreks Enjektabl gram negatif mikroorganizma saptandığında yada saptanmayıp da şüphe edildiğinde ilk seçenek olarak uygulanır. Ağır staphylococcus enfeksiyonlarında da ilk seçilecek ilaç olmamakla beraber etkindir.Kontrendikasyonları:Gentreks Enjektabl, Gentamisin'e yada (çapraz allerji nedeniyle) başka aminoglikozidlere karşı aşırı duyarlık yada toksisite göstermiş olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Renal yetmezlik, önceden bilinen işitme kaybı, myasthenia graviste kullanılmamalıdır.Uyarılar/Önlemler:Gentreks Enjektabl nefrotoksik oldukları bilinen başka ilaçlarla (yerel de olsa) bir arada kullanılmamalıdır, nefrotoksik etki artar.

Gentreks Enjektabl tedavisi sırasında hastaya bol sıvı verilmelidir; etakrinik asit ve furosemid gibi güçlü diüretiklerle birlikte verilmemelidir. Hastanın böbrek fonksiyonları, kandaki BUN, kreatinin ve idrar miktarı yakından izlenmeli, audiometrik kontroller yapılmalıdır.

Anestezi altında bulunanlarda, nöromüsküler bloka ve solunum felcine neden olabileceğinden, bu durumlarda kullanımından kaçınılmalıdır.

Parkinson gibi nöromüsküler hastalıklarda dikkatli verilmelidir.

Gentreks Enjektabl tedavisi sırasında duyarlı olmayan bakterilerde aşırı üreme meydana gelebilir, duyarlılık testleri uygulanmalıdır.

Hamile ve Süt Verenlerde Kullanımı:

Güvenilirliği saptanmamış olduğundan hamilelikte kullanılmamalıdır.

Anne sütüne geçtiğinden, süt veren annelerde kullanılması tavsiye edilmez.Yan etkiler/Advers etkiler:Nefrotoksik ve ototoksik etki (sekizinci sinirin vestibüler ve koklear dallarında), zihinsel bulanıklık, iştahsızlık, bulantı, kusma, ürtiker görülebilir.

Gentreks Enjektabl, anestezik ve narkotik analjezik ilaç alanlarda, nöromüsküler blok yapan ilaç alanlarda, büyük miktarda sitratlı kan transfüzyonu yapılanlarda, parkinson gibi nöromüsküler bozuklukları olanlarda özellikle dikkat edilerek kullanılmalıdır; bu durumlarda ve hızlı damar içi zerklerden sonra nöromüsküler blok oluşabilir.

Kan muayenelerinde şu bozukluklara neden olabilir; serum transminazlarında (SGOT, SGPT), serum LDH ve bilüribinde artma; kalsiyum, magnezyum, sodyum ile potasyumda azalma; anemi, lökopeni, granülositopeni geçici agranülositoz, eozinofili, trombositopeni.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.İlaç etkileşimleri:Etkeni bilinmeyen ağır enfeksiyonlarda Gentreks Enjektabl, duyarlılık testleri sonucu alınmadan, penisilin veya sefalosporin tipi bir antibiyotikle kombine şekilde kullanılabilir, sinerjik etki gösterir. Hayatı tehdit eden Pseudomonas aeroginosa enfeksiyonlarında karbenisilin ile kombinasyonu sinerjik etki sağlar. Furasemid, etakrinik asit toksisite riskini arttırır.

Kullanım şekli ve dozu:Gentreks Enjektabl kas içi ve damar içi uygulanabilir. Tedavi süresinin mümkün olduğu kadar kısa tutulması tercih edilmelidir.

Gentreks 40, 80, 120 ve 160 mg'lık ampullerde mevcut olup hepsi aynı kombinasyonda ve beher ml'de 40 mg gentamisin baza eşdeğer gentamisin sülfat içermektedir. Doz hastanın ağırlığına ve hastalığın şiddetine ve böbrek fonksiyonlarının normal veya enfeksiyon durumunda olmasına göre tespit edileceğinden hekimin reçete yazarken bir dozda vereceği ilaca en uygun ampul hacmini seçmesi gerekir.

Normal Böbrek Fonksiyonlu Hastalarda:

Erişkinlerde: Ağır enfeksiyonlarda, doz sekiz saatlik aralarla, üç eşit dozda günde 3 mg/kg'dır.

Hayatı tehdit eden enfeksiyonlarda, doz 3 yada 4 eşit doza bölünerek, günde 5 mg/kg'a yükseltilebilir; klinik iyileşme görüldüğünde günde 3 mg/kg'a inilir.

Üriner Sistem İnfeksiyonları (Bakteriyel ve Komplike Olmayan):

Erişkinlerde:

Vücut ağırlığı 60 kg'dan düşük olanlar için: 3 mg (baz)/kg günde 1 kez veya her 12 saatte bir 1.5 mg/kg.

Vücut ağırlığı 60 kg'dan büyük olanlar için: Günlük tek doz halinde 160 mg (baz) veya 80 mg her 12 saatte bir (Bu amaçla Gentreks 160 mg ampul veya Gentreks 80 mg ampul reçete edilmelidir).

Doktor tarafından aksi bildirilmedikçe günlük tek doz uygulaması intramusküler yapılmalıdır.

Günlük tek doz uygulamalar arasındaki süre 24 saat olmalıdır.

İntravenöz yada intramüsküler uygulamadan sonra kandaki maksimum gentamisin konsantrasyonlarını tayin etmek mümkün olduğunda, bu konsantrasyonlar 12 mcg/ml'yi aşmamalı, müteakip dozun uygulanışından hemen önceki anda en düşük konsantrasyon ise 2 mcg/ml'yi geçmemelidir.

Normal böbrek fonksiyonlu tüm hastalarda mutad tedavi süresi 7-10 gündür, tedavinin uzatılması gerekirse böbrek ve vestibüler fonksiyonlar izlenmelidir.

Damar içi uygulama:

Damar içi uygulamalar bakteriyel septisemi, şok, konjestif kalp yetmezliği, hematolojik bozukluklar gösteren, ağır yanıklı ya da kas kitlesi azalmış olan hastalarda tercih edilir; aralıklı uygulama için bir seferlik Gentreks Enjektabl doz 50 ile 200 ml izotonik tuzun yada %5'lik dekstrozun sudaki enjektabl çözeltisinde çözülür. Çocuklarda çözücünün hacmi azaltılır. Uygulama süresi 1/2 ila 2 saat olmalıdır.

Damar içi dozlarla kas içi dozları aynı olmalıdır.

Gentreks Enjektabl başka ilaçlarla karıştırılmadan uygulanmalıdır.

Bozuk Böbrek Fonksiyonlu Hastalarda:

Böbreklerin itrah kabiliyeti bozuk olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır. Bunun için de izlenecek en iyi yöntem, ilacın kandaki konsantrasyonunu tayin etmektedir.

Doz ayarlama yollarından biri de mutad dozların uygulanışları arasındaki zamanı uzatmaktır. Bu zamanı yaklaşık olarak saptamak için serum kreatinin düzeyi (mg/100 ml) 8 ile çarpılarak saat cinsinden uygulama sıklığı bulunur.

Ayarlama 8 saatlik ara korunarak dozun azaltılması ile de yapılabilir, dozu yaklaşık olarak saptamak için, normal olarak önerilen doz serum kreatinin düzeyine bölünür.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ:

Aşırı dozaj yada toksik reaksiyon durumunda hemodializ yararlı olabilir; peritoneal dializ, hemodializden daha az etkilidir.


Hiçbir ilacı doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Adalet 21:23 20.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up