Sağlık

Gabaset 400 Mg - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Gabaset 400 Mg
SiLence 19:02 12.02.17
Formülü:Her bir kapsül 400 mg Gabapentin içerir.Yardımcı madde olarak Laktoz monohidrat ve Boyar madde olarak Titanyum dioksit, Kırmızı demir oksit, Siyah demir oksit, Eritrosin - FD8LC kırmızı 3 ve İndigo karmin - FD8LC mavi 2 kullanılmıştır.

Farmakolojik özellikleri:Farmakodinamik Özellikleri

Gabapentin'in antikonvülsan etkisini hangi mekanizma ile yerine getirdiği bilinmemektedir. Ancak deneysel modellerde, diğer antikonvülsanlarda olduğu gibi elektroşok ve pentetrazol konvülsiyonlarını önlemektedir.Gabapentin yapısal olarak ileti taşıyıcı (neurotransmitter) GABA (gamma-aminobütirik asit)'ya benzerse de GABAA ve GABAB reseptörlerine ligand bağlanmasını etkilemez, metabolik olarak GABA'ya veya bir GABA agonistine dönüşmez, GABA alımını veya ayrışmasını inhibe etmez. Gabapentinin birçok reseptöre karşı afinitesi yoktur. Bunlar arasında benzodiazepin, glutamat, adrenerjik, kolinerjik, dopamin, histamin, serotonin, opioid ve kannabinoid reseptörleri ve voltaja duyarlı kalsiyum ve sodyum kanalları sayılabilir.Gabapentin'in analjezik etkisini hangi mekanizma yoluyla gösterdiği bilinmemektedir. Ancak Gabapentin deneysel modellerde hiperaljezi (ağrı uyarılarına aşırı reaksiyon) ve allodini (normal uyarılara ağrı duyma tepkileri gösterme)'yi önler. Gabapentin ayrıca nöropatik ağrıları da (sinir zedelenmesi, herpes zoster, formalin testi) önler. Ancak akut ağrı uyarılarına karşı (ısı irradiyasyonu, asetik asit testi) gösterilen ağrı reaksiyonlarını değiştirmez.Farmakokinetik Özellikleri

Absorpsiyon

Gabapentin'in biyoyararlanımı doz artıkça azalır. Günde 3 kısma bölünerek verilen 900, 1200, 2400, 3600 ve 4800 mg'lik dozlardan sonra biyoyararlanım yaklaşık olarak sırasıyla %60, %47, %34, %33 ve %27 olarak bulunmuştur. Besinlerle birlikte alındığında EAA (Eğrinin Altındaki Alan) ve Cmax (doruk plazma konsantrasyonu) °1o14 artar.Dağılım

Dolaşımdaki Gabapentin'in sadece %3ten az bir kısmı plazma proteinlerine bağlıdır. İntravenöz yolla 150 mg Gabapentin verilmesinden sonra görünür dağılım hacmi 58 ± 6 litredir (Ortalama ± Standart sapma). Epileptik hastalarda Gabapentinin serebrospinal sıvıdaki doz öncesi kararlı durum konsantrasyonları (Cmin) eşzamanlı plazma konsantrasyonlarının yaklaşık %20'sidir.Metabolizma

Gabapentin vücutta önemli olabilecek ölçüde metabolize olmaz. Gabapentinin bütün farmakolojik özellikleri değişmemiş molekülden kaynaklanır.Atılım

Gabapentin değişmemiş molekül olarak böbrek yoluyla vücuttan atılır. Gabapentin'in yarı ömrü 5-7 saattir ve doza göre ya da yinelenen dozlamada bu süre değişmez. Gabapentin'in eliminasyon hız değişmesi (rate constant), plazma klirensi ve renal klirensi, kreatinin klirensi ile doğru orantılıdır. Yaşlılarda ve böbrek fonksiyonu azalmış kimselerde Gabapentin'in plazma klirensi azalır. Gabapentin hemodiyaliz ile kandan uzaklaştırılabilir.Renal fonksiyonu azalmış olan veya hemodiyalizdeki hastalarda doz ayarlaması önerilir.Özel Hasta Grupları

Böbrek yetmezliği (Erişkin hastalar)

Böbrek yetmezliği (ortalama kreatinin klirensi 13-114 ml/dk) olan hastalara tek seferde ve 400 mg dozunda verildiğinde, Gabapentin'in yarı ömrü 6,5 saatten (CLCR > 60 ml/dk) 52 saate (CLCR < 30 ml/dk) uzar ve renal klirensi 90 ml/dk'den 10 ml/dk'ye azalır. Ortalama plazma klirensi (CL/F) 190 ml/dk'den 20 ml/dk'ye düşer.Renal fonksiyonu azalmış yetişkin hastalarda doz ayarlaması gereklidir. Böbrek yetmezliği olan pediatrik hastalarda Gabapentinin farmakokinetiği incelenmemiştir.Hemodiyaliz

Anürik hastalarda Gabapentinin eliminasyon yarı ömrü diyaliz olmadığı günlerde 132 saat, diyaliz sırasında 3,8 saattir. Hemodiyalizdeki hastalarda Gabapentin dozunun ayarlan ması gereklidir.Karaciğer hastalığıGabapentin vücutta metabolize olmadığından karaciğer yetmezliği olanlarda Gabapentin farmakokinetiği araştırılmamıştır.Yaş

Yaşın ilerlemesi ile Gabapentin'in oral klirensi (CLIF) azalır. Renal klirens (CLr) de azalır. Bu değişmeler yaşlanma sonucu renal fonksiyon azalmasına bağlıdır.Pediatrik hastalar

Gabapentin farmakokinetiği yaşları 1 ay"”12 yıl arasında olan çocuklarda incelenmiştir.Bulunan verilere göre 3-4 yaş arasındaki epileptik çocuklarda Gabapentin'in etkili dozu günde 40 mg/kg olmalıdır. Bu düzeydeki dozla 5 yaş ve onun üstündeki çocuklarda günde 30 mg/kg'lik dozla elde edilen plazma konsantrasyonlarına yakın konsantrasyonlar elde edilir.Cinsiyet ve Irk

Her ne kadar ırk ve cinsiyetin Gabapentin farmakokinetiği üzerindeki etkileri araştırılmamışsa da eldeki verilere göre bu faktörlerin Gabapentin kinetiğini etkilemesi beklenmez.

Endikasyonları:EpilepsiGABASET 12 yaşın üstündeki epileptik hastalarda sekonder yayılma gösteren veya göstermeyen parsiyel konvülsiyonların tedavisinde yardımcı tedavi olarak endikedir.GABASET ayrıca 3-12 yaş arasındaki pediatrik hastalarda parsiyel konvülsiyonların tedavisinde yardımcı tedavi olarak endikedir.GABASET ağrılı diyabetik nöropati, postherpetik nevralji ve spinal kord hasarı sonrası gelişen nöropatik ağrı tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:GABASET Gabapentin'e ya da preparattaki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.GABASET, laktoz içerdiğinden, galaktozemili (galaktoz intoleransı olan) hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:UYARILAR

Nöropsikiyatrik advers etkiler

3-12 yaş arası pediatrik hastalarda epilepsi tedavisi için Gabapentin kullanılması sonucu emosyonel dengesizlik, davranış bozuklukları, düşmanca duygu ve davranışlar, düşünce bozu kluğu, konsantrasyon zorluğu, okul performansında değişme, hiperkinezi, hiperaktivite gibi yan etkiler görülebilir.İlacın kesilmesi, Status epileptikus

Antiepileptik ilaçlar birden kesilmemelidir. Bunun sonucunda konvülsiyonlarda artış görülebilir. Plasebo kontrollü araştırmalarda Status epileptikus sıklığı Gabapentin alanlarda %O.6, plasebo alanlarda ise %O.5'tir. Bu hastalar ile ilgili detaylı bilgi bulunmadığındanGabapentin tedavisinin Status epileptikus sıklığını ne şekilde etkilediği bilinmemektedir.Tümör oluşturma potansiyeli

Standart preklinik araştırmalarda, erkek sıçanlarda yüksek oranda pankreatik adenokarsinom görülmüştür. Dişi sıçanlarda ise böyle bir durum görülmemiştir. Epilepsi nedeniyle Gabapentin tedavisi gören 2085 hastada 10 tümör yakası bildirilmiştir. 11 mevcut tümör ise ağırlaşmıştır. Ancak benzer hasta gruplarında bu tümörlerin doğal sıklığı bilinmediğinden tedavinin tümör oluşumuna etkisi olup olmadığı bilinmemektedir.Epileptik hastalarda ani ölüm

Epileptik hastalarda ani ölümler görülebilir. Bunların bir kısmı konvülsiyon sonucudur (örneğin gece uykuda gelen konvülsiyon).Gabapentin tedavisi gören hastalarda bildirilen ani ölüm oranı bu tedaviyi görmeyen epileptik hastalardakinden farksızdır.ÖNLEMLER

GABASET ile birlikte morfin almak zorunluluğunda olan hastalarda Gabapentin'in plazma konsantrasyonları yükselebilir. Hastalar Merkezi Sinir Sistemi (MSS) depresyonu (uyuklama) olup olmadığını anlamak için yakından izlenmeli, gerekiyorsa morfin veya Gabapentin dozu aza Itılma 1 ıdı r.Laboratuvar Testleri

Klinik araştırma verilen Gabapentinin güvenli kullanımı için laboratuvar değerlerinin izlen mesine gerek olmadığını göstermiştir. Gabapentinin kan konsantrasyonların ın izlenmesinin anlamlı olduğu belinlenmemiştin.GABASET diğer antiepileptik ilaçlarla birlikte, her iki ilacın da kan konsantrasyonları izlenmeden kullanılabilir.Gebelikte ve Emzirme Döneminde Kullanım

Gebelikte kullanım

Gebelik kategorisi: C.Deneysel araştırmalarda Gabapentin'in fetotoksik etkisi ve konjenital malformasyonlara neden olabileceği saptanmıştır. Hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü araştırmalar bulunmamaktadır. Bu nedenlerle GABASET gebelikte ancak anneye sağlayacağı fayda fetus için potansiyel risklere üstünse kullanılmalıdır.Emzirme döneminde kullanım

Gabapentin oral yolla verildikten sonra anne sütüne geçer. Anne sütüyle beslenen bir bebek bu yolla günde maksimum 1 mg/kg Gabapentin alabilir. Gabapentin'in anne sütüyle beslenen bebekler üzerindeki etkisi bilinmediğinden bebeğini emziren anneler GABASET'i ancak sağlayacağı faydalar bebek için potansiyel risklere açıkça üstünse kullanmalıdırlar.Araç ve Makine kullanmaya etkisi

Gabapentin baş dönmesi, uyuklama ve diğer MSS depresyonu belirtilerine yol açabilir. Bu nedenle hastalar ilacın kendilerini nasıl etkileyeceği konusunda deneyim edinmeden araba kullanmak ve kompleks makineleri çalıştırmak gibi tehlikeli olabilecek uğraşlardan ka çı n mal ıd ı rI a r.Pediatrik hastalarda kullanım

Gabapentin'in 3 yaşın altındaki pediatrik hastalarda görülen parsiyel konvülsiyonların tedavisindeki etkinliği ve güvenilirliği bilinmemektedir.Gabapentin'in pediatrik hastalarda postherpetik nevralji tedavisi için etkili ve güvenli kullanımı araştırılmamıştır.****atrik hastalarda kullanım

Klinik araştırmalarda genç ve yaşlı epileptik hastaların Gabapentin'e verdikleri terapötik yanıt arasında fark görülmemiştir. Ancak bu araştırmalardaki yaşlı (> 65 yaş) hasta sayısı herhangi bir değerlendirme yapmaya yetecek kadar fazla değildir. Yine de yaşlılarda tedaviye en alt doz sınırından başlamak yerinde olur. Postherpetik nevralji tedavisinde 75 yaşın üstündeki hastalarda tedavinin etkisinin daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Bu, yaşlılarda renal fonksiyon azalması sonucu olabilir. Ayrıca periferik ödem ve ataksi gibi yan etkiler yaş ilerlemesi ile artar.Hiçbir ilacı doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 19:03 12.02.17
Epilepsi

Gabapentin'in diğer antiepileptik ilaçlarla birlikte kullanımı ile ilgili olarak en sık bildirilen yan etkiler 12 yaşın üstündeki epileptik hastalarda uyuklama, baş dönmesi, ataksi, yorgunluk ve nistagmus; 3-12 yaş arasındaki epileptik hastalarda ise viral enfeksiyon, ateş, bulantı ve/veya kusma, uyuklama, düşmanca duygu ve davranışlardır. Erişkin ve pediatrik hastaların %7'si yan etkiler nedeniyle tedaviyi bırakmıştır.Erişkinlerde (> 12 yaş) tedavinin bırakılması ile ilişkilendirilen başlıca yan etkiler uyu klama (%1,2), ataksi (%O,8), yorgunluk (%O,6), bulantı ve/veya kusma (%O,6) ve baş dönmesi (%O,6)'dir. Pediatrik hastalarda ise en çok emosyonel dengesizlik (%1,6), düşmanca duygu ve davranışlar (%1,3) ve hiperkinezi (%1,1) nedeniyle tedavi kesilmiştir. Kontrollü klinik araştırmalarda, erişkinlerde, sıklığı %1'in üstünde olan ve plaseboya göre daha sık görülen yan etkiler aşağıda gösterilmiştir:Genel: Yorgunluk, kilo alma, sırt ağrısı, periferik ödem.

Kadiyovasküler: Vazodilatasyon, periferik ödem.

Sindirim sistemi: Hazımsızlık, ağız ve boğaz kuruluğu, kabızlık, diş anomalileri, iştah artışı.

Hematolojik ve Lenfatik sistem: Lökopeni (beyaz küre azalması).

İskelet-Kas sistemi: Miyalji, kırık, titreme, hiperkinezi, sırt ağrısı.

Sinir sistemi: Uyuklama, baş dönmesi, ataksi, nistagmus, titreme, sinirlilik, dizartri, depresyon, anormal düşünce, kas titremesi, koordinasyon bozukluğu.

Solunum sistemi: Rinit, farenjit, öksürük.

Deri ve ekleri: Sıyrılma, kaşıntı.

Ürogenital sistem: İmpotans.

Duyu organları: Diplopi, ambiiyopi, görme bozukluğu, nistagmus.

Laboratuvar bulguları: Lökosit sayısında azalma.Gabapentin tedavisi sırasında en az %10 sıklıkta görülen ve sıklığı dozun artması ile artan yan etkiler uyuklama ve ataksidir.Yaşları 3-12 arasında olan epileptik hastalarda Gabapentin tedavisi sırasında görülen, sıklığı %2'den fazla olan ve plasebo grubundakinden daha sık görülen yan etkiler şunlardır;

Genel: Viral enfeksiyon, ateş, kilo alma, yorgunluk.

Sindirim sistemi: Bulantı, kusma.

Sinir sistemi: Uyuklama, düşmanca duygu ve davranışlar, emosyonel dengesizlik, baş dönmesi, hiperkinezi.

Solunum sistemi: Bronşit, solunum yolları enfeksiyonu.Postherpetik nevralji

Erişkin hastalarda Gabapentin tedavisi sırasında en sık görülen ve sıklığı plaseboya göre daha yüksek olan yan etkiler baş dönmesi, uyuklama ve periferik ödemdir.Kontrollü araştırmalarda Gabapentin alan hastaların %16'sı, plasebo alan hastaların ise %9'u tedaviyi bırakmıştır. En sık olarak, Gabapentin tedavisinin bırakılmasına neden olan yan etkiler baş dönmesi, uyuklama ve bulantıdır.Postherpetik nevraljinin Gabapentin ile tedavisi için yapılan kontrollü araştırmalarda görülen yan etkiler epileptik hastaların Gabapentin ile tedavisi sırasında görülenlerin benzeridir.BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:İnsan karaciğer mikrozom preparatları ile yapılan in vitro araştırmalarda Gabapentin'in ilaç metabolize eden P450 enzim sistemini inhibe etmediği gösterilmiştir. Gabapentin diğer antiepileptik ilaçların metabolizmalarını etkilemez.Fenitoin

Fenitoin monoterapisi gören epileptik hastalarda tek doz olarak (400 mg) veya çoklu dozda (günde 3 kez 400 mg) verilen Gabapentin, fenitoinin doz öncesi kararlı durum konsantrasyonlarını etkilemez. Fenitoin de Gabapentinin farmakokinetiğini etkilemez.Karbamazepin

Karbamazepinin doz öncesi kararlı durum konsantrasyonları ve 10, 11 epoksid konsantrasyonları Gabapentin'den (günde 3 kez 400 mg) etkilenmez. Gabapentin farmakokinetiği de karbamazepinden etkilenmez.Valproik asit

Valproik asidin kararlı durumda ortalama doz öncesi serum konsantrasyonları Gabapentin verilmesiyle (günde 3 kez 400 mg) değişmez.Gabapentin farmakokinetiği de valproik asit verilmesiyle değişmez.Fenobarbital

Fenobarbital ve Gabapentin'in ayrı ayrı veya birlikte verilmeleri durumunda kararlı durum farmakokinetik parametreleri hemen hemen aynı olur.Naproksen

Naproksen sodyum kapsülleri (250 mg) ile Gabapentin'in (125 mg) birlikte verilmesi durumunda Gabapentin absorpsiyonu %l2-°1o15 artar. Naproksen farmakokinetiği değişmez. Bu ilaçların terapötik dozlarda kullanılmaları durumunda etkileşim derecesinin ne olacağı bilinmemektedir.Hidrokodon

Beraber verildiğinde Gabapentin, hidrokodonun Cmax ve EAA değerlerini doza bağımlı biçimde azaltır. Hidrokodon (10 mg) da Gabapentin'in EAA değerini %ı4 artırır.Morfin

60 mg dozda kontrollü salınımlı morfin kapsülleri 600 mg'lık Gabapentin kapsüllerinin alınmasından 2 saat önce verildiğinde Gabapentin'in ortalama EAA değeri %44 artar. Morfinin farmakokinetik parametreleri ise değişmez.Simetidin

Simetidin (günde 4 kez 300 mg) ile birlikte verildiğinde GabapentinTin ortalama oral klirensi %14, kreatinin klirensi de %1O azalır. Gabapentin klirensindeki bu ufak azalmanın klinik önemi olduğu düşünülmemektedir.Oral Kontraseptifler

Gabapentin verilmesi (günde 3 kez 400 mg) noretindron asetat (2,5 mg) ve etinil estradiol (50 mcg) kombinasyonunun farmakokinetik profilini noretindronun Cmax'ındaki %13'lük artış dışında değiştirmez.Antasitler

Magnezyum ve alüminyum hidroksit oral süspansiyonu Gabapentin biyoyararlılığını %20 azaltır. Gabapentinin süspansiyonun alınmasından 2 saat sonra verilmesi durumunda ise biyoyararlılığındaki azalma %5 ile sınırlı kalır. Bu nedenle Gabapentin antasitlerden en az 2 saat sonra alınmalıdır.Probenesid

Probenesid Gabapentin'in farmakokinetiğini değiştirmez. Bu da Gabapentin'in renal tübüler sekresyon yoluyla atılımı olmadığını gösterir.Laboratuvar Testleriyle etkileşim

Gabapentin diğer antiepileptik ilaçlara eklendiğinde idrarda protein aranmasında kullanılan Ames N-frlultistiks SG® daldırma şeritlerinin yalancı pozitif reaksiyon verdiği bildirilmiştir.Bundan ötürü protein aranırken daha spesifik sonuçlar veren sülfosalisilik asit çöktürme yöntemi kullanılmalıdır.Alkol

Gabapentin ile alkolün beraber kullanılması frİSSye bağlı yan etkilerin şiddetlerinin artmasına neden olabilir. Bu nedenle alkol ile Gabapentinin bir arada kullanılmasından kaçınılmalıdır.Beslenme

Besinlerin Gabapentinin absorpsiyonu üzerine herhangi bir etkisi yoktur.Bitkiler

Gabapentin'in Evening Primrose ile kullanımı hastanın nöbet eşiğini düşürebilir. Bu nedenle Gabapentin ile Evening Primrose bir arada kullanılmamalıdır.Gabapentin'in Kediotu, St. John's Wort, Kaya Kaya, Gotu Kula ile beraber kullanımına bağlı olarak MSS'ye bağlı yan etkilerin şiddetlerinde artma olabilir. Bu nedenle adı geçen bitkilerle Gabapentin bir arada kullanılmamalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:GABASET oral yolla, yemeklerle birlikte ya da yemeklerden bağımsız olarak kullanılabilir.Epilepsi

GABASET 3 yaşındaki ve daha büyük yaşlardaki epileptik hastalarda yapılmakta olan tedaviye ek olarak endikedir. Gabapentin'in 3 yaşın altındaki çocuklarda etkinliği araştırılmamıştır.12 yaşın üstündeki hastalar

GABASET'in etkili dozu günde 900""1800 mg'dir. Bu doz üçe bölünerek günde 3 defada verilir. Başlangıç dozu günde 3 kez 300 mg'dir. Gerekiyorsa bu doz günde 1800 mg'ye kadar artırılabilir. Uzun süreli klinik araştırmalarda günde 2400 mg'lik doz iyi tolere edilmiştir. Az sayıda hastaya kısa süreli olarak günde 3600 mg verilmiş ve iyi tolere edildiği gözlenmiştir. İlacın günde 3 kez verilmesi durumunda dozlar arasındaki süre 12 saati geçmemelidir.3-12 yaş arası pediatrik hastalar

Başlangıç dozu günde 10-15 mg/kg olmalı ve bu doz üçe bölünerek günde 3 defada verilmelidir. Etkili doza 3 gün içinde dozu artırarak erişilmelidir. 5 yaşındaki ve onun üstündeki hastalarda etkili doz günde 25-35 mg/kg'dir ve üçe bölünerek günde 3 defada verilir. 3 ve 4 yaşındaki çocuklarda etkili doz günde 40 mg/kgdir ve üçe bölünerek günde 3 defada verilir. Uzun süreli araştırmalarda günde 50 mg/kgye kadar olan dozlara iyi tolere edilmiştir. İki doz arasındaki zaman aralığı 12 saati geçmemelidir.Gabapentin tedavisinin optimizasyonu için Gabapentin plazma konsantrasyonlarının izlenmesine gerek yoktur. GABASET'in kesilmesi gerekiyorsa ya da tedaviye yeni bir ilaç eklenecekse bu işlem en az 1 haftalık sürede ve yavaş yavaş yapılmalıdır.Renal fonksiyon azalmasıAyakta tedavi gören hastalarda kreatinin klirensinin ölçülmesi zordur. Böbrek fonksiyonu stabil olan hastalarda ise kreatinin klirensi serum kreatinin değerinden Cockcroft ve Gault formülüyle hesaplanabilir:Kadınlarda: Ccr = (0,85) (140 - yaş) (ağırlık) / [(72) (5cr)]

Erkeklerde: Ccr = (140 - yaş) (ağırlık) / [(72) (Scr)]Bu formüllerde yaş yıl olarak, ağırlık kg olarak doldurulur; Scr ise mg/dl cinsinden serum kreatininini ifade eder.12 yaşın üstündeki, renal fonksiyonu azalmış ya da hemodiyalize giren hastalarda doz ayarlamaları aşağıdaki tabloya göre yapılır- Toplam günlük Doz rejimi (mg)Bobrek fonksıyonu -- - - doz aralıgı Gunde kaç kez verılecegı(Kreatının Klırensı - ml/dk)(mg/gun)> 60 900 "" 3600 300 400 600 800 1200"" 3kez 3kez 3kez 3kez 3kez> 30 "" 59 400 "" 1400 200 300 400 500 7002 kez 2 kez 2 kez 2 kez 2 kez> 15 "" 29 200 "" 700 200 300 400 500 7001 kez 1 kez 1 kez 1 kez 1 kez15 100 "" 300 100 125 150 200 3001 kez 1 kez 1 kez 1 kez 1 kezHemodiyaliz 125b 150b 200b 250b 350ba) Kreatinin klirensi < 15 ml/dk olan hastalarda doz, kreatinin klirensi ile orantılı olarak azaltılır. Örneğin CLcr = 7,5 ml/dk ise doz CLcr = 15 ml/dk için verilen dozun yarısı kadar olmalıdır.b) Her hemodiyaliz sonrası hastaya verilecek ek doz. Hastalar ayrıca kreatinin klirenslerine göre hesaplanan günlük dozu almalıdır.Gabapentin'in böbrek fonksiyonu azalmış olan 12 yaşın altındaki hastalarda kullanımı araştırılmamıştır.Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonu azalmışsa, kreatinin klirenslerine göre yukarıdaki tablodaki gibi bir doz düzenlemesi yapılır.Doz Aşımı

Gabapentin'in 49 grama kadar alındığı akut oral doz aşımı vakaları bildirilmiştir. Görülen semptomlar diplopi, dizartri, uyuklama, letarji ve diyaredir. Destekleyici tedavi ile bütün hastalar iyileşmiştir. Gabapentin hemodiyaliz ile kandan uzaklaştırılabilir. Her ne kadar az sayıda doz aşımı yakasında hemodiyaliz kullanılmamışsa da hastanın klinik durumu ağırsa ya da böbrek yetmezliği varsa diyaliz gerekebilir.


Hiçbir ilacı doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Adalet 21:21 20.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up