Sağlık

Flİxotİde nebules 2 mg - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Flİxotİde nebules 2 mg
SiLence 19:17 12.02.17
Formulu :Flixotide Nebules, nebülizasyon şeklinde inhale edilerek uygulamaya mahsus ve 2 ml tamponlanmış izotonik tuz çözeltisi içinde süspansiyon halinde 2 mg mikronize flutikazon propiyonat içeren bir preparattır.Uyarılar Onlemler :Astım tedavisinde kademeli bir program takip edilmeli ve hasta cevabı klinik olarak ve akciğer fonksiyon testlerinden izlenmelidir. Semptomları kontrol etmek için kısa etkili inhale beta-2 agonistlerin kullanımının artması, astım kontrolünün ****lediğini gösterir. Bu durumda hastanın tedavi şekli yeniden gözden geçirilmelidir. Astım kontrolünde ani olarak meydana gelen ve ilerleyen kötüleşmeler hastanın yaşamı için çok tehlikelidir ve bu durum kortikosteroid dozunun artırılması ile giderilebilir. Risk altındaki hastalarda günlük "peak flow" değeri izlenebilir. Flixotide Nebules akut bronkospazma bağlı semptomların tedavisinde tek başına kullanılmamalıdır; hastalarda, akut astım semptomlarını gidermek için kısa etkili inhale bronkodilatör de (ör: salbutamol) gerekecektir. Flixotide Nebules düzenli günlük tedavi ve akut astım alevlenmelerinde antienflamatuar tedavi olarak kullanılır. Astımın şiddetli alevlenmelerinde veya hasta cevabının azalması halinde inhale flutikazon propiyonat dozu arttırılmalı ve gerekirse, sistemik steroid ve/veya enfeksiyon varsa antibiyotik verilmelidir. Herhangi bir inhale kortikosteroid ile, özellikle yüksek dozlarda uzun süreler için reçetelendiğinde, sistemik etkiler oluşabilir. Bu etkilerin oluşması, oral kortikosteroidlere göre daha az olasıdır. Olası sistemik etkiler; adrenal supresyon, çocuklarda ve adolesanlarda büyümede gecikme, kemik mineral dansitesinde azalma, katarakt ve glokomdur. Bu nedenle, inhale kortikosteroid dozunun etkili kontrolün sağlandığı en düşük doza titre edilmesi önemlidir (Bkz. Yan Etkiler/ Advers Etkiler). Uzun süreli inhale kortikosteroidlerle tedavi gören çocukların boylarının düzenli izlenmesi önerilir. Bazı bireyler birçok hastaya göre inhale kortikosteroid etkilerine daha fazla duyarlılık gösterebilir. Flutikazon propiyonat tedavisinin önerilen dozlarında adrenal fonksiyon ve adrenal rezerv genellikle normal sınırlarda kalır. İnhale flutikazon propiyonat tedavisinin faydası oral steroid ihtiyacını en aza indirmektir. Ancak oral steroidlerle aralıklı ve önceden yapılmış tedaviler sonucu bazı hastalarda advers etkilerin oluşma olasılığı bir süre için kalabilir. Diğer inhale steroidlerden inhale flutikazon propiyonata geçildikten sonra, daha önceden veya halen aralıklı oral steroid kullanımına rağmen günlük adrenokortikal hormonların salınımı kademeli olarak artar. Adrenal yetmezlik derecesi, özel bir uygulama yapmadan önce uzman tavsiyesi gerektirebilir. Muhtemel adrenal cevap yetersizliği, ameliyat dahil stres yaratabilecek acil durumlarda daima akılda tutulmalı ve uygun kortikosteroid tedavisi düşünülmelidir. Muhtemel adrenal cevap yetersizliğinden dolayı oral steroid tedavisinden inhale flutikazon propiyonat tedavisine geçirilecek hastalar özel dikkat ile tedavi edilmeli ve adrenokortikal fonksiyonları düzenli izlenmelidir. İnhale flutikazon propiyonata başlamayı takiben sistemik tedavinin bırakılması kademeli olmalıdır ve hastalar stres oluştuğunda ek tedaviye ihtiyaçları olabileceğini belirten uyarıcı steroid kartı taşımaları konusunda cesaretlendirilmelidir. Şiddetli astımda ölümler meydana gelebileceğinden düzenli medikal tedavi gerekir. Semptomlardaki ani kötüleşmeler acil medikal gözetim altında vermesi gereken kortikosteroid dozunun artırılmasını gerektirebilir. Nadir durumlarda inhale tedavi altta yatan eozinofilik durumları (ör: Churg Strauss Sendromu) ortaya çıkarabilir. Bu vakalar oral kortikosteroid tedavisinin azaltılması veya kesilmesi ile ilişkilidir. Doğrudan bir nedensel ilişki saptanmamıştır. Benzer olarak sistemik steroid tedavisinin inhale tedaviyle yer değiştirmesi alerjik rinit veya egzema gibi önceden sistemik ilaç tarafından kontrol edilen alerjilerin ortaya çıkmasına neden olur. Bu alerjiler antihistaminik ve/veya topikal steroidler dahil topikal preparatlarla semptomatik olarak tedavi edilmelidir. Flixotide Nebules acil bir durumda enjektabl veya oral steroidlerin yerine kullanılmaz.Yan Etkiler :Bazı hastalarda ağızda ve boğazda Candidiasis görülür. Böyle hastaların Nebules'i kullandıktan sonra ağızlarını su ile çalkalamaları yararlı olabilir. Semptomatik Candidiasis, Flixotide Nebules tedavisine devam edilirken topikal antifungaller ile tedavi edilebilir. Bazı hastalarda inhale flutikazon propiyonat ses kısıklığına neden olabilir. İnhalasyonu takiben ağzın su ile çalkalanması yararlı olabilir. Diğer inhalasyon tedavilerinde olduğu gibi, dozdan sonra hırıltıdaki ani artış ile paradoksal bronkospazm oluşabilir. Bu durum çabuk etkili inhale bronkodilatörlerle hemen tedavi edilmelidir. Flixotide Nebules kullanımına hemen son verilmeli, hasta kontrol edilmeli ve gerekirse alternatif tedavi uygulanmalıdır. Ciltte aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Olası sistemik etkiler, adrenal supresyon, çocuklarda ve adolesanlarda büyümede gecikme, kemik mineral dansitesinde azalma, katarakt ve glokom görülebilir (Bkz. Uyarılar/Önlemler).Dozu Kullanma :Flixotide Nebules bir jet nebülizer ile aerosol şeklinde, hekimin talimatı doğrultusunda kullanılmalıdır. İlacın verilmesi pek çok kriter tarafından etkilenebildiğinden nebülizer cihazının üreticisi tarafından tavsiye edilen kullanma talimatlarına dikkat ediniz. Flixotide Nebules"˜ün ultrasonik nebülizerlerle uygulanması genellikle önerilmez. Flixotide Nebules enjekte edilmemelidir. Flixotide Nebules oral inhalasyon içindir ve bir ağız parçası yardımıyla uygulanması tavsiye edilir. Yüz maskesi kullanmak gerektiğinde nazal inhalasyon oluşabilir. Hastalar inhale flutikazon propiyonatın profilaktik özelliğinden haberdar olmalı ve semptom görülmese bile düzenli kullanılacağını bilmelidirler. Maksimum terapötik etki tedaviye başlanmayı takiben 4-7 gün içinde görülür. Ancak, flutikazon propiyonatın terapötik etkisi daha önce inhale steroid almayan hastalarda tedaviye başlamayı takiben 24 saat içinde görülmüştür. Eğer hastada, kısa süreli bronkodilatörler daha az etkili olmaya başladıysa veya hasta normalden daha fazla inhalasyona ihtiyaç duyuyorsa, doktora danışmalıdır. Az miktardaki süspansiyonun verilmesini kolaylaştırmak veya uzun süreli bir verilme zamanı istenirse, flutikazon propiyonat süspansiyonu sodyum klorür enjeksiyon BP ile kullanımdan hemen önce seyreltilmelidir. Nebülizerler devamlı akış esasına göre çalıştığından nebülize ilaç yerel çevreye salınabilir. Bu nedenle Flixotide Nebules, özellikle aynı anda birden fazla hastanın nebülizerleri kullandıkları hastanelerde iyi havalandırılan odalarda uygulanmalıdır. (Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde)

Yetişkinler ve 16 yaşın üzerindeki adolesanlar: Günde 2 kez 500-2000 mikrogram. 4-16 yaş arası çocuklar ve adolesanlar: Günde 2 kez 1000 mikrogram. Hastalığın şiddetine göre, hastalara uygun nebülize flutikazon propiyonat başlama dozu verilmelidir. Doz, daha sonra kontrol sağlandığında ayarlanır veya bireysel cevaba göre etkili en düşük doza indirilir. Akut astım alevlenmelerinin tedavisinde önerilen dozun üst limitinde alevlenmeyi takiben 7 güne kadar uygulanması önerilir. Sonra dozun azaltılması düşünülmelidir.

Özel hasta grupları: Yaşlı hastalarda veya karaciğer veya böbrek yetmezliği olanlarda dozun ayarlanmasına gerek yoktur.

Uygulama ile İlgili Talimatlar Nebülizeri kullanmak için üreticisinin talimatlarına başvurunuz. Kullanmadan önce nebül içeriğinin iyice karışmış olduğundan emin olmanız önemlidir. Nebülü etiketli kısmından yatay olarak tutarken diğer ucuna birkaç kez hafifçe vurunuz ve çalkalayınız. Bu işlemi tüm nebül içeriği tamamıyla karışıncaya kadar birkaç kez tekrar ediniz. Açmak için nebülün baş kısmını döndürerek koparınız. Seyreltilmesi: Gerektiğinde sodyum klorür enjeksiyon BP kullanılarak seyreltilebilir. Kullanılmayan süspansiyonu nebülizer haznesinden boşaltınız. Ağız parçası ile uygulanması tavsiye edilir. Eğer yüz maskesi kullanılanacaksa yüz cildini bariyer krem sürerek koruyunuz veya tedavi sonrası yüzü iyice yıkayınız.

Aşırı Dozaj Flutikazon propiyonatın tavsiye edilen dozlarının üzerindeki dozlarda akut inhalasyonu adrenal fonksiyonların geçici supresyonuna neden olabilir. Bu durum acil önlem alınmasını gerektirmez; adrenal fonksiyonların birkaç gün içinde eski haline döndüğü plazma kortizolü ölçülerek saptanabilir. Ancak, önerilenin üzerindeki dozların alınması uzun süre devam ederse bir miktar adrenal supresyon oluşabilir. Adrenal rezervin izlenmesi gerekebilir. Flutikazon propiyonat aşırı dozajı vakalarında tedaviye semptom kontrolünü sağlayan uygun dozlarda devam edilebilir.

Saklama Koşulları Flixotide Nebules 300C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Donmaktan ve direkt gün ışığından koruyunuz. Açılmış nebüller soğukta(buzdolabında) saklanmalı ve açılmayı takiben 12 saat içinde kullanılmalıdır. Blisteri açılmış nebüller 2 gün içinde kullanılmalıdır. ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ..!

Hiçbir ilacı doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Adalet 21:18 20.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up