Sağlık

Delix 5 mg 28 tablet - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Delix 5 mg 28 tablet
SiLence 19:22 12.02.17
Formulu :* Bir çentikli tablet 2.5 mg ramipril ve 12.5 mg hidroklorotiazid içerir. * Bir çentikli tablet 5 mg ramipril ve 25 mg hidroklorotiazid içerir.UyarıLar Onlemler :Delix 2.5 PLUS tedavisi düzenli tıbbi gözetim gerektirir. Genellikle tedaviye başlanmadan önce dehidratasyon, hipovolemi veya tuz noksanlığının giderilmesi önerilir. (ancak birlikte kalp yetmezliği olan hastalarda bu aşırı volüm yüklenmesi riski gözönünde bulundurularak dikkatle değerlendirilmelidir). Kan basıncında görülebilecek belirgin düşme ve olası böbrek fonksiyon bozukluğu ihtimalinin artmış olması sebebiyle aşağıdaki hasta grupları tedavinin başlangıcında ve aynı zamanda da gidişi sırasında dikkatle takip edilmelidir. - ağır ve özellikle malign hipertansiyonlu hastalar. - hipertansiyonla birlikte ağır kalp yetmezliği olan hastalar. - sıvı veya tuz eksikliği olan veya ortaya çıkma ihtimali bulunan hastalar - önceden diüretik ilaçlarla tedavi görmüş hastalar. - hemodinamikle ilişkili renal arter stenozu olan hastalar. İstenmeyen oranda bir kan basıncı düşmesinin belirgin bir risk teşkil edeceği hastalarda dikkatli takip gereklidir. İlk dozdan sonra ve daha sonra her doz yükseltilmesinde kan basıncında ani düşüş olmayana kadar kan basıncı ölçümü tekrar edilmelidir. Kan basıncı arzu edilmeyecek derecede düşerse, hasta sırtüstü ve ayakları havada olacak şekilde yatırılmalı, diğer tedbirler ile birlikte eksilen sıvı veya hacim replasmanı yapılmalıdır. Böbrek fonksiyonunun özellikle tedavinin ilk haftalarında kontrol edilmesi önerilir. Vasküler böbrek hastalığı, önceden mevcut böbrek fonksiyon bozukluğu olan ve böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda dikkatli kontrol gereklidir. Delix 2.5 PLUS tedavisi serumdaki sodyum, potasyum, kalsiyum, ürik asit, ve kan glukozunun düzenli olarak izlenmesini gerektirir. Böbrek fonksiyonu bozulmuş olan hastaların serumdaki potasyum miktarının daha sık izlenmesi gereklidir. Aynı zamanda potasyum tutucu diüretiklerle (örn. spironolakton) veya potasyum tuzlarıyla tedavi edilen hastalar ise çok sık kontrol edilmelidir. Lökopeni olup olmadığını gözlemek için lökosit sayılarının düzenli olarak takip edilmesi önerilir. Lökopeni kaynaklı immun yetmezlik belirtileri, trombopeniye bağlı kanama eğiliminin gözlenmesi durumunda da kan tablosu kontrol edilmelidir Yüz bölgesinde şişme, dilde kabarma veya yutma, nefes alma güçlüğü durumunda anjionörotik ödem ihtimali düşünülmelidir. Hasta bu gibi durumlarda derhal doktora başvurmalı ve bir sonraki Delix 2.5 PLUS dozunu almamalıdır. Dil, boğaz veya larenks anjionörotik ödemi hayatı tehdit edici olabilir, bu yüzden gereken acil tedbirlerin alınmasını gerektirir. Delix 2.5 PLUS'ın çocuklardaki kullanımına dair henüz yeterli bilgi mevcut değildir.

Yan Etkiler:Delix 2.5 PLUS, diğer ACE inhibitörleri, veya karşılaştırılabilir diüretikler ile tedavi sırasında aşağıdaki advers etkiler gözlenmiştir ve dolayısıyla ortaya çıkabilir. Kan basıncı Bilhassa tedavinin başlangıcında, bazen konsantrasyon bozukluklarıyla birlikte seyreden sersemlik ve reaksiyonlarda zayıflama, halsizlik, zayıflık ve baş dönmesi gibi semptomlar vazodilatasyon, veya yüksek kan basıncının arzu edilen değere inmesinin bir sonucu olarak oluşabilir. Kan basıncındaki aşırı düşmeyi taşikardi, palpitasyon, bozulmuş ortostatik düzen, denge bozuklukları, bulantı, terleme, kulak çınlaması, işitme bozukluğu, görme güçlüğü, baş ağrısı, anksiyete, sersemlik ve aşırı uyku hali gibi diğer semptomlar izleyebilir. Daha sonra senkop da oluşabilir. Nadir durumlarda, kardiyak aritmiler oluşabilir, örn. kan basıncındaki aşırı düşme veya elektrolit denge bozuklukları buna neden olabilir.Delix 2.5PLUS ilk dozu alındıktan ve daha sonraki bir dönemde doz yükseltildikten sonra kan basıncında arzu edilmeyen bir düşüş olabilir. Bazen ilerleyerek hayati tehlikesi olan şoka sebep olabilen kan basıncındaki belirgin düşüş daha çok - ağır ve özellikle malign hipertansiyonlu hastalarda, - özellikle hipertansiyonla beraber ağır kalp yetmezliği olanlarda, - önceden diüretik tedavisi görmüş olanlarda, - sıvı ve tuz kaybı olanlarda, - hemodinamiğe etkili renal arter stenozu olanlarda görülebilir. Vasküler stenoz'a bağlı perfüzyon bozuklukları Delix 2.5 PLUS tedavisi sırasında şiddetlenebilir. Kan basıncındaki ileri derecede bir düşüşün sonucu olarak, esasen koroner kalp hastalığı olan veya beyni besleyen damarların akım yavaşlatıcı daralması söz konusu olan hastalarda kalp kasında veya beyinde hayatı tehdit eder derecede iskemi oluşabilir. Yeterli kan basıncına ve sıvı dengesine ulaşıldığında, Delix 2.5 PLUS tedavisine genellikle devam edilebilir. Böbrek ve elektrolit dengesi Delix 2.5 PLUS tedavisi sırasında, böbrek fonksiyonunda bozulma olabilir, bazı durumlarda bu hayati tehlikesi olan akut böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebilir, özellikle - renovasküler hastalığı olan hastalarda - böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda. - özellikle kalp yetmezliğinin eşlik ettiği hastalarda, kan basıncında daha belirgin bir düşmeyle birlikte. İzole vakalarda, hidroklorotiazidle tedavi sırasında interstisyel nefrit gelişebilir. Böbrek fonksiyon bozukluğu belirtileri olarak, serumdaki kreatinin ve serumdaki üre artabilir. Önceden var olan proteinüri ağırlaşabilir. Bununla beraber, özellikle diyabetik nefropatili hastalardarenal protein salınımı da azalabilir. Delix 2.5 PLUS, özellikle kısıtlı tuz alımıyla birlikte, serumdaki sodyum konsantrasyonunda bir düşmeye neden olabilir . Hidroklorotiazid hiperkalsemi kadar hipokloremi, hipomagnezemi gelişimine sebep olur. Ayrıca, Delix 2.5 PLUS metabolik alkaloz gelişimine veya şiddetlenmesine yardım eder.Ramipril serumdaki potasyum konsantrasyonunda bir artışa, buna karşılık hidroklorotiazid potasyum konsantrasyonunda bir düşmeye neden olur. Bu nedenle, Delix 2.5 PLUS tedavisi sırasında serum potasyum konsantrasyonunda hem bir azalma hem bir artma görülebilir. Serum potasyum konsantrasyonundaki artışa özellikle böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda veya potasyum tutucu diüretikler ve potasyum tuzları birlikte verildiğinde rastlanır. Elektrolit dengesindeki bozukluğun genel belirtileri yorgunluk, baş ağrısı, uyuşukluk, uykulu hal, konfizyon, apati, kas krampları, tetani, kas zayıflığı, gastrointestinal bozukluk ve aşırı susamadır. Özellikle tedavi başlangıcında sıvı atılımında geçici artış görülebilir. Bu hidroklorotiazidin diüretik etkisinin ve kardiyak rekompansasyonun işareti olabilir. Sıvı atılımının artması halinde -bilhassa yaşlı hastalarda- hemokonsantrasyon veya özellikle şiddetli vakalarda tromboz görülebilir. Deri, kan damarları, anafilaktik ve anafilaktoid reaksiyonlar Çok nadir bazı hallerde Delix 2.5 PLUS ile tedavi sırasında anjionörotik ödeme rastlanmıştır.Dozu Kullanma :Dozaj istenilen antihipertansif etkiye ve hastanın ilaca karşı olan toleransına bağlıdır. Delix 2.5 PLUS tedavisi uzun süreli tedavidir; tedavi süresi doktor tarafından ayarlanır. Aşağıda belirtilen özel durumlar dışında şu dozaj uygulanır : Mutat başlangıç dozu: 1 Delix 2.5 PLUS tablet. Gerekirse, doz 2 - 3 haftalık aralıklarla yükseltilebilir. İzin verilen maksimum günlük doz : 4 Delix 2.5 PLUS tablet. Genellikle tek bir doz olarak sabahleyin uygulanacak günlük doz önerilir. Çoğu durumda, günde 1 ila 2 Delix 2.5 PLUS tablet sonrasında kan basıncı yeterli derecede düşecektir. Özel durumlar : * Diüretik kullanan hastalarda doz Diüretik kullanan hastalarda, Delix 2.5 PLUS tedavisine başlanmadan en az 2 - 3 gün önce veya (diüretik etkisinin sürmesine bağlı olarak) daha uzun bir süre diüretik ilaç kesilmeli veya en azından diüretik dozu azaltılmalıdır. Doktor, herbir vaka için, bu tip ilaç kesilmesinin veya doz azaltılmasının mümkün olup olmadığına ve bunun ne kadar sürebileceğine karar verecektir. İlaç kesilmesi mümkün değilse tedavinin serbest bir kombinasyonda mümkün olan en az ramipril dozuyla ( günde 1.25 mg ) başlatılması önerilir.* Renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz 1.73 m2 vücut yüzey alanı başına kreatinin klirensi 60 - 30 ml / dak. Tedaviye sadece günde 1.25 mg ramipril ile başlanır. Derece derece ramipril dozu arttırıldıktan sonra, kombinasyon tedavisine günde 1 Delix 2.5 PLUS tablet ile başlanır. İzin verilen maksimum günlük doz : 2 Delix 2.5 PLUS tablet. Kreatinin klirensi ölçülemediğinde, aşağıdaki formül (Cockcroft denklemi) kullanılarak serumdaki kreatinin miktarından hesaplanabilir. Erkekler için: kreatinin klirensi (ml/dak) = Vücut ağırlığı (kg) x (140 - yaş) bölü 72 x serumdaki kreatinin (mg/dl) Kadınlar için : yukardaki sonuç 0.85 ile çarpılır. Delix 2.5 PLUS tablet yeterli miktarda sıvı ile ( yakl.1 / 2 bardak su ) yemekten önce / sonra veya yemek sırasında yutulmalıdır.

Hiçbir ilacı doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Adalet 21:17 20.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up