Sağlık

Cezol Im - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Cezol Im
SiLence 19:48 12.02.17
Formülü:

Her flakonda 1 g Sefazolin' e eşdeğer 1048.32 mg Sefazolin sodyum

+ 4 ml enjeksiyonluk su içeren ampul ihtiva eder.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Solunum sistemi enfeksiyonları

Akut ve subakut bronşit, bronşektazi, bronkopnömoni, akciğer apsesi, piyotoraks, plörezi, kronik solunum yolu hastalıkları ile bağlantılı sekonder enfeksiyonlar, farenjit, larenjit, tonsillit

Safra yolları enfeksiyonları

Kolanjit, kolesistit

Peritonit, lenfanjit, lenfadenit

Septisemi ve subakut bakteriyel endokardit

Üriner sistem enfeksiyonları

Piyelonefrit, piyelit, sistit, üretrit

Kemik ve eklem enfeksiyonları

Osteomiyelit, artrit

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

Foliküllit, panaris, fronküloz, antraks, erizipel, apse, ülser flegmon, ameliyat sonrası yara enfeksiyonları, yanıklar, dekubitus ülseri

Jinekolojik enfeksiyonlar

Bartolinit (Bartolin apsesi), servisit, endometrit, parametrit, pelvi-peritonit, doğum sonrası enfeksiyonları, mastit

Kulak burun boğaz enfeksiyonları

Otitis media, sinüzit, parotit, kulak ve burun fronkülü

Proflaktik kullanım

Postoperatif enfeksiyonları önleme amacıyla ameliyattan 30-60 dakika önce ve gerekirse ameliyatın tamamlanmasını takiben 3-5 gün kullanılabilir.

Kontrendikasyonları:

Penisilin ve sefalosporinlere duyarlı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.Renal bozukluğu olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.Enjeksiyon i.v. veya i.m. olarak yapılabilir.İV enfeksiyonlar yavaş yapılmalıdır.İM enjeksiyonlarda flakon 2 ml'lik çözücülerde, i.v. için 3 ml'lik çözücülerde eritilmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Anksiyete,sinirlilik,uykusuzluk, baş ağrısı,sersemlik, yorgunluk,titreme,terleme, anoreksi, bulantı, baş dönmesi,diyare ve asteni.

İlaç etkileşimleri:

Alkalen fosfataz,SGOT,SGPT ve BUN değerlerinin yükselmesine neden olabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Sulandırıldıktan sonra İ.M. veya İ.V. olarak kullanılabilir. İ.M. ve İ.V. uygulamalar için önerilen günlük dozlar birbirinin aynıdır.Erişkin dozu:

Duyarlı gram-pozitif kokların neden olduğu hafif enfeksiyonlarda

8 saatte bir 250-500 mg olarak uygulanır.Orta ve ağır enfeksiyonlarda

6-8 saatte bir 500 mg-1 g,Akut, komplikasyonsuz üriner sistem enfeksiyonlarında

12 saatte bir 1 g,Pnömokoksik pnömoni tedavisinde 12 saatte bir 500 mg,Ağır, hayatı tehdit eden enfeksiyonlarda (Ör: endokardit, septisemi)

6 saatte bir 1 g-1.5 g olarak verilir.Postoperatif enfeksiyon proflaksisi

Kontaminasyon riski mevcut cerrahi müdahalelerde, postoperatif enfeksiyonların önlenmesi amacı ile;Cerrahi müdahaleden önce 1 g Sefazolin verilir.

2 saat veya daha uzun süren ameliyatlarda, ameliyat süresi içinde 500 mg veya 1 g Sefazolin verilir.

Postoperatif olarak 24 saat süre ile 6-8 saatte bir 500 mg-1 g Sefazolin uygulanır.

Enfeksiyon oluşmasının özellikle tehlikeli olduğu ameliyatlarda, ameliyattan sonra 3-5 gün daha sefazolin ile tedavi sürdürülebilir.

Çocuklarda kullanım:

Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonların tedavisinde günlük doz 25-50 mg/kg olarak hesaplanır ve bu doz 3-4 eşit kısma bölünerek eşit aralıklarla uygulanır. Daha şiddetli enfeksiyonlarda günlük doz 100 mg/kg'a kadar arttırılabilir.Enjeksiyon Hazırlanmasında ve Uygulanmasında Dikkat edilecek Hususlar:İntramüsküler Uygulama:

Eriticisinde veya eşit hacimde serum fizyolojikte çözülerek büyük bir kas kitlesine ve derine enjekte edilir.

İntravenöz Uygulama:

Sefazolin intravenöz enjeksiyon şeklinde doğrudan damara enjekte edilebilir ya da aralıklı veya sürekli enfüzyon şeklinde uygulanabilir.

İntravenöz Enfüzyon:

Sefazolin intravenöz enfüzyon şeklinde uygulanacağında, sulandırılmış 500 mg veya 1 g Sefazolin ya steril su ile 50-100 ml'ye tamamlanarak veya aşağıdaki enfüzyon solüsyonları içinde uygulanır:Kullanılabilecek solüsyonlar:

- % 0.9 sodyum klorür,

- % 5 dekstroz,

- % 10 dekstroz

- Laktatlı Ringer solüsyonu.

- Laktatlı Ringer solüsyonu içinde % 5 dekstroz, % 5 dekstroz ve % 0.9 sodyum klorür solüsyonu

İntravenöz enjeksiyon:

Sulandırılmış 500 mg veya 1 g Sefazolin steril su ile en az 10 ml'ye tamamlanır. Bunu takiben ya 3-5 dakikadan kısa olmayan bir sürede doğrudan damara enjekte edilir veya yukarıda belirtilen parenteral solüsyonlar uygulanan hastalara takılı serum setinin lastik tüpüne enjekte edilir.

Hiçbir ilacı doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Adalet 21:07 20.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up