Sorularınız

Aklınıza takılan her türlü soruyu buradan sorabilirsiniz.

Celp Uygulamaları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Sorularınız>Celp Uygulamaları
Cemre 09:56 19.03.18
Celp uygulamalarının hepsi eşler için midir?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Tuana 10:02 19.03.18
Hayır celb hayvan için bile olabilir

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Adalet 10:03 19.03.18
Sevdiğin herhangi biri için de olabilir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cemre 10:14 19.03.18
Yanlış bir uygulama yapmamak adına, evlat için nasıl bir uygulama yada dua yapabilirim? Teşekkür ederim.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Astra 10:32 19.03.18
Cemre Nickli Üyeden Alıntı:
Yanlış bir uygulama yapmamak adına, evlat için nasıl bir uygulama yada dua yapabilirim? Teşekkür ederim.
Esma okuyabilirsiniz
Asiliği için sözünüzü dinlemesi için vs

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cemre 10:38 19.03.18
Büyü yapılması sonucu evden giden evladın bu durumdan kurtulup evine dönmesi ve muhabbetinin artması için ne yapabilirim?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Astra 10:51 19.03.18
Cemre Nickli Üyeden Alıntı:
Büyü yapılması sonucu evden giden evladın bu durumdan kurtulup evine dönmesi ve muhabbetinin artması için ne yapabilirim?

Okuma şu şekilde olmalı: Okuyan kişi önce 11 salavat-ı şerife, 11 istiğfar ( estağfirullahel aziym el kerimellezî la ilahe illa hü el hayyel kayyüme ve etübü ileyh) diyerek Ya rabbi şu hastanın üzerinde onu etkileyen her netürlü hastalık cin peri büyü nazar hasılı her ne türlü pislik varsa acilen şifa ver, Bismillahişşâfi bismillahil kâfi Bismillahil muafî bismillahillezi la yedurru measmihi şey'ün fil erdzi vela fissema'i ve hüvessemi'ul aliym. diyerek başlamalı ve şu ayetleri okuyarak hastanın sağ kulağına her ayet sonunda üflemeli gerekirse bu işlem 3,5 ,7,11,21 defa tekrarlanabilir eğer içeride cin varsa hasta mutlaka tepki verecek çeşitli işaretlerle kendini belli edecektir.

Not: Buradaki ayetler sadece bilinmesi amacıyla konulmuştur. Bu ayetleri kişi kendisinede okuyabilir. Başkasının kendisine okuması daha faydalıdır. Okutacak kimse bulamazsa kendi kendinede okunabilir. Okunan ayetler hem hastanın sağ kulağına mümkün değilse üzerine hemde bir bardam zemzem suyu olursa iyi olur yoksa memba suyu o da yoksa çeşme suyuna üflenir ve okuma sonunda bu su hastaya içirilir. Okumayı yapacak kişinin arapça harflerle okumasını tavsiye ederim latin harfleriyle yapılacak okumalarda yanlış harekelerin çıkması söz konusu olabilir o yüzden tecvidli olarak okuyan birisinin olması daha güzel olur.

Okunacak Ayetler sırasıyla şunlardır:

1- Fatiha;

Bismillahirrahmanirrahıym. Elhamdülillahi rabbi alemiyn Errahmânirrahıym.Maliki yevmiddiyn. İyyâkena'büdü ve iyyakenestaıyn. İhdinassıratal mütekıym. Sıratalleziyne en'amte aleyhim gayril mağdzubi aleyhim veledzaalliyn.

2- Bakara süresinin ilk dört ayeti:

Elîf, Lâm , Mîm. Zelikel kitâbü lâraybe fîhi hüdenlilmüttekıyn. Elleziyne yü' minune bil gaybi ve yukıymunessalate ve mimma razeknâ hüm yunfikun. Velleziyne yü'minune bima ünzile ileyke vema ünzile min kablike ve bil âhıratihün yüükınûn.

3- Bakara süresinin 163-164. ayetleri:

İlahüküm ilahün vahidün lâ ilahe illâ hüverrahmânürrahıym. İnne fî halkıssemavati vel erdzi vahtilafilleyli vennehari vel fülkilletî tecrî fil bahri bima yenfe'unase ve mâ enzelellahü minessemai min main fe eahyâ bihil erdza bea'de mevtiha ve besse fîhâ min külli dâbbetin ve tasrifürriyah vessehabil müsahhari beynessemâi vel erdzi leayatin likavmiy ya'kılûn.

4- Ayet-el kürsî

Allahü lâ ilahe illa hüvel hayyül kayyûmü lâ te' huzühü sinetün vela nevm. Lehü mâ fissemâvati vema fil erdz. Men zellezî yeşfe'u iyndehü illa bi iznihi ya'lemu ma beyne eydihim vema halfehüm vela yuhıytune bişeyim min ı'lmihi illa bima şâ e vesia kürsiyyühüssemavati vel erdz. Ve lâ yeûdühü hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azıym.

5- Bakara süresi 285-286. ayetler(Amerrasülü):
Âmenerrasulü bima ünzile ileyhimirrabbihi vel mü'minûn. Küllün âmene billahi ve melâiketihi ve kütibihi ve rusülihi lânüferrikubeyne ehadimmirrusülih, Ve kalû semi'na ve eta'na gufraneke rabbena ve ileykel masıyr. La yükellifullahü nefsen illa vüs'ahê lehea ma kesebet ve ileyhea mektesebet. rabbena lâ tüeahıznâ innesiynâ ev ehta'na. Rabbena vela tehmil aleyna iısran kema hameltehü alelleziyne min kablina. Rabbena vela tühammilna mâ lâ tâ katelena bih. va'fü 'annâ veğfirlena verhamnâ ente mevlâna fensurnâ alel kavmil kâfiriyn.

6- Alî İmran 18. Ayet:

Şehidallahü ennehü lâ ilahe illâ hüve vel melâiketü ve ülül 'ılmi kâimem bil kıst. Lâ ilahe illâ hüvel 'aziyzül haküym.

7- Âraf 54. Ayet:

İnne rabbekümüllahüllezî halakassemâvâti vel ardza fî sitteti ayyamin sümmestevâ alel arşi yüğşilleylennehara yatlübühü hasisen veşşemse vel kamera vennücume müsahharatim biemrih. Elâlehül halku vel emr. Tebarakellahü rabbül âlemiyn.

8- Mü'minûn süresi son 3 ayeti:
Efehasibtüm ennema halekaküm 'abesen ve enneküm ileyna la türce'ûn.Fete'alalahül melikül hakku Lâ ilahe illa hüve rabbül 'arşil keriym. Vemen yed'û me'allah, ilâhen âhara lâ bürhane lehû bihi feinnemâ hisabühü 'ıynde rabbih. İnnehü Lâ yüflihül Kâfirun. Ve kurrabbiğfir verham ve ente hayrurrahimiyn.
Saffat ilk 10 ayet

Vessâffati saffen, fezzacirati zecran. fettaliyati zikran. inne ilaheküm ilahün vahid. Rabbssemavati vel ardzı vema beynehüma ve rabbül meşarık. İnnâ zeyyennessemâeddünya biziynetinil kevakib. Ve hifzam min külli şeytanim marid.. La yessemme'ûne ilel meleil e'alâ ve yükzefune min külli canib. Dühuranvelehüm azeabün vasib. İllâ men hatıfel hatfete fe etbe'ahü şihabün sâkib

Haşr Suresi Son 3 Ayet

Lev enzelnâ hazel kur'ane âlâ cebelin leraeytehû haşiam mütesaddiam min haşyetillah. Vetilkel emsalü nadzribüha linnasi le'allehüm yetefekkerûn. Hüvallahüllezî la ilâhe illâ hü. Âlimül gaybi veşşehadeti hüverrahmanürrahiym. Hüvallahüllezi lâ ilahe illa hü. Elmelikül kuddüsüselamül mü'minul müheyminülaziyzül cebbarul mutekebbir. Hüvallahül halikul bariül müsavviru lehül esmaül hüsna yüsebbihu lehü ma fissemavati vel erdzi. ve hüvel aziyzül hakiym.

11 Cin süresi ilk 3 ayeti:

Kul ühıye ileyye ennehüsteme'a neferum minel cinni fekalü inna semı'na kur'anen aceba.Yehdî ilerruşdi feamenna bih. Ve ennehü teala ceddü rabbina mettehaze sahibeten velâ veledâ. Ve ennehü kâne yekûlü sefîhünâ 'alellahü Şetatea.

12- İhlas :Bismillahirrahmanirrahiym. Kul hüvellahü ehad. Allahüssamed. Lem yalid. Velem yüüled velem yakün lehü küfüven ehad.

13- Felak:

Bismillahirrahmanirrahiym. Kul euzü birabbil felak. Min şerri mâ halak.Ve min şerri gâsıkin izâ vekab. Ve min şerrinneffaseati fil ukad. Ve min şerri hasidin izea hased.

14- Nas süresi:

Bismillahirrahmanirrahiym. Kul eûzü birabbinnasi melikinnasi ilahinnas. Min şerril vesvasil hannas. ellezî yüvesvisü fî sudürinnas. minel cinneti vennâs.

Eğer Okuma esnasında hasta ağlamaya başlarsa o hastanın üzerinde sihir var demektir o zaman okuma işlemine şu ayetlerle devam edilmeli bunlar bittiğinde kalınan yerden yukarıdakilere devam edilmelidir.

Araf Süresi 117 den 122. ayete kadar.Kalû yâ mûsâ immâ en tülkıye ve immâ en neküne evvele men elkâ. Kale bel el kû feiza hibalühüm. ve 'ısıyyühüm yühayyelü ileyhi min sihrihim inneha tes'â. Fe evcese fî nefsihi hıyfetem musâ. Kulnâ lâ tehaf. inneke entel e'lâ. Ve elkıy ma fî yeminike telkaf ma sane'û innemâ sane'û keydü sahirin vela yüflihu sahirin haysü etâ.

Yunus 79. ayetten 82. ayete kadar.Ve kale fir'avnü'tûnî bi külli sahirin aliym. Felemma câesseharatü kale lehüm mûsâ elkû ma entüm mülkun. Felemma elkav kale mûsa ma ci'tüm bihissihru innallahe seyübtılühü innallahe la yüslihu amelel müfsidîn. Ve yühıkkallahul hakka bikelimâtihi velev kerihel mücrimûn.

Taha 65 den 69. ayete kadar.Ve evhayna ilâ musa en elkıy 'aseake feiza hiye telkaf mâ ye'fiküne fevaka'al hakku ve betale mâ kanû ye'melûn Fe gulibû hünalike venkalebû sagiriyn. Ve ülkıyes seharatü sâcidiyne kâlû âmennâ birabbil âlemiyne rabbi mûsâ ve hârûn.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cemre 11:06 19.03.18
Astra 11:11 19.03.18
Cemre Nickli Üyeden Alıntı:
Allah razı olsun.
Ecmain inşallah Allah Yardımcın olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İpek 23:19 19.03.18
Cemre Nickli Üyeden Alıntı:
Büyü yapılması sonucu evden giden evladın bu durumdan kurtulup evine dönmesi ve muhabbetinin artması için ne yapabilirim?
Eğer büyü olduğuna eminsen kendin çözemeyebilirsin. nasıl bir büyü olduğunu bilmiyorsun öyle kuvvetli büyüler yapılıyorki onu çözebilecek hoca bile zor bulunur geçmiş olsun Allah evladını sana bağışlasın mübarek

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2