Sorularınız

Aklınıza takılan her türlü soruyu buradan sorabilirsiniz.

Vakıa Suresi ve bir azameti hakkında - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sorularınız>Vakıa Suresi ve bir azameti hakkında
oktavia 22:53 07.11.18
Allah'ın(c.c.) selamı üzerinize olsun inş.

Vakıa suresini araştırırken aşağıda ki gibi bir azamete ve uygulamaya denk geldim.

Azametini tam anlayamadım , uygulamakta herhanhi bir sakınca var mıdır ? Korunma ihtiyacı olur mu ?

Değerli hocalarımız inceleyebilirse sevinirim.

Rızık ve zenginlik için sabah ve akşam 3 vakıa suresi ve 1 defa da bu azametin okunması tavsiye ediliyor.

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Bi mehmehûbin mehmehûbin zî
lutfin hafiyyin bi sa'saın sa'saın zin nûri vel behâi bi
sehsehûbin sehsehûbin zil ızzis sâmihi vel azameti vel
kibriyâi vel kudreti ves sultâni allâhümme innî eselüke
bismikel merfûatilletî a'taytehü men si'te min evliyâike ve
elhemtehü asfiyâike ve hassate bihâ min ahbebte min
ahbâbike en tu'tînî rizkan min ındike tugnî bihi fakrî ve takta
bihi alâikıs seytâni min Sadrî inneke entel hannânül mennânül
vehhâbür rezzâkul fettâhul bâsitul cevvâdül kâfî elganiyyul
mu'niyyul kerîmül mu'tıyyül latîfül berrür rahîmüs vâsiüs
şekûrür rabbül gafûru vel fadli ven neami vel cûdü vel keremi
allâhümme innî eselüke bi hakkike ve hakku nebiyyike ve
rasûlike en tümeddenî min cûdike ve keremike ve fadlike ve
ihsânike ve lutfike ve imtinânike yâ sâdikul va'di yâ
mu'tıyyenbilâ haddü lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü
minez zâlimîn. Allâhümme yessirlî rizkan halâlen tayyiben ve
ecib da'vetî bi hakki sûretil vâkıati ve bi hakki ismikel azîmül
a'zamü ve bi hakkim seyyidinâ muhammedin sallallâhü aleyhi
ve selleme ve âlihi ve ashâbihit tayyibînet tâhirîne ve bi hakki
fekacin mahmet fettâhun kâdirun câbirun mu'tiyyun hayrur
râzikîne mugnîl bâisül fekîru tevvâbün lâ yüâhızü bil cerâimi
allâhümme yessirlî rizkan halâlen min ındike ve acillî bihi yâ
zelcelâli vel ikrâmi yâ kâfî yâ kefîlü erhamnî bi rahmetike yâ
erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve
alâ âlihi ve ashâbihi ve itbâıhi ve ensârihi ve ezvâcihi ve
zürriyyâtihi ve ehli beytihi ecmeîne ve sellim. Sübhâne
rabbike rabbil ızzeti ammâ yesufûn. Ve selâmün alel murselîn.
Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. (Usulül Bast)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
RvP 00:33 08.11.18
Azametler çoktur bu ilmi bilenler hazırlar.
Bu azamette davette vardır. Hocalar ilmi az olanlara genelde azamet okutmazlar.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
oktavia 10:19 08.11.18
RvP Nickli Üyeden Alıntı:
Azametler çoktur bu ilmi bilenler hazırlar.
Bu azamette davette vardır. Hocalar ilmi az olanlara genelde azamet okutmazlar.

Biraz sıkıntılı o zaman.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up