Sorularınız

Aklınıza takılan her türlü soruyu buradan sorabilirsiniz.

Allah esması Celali - Cemali - Kemali midir? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sorularınız>Allah esması Celali - Cemali - Kemali midir?
AbdudDaim 10:40 19.03.19
Soru başlıkda mevcut.
Cevabı da ferasetli bakışlarda.
Peki sizce?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Drogo 11:11 19.03.19
Cemal sıfatı, Allah’ın hem zatının hem şuunatının, hem sıfatlarının, hem isimlerinin, hem icraat ve fiillerinin mutlak güzellikte olması ve çirkin ve noksanlıklardan beri, temiz olması anlamındadır.

Celal sıfatı, Allah’ın hem zatının hem şuunatının hem sıfatlarının, hem isimlerinin, hem icraat ve fiillerinin mutlak azamet ve büyüklükte olması ve acizlik ve güçsüzlük gibi hallerden beri ve temiz olması anlamındadır.

Kemal sıfatı ise, Allah’ın hem zatının, hem şuunatının, hem sıfatlarının, hem isimlerinin, hem icraat ve fiillerinin mutlak bir mükemmellikte olması ve kusur ve eksiklik gibi hallerden beri ve temiz olması anlamındadır.

Bu üç sıfat da Allah’ın hem Zatının hem şuunatının hem sıfatlarının, hem isimlerinin, hem de icraat ve fiillerinin genel bir halidir, ortak bir vasfıdır.

Mesela Allah’ın kudret sıfatı hem mutlak cemaldedir, hem mutlak kemaldedir hem de mutlak celaldedir şeklinde anlamalıyız ve bu ölçüyü Allah’ın zatında hem de sair vasıflarında kullanmalıyız.

İnsan Allah’ın sanatları ve fiilleri içinde en mükemmeli, en azamı olduğu için bu üç sıfat insanın mahiyetinde en parlak şekli ile tecelli etmiştir. İnsanın maddi ve manevi yaratılışına dikkat ile bakıldığında ne bir kusur ne bir eksik ne de bir hakaret göremeyiz. Bu da cemal, celal ve kemal sıfatının bir yansıması bir tecellisidir. Bu ölçü diğer mahlukat içinde geçerlidir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Margarit 11:13 19.03.19
Allah tela’nın isim ve sıfatları;

ESMA EL HÜSNA

Dört başlık altında incelenir…

1- Zâtî isimler ve sıfatlar
2- Celâlî isimler ve sıfatlar
3- Kemâlî müşterek isimler ve sıfatlar
4- Cemâlî isimler ve sıfatlar

Aşağıda hepsini kısımlarına göre sıralamış bulunuyorum.

1. Zâtî isimler ve sıfatlar
Allah<celil> es-Samed<celil>
el-Ahad el-Kuddûs
el-Vâhid el-Hayy
el-Ferd en-Nûr
el-Vitr el-Hakk

2- Celâlî isimler ve sıfatlar

el-Kebîr er-Rakîb Zü’l-batş
el-Müteal el-Vâsi’ el-Basîr
el-Azîz eş-Şehîd ed-Deyyân
el-Azîm el-Kavî el-Muazzib
el-Celîl el-Metîn el-Mufaddıl
el-Kahhâr el-Mümit el-Mecîd
el-Kâdir el-Muîd Zü’l-havl
el-Muktedir el-Müntakim -ellezî lem yekûn lehü küfüvven ahad
el-Mâcid -Zü’l-Celâli ve’l-ikrâm eş-Şedîd
el-Mütekebbir el-Mâni’ el-Kâhir
el-Kâbız ed-Dârr el-Gayyûr
el-Hâfız el-Vâris Şedîdu’l-ikâb
el-Müzil es-Sabûr el-Cebbâr
(bu esmalar asla ve kat'a zikri olarak okunmaz..)

3- Kemâlî müşterek isimler ve sıfatlar

er-Rahmân el-Vâlî el-Müteâlî
el-Melik el-Kayyum Malikü’l-Mülk
er-Rab el-Mukaddim el-Muksid
el-Müheymin el-Muahhir el-Câmi
el-Hâlik el-Evvel el-Ganî
es-Semi’ el-Âhir ellezî leyse ke müslıhi şey’ün
el-Basîr ez-Zâhir el-Muhît
el-Hakem el-Bâtın es-Sultan
el-Adl el-Velî el-Mürîd
el-Hakîm el-Mütekellîm
vedud ,Macit,,mülk,mümin,bariu,masur,,muktedir,muiz,
birr,müntakim,,affü,raüf,zülcelalii velikram,mukit,semiğ,
azıym,gaffar, habir,kebir, hafız,,hasip,rakip,kerim,vasi, mecid,bais,şehid,vekil,kavi,metin,
hamid,mübdi,muid,,gani,muğni,
mani,dafi,bediğ,mün’im
( Bu isimler cemali esmalar talim edildikten sonra zikir edlmelidir.)

4- Cemâlî isimler ve sıfatlar

el-Alîm el-Muiz el-Vâcid er-Raşîd
er-Rahîm el-Hafîz ed-Dâim el-Karîb
es-Selâm el-Mükît el-Bâkî el-Mücmil
el-Mü’min el-Mükît el-Birr el-Mucîb
el-Bâri el-Hasîb el-Münim el-Kefîl
el-Musavvir el-Cemîl el-Afüvv el-Hannân
el-Gaffâr el-Halîm el-Gatûr el-Mennân
el-Vahhâb el-Kerîm er-Raûf el-Kâmil
el-Fettâh el-Vekîl el-Muğnî -lem yelid ve lem yûled
el-Bâsit el-Hamîd el-Mûtî el-Kâfî
er-Rafi’ el-Mübdî en-Nafî’ el-Cevâd
el-Latîf el-Hayy el-Hâdî Zü’t-tavl
el-Habîr es-Sabûr el-Bedî’ eş-Şâfî
er-Rezzâk el-Mütekellim el-Müafî
(Talim edimesi gereken esmalar bunlardır)

Bilesin ki, ilâhî isimlerden ve sıfatlardan her ismin ve her sıfatın eseri vardır.
İşte o eser cemâlin yâhut celâlin veyâhut kemâlin görünme yeridir.

Örneğin;

- Ma’lûmât ya’nî bilinenler umûmiyetle “Alîm” isminin eseridir.
O ma’lûmât, Hakk’ın ilminin görünme yeridir.
- Aynı şekilde rahmet edilenler, ilâhî rahmetin görünme yerleridir.
- Selâmete nâil olanlar “Selâm” isminin görünme yerleridir.

El-İnsânu’l Kâmil Abdulkerîm Cîlî (k.s)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up