Sorularınız

Aklınıza takılan her türlü soruyu buradan sorabilirsiniz.

Bir sorum vardı? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sorularınız>Bir sorum vardı?
asterix 07:35 05.05.19
Esselamun aleyküm merhaba hocalarım ve değerli arkadaşlar şu isimlerdeki davetlerdeki azamet ve kasemlerdeki rüzgarla ilgili olanları seçip bir kenara alıp bana atarmısınız rica etsem?

Rüyada meleklerden Ruhani-ilimler öğrenmek için
sümendiydein, helbusin, la lehusin, diydegusin, hacey, kiykilase, helyusin.
Kulak Daveti Yedi Gün Tamam Olunca Dilediğini Kulağına Söyler
Kemûşin Kemûşin mâşin mâşin akrâşin akrâşin Şemlâhin şemlâhin ecib yâ cevâş ve ahbirnî bimâ fî zamîrin nâsi fî üzünî
Allahu Teala bu isimleri ile Birinci Kat Semadaki melekleri yarattı !!
Yûhin yûhin yâhû heyûhin yâ şeyrehanecin yâ şeylemehûtin ûyâlehin hûhin şeymûtâ heyhin ente ente mâsekin âzihil kudreti
İbni Sinadan Gizli Sırları keşfetmek ve ehli keşif olmak isterseniz!!
Eşyâlûhin elyâhûşin ve enûşâlin tatleylûşin nehtûşâlin
İdris A.S. Yüce makamlara ve ilimlere ulaştıran O İsimler
Ketayûreşin heylin tâyetarin melyeherin lûyetemin berkeylemin
ehyâ ente rabbî
Dördüncü Kat Semadaki Melekler İcabet Eder okuyun
Teyfâbin seyfâbin şeylûbin heylûbin setûbin hetûbin teyfûbin tâtûbin tûbin velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
Allah Bu İsimleri ile 1.Kat Meleklerini Yarattı !!
Keytâherâşin sabâ keyheyeşin helyelâ veheşin herhûşin hûreşin şa’yâlin edmîşin bianûcin yâ rûhin yemînâkelhâ tâtin kesahâtin şelâhemâ tâheshesâ heshesâ hechecâ hechecâ enûhin enûhin cellallâhu ve tekaddeset esmâuhû ve azame kibriyâuhû velâ kâdira gayruhû velâ ma’bûde sivâhu.
Arşın Altındaki Meleklerin zikrettiği Allahü Tealanın Büyük isimleri!!
Heltalatȋhin heltalahatȋhin laktûhedrȋhin matradȋhin ratnȋhin şehȋbȋhin âkeşyâhin hercâyin tehtefûnȋhin lûtȋhin
Güneşle Konuşup Her Türlü Şeyden Haber Almak İstersen !!
ene es-elüküm yâ huddâmuş şemsil müdebbirîne lehâ fin nehâri ashâbuz zav-i velkuvveti velceberût bil ilâhil lezî terteidül arzu velcibâlu min gadabî vezeceral bahra bikuvvetihîl hafiyyi an a’yuni mahlûkâtihî elmuhîti bil âlemi ilmihî biismihîl azîm elmuhavvifü elkaviyyü elcebbâru elkuddûsu fâilül acâibü uksimu aleyküm vestahlefeküm entasneû irâdetî ve suâlî fî hâzel vakti vetezeyyelû şuâiş şemsi min kademî hattâ enzura ileyye vetenkeşifu lî sûretehâl mukaddeseti velâ telhibnî min nârihâ vete/zenûhâ en-ta’mele irâdetî.
Bu Davete İcabet Olunduğunda Sağ Elinde Kına Zuhur Eder
Vekezâlike nurî ibrâhîme melekûtessemâvâti vel-ardi veliyekûne minel mûkinîn
Bu isimlerin heybetinden dağların bile titrediğini müşahede edersin
Heflesin setîin şeklemenin alîtin heşin kehlehin eycîin eyşetînin alsîmin salsâ salîin hacîlin ta’lîşin taytin Şekhelecin alseyfâtin elhaheylâneyetin heykelin melîhin hetalin heytalin.
Yedinci Kat Melekleri Sana Gelir Mutlaka Okuyun
Bihatâ sayatâ acâ alyûnin hêneytin semeâ şe-îtâ.
Bu Meleklerin Azametinden Yer ve Gök Ehli Titrer
Bihemyefehin bicemmetin yagfirin meyhakarin mesîlin şehûnin
şehûnin bicâhûnin melyehûnin
Hadim Elinde içi Altın ve Mücevher Dolu bir Çuvalla Sana Gelir
Nemûşelehin heyûrin tavârikin mezcelin el-atfu yâ ahmer.
Melekler,Ulvi ruhlar, Müslüman Cinler Hemen Yanı Başında Hazır Olur
Sehîsin mâtîtin semâsemâ seymîmâ bitâyâ yemkayâ hêtûlin
yemûhin hûhin mâ yehûhin
Melekler Ellerinde Harp Aletleri ile Sana Gelip Sana Yardım Ederler
Şehâ şuveynin kenûfeşin lûneymin keylîmim ya’tîşin bi-ilâin
4 Mevsim Ve Rüzgar İsimleri Melekleri
Kelyed tehûm medriyâyȋl şeyȋli kezâyerim ecnederûn fecnederah ibrȋt nedyeûn emûteh eyrȋh celendenderûr kenfeyreh mâceyȋm seyfûr zedzeyir evzûr menşur fa’mûr tetvefûn temhûr memkesûr beşyâ telbȋl hedhedûm hasyenyâr mervâmı rakȋk magyesay fevkâh şâhikȋ maun sa’yakȋk reyneyenȋm sâkȋn semlât lebrenût bübeyt yetrȋh şahrȋf reşhâf haltamânȋ hûf heşnâf seyrûn hâşimȋ asrâm felfûhȋ faytaryâk maytaryâk gaşmûş hûsȋn Fârdeyiş Hasȋrâm Eycâyâ şâhûn ûmgâfȋr ebhemûr ebriyâver Kûmünȋr şenmâl annâl asnûrûs ûrfenyȋr yemniyâyȋl sarfiyâyȋl anyâyȋl berâberyȋm berkıyâyȋl semyâyȋl cebriyâyȋl elberâyâver Şemniyâyil sûriyâyil feyâyil Gayrûzeyâyil ûryâyil hasdeyâyil şemâȋl rufâȋl anyâyil cebrâyil yehâyȋl Sefsefâîl Cakyâîl Zerğahyâîl Talhekfeyâîl

Kef He Ye Ayın Sat Ha Mim Ayın Sin Kaf Elif Lam
Mim Elif Lam Mim Elif Lam Mim
Feseyekfikehümullahi ve hüves semiul alim. Vela
havle vela kuvvete illa billahil aliyyül
azim.Behmesan Melsan Meyusan Şemuzan
Nehuşan Bişşimi vel Cimi .
Bihemyefehin bicemmetin yagfirin meyhakarin mesîlin şehûnin
şehûnin bicâhûnin melyehûnin
Annî beyrahin beyrûhin berhavâ şeyrahin şârûhin yetmehin
şehâyâ mûhin fâsihin şemûhin şemîhâ mehîhâ erîhâ beyrûhâ
behyâ yâ bûmâ hûreyâvemehin mehârûtin yâ hûhin şeymû
melseyâmîmin maknânâ bişefherezin herâzerin bârûhin şerfeyûhin
bâlûhâ ente ente bedîussemâvâti vel-ard.
Sehîsin mâtîtin semâsemâ seymîmâ bitâyâ yemkayâ hêtûlin
yemûhin hûhin mâ yehûhin
(ecâbû sem-an ve tâatu
lillâhi azze ve celle, ve bi esmâihî vebihâ halakahüm vehiye
mektûbetün alâ cebîni cibrîl aleyhisselâm)
Şehâ şuveynin kenûfeşin lûneymin keylîmim ya’tîşin bi-ilâin
Keşle-in ya’lesin ya’kelemin şetyekâlin cem-ahemin mekâyenin
kelvâ
Bihatâ sayatâ acâ alyûnin hêneytin semeâ şe-îtâ
Heflesin setîin şeklemenin alîtin heşin kehlehin eycîin eyşetînin
alsîmin salsâ salîin hacîlin ta’lîşin taytin Şekhelecin alseyfâtin
elhaheylâneyetin heykelin melîhin hetalin heytalin
Sâhin esâsûdin edûnâyi bedîin acîcin helyefîâ yenfîâ selyâ seâ yâ
hû seymîmâ yerûhin şernebûhin yâlûhâ
Teyfâbin seyfâbin şeylûbin heylûbin setûbin hetûbin teyfûbin
tâtûbin tûbin velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm
Ketayûreşin heylin tâyetarin melyeherin lûyetemin berkeylemin
ehyâ ente rabbî
Bihamlîsin şelhîsâ melhîsâ bişetatin mekehin el-elheykin yehin yâ
menehin heyûvâ heyhâ hakemyehin hacecin tuhin tuhin
Yûhin yûhin yâhû heyûhin yâ şeyrehanecin yâ şeylemehûtin
ûyâlehin hûhin şeymûtâ heyhin ente ente mâsekin âzihil kudreti
Kasîsin mebtayûmin acmekelin heyheyevâ tatehin yetatayehin
iyyâke lûdin hafsin hezâlin hecemin hesâ bicahatin heytûtin
safretenin tayheyâlin hefûhin tahkumin heyhâmin heyhâmin
Tedesin tebdûsin tebdehûdesin vekasin hemîsin yemesin
karkatâsin yerhûdesin amdesin bâlârakaşin heysûsin tebâreke
rabbunâ bieazzi izzihî
Bişemehin elhâribâ velâyelehin heyâ tukaddimû yâ yâ tavîhin
emîrâyehin bitûlâ ebrûsin erbâ vehedebiyehin merûhin zerzevâ
zerermehâ ermeyûtayâ eretin ertâtemin heyâ heyâ melâiketü rabbî
accilû lî bihakki hâzihil esmâilletî halakakümüllâhu bihâ
Yâ maskasin yâ hâleyahâ yâ bârî yâ lûtâ yâ sehyâl yâ hûbâl yâ
lûhâyim yâ nûhîm yâ rahbîlâ yâ lûşâ yâ derbîlâ yâ rahbîlâ yâ
rezbîlâ yâ neclâtâ yâ karnâtâ yâ zebâl yâ hûhîhin yâhin reyhin hiye
yâ şenûtin yâ sehlû-in yâ ûhîmin tatin tatin bahin bain semâ semâ
semâ yâ mûşeyin yâ mûşeyin yâ mûşeyin esselâmu alâ menittebaal
hudâ
Tâşin taşûşin tâşin taşin ehyâ ehyâşin heyşin hemâ hemâşâhin
şûşin yeşmasain taşûşin taşin heyâ heyâ tarşin yâ hâyâhâ şerein
bicerehin biteşûşin heyhûşin teâlallâhul vâhidul kahhâr ecîbûnî yâ
melâiketü rabbî
Yâ allâhul azîzül hakîm emelî muhrisan yebhâ mertîsâ sehâfîâ
kabîhâ kuddûsun kuddûsen şelmîsâ hayyûmun kayyûmen eyin
hannânen hânâniyen kuddûsun kayyûmun evin yazlemenin kesein
selsein âlin sa’lecin ahin erâdûnâ semâ semâ cellet esmâüke vetekaddese kibriyâuke ve alâ zikruke fî semâvâtike ve ardike ve
hadaa külle men fîhinne liazametike
Keytâherâşin sabâ keyheyeşin helyelâ veheşin herhûşin hûreşin
şa’yâlin edmîşin bianûcin yâ rûhin yemînâkelhâ tâtin kesahâtin
şelâhemâ tâheshesâ heshesâ hechecâ hechecâ enûhin enûhin
cellallâhu ve tekaddeset esmâuhû ve azame kibriyâuhû velâ kâdira
gayruhû velâ ma’bûde sivâhu
Kuddûsun kuddûsun kuddûsun yehûhin sabâvûtin melâkilül ardi
yekûnu yekûnu vehüve sübhânehû kadȋmün kable küllül
mahlûkâti vehüve vahdehû veleyse lehû şerȋkün meahû vehüve
vâhidün velâ merratün râdde vehüve sübhânehû mâlikül mülki ve
küllü memâliküs semâvâti yahsâ vemâ tahvel kalbi kable mâ
yuhlekû ve ârifü bilkâyini kable en yekûne, hâliku suverul
melâyiketü veleyse şey-ün min cemȋihim yerâhu ve lâ yüdrikhü
velâ yuhȋtu bima’rifetihȋ sivâhu, hâlikul kulli velküllü biyedihȋ
biceberûtihȋ ve melekûtihȋ ve kudretihȋ be bekâhu ilel ebedi ve
ebedül ebedeyn, ismühû minhü ve bihȋ ismühû tavȋlüd dehri vel-
ebedi, şekûrun sübhânehû ve mecdi fȋ azametihȋ ezeliyyün fȋ
kudsihȋ ve fahrihȋ ve kudretihȋ ve rahmetihȋl kadȋmi el-ezeliyyüs
sermediyyü, elmüsebbihu bilugâti cemȋinnisâti, muazzamun min
cemȋil mahlûkâti şekûrun iled dehri ve ilel ebedi kuddûsun
kuddûsun kuddûsun errabbussabâvût, allâhu rabbul cuyûş melvâ
cemȋul ardi celâluhû elkâdiru elvâhidu elhâliku el-azȋzü elheyûbi
zülcelâli elhayyul kayyûm fâilül acâibü hû hû elkâdiru el-ezeliyyü ente vahdeke lâ şerȋke leke velâ râdde liemrike fahrike ve sultânike
iled dehri vel-ebedi
Eyûmin yehûhin edûnin azûzin âli edyerin elyehȋmin metlâyehin
hasenin yehvâyesin ehyâ şedâyin âhin yehin meyhânin yenhevâ
eşâvahaşin mehrehin neyûyeşin dagûlin mûreyâyelin ûferceyeşâ
demâla’yenȋ şâkevȋ ya’rekerşâlin emşekûlin muksafin a’dâlin
haytamin fârakin ahredin meşneşin dain afin faksamin kehcenakin
kelmenecin ma’defin nasûhin meskenin beşleşin yehûnin alefin
akfenû eyremin ahrarin sebkȋnin karmelin yahsenin sâzekin haskȋ
deûfin mevrâyelsasin safhahin kaykȋnin delûin keyberin adanin
kemnûfein mevrâ eydâhâ eyâyehin hadrelin delin safsafyâlin
yermelesin.
Edyeryerûnin yebheyreyûnin ceyheyhedûnin yecyeheyehin
telmȋhin sanfeyâhin kadmeyâhin ragûyâhin azȋzeyâhin şa’neyâhin
taltayâhin yehreyâhin ca’deyâhin vevdehmeyâhin ya’leyâhin
kâkesyâhin şefûneyâhin nûalyâhin tûredyâhin vemâhin as-asyâhin
nehyehyâhin kâkeyâhin taytayâhin ta’na’ya’yâhin acmeyâhin
hûtenyâhin fet-ayâhin vehyehyûyâhin yerdeşeryâhin hûrûyâhin
bemyemreyâhin tefûferyâhin rûherenin heryâhin kûdelyâhin
şeşhûreyâhin fakdûşeyâhin vehâyelin elyâhin sa’neyâhin
yehûyâhin temtelȋhin temteletehin
Heltalatȋhin heltalahatȋhin laktûhedrȋhin matradȋhin ratnȋhin
şehȋbȋhin âkeşyâhin hercâyin tehtefûnȋhin lûtȋhin
ȋşȋşeyin yâşetevâcâvetûnȋ derkûnin hehtȋtin vavkadsûnin zahkȋşin
hatȋnin taytaşin yâeyin kenveyin kerhûtin el-ȋlin femnȋtin
melhûkin nevâsȋrâtȋ şeyşeretȋ avzedȋ feyleşin sûyâyin saysatin
kâdenin rahametȋ şeysetin tûnâkin biyedillâhi hâlikul âlemi
müşkirü hedyeryâyelin sırrullâhil hayânasȋhin veva’duhû liârifȋhi
inbeteka celȋli birâzelȋlin keyâhatevâ mebrem-amtâlebedâlin
kerȋhatûyesin hatmeysârin estaktȋrin lel-etfertamûnin âdeyâhûsin
cûsetecin melȋsâtin kâmeysaytâlin ebsetebȋsin ceâyâ
celȋlenehâdâverin mu’celâhin yesâedûmin edûnin azûnin
ahtebesȋsin sersefâdârin yânûdetdekârin vemhalâtin yehȋhin
meskenderin veta’termâûnin keybûrin mermelûnin kevbȋlin
kestâhin sayhin saybȋnin ma’dȋlin sûnâhin lelsenâ mûsâşûmȋnin
eşşedâyi yevâtin kelȋlin yevkȋlin hâdesârin avzȋzin hadûdeyin
nâamyû kuddûsun bûhakin febsetenûhasȋnin sabânefin lâbin
hamdû nevâeyûmin denvâdâ elhȋmin fâdehin hayleyin hazekin
sâbâvutin nâvertealâsadȋkin yeryehrehûhin emûnânûdin ehâzâkin
sâbâvutin nâverşekûrin ilâ ebedil ebedȋn.
Kuddûsun alyûnun yehûhin edûnin elûhin eylin ehyâyehin
şedâyin essabâvût hûcâyin elûhîmin râmin neşâtealâ sekâbin
kâdûdin azûzin keybûrin yehûdin hâdârin ehâdin nevânâmânin
tâmîrâyeşin emâtin eylin fetevâ tûkîmin lûtîrin yâ ahlîmâ sadîkin
hâseydin tûbin tâhûrin şûmîrin kârûbin râhûkin reşyûnin ahdûnin
ahin keyâ ebâebâdeyredin veânâ şertefûhin kevâyelin hâzâkin âdin
şûfîtin mâlîhin müstefkerin mûmeşî-in yûsîrin kûreyin hû-aygin
eşkerekin hânûrin ayrevâ kadîşin magzâlin avzeyâ târeâ yatîfesâhin
vâdûmin hanûrin vâhûmin sâ avkazin.

Dehmâlin vedeybûşin vesûgin velûgin ve fâgûgin vetaygûgin yâ meymûn.

YA HANNANU ENTELLEZİ VE SI'TE KÜLLE ŞEY’İN
RAHMETEN VE İLMA
Allahüme ya ehya şerahiya edunaye esbaütin asbatun
Kemûşin Kemûşin mâşin mâşin akrâşin akrâşin Şemlâhin şemlâhin ecib yâ cevâş ve ahbirnî bimâ fî zamîrin nâsi fî üzünî

Teşriyşin2,Bahtiyşin2,Meşaşin2,Keşarişin2,Etameyşi n2,Katmuşin Enhetin2,Aluşin2,Mahluyşin2.Ecib ya Reyhan vekşifıl hicabe beyni ve beyneke hatta erake bi ayni ve ühatibuke bi lisani bi hakkıl fatihatiş şeriyfeti ümmül kur'an ve bi hakkıl melikil ahızü bi nasıyyetike ecib barekellahü fiyke ve bi hakkıl ferdil cebbariş şekur.Es sabitüz zahirül,habiyruz zekiyyü.Elvahen2,El acele2,es saate2.

Eyyühel melikür rûhâniyyü ecib men deâke ve eclib lî külli mâ ürîdehü minke vahdimnî ente ve a’vâneke .

eyyüher ruhaniyyül müvekkilü bi harfin keza seeltüke billezi halakake fesevvake feadeleke fi eyyi suretin masae rakkabeke eyyühes seyyidül kamilül mugterifü min bihari meadeni cevahiril esrari ve yenabi-i meleküti ceberutil envari illa maecebteni ve rafa'tel hicabe beyni ve beyneke hatta enzurake bi basari ve ente tuhatibni ve sehirli a'vaneke

AHiYYEN ŞERAHİYYEN
Cevlûdin 3 defa mevlûdin 3 defa da’yelûşin 3 defa tevekkel yâ
cevâş ve ahbirnȋ bimâ fȋ zamâirinnâs bihakki hâzihil esmâi
elvâhan 3 defa el-acel 3 defa essâate 3 defa bârekallâhu fȋke ve
aleyke.
Eşyâlûhin elyâhûşin ve enûşâlin tatleylûşin nehtûşâlin

bismillahirrahmanirrahiym.kul hüvellahü ehad.allahüs samed akşin akşin makşin makşin şelşeliın şelşeliın şelubin şelubin ecib ya eba hamidil hindiyyi ve tevekkel bi celbi nefekati minel ğaybi bi hakkı lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehu küfüven ehad.

tayludin tayludin tahludin tahludin insarif barekallahu fiyke ve aleyke bi hakki men yekulu lişşey-i kün feyekün.

sahehin sahehin keryuşin keryuşin besrenemuhin besrenemuhin kayyumun kayyumun elvahan elvahan el acel el acel essa-ate essa-ate bilhuzuri bihakki hazihil esma-iYâhin yâhin bişehûrin yâhûnin enâyâ hayrûmin
halûmin hâşifin hâcin melâradûşin za’zaatin
tatamtametin keheşin erkiytâhin meytatarûsin neylûşin
sa’rahâtıyşin kat’âlin felyeşûşin eşrebûşin veyerşin
heyâşin velûbin hûşin yâhiynin heyâhiynin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Malikü ervahıl cinni bi hakki tevratı Musa ve bi hakki İncili İsa ve bi hakki Zebura Davud ve bi hakki Fürkani Muhammed inil Mustafa İ'tüni azemtü aleyküm Şehtın Tağin ve Neşrin Talihin Kantaşin Tarhaşin ve Sakirin Keyes Mermuşin.İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahirrahmanirrahim.Ella ta'lü aleyye ve'tüni müslimin.
Kemşin kemşin meşin meşin akşin akşin şemlâhin şemlâhin ecib yâ cevâş ve ezhirlî aleyye damâirin nâsi fî üzünî ve'tinî bi ahbâri cemîın nâsi elvâhan 2 elacele 2 essâate 2

ALLAHÜMME ENTEL ALİMU VE ENENNAFİLÜ FEMEN YED UL GATİLEN İLEL ALİMÜ YA RABBİ ECİB YA EL KIYAİL , AMİN !

Fâlikul isbâh vecealelleyle sekenen veşşemse velkamera husbânâ zâlike takdîrul azîzil alîm.

"ya şahram ya şahram ya şahram ya saraei ya saraei ya kerrir ya şahram ya fettah ya fettah ya fettah ya şahram ya şahram ya saraei ya saraei ya musavvir ya musavvir ya musavvir ya kerrir ya kerrir ya kerrir ya şahram ya sarei elacele essate ya hadim ya şahram"

Bismillahirrahmanirrahim.
Azzemtü aleyküm ve aksemtü aleyküm birabbi Cebrail enafil İsmail melekani müselletani ala selatinil cinni vel insi veşşeyatini min canibil meşariki vel megaribi vahduru min canibil cunub veşşimali bihakkı la ilahe illallah muhammedün resulullah ve bi hakkı Süleyman bin Davud aleyhisselam bi rahmetike ya erhamerrahimin

Sarin Darin
YA AMMUŞ, YERĞAMUŞ, YERĞEMUŞ, ALUŞ ALUŞ ALUŞ EĞLUŞ EĞLUŞ EĞLUŞ ŞEL ŞEL ŞEL BIRASİM BIRASIM BIRASIM

Bimührikelin mehirin akbil kemile-in baruşin felekel hükmü ala külli şey-in temuşin tenkadin li azametike zelileyni ya kuhle binti burkan nemuşin marişin Ruderaşin kuşen şemhatilin tahduri fil vakti vessa-ati el vahan el vahan el acel el acel essa-at essa-ate
El-habȋr, El-mübȋn, Allâmul guyûb, şerâhiyâ, berhûtâ, yeûtâ, El-allâm, El-alȋm, Şeymûsâ, taygûg, fâfû’, El-alȋm, El-vehhâb, sârûhin, aylâtin, nûdin

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ selseyâîl efyâyelem yâ deynûnî yâ sabavte yâ cebrâîl yâ levkâneseyûşin bi hakkil ismil a'zamil mübârekil kerîmi müstenî ridâ emsâniyyen yahşûran
tebârekte yâ ilâhel aliyyil kebîril müteâl.

ya nura külli şey,in ve hüdahü entellezi felakaz zulumati nuruh

sümendiydein, helbusin, la lehusin, diydegusin, hacey, kiykilase, helyusin.

Allahümme ikşif an kalbi hicabel gafleti ve allimni malem ekün a'lem vebeyyin li min külli ma hassil anhü ya la ilahe illa hüvema'budün.

Bernûdin hayrûdin veşûşin azîzin fî mülkihî heyâ el-acel elvâhan essâate.

Bismillahirrahmanirrahim Allahüla la ilahe illa hu.Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Rukyail ve Ya Müzhib ve bi hakki Littahtil ve bi hakki İkra’ bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Cebrail ve Ya Mürreh ve bi hakki Mehtahtil ve bi hakki İkra’ ve rabbükel ekram. Ellezi allemel kalem. Allemel insane malem ya’lem. Kella innel insane liyatğa. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen Ecib Ya Semsamail ve Ya Ahmer ve bi hakki Kahtahtil ve bi hakkı enraahüstağna. İnne ila rabbikerrüca. Allahümme Ya Ahiyyen Ya şerahiyyen ecib Ya Mikail ve Ya Bürkan ve bi hakkı Fehtaytıl ve bi hakkı eraeytellezi yenha. Abden iza salla. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Sarfeyail ve Ya Şemhureş ve bi hakkı Nehhattil ve bi hakkı eraeyte inkane alel hüda. Ev emara bittakva. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Anyail ve Ya Ebyad ve bi hakkı Cehlattil ve bi hakkı eraeyte in kezzebe vetevella. Elem ya’lem biennallahe yera. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Kesfeyail ve Ya Meymun ve bi hakkı Lahhattil ve bi hakkı kella lein lem yentehi linesfean binnasiyeti nasiyetin kazibetin hatıetin felyedu nadiyeh. Seneduz zebaniyeh. Kella la tütı’hü vescüd vakterib. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen edunayi esbaütin ali şeddayi. Allahüm me yessir muradi ve hassıl maksudi ve haceti bi hakkı ikra’birahmetike Ya erhamer rahimin. EcibYa Limukfencil Eşaret ve sallallahü teala ala seyyidina Muhammed’in ve alihi ve sahbihi ecmeine ve selamün alel mürseline velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed in ve ala ali seyyidina muhammedin salaten tüncina biha min cemiıl ehvali vel afati ve takdi lena biha cemiıl hacati ve tütahhirü na biha min cemiıs seyyiati ve terfeuna biha ındeke a’ledderacati ve tübelliğuna biha aksal ğayati min cemiul hayrati fil hayati ve ba’del memat inneke ala külli şeyin kadir. Ya Rabbi Ya Allah Ya Mücibüd davati Ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Ve tüb Aleyna inneke entet tevvabür rahim.

Nemûşelehin heyûrin tavârikin mezcelin el-atfu yâ ahmer.
Serbûdin Benûhin cûlin Vetamyûlin akbil yâ Ebel Kelb Vef-al mâ emertüke

Ak-ansayâ yâhûreyâsanfeyenâ

Elhâdî elfettâh şeyberûmin venûdecin ve feygûnecin

Zelcelâli vel-ikrâm seytarûbin heybûrin şâhûtin meyserun

Elhakîm elbasît şeyşîren heybûrin nemûlehin ve karmâsin

Elhâfız elmübîn yâ şem-ûtâ ve yâ berşeyâ şâhûlen şemrâkadin

Elhabîr elmübin şâhûtâ ve tayfûg seytarûb âhin nemûşelehin

El-alîm eşşehîd nemûşelehin heybûrin ve ferhûdin ve sûgin velûin ve fâgûgin

Elvedûd elkuddûs şemrûşin şâhûlin beyderin anşâlin
Sehîsin mâtîtin semâsemâ seymîmâ bitâyâ yemkayâ hêtûlin
yemûhin hûhin mâ yehûhin
Entel mütecebbiru eynel mütecebbirûn entel mütekebbiru eynel
mütekebbirûn entel hayyul kayyûm ecîbû yâ ma’şeral a’vâni
biiznillâh.

Bismillâhirrahmânirrahîm azzemtü aleyküm ve aksamtu aleyküm birabbi cebrâîl enâfîl ismâîl melekâni musallitâni alâ selâtînil cinni vel-insi veşşeytân min cânibil meşâriki velmagâribi vahdurû min cânibil cenûbi veşşimâl bihakki lâ ilâhe illallâh muhammedün rasûlullâh vebihakki süleymân bin dâvûd aleyhisselâm bimuvaffakrahmetike yâ erhamerrâhimîn .

rabiy , elnefivsus el samit el samit el teyseteaniy setevasere aliy kuvvete elkasım elleziy yekasım min celal el ruhaniyetü kaviyatül , el seriatü valiseriat el teylenet ln teasiyiney

Bisahsahubin Sahsahubin vehüvellatifül habir ya Allahu ya Allahu ya Allah

Vetebûmen taştamîsânâ men âsehîmin heyâ el-acel elvâhan
essâate.

Serkûdin vetayûdin vefâvûgin akbil yâ ahmer ente ve cunûdüke heyâ el-acel elvâhan essâate.

Bismillahirrahmanirrahim. Esekın Esekın Enekın Enekın Merıkın Merikın Harikın Harikın Üksimü bike aleyke eyyetühel ervahır ruhaniyyeti Ya Şemhüreş Ya Hatabüuşin Ya Feytuşin Ya Semsemail ve Ya Hucubül acaibü iduli cemeatiküm ve salatineküm vel ülemai ve fadletiküm bi ecmeıhim en tücibü ila daveti hazihil leyleti ve aksemtü aleyküm billahil aliyyül azimü ve nebiyyihil kerimü illa ma ateytüm ila hazes sabiyyü ve ahbertemühü bima seeltüküm min kelamil hakki kavlühül hakku ve lehül mülkü ve hüve ala külli şeyin kadir. İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni müslimin. Müsriıne taiıne lillahi rabbil alemin elvahan 3 elacele 3 essaate 3
Eytenut Berhiya Eshin Nehes Akbil Ya Burkanel İfrit Ya Meymunel Ezrak

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ebyed 08:22 05.05.19
Hepsini okuyamadım da yanımıza melek veya müslüman cin nasıl çağırırız onu yazsan yeter bana.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Celcelutiye 10:39 05.05.19
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] bilmediğin kapıları çok zorlama başına iş alırsın,piyasadaki cindar hocalarında çözeceği şeylerde değildir..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
asterix 10:43 05.05.19
Celcelutiye Nickli Üyeden Alıntı:
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] bilmediğin kapıları çok zorlama başına iş alırsın,piyasadaki cindar hocalarında çözeceği şeylerde değildir..
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] hocam nasıl çözebilirim ben bu işi?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
zdemir 23:23 05.05.19
asterix Nickli Üyeden Alıntı:
Esselamun aleyküm merhaba hocalarım ve değerli arkadaşlar şu isimlerdeki davetlerdeki azamet ve kasemlerdeki rüzgarla ilgili olanları seçip bir kenara alıp bana atarmısınız rica etsem?

Rüyada meleklerden Ruhani-ilimler öğrenmek için
sümendiydein, helbusin, la lehusin, diydegusin, hacey, kiykilase, helyusin.
Kulak Daveti Yedi Gün Tamam Olunca Dilediğini Kulağına Söyler
Kemûşin Kemûşin mâşin mâşin akrâşin akrâşin Şemlâhin şemlâhin ecib yâ cevâş ve ahbirnî bimâ fî zamîrin nâsi fî üzünî
Allahu Teala bu isimleri ile Birinci Kat Semadaki melekleri yarattı !!
Yûhin yûhin yâhû heyûhin yâ şeyrehanecin yâ şeylemehûtin ûyâlehin hûhin şeymûtâ heyhin ente ente mâsekin âzihil kudreti
İbni Sinadan Gizli Sırları keşfetmek ve ehli keşif olmak isterseniz!!
Eşyâlûhin elyâhûşin ve enûşâlin tatleylûşin nehtûşâlin
İdris A.S. Yüce makamlara ve ilimlere ulaştıran O İsimler
Ketayûreşin heylin tâyetarin melyeherin lûyetemin berkeylemin
ehyâ ente rabbî
Dördüncü Kat Semadaki Melekler İcabet Eder okuyun
Teyfâbin seyfâbin şeylûbin heylûbin setûbin hetûbin teyfûbin tâtûbin tûbin velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
Allah Bu İsimleri ile 1.Kat Meleklerini Yarattı !!
Keytâherâşin sabâ keyheyeşin helyelâ veheşin herhûşin hûreşin şa’yâlin edmîşin bianûcin yâ rûhin yemînâkelhâ tâtin kesahâtin şelâhemâ tâheshesâ heshesâ hechecâ hechecâ enûhin enûhin cellallâhu ve tekaddeset esmâuhû ve azame kibriyâuhû velâ kâdira gayruhû velâ ma’bûde sivâhu.
Arşın Altındaki Meleklerin zikrettiği Allahü Tealanın Büyük isimleri!!
Heltalatȋhin heltalahatȋhin laktûhedrȋhin matradȋhin ratnȋhin şehȋbȋhin âkeşyâhin hercâyin tehtefûnȋhin lûtȋhin
Güneşle Konuşup Her Türlü Şeyden Haber Almak İstersen !!
ene es-elüküm yâ huddâmuş şemsil müdebbirîne lehâ fin nehâri ashâbuz zav-i velkuvveti velceberût bil ilâhil lezî terteidül arzu velcibâlu min gadabî vezeceral bahra bikuvvetihîl hafiyyi an a’yuni mahlûkâtihî elmuhîti bil âlemi ilmihî biismihîl azîm elmuhavvifü elkaviyyü elcebbâru elkuddûsu fâilül acâibü uksimu aleyküm vestahlefeküm entasneû irâdetî ve suâlî fî hâzel vakti vetezeyyelû şuâiş şemsi min kademî hattâ enzura ileyye vetenkeşifu lî sûretehâl mukaddeseti velâ telhibnî min nârihâ vete/zenûhâ en-ta’mele irâdetî.
Bu Davete İcabet Olunduğunda Sağ Elinde Kına Zuhur Eder
Vekezâlike nurî ibrâhîme melekûtessemâvâti vel-ardi veliyekûne minel mûkinîn
Bu isimlerin heybetinden dağların bile titrediğini müşahede edersin
Heflesin setîin şeklemenin alîtin heşin kehlehin eycîin eyşetînin alsîmin salsâ salîin hacîlin ta’lîşin taytin Şekhelecin alseyfâtin elhaheylâneyetin heykelin melîhin hetalin heytalin.
Yedinci Kat Melekleri Sana Gelir Mutlaka Okuyun
Bihatâ sayatâ acâ alyûnin hêneytin semeâ şe-îtâ.
Bu Meleklerin Azametinden Yer ve Gök Ehli Titrer
Bihemyefehin bicemmetin yagfirin meyhakarin mesîlin şehûnin
şehûnin bicâhûnin melyehûnin
Hadim Elinde içi Altın ve Mücevher Dolu bir Çuvalla Sana Gelir
Nemûşelehin heyûrin tavârikin mezcelin el-atfu yâ ahmer.
Melekler,Ulvi ruhlar, Müslüman Cinler Hemen Yanı Başında Hazır Olur
Sehîsin mâtîtin semâsemâ seymîmâ bitâyâ yemkayâ hêtûlin
yemûhin hûhin mâ yehûhin
Melekler Ellerinde Harp Aletleri ile Sana Gelip Sana Yardım Ederler
Şehâ şuveynin kenûfeşin lûneymin keylîmim ya’tîşin bi-ilâin
4 Mevsim Ve Rüzgar İsimleri Melekleri
Kelyed tehûm medriyâyȋl şeyȋli kezâyerim ecnederûn fecnederah ibrȋt nedyeûn emûteh eyrȋh celendenderûr kenfeyreh mâceyȋm seyfûr zedzeyir evzûr menşur fa’mûr tetvefûn temhûr memkesûr beşyâ telbȋl hedhedûm hasyenyâr mervâmı rakȋk magyesay fevkâh şâhikȋ maun sa’yakȋk reyneyenȋm sâkȋn semlât lebrenût bübeyt yetrȋh şahrȋf reşhâf haltamânȋ hûf heşnâf seyrûn hâşimȋ asrâm felfûhȋ faytaryâk maytaryâk gaşmûş hûsȋn Fârdeyiş Hasȋrâm Eycâyâ şâhûn ûmgâfȋr ebhemûr ebriyâver Kûmünȋr şenmâl annâl asnûrûs ûrfenyȋr yemniyâyȋl sarfiyâyȋl anyâyȋl berâberyȋm berkıyâyȋl semyâyȋl cebriyâyȋl elberâyâver Şemniyâyil sûriyâyil feyâyil Gayrûzeyâyil ûryâyil hasdeyâyil şemâȋl rufâȋl anyâyil cebrâyil yehâyȋl Sefsefâîl Cakyâîl Zerğahyâîl Talhekfeyâîl

Kef He Ye Ayın Sat Ha Mim Ayın Sin Kaf Elif Lam
Mim Elif Lam Mim Elif Lam Mim
Feseyekfikehümullahi ve hüves semiul alim. Vela
havle vela kuvvete illa billahil aliyyül
azim.Behmesan Melsan Meyusan Şemuzan
Nehuşan Bişşimi vel Cimi .
Bihemyefehin bicemmetin yagfirin meyhakarin mesîlin şehûnin
şehûnin bicâhûnin melyehûnin
Annî beyrahin beyrûhin berhavâ şeyrahin şârûhin yetmehin
şehâyâ mûhin fâsihin şemûhin şemîhâ mehîhâ erîhâ beyrûhâ
behyâ yâ bûmâ hûreyâvemehin mehârûtin yâ hûhin şeymû
melseyâmîmin maknânâ bişefherezin herâzerin bârûhin şerfeyûhin
bâlûhâ ente ente bedîussemâvâti vel-ard.
Sehîsin mâtîtin semâsemâ seymîmâ bitâyâ yemkayâ hêtûlin
yemûhin hûhin mâ yehûhin
(ecâbû sem-an ve tâatu
lillâhi azze ve celle, ve bi esmâihî vebihâ halakahüm vehiye
mektûbetün alâ cebîni cibrîl aleyhisselâm)
Şehâ şuveynin kenûfeşin lûneymin keylîmim ya’tîşin bi-ilâin
Keşle-in ya’lesin ya’kelemin şetyekâlin cem-ahemin mekâyenin
kelvâ
Bihatâ sayatâ acâ alyûnin hêneytin semeâ şe-îtâ
Heflesin setîin şeklemenin alîtin heşin kehlehin eycîin eyşetînin
alsîmin salsâ salîin hacîlin ta’lîşin taytin Şekhelecin alseyfâtin
elhaheylâneyetin heykelin melîhin hetalin heytalin
Sâhin esâsûdin edûnâyi bedîin acîcin helyefîâ yenfîâ selyâ seâ yâ
hû seymîmâ yerûhin şernebûhin yâlûhâ
Teyfâbin seyfâbin şeylûbin heylûbin setûbin hetûbin teyfûbin
tâtûbin tûbin velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm
Ketayûreşin heylin tâyetarin melyeherin lûyetemin berkeylemin
ehyâ ente rabbî
Bihamlîsin şelhîsâ melhîsâ bişetatin mekehin el-elheykin yehin yâ
menehin heyûvâ heyhâ hakemyehin hacecin tuhin tuhin
Yûhin yûhin yâhû heyûhin yâ şeyrehanecin yâ şeylemehûtin
ûyâlehin hûhin şeymûtâ heyhin ente ente mâsekin âzihil kudreti
Kasîsin mebtayûmin acmekelin heyheyevâ tatehin yetatayehin
iyyâke lûdin hafsin hezâlin hecemin hesâ bicahatin heytûtin
safretenin tayheyâlin hefûhin tahkumin heyhâmin heyhâmin
Tedesin tebdûsin tebdehûdesin vekasin hemîsin yemesin
karkatâsin yerhûdesin amdesin bâlârakaşin heysûsin tebâreke
rabbunâ bieazzi izzihî
Bişemehin elhâribâ velâyelehin heyâ tukaddimû yâ yâ tavîhin
emîrâyehin bitûlâ ebrûsin erbâ vehedebiyehin merûhin zerzevâ
zerermehâ ermeyûtayâ eretin ertâtemin heyâ heyâ melâiketü rabbî
accilû lî bihakki hâzihil esmâilletî halakakümüllâhu bihâ
Yâ maskasin yâ hâleyahâ yâ bârî yâ lûtâ yâ sehyâl yâ hûbâl yâ
lûhâyim yâ nûhîm yâ rahbîlâ yâ lûşâ yâ derbîlâ yâ rahbîlâ yâ
rezbîlâ yâ neclâtâ yâ karnâtâ yâ zebâl yâ hûhîhin yâhin reyhin hiye
yâ şenûtin yâ sehlû-in yâ ûhîmin tatin tatin bahin bain semâ semâ
semâ yâ mûşeyin yâ mûşeyin yâ mûşeyin esselâmu alâ menittebaal
hudâ
Tâşin taşûşin tâşin taşin ehyâ ehyâşin heyşin hemâ hemâşâhin
şûşin yeşmasain taşûşin taşin heyâ heyâ tarşin yâ hâyâhâ şerein
bicerehin biteşûşin heyhûşin teâlallâhul vâhidul kahhâr ecîbûnî yâ
melâiketü rabbî
Yâ allâhul azîzül hakîm emelî muhrisan yebhâ mertîsâ sehâfîâ
kabîhâ kuddûsun kuddûsen şelmîsâ hayyûmun kayyûmen eyin
hannânen hânâniyen kuddûsun kayyûmun evin yazlemenin kesein
selsein âlin sa’lecin ahin erâdûnâ semâ semâ cellet esmâüke vetekaddese kibriyâuke ve alâ zikruke fî semâvâtike ve ardike ve
hadaa külle men fîhinne liazametike
Keytâherâşin sabâ keyheyeşin helyelâ veheşin herhûşin hûreşin
şa’yâlin edmîşin bianûcin yâ rûhin yemînâkelhâ tâtin kesahâtin
şelâhemâ tâheshesâ heshesâ hechecâ hechecâ enûhin enûhin
cellallâhu ve tekaddeset esmâuhû ve azame kibriyâuhû velâ kâdira
gayruhû velâ ma’bûde sivâhu
Kuddûsun kuddûsun kuddûsun yehûhin sabâvûtin melâkilül ardi
yekûnu yekûnu vehüve sübhânehû kadȋmün kable küllül
mahlûkâti vehüve vahdehû veleyse lehû şerȋkün meahû vehüve
vâhidün velâ merratün râdde vehüve sübhânehû mâlikül mülki ve
küllü memâliküs semâvâti yahsâ vemâ tahvel kalbi kable mâ
yuhlekû ve ârifü bilkâyini kable en yekûne, hâliku suverul
melâyiketü veleyse şey-ün min cemȋihim yerâhu ve lâ yüdrikhü
velâ yuhȋtu bima’rifetihȋ sivâhu, hâlikul kulli velküllü biyedihȋ
biceberûtihȋ ve melekûtihȋ ve kudretihȋ be bekâhu ilel ebedi ve
ebedül ebedeyn, ismühû minhü ve bihȋ ismühû tavȋlüd dehri vel-
ebedi, şekûrun sübhânehû ve mecdi fȋ azametihȋ ezeliyyün fȋ
kudsihȋ ve fahrihȋ ve kudretihȋ ve rahmetihȋl kadȋmi el-ezeliyyüs
sermediyyü, elmüsebbihu bilugâti cemȋinnisâti, muazzamun min
cemȋil mahlûkâti şekûrun iled dehri ve ilel ebedi kuddûsun
kuddûsun kuddûsun errabbussabâvût, allâhu rabbul cuyûş melvâ
cemȋul ardi celâluhû elkâdiru elvâhidu elhâliku el-azȋzü elheyûbi
zülcelâli elhayyul kayyûm fâilül acâibü hû hû elkâdiru el-ezeliyyü ente vahdeke lâ şerȋke leke velâ râdde liemrike fahrike ve sultânike
iled dehri vel-ebedi
Eyûmin yehûhin edûnin azûzin âli edyerin elyehȋmin metlâyehin
hasenin yehvâyesin ehyâ şedâyin âhin yehin meyhânin yenhevâ
eşâvahaşin mehrehin neyûyeşin dagûlin mûreyâyelin ûferceyeşâ
demâla’yenȋ şâkevȋ ya’rekerşâlin emşekûlin muksafin a’dâlin
haytamin fârakin ahredin meşneşin dain afin faksamin kehcenakin
kelmenecin ma’defin nasûhin meskenin beşleşin yehûnin alefin
akfenû eyremin ahrarin sebkȋnin karmelin yahsenin sâzekin haskȋ
deûfin mevrâyelsasin safhahin kaykȋnin delûin keyberin adanin
kemnûfein mevrâ eydâhâ eyâyehin hadrelin delin safsafyâlin
yermelesin.
Edyeryerûnin yebheyreyûnin ceyheyhedûnin yecyeheyehin
telmȋhin sanfeyâhin kadmeyâhin ragûyâhin azȋzeyâhin şa’neyâhin
taltayâhin yehreyâhin ca’deyâhin vevdehmeyâhin ya’leyâhin
kâkesyâhin şefûneyâhin nûalyâhin tûredyâhin vemâhin as-asyâhin
nehyehyâhin kâkeyâhin taytayâhin ta’na’ya’yâhin acmeyâhin
hûtenyâhin fet-ayâhin vehyehyûyâhin yerdeşeryâhin hûrûyâhin
bemyemreyâhin tefûferyâhin rûherenin heryâhin kûdelyâhin
şeşhûreyâhin fakdûşeyâhin vehâyelin elyâhin sa’neyâhin
yehûyâhin temtelȋhin temteletehin
Heltalatȋhin heltalahatȋhin laktûhedrȋhin matradȋhin ratnȋhin
şehȋbȋhin âkeşyâhin hercâyin tehtefûnȋhin lûtȋhin
ȋşȋşeyin yâşetevâcâvetûnȋ derkûnin hehtȋtin vavkadsûnin zahkȋşin
hatȋnin taytaşin yâeyin kenveyin kerhûtin el-ȋlin femnȋtin
melhûkin nevâsȋrâtȋ şeyşeretȋ avzedȋ feyleşin sûyâyin saysatin
kâdenin rahametȋ şeysetin tûnâkin biyedillâhi hâlikul âlemi
müşkirü hedyeryâyelin sırrullâhil hayânasȋhin veva’duhû liârifȋhi
inbeteka celȋli birâzelȋlin keyâhatevâ mebrem-amtâlebedâlin
kerȋhatûyesin hatmeysârin estaktȋrin lel-etfertamûnin âdeyâhûsin
cûsetecin melȋsâtin kâmeysaytâlin ebsetebȋsin ceâyâ
celȋlenehâdâverin mu’celâhin yesâedûmin edûnin azûnin
ahtebesȋsin sersefâdârin yânûdetdekârin vemhalâtin yehȋhin
meskenderin veta’termâûnin keybûrin mermelûnin kevbȋlin
kestâhin sayhin saybȋnin ma’dȋlin sûnâhin lelsenâ mûsâşûmȋnin
eşşedâyi yevâtin kelȋlin yevkȋlin hâdesârin avzȋzin hadûdeyin
nâamyû kuddûsun bûhakin febsetenûhasȋnin sabânefin lâbin
hamdû nevâeyûmin denvâdâ elhȋmin fâdehin hayleyin hazekin
sâbâvutin nâvertealâsadȋkin yeryehrehûhin emûnânûdin ehâzâkin
sâbâvutin nâverşekûrin ilâ ebedil ebedȋn.
Kuddûsun alyûnun yehûhin edûnin elûhin eylin ehyâyehin
şedâyin essabâvût hûcâyin elûhîmin râmin neşâtealâ sekâbin
kâdûdin azûzin keybûrin yehûdin hâdârin ehâdin nevânâmânin
tâmîrâyeşin emâtin eylin fetevâ tûkîmin lûtîrin yâ ahlîmâ sadîkin
hâseydin tûbin tâhûrin şûmîrin kârûbin râhûkin reşyûnin ahdûnin
ahin keyâ ebâebâdeyredin veânâ şertefûhin kevâyelin hâzâkin âdin
şûfîtin mâlîhin müstefkerin mûmeşî-in yûsîrin kûreyin hû-aygin
eşkerekin hânûrin ayrevâ kadîşin magzâlin avzeyâ târeâ yatîfesâhin
vâdûmin hanûrin vâhûmin sâ avkazin.

Dehmâlin vedeybûşin vesûgin velûgin ve fâgûgin vetaygûgin yâ meymûn.

YA HANNANU ENTELLEZİ VE SI'TE KÜLLE ŞEY’İN
RAHMETEN VE İLMA
Allahüme ya ehya şerahiya edunaye esbaütin asbatun
Kemûşin Kemûşin mâşin mâşin akrâşin akrâşin Şemlâhin şemlâhin ecib yâ cevâş ve ahbirnî bimâ fî zamîrin nâsi fî üzünî

Teşriyşin2,Bahtiyşin2,Meşaşin2,Keşarişin2,Etameyşi n2,Katmuşin Enhetin2,Aluşin2,Mahluyşin2.Ecib ya Reyhan vekşifıl hicabe beyni ve beyneke hatta erake bi ayni ve ühatibuke bi lisani bi hakkıl fatihatiş şeriyfeti ümmül kur'an ve bi hakkıl melikil ahızü bi nasıyyetike ecib barekellahü fiyke ve bi hakkıl ferdil cebbariş şekur.Es sabitüz zahirül,habiyruz zekiyyü.Elvahen2,El acele2,es saate2.

Eyyühel melikür rûhâniyyü ecib men deâke ve eclib lî külli mâ ürîdehü minke vahdimnî ente ve a’vâneke .

eyyüher ruhaniyyül müvekkilü bi harfin keza seeltüke billezi halakake fesevvake feadeleke fi eyyi suretin masae rakkabeke eyyühes seyyidül kamilül mugterifü min bihari meadeni cevahiril esrari ve yenabi-i meleküti ceberutil envari illa maecebteni ve rafa'tel hicabe beyni ve beyneke hatta enzurake bi basari ve ente tuhatibni ve sehirli a'vaneke

AHiYYEN ŞERAHİYYEN
Cevlûdin 3 defa mevlûdin 3 defa da’yelûşin 3 defa tevekkel yâ
cevâş ve ahbirnȋ bimâ fȋ zamâirinnâs bihakki hâzihil esmâi
elvâhan 3 defa el-acel 3 defa essâate 3 defa bârekallâhu fȋke ve
aleyke.
Eşyâlûhin elyâhûşin ve enûşâlin tatleylûşin nehtûşâlin

bismillahirrahmanirrahiym.kul hüvellahü ehad.allahüs samed akşin akşin makşin makşin şelşeliın şelşeliın şelubin şelubin ecib ya eba hamidil hindiyyi ve tevekkel bi celbi nefekati minel ğaybi bi hakkı lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehu küfüven ehad.

tayludin tayludin tahludin tahludin insarif barekallahu fiyke ve aleyke bi hakki men yekulu lişşey-i kün feyekün.

sahehin sahehin keryuşin keryuşin besrenemuhin besrenemuhin kayyumun kayyumun elvahan elvahan el acel el acel essa-ate essa-ate bilhuzuri bihakki hazihil esma-iYâhin yâhin bişehûrin yâhûnin enâyâ hayrûmin
halûmin hâşifin hâcin melâradûşin za’zaatin
tatamtametin keheşin erkiytâhin meytatarûsin neylûşin
sa’rahâtıyşin kat’âlin felyeşûşin eşrebûşin veyerşin
heyâşin velûbin hûşin yâhiynin heyâhiynin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Malikü ervahıl cinni bi hakki tevratı Musa ve bi hakki İncili İsa ve bi hakki Zebura Davud ve bi hakki Fürkani Muhammed inil Mustafa İ'tüni azemtü aleyküm Şehtın Tağin ve Neşrin Talihin Kantaşin Tarhaşin ve Sakirin Keyes Mermuşin.İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahirrahmanirrahim.Ella ta'lü aleyye ve'tüni müslimin.
Kemşin kemşin meşin meşin akşin akşin şemlâhin şemlâhin ecib yâ cevâş ve ezhirlî aleyye damâirin nâsi fî üzünî ve'tinî bi ahbâri cemîın nâsi elvâhan 2 elacele 2 essâate 2

ALLAHÜMME ENTEL ALİMU VE ENENNAFİLÜ FEMEN YED UL GATİLEN İLEL ALİMÜ YA RABBİ ECİB YA EL KIYAİL , AMİN !

Fâlikul isbâh vecealelleyle sekenen veşşemse velkamera husbânâ zâlike takdîrul azîzil alîm.

"ya şahram ya şahram ya şahram ya saraei ya saraei ya kerrir ya şahram ya fettah ya fettah ya fettah ya şahram ya şahram ya saraei ya saraei ya musavvir ya musavvir ya musavvir ya kerrir ya kerrir ya kerrir ya şahram ya sarei elacele essate ya hadim ya şahram"

Bismillahirrahmanirrahim.
Azzemtü aleyküm ve aksemtü aleyküm birabbi Cebrail enafil İsmail melekani müselletani ala selatinil cinni vel insi veşşeyatini min canibil meşariki vel megaribi vahduru min canibil cunub veşşimali bihakkı la ilahe illallah muhammedün resulullah ve bi hakkı Süleyman bin Davud aleyhisselam bi rahmetike ya erhamerrahimin

Sarin Darin
YA AMMUŞ, YERĞAMUŞ, YERĞEMUŞ, ALUŞ ALUŞ ALUŞ EĞLUŞ EĞLUŞ EĞLUŞ ŞEL ŞEL ŞEL BIRASİM BIRASIM BIRASIM

Bimührikelin mehirin akbil kemile-in baruşin felekel hükmü ala külli şey-in temuşin tenkadin li azametike zelileyni ya kuhle binti burkan nemuşin marişin Ruderaşin kuşen şemhatilin tahduri fil vakti vessa-ati el vahan el vahan el acel el acel essa-at essa-ate
El-habȋr, El-mübȋn, Allâmul guyûb, şerâhiyâ, berhûtâ, yeûtâ, El-allâm, El-alȋm, Şeymûsâ, taygûg, fâfû’, El-alȋm, El-vehhâb, sârûhin, aylâtin, nûdin

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ selseyâîl efyâyelem yâ deynûnî yâ sabavte yâ cebrâîl yâ levkâneseyûşin bi hakkil ismil a'zamil mübârekil kerîmi müstenî ridâ emsâniyyen yahşûran
tebârekte yâ ilâhel aliyyil kebîril müteâl.

ya nura külli şey,in ve hüdahü entellezi felakaz zulumati nuruh

sümendiydein, helbusin, la lehusin, diydegusin, hacey, kiykilase, helyusin.

Allahümme ikşif an kalbi hicabel gafleti ve allimni malem ekün a'lem vebeyyin li min külli ma hassil anhü ya la ilahe illa hüvema'budün.

Bernûdin hayrûdin veşûşin azîzin fî mülkihî heyâ el-acel elvâhan essâate.

Bismillahirrahmanirrahim Allahüla la ilahe illa hu.Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Rukyail ve Ya Müzhib ve bi hakki Littahtil ve bi hakki İkra’ bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Cebrail ve Ya Mürreh ve bi hakki Mehtahtil ve bi hakki İkra’ ve rabbükel ekram. Ellezi allemel kalem. Allemel insane malem ya’lem. Kella innel insane liyatğa. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen Ecib Ya Semsamail ve Ya Ahmer ve bi hakki Kahtahtil ve bi hakkı enraahüstağna. İnne ila rabbikerrüca. Allahümme Ya Ahiyyen Ya şerahiyyen ecib Ya Mikail ve Ya Bürkan ve bi hakkı Fehtaytıl ve bi hakkı eraeytellezi yenha. Abden iza salla. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Sarfeyail ve Ya Şemhureş ve bi hakkı Nehhattil ve bi hakkı eraeyte inkane alel hüda. Ev emara bittakva. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Anyail ve Ya Ebyad ve bi hakkı Cehlattil ve bi hakkı eraeyte in kezzebe vetevella. Elem ya’lem biennallahe yera. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Kesfeyail ve Ya Meymun ve bi hakkı Lahhattil ve bi hakkı kella lein lem yentehi linesfean binnasiyeti nasiyetin kazibetin hatıetin felyedu nadiyeh. Seneduz zebaniyeh. Kella la tütı’hü vescüd vakterib. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen edunayi esbaütin ali şeddayi. Allahüm me yessir muradi ve hassıl maksudi ve haceti bi hakkı ikra’birahmetike Ya erhamer rahimin. EcibYa Limukfencil Eşaret ve sallallahü teala ala seyyidina Muhammed’in ve alihi ve sahbihi ecmeine ve selamün alel mürseline velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed in ve ala ali seyyidina muhammedin salaten tüncina biha min cemiıl ehvali vel afati ve takdi lena biha cemiıl hacati ve tütahhirü na biha min cemiıs seyyiati ve terfeuna biha ındeke a’ledderacati ve tübelliğuna biha aksal ğayati min cemiul hayrati fil hayati ve ba’del memat inneke ala külli şeyin kadir. Ya Rabbi Ya Allah Ya Mücibüd davati Ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Ve tüb Aleyna inneke entet tevvabür rahim.

Nemûşelehin heyûrin tavârikin mezcelin el-atfu yâ ahmer.
Serbûdin Benûhin cûlin Vetamyûlin akbil yâ Ebel Kelb Vef-al mâ emertüke

Ak-ansayâ yâhûreyâsanfeyenâ

Elhâdî elfettâh şeyberûmin venûdecin ve feygûnecin

Zelcelâli vel-ikrâm seytarûbin heybûrin şâhûtin meyserun

Elhakîm elbasît şeyşîren heybûrin nemûlehin ve karmâsin

Elhâfız elmübîn yâ şem-ûtâ ve yâ berşeyâ şâhûlen şemrâkadin

Elhabîr elmübin şâhûtâ ve tayfûg seytarûb âhin nemûşelehin

El-alîm eşşehîd nemûşelehin heybûrin ve ferhûdin ve sûgin velûin ve fâgûgin

Elvedûd elkuddûs şemrûşin şâhûlin beyderin anşâlin
Sehîsin mâtîtin semâsemâ seymîmâ bitâyâ yemkayâ hêtûlin
yemûhin hûhin mâ yehûhin
Entel mütecebbiru eynel mütecebbirûn entel mütekebbiru eynel
mütekebbirûn entel hayyul kayyûm ecîbû yâ ma’şeral a’vâni
biiznillâh.

Bismillâhirrahmânirrahîm azzemtü aleyküm ve aksamtu aleyküm birabbi cebrâîl enâfîl ismâîl melekâni musallitâni alâ selâtînil cinni vel-insi veşşeytân min cânibil meşâriki velmagâribi vahdurû min cânibil cenûbi veşşimâl bihakki lâ ilâhe illallâh muhammedün rasûlullâh vebihakki süleymân bin dâvûd aleyhisselâm bimuvaffakrahmetike yâ erhamerrâhimîn .

rabiy , elnefivsus el samit el samit el teyseteaniy setevasere aliy kuvvete elkasım elleziy yekasım min celal el ruhaniyetü kaviyatül , el seriatü valiseriat el teylenet ln teasiyiney

Bisahsahubin Sahsahubin vehüvellatifül habir ya Allahu ya Allahu ya Allah

Vetebûmen taştamîsânâ men âsehîmin heyâ el-acel elvâhan
essâate.

Serkûdin vetayûdin vefâvûgin akbil yâ ahmer ente ve cunûdüke heyâ el-acel elvâhan essâate.

Bismillahirrahmanirrahim. Esekın Esekın Enekın Enekın Merıkın Merikın Harikın Harikın Üksimü bike aleyke eyyetühel ervahır ruhaniyyeti Ya Şemhüreş Ya Hatabüuşin Ya Feytuşin Ya Semsemail ve Ya Hucubül acaibü iduli cemeatiküm ve salatineküm vel ülemai ve fadletiküm bi ecmeıhim en tücibü ila daveti hazihil leyleti ve aksemtü aleyküm billahil aliyyül azimü ve nebiyyihil kerimü illa ma ateytüm ila hazes sabiyyü ve ahbertemühü bima seeltüküm min kelamil hakki kavlühül hakku ve lehül mülkü ve hüve ala külli şeyin kadir. İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni müslimin. Müsriıne taiıne lillahi rabbil alemin elvahan 3 elacele 3 essaate 3
Eytenut Berhiya Eshin Nehes Akbil Ya Burkanel İfrit Ya Meymunel Ezrak
Celcelutiye hocam demiş kapıları zorlama Adı geçenler pek tekin ruhaniler değil yani senin gibi birine itaat etmeleri hayale yakın bir durum . He bilmediğin bir şey yaparsın bir ruhani gelir tokat atar gider ya dilin tutulur lal kalırsın , ya felç kalırsın ya da tahtalı köye . senin iyiliğin için dostum böyle giderse akıbetin çok feci olabilir malesef

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Och 14:17 06.05.19
Kendini çözerek sorunu çözebilirsin

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
El Yiğit 14:37 06.05.19
Nush ile uslanmayanın hakkı tekrir, tekrir ile uslanmayanın hakkı KÖTEKTİR.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Logos 14:13 08.05.19
Love of MaN 14:47 08.05.19
Tibet fikri benimde hosuma gitti bence bi yolunu bul bi git

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi