Sorularınız

Aklınıza takılan her türlü soruyu buradan sorabilirsiniz.

Allahı rüyada görmek için ibadet var mı ? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 
Sorularınız>Allahı rüyada görmek için ibadet var mı ?
Orcun41 15:54 07.09.19
selamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daimen

Soruda da anlaşıldığı gibi arkadaşlar Allahı rüyada görmek için bir ibadet var mı ?
Pergamberimizi rüyada görmek için çok ibadet var peki Allahı görmek için bildiğiniz dua yada namaz var mı ?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
baser34 15:57 07.09.19
töbe haşa yav

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
dagistani 16:45 07.09.19
Kardeşi azarlamayın demekki bilmiyor. Kardeşim kuranda hz. Musa kıssasında geçer. Dağ bile Allah'ın tecellisine dayanamamış biz aciz kullar nasıl dayanalım. Yani böyle birşey yok bundan vazgeç insanı kafir bile eder bu Allah korusun. Sen Hz Musa kıssasındaki o bölümü oku. He ben gerçek hayyata demiyorum rüya aleminde diyorum desiysen bu işlerin rüya alemi olmaz ikiside aynı gibidir

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Zümer 17:08 07.09.19
Rabbim seni sevsin kardeşim Muhabbetin daim olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Kırklar 17:10 07.09.19
Bir kitapta görmüştüm 1000 defa kadir suresi okuyan rüyada Allah ı görür diye. İnandırıcı değil ama denemek lazım

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Arda 17:21 07.09.19
Çoğu alim görülebileceği yönünde karar kılmıştır. Ancak şeytanın, kişinin rüyasına girerek onu kandırabileceği aklınızdan çıkmasın. Bence mümkün değil.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Orcun41 17:36 07.09.19
Allahı direk peygamberimiz gibi zaten göremeyiz bu dünyada ama İmam-ı Ahmed bin. Hanbel bile gördüm diyor kaç defa ki hadislere bakarak Allahı rüyada görürüz tabi ki sıfatlarıyla yada herhangi bir tecelliyle bende 1 tane ibadet buldum ama tecrübe eden var mı bilmiyorum o ibadette şu kuşluk namazı kılın deniyor ve 13 defa da namazdan sonra bunu okuyun yazıyor. Bismillahirrahmanirrahim Allahümmes âfiyete fid-dünya bi-uyunina ve azzim celalike fi kulubena. allahümme veffikna ila ma tuhibbu ve terda. sebbit ala dinike ve taatike âfiyete fi'd-dünya

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ebu ubeyde bin cerrah 21:57 07.09.19
Allah'ı Görmek :


“Muhakkak siz, Bedir gecesinde ayı gördüğünüz gibi Kıyamet gününde rabbinizi göreceksiniz.” [270]

Müminlerin Allah Teâlâ'yı dünya gözü ile görmeleri hususunda yine Hz. Peygamber sallalahu aleyhi vesellem şöyle buyuruyor:

“Cennet ehli Cennete girdiği zaman Allah Teâlâ, onlara şöyle diyecek: Bir şey istiyor musunuz? Size daha çok vereyim? Müminler de şöyle diyecekler: Bizim yüzümüzü ak etmedin mi? Bizi Cennet'e komadın mı? Cehennem azabından korumadın mı? Bunun üzerine Allah ile aralarında bulunan perde kalkacak ve müminler Allah Teâlâ'nın yüzünü görecekler. Müminlere Cennette Allah'ı görmekten daha iyi bir nimet verilmemiştir.” buyurduktan sonra Hz.peygamber şu âyeti okudu:

“İman edip güzel amel işleyenlere Cennet ile birlikte Allah'ın cemalini görmek var.” [271]

Selefin çoğunluğunun görüşü de budur.

Müminler Allah Teâlâ'yı gördükleri zaman, yakınlık ve uzaklık bakımından bir sınır içinde bulunmayacak, bitişme ve ayrılma, bir şeye nüfuz etme gibi hallerle vasıflanmayacak. Bir şey ile birleşme durumunda da olmayacak. Vücudiye taifesi ise Allah Teâlâ'nın, baş*ka bir varlık ne birleşerek cemalini göstereceği inancındadırlar. Al*lah Teâlâ'yı görmek Kitap ve Sünnetle sabittir.

Ancak, cihet keyfiyet ve kemiyet yönünden Allah'ı görme hâ*disesi müteşâbihtir. Naklin ispat ettiği hususlar sabittir, aklın ten*zih ettiği noktalar nefyedilmiştir. Şu âyet-i kerîme de bu mânaya işaret etmektedir:

“Gözler Allah'ı idrak etmez.” [272] Yâni Allah Teâlâ'yı gözler ihata edemez. Zira idrak görmekten daha hususi bir mâna taşır. Aklın menettiği vasıflarda benzeşme ve müteşabihlik nakle uygun olan asıl bilgiye zarar vermez.

İmam Âzam. “El-Vasıyye” adlı kitabında yine şöyle diyor:

“Cen*net ehli için keyfiyetsiz, cihetsiz, teşbihsiz olarak Allah'a kavuşmak haktır.” Bunun mânası şudur: karşılıklı olmaktan, cihetten, keyfiyetten ve heyetten beri olduğu halde göze tam görünecek şekilde Allah'a bakmak olayı meydana gelecektir. Bu, ilim sıfatı üzerine zaid bir iştir. Zira bizler, baş gözümüz ile Aya (Bedir'e) baktığımız za*man, sonra da gözümüzü kapadığımız zaman, her iki halde de bize ayın durumu görünür; fakat gözümüz açıkken görmemiz daha mü*kemmel ve daha tam olur. Hz. Peygamber sallellahu aleyhi vesellem'in:

“Haber, görmek gibi değildir.” [273] sözünün mânası budur, İbrahim aleyhisselam'ın Kur'ân-ı Kerîm'de hikâye edilen :

“İnandım, lâkin kalbimin tatmin olması için.” [274] sözü de bu mânada*dır. Zira aynen bilmek, bizzat bilmek; mücerred olarak bilmekten daha yüksek bir rütbedir. Bu sebepten Musa aleyhisselâm:

“Rabbim, zatını bana göster, sana bakayım.” [275]dedi.

Hülasa, Kıyamette Allah Teâlâ'yı görmek, karşılıklı olmaya iti*bar etmeksizin harikulade bir şekilde olacaktır. Nitekim Buharî ve Müslim'in rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber sallellahu aleyhi ve sellem:

“Saflarınızı (tamamlayın, zira ben sizi arka taraftan da görürüm.” [276] buyurmuşlardır. Bu hadisi Buharî ile Müslim rivayet etmiş*lerdir. Yine ittifakla sabittir ki, Allah Teâlâ bizleri görür. Zira gör*mek gören ile görünen arasında hususî bir nisbettir ve her ikisinin görmesine tâalluk eden bir keyfiyettir.

Fahreddin er-Râzî diyor ki: Bu meselede bizim görüşümüz, şeyh Ebû Mansûr el-Mâtüridfnin tercih ettiği gibi, Mezhebimizi ispat et*mekte haklı delillere dayanmaktadır. Zira bu, hasmı daha çabuk il*zam eder ve meseleyi halka daha açık bir şekilde ifade eder. Hasım*lar bu nakli deliller üzerine şüphelerini beyan ettikleri zaman, aklî delillerle onları reddederiz.


Rüyada Allah'ı Görmek:


Allah'ı görmeyi ispat eden bir taife de rüyada Allah'ı görmenin mümkün olmayacağına meyletmişlerdir. Şeyh Ebû Mansur el-Mâtürîdi de bunlardandır. Muhakkikin diye isimlendirilen araştırıcı âlimlerin de bu görüşte olduğu söylenmektedir. Bunların dayandıkları de*lil şudur: Rüyada görülen, hayal ve gölgedir. Allah Teâlâ ise hayal*den beridir.

Rüyada Allah Teâlâ'nın niteliksiz, cihetsiz ve karşılıksız olarak görülmesini bizim mezhebimizin mensubu bazı âlimler caiz görmüş*lerdir. Bunlar Seleften rivayet edilen düşüncelere dayanmaktadır*lar. Nitekim Ebû Yezîd'den şöyle rivayet edilmiştir:

“Rabbimi rüya*da gördüm.” deyince kendisine:

“Bu nasıl olur?” denildi. Bunun üze*rine Ebû Yezîd;

“Nefsini bırak ve gel.” cevabını verdi. Ahmed b. Hanbel'in de rüyada Allah'ı gördüğü rivayet edilmiştir.

Rivayete göre Ahmed b. Hanbel, rüyada Allah'ı görmüş ve ken*disine :

“Yâ Ahmed! Bütün insanlar benden isterler. Ebû Yezîd başka. O yalnız beni ister.” buyurmuştur. Bunun sebebi de şu olsa gerektir: Ebû Yezîd'e :

“Ne istiyorsun?” denilince :

“İstememek isti*yorum.” cevabını vermiş. Hamza ez-Zeyyat, Ebül-Fâris Şah b. Şucâ' el-Kirmani, Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizi ve allâme Şemsül-Eimme el-Kerderi'nin de Allah Teâlâ'yı rüyada gördükleri rivayet edilmiştir. Bir tamamlama şeklinde bu meseleye tâalluk eden hususlar aşağıda gelecektir. Kâdıhan'ın:

“Bu mesele hakkında konuş*mayı terk etmek güzeldir.” şeklindeki sözü güzel değildir. Zira sözü terk etmek bir maksat ifade etmez ve bir hüküm ortaya koymaz.

Sonra bil ki; İmam Nureddin el-Sâbunî ile Şeyh Reşidüddin ara*sında akli delillerin gereği olarak yok olan bir şeyin görülüp görü*leni iyeceği konusunda uzun bir münakaşa geçmiştir. Sonunda Şeyh Reşidüddin İmam Nureddin'in görüşüne dönmüştür. Zira İmam Nureddin'in görüşü nakli delillerle de takyiye edilmiştir: Semerkand ve Buhara âlimleri yok olan bir şeyin görülemiyeceğine dair fetva vermişlerdir. İmam Zahid Saffar “Telhis” adlı kitabının sonunda, yok olan bir şeyin görülmesinin mümkün olmadığını zikretmiştir. Yine müfessirler de yok olan bir şeyin Allah tarafından görülmesinin kabil olmadığını söylüyorlar. Eş'arî ve Mâtüridilerden selef âlimleri var*lığı muhal olanın, Allah Teâlâ'nın görmesine tâalluk etmeyeceği hu*susunda ittifak halinde bulunmakla beraber, bir şeyin varlığının, o şeyin görülmesinin illeti olduğu görüşündedirler

imamı azam fıkhı ekber şerhi rü'yetullah bahsi
maturudiye akaidi nurettin essabuni

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
go93nul 22:11 07.09.19
Peygamberimizi görmek isteyen için bir çok yöntem var da Allahı görmek nasıl mümkün olsun. Ancak hakiki müminler görebilir. O da Cennetinde hakedenlere. Biz kimiz?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ebu ubeyde bin cerrah 22:22 07.09.19
Allah'ın Rüyada Görülmesi


Yüce Allah'ın âhirette görüleceğini kabul eden âlimler, onun, (dünya hayatında) rüyada görülüp görülemiyeceği konusunda ihti*lâf etmişlerdir. İçlerinden bir gurup bunun muhal olduğunu kabul et*miştir; çünkü uykuda görülen şey bir hayal veya bir misâlden (ben*zer ve taklîdden) ibarettir, bunlann her ikisi de kadîm olan Allah hakkında muhaldir. Bazı âlimler de keyfiyet, yön, karşı karşıya geliş, hayal ve misâl olmaksızın bunun mümkün olduğunu söylediler. Nite*kim geçmiş bir çok zevatın bu şartlarla Allah'ı gördükleri rivayet olunmuştur.[92]

Bu hâdisenin mümkün kabul edilmesinin izahı şudur ki haddizatın*da görülmesi mümkün olan bir vatlığın uykuda veya uyanıklıkta gö*rülmesi arasında bir fark bulunmaz. İsbâtına gelince, hakikat şu ki uykuda iken görme filini işleyen insanın ruhu ve kalbidir. Buna göre rüya kul için hâsıl olan bir nevi" müşahededir. Nitekim Hz. Ömer (r.a.) [93] «Kalbim Rabbimi gördü» buyurmuştur.

Hidâyete erdiren yüce Allah'tır. [94]

MATURİDİYE AKAİDİ

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3