Sure ve Ayet Havasları

Besmele-i Şerifin Havassı Celilesi - Sayfa 3 - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 4 5 
Sure ve Ayet Havasları>Besmele-i Şerifin Havassı Celilesi
Tuana 21:54 26.05.16
30. Besmele-i Şerifi bir kağıt üzerine 21 defa yazdıktan sonra,
bunu üzerinde taşıyan kimse Allah Teala hazretlerinin izniyle baş
ağrısı görmez.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 21:56 26.05.16
31. Yağmur yağması için tam inanç ve halis bir niyetle 71 defa
Besmele-i Şerif okunursa nerede olursa olsun, Allah Teala'nın
izniyle yağmur yağar.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 21:57 26.05.16
32. Ondört (14) gün riyazatlı olarak oruç tutup, sadık niyet ve
huşu kalp ile her farz namazın arkasından 1000 defa Besmele-i
Şerifi okuyan, ervahı kudsiye ile münasebet kurar, onlardan haber
alır.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 21:57 26.05.16
33. Menfaatları celb, kötülükleri def, ticaretin iyi olması veya
herhangi bir dilek için:
Tenha bir mekanda yedi gün halvete girip,
oruçlu olarak her gece 786 defa Besmele-i Şerifi okuyan kimsenin
Allah Teala Besmelenin bereketiyle istediği dileğini yerine getirir.
Bu mesele sahih olup mücerrebdir.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 22:04 26.05.16
34. Besmele-i Şerifi asağıdaki dairenin içine sekiz (8) defa
yazdıktan sonra dairenin ortasına talibin ismini ve birinci daireye
şu Ayeti kerimeyi yaz:
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 22:06 26.05.16
35. Hayır veya şer herhangi bir dilek için:
Besmele-i Şerifin şu beşli hatemini ve hatemin fülan yazılı hanelerine matlubunun ismini yazdıktan sonra, vefki nar sopasına asıp, buhurunu tüttürerek üzerine 14.934 defa Besmeleyi oku.
Her vakitte hacetini yapmaları için hüddamları
görevlendirip, vefki üzerinde taşırsan, olacak olan acaiplikleri
görürsün.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 22:31 26.05.16
36. Bütün afetlerden, hastalıklardan, sihirden, cinlerin ve
insanların şerrinden korunmak için Besmele-i Şerifin şu dairesini:
seni kimsenin görmedigi tenha bir mekanda gece yarısı taharet
(Beden, yer ve elbise) üzere yaz. Yazdıktan sonra güzel kokulu bir
buhurla daireyi buhurlayarak, dairenin üzerine 12.000 defa
Besmele-i Şerifi oku. Daha sonra bu daireyi üzerinde taşıyan
kimse bütün afetlerden, hastalıklardan, büyücülerin sihrinden ve
zalimlerin şerrinden Allah Teala nın izniyle korunur. Hiçbir kötülük
o kişinin bedenine malına, evine ve ailesine ulaşamaz. İnsanların
yanında sevilen ve hürmet gören birisi olur. Hatta zararlı
böceklerden ve vahşi hayvanlardan bile korunur. Besmelenin
bereketiyle dininde ve dünyasında mesut bahtiyar olur.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 22:45 26.05.16
37. Matlubunu muhabbetle heyecanlandırmak istersen:
Matlubunun vücutuna temas etmis beyaz renkli elbise parçasının
üzerine şu daireyi yaz:
Yazdıktan sonra cavi, mastaki ve lübani zeker ile buhurlayarak
aşağıda gelecek olan kasemi beş (5) defa oku. Okuduktan sonra
yeni ve yeşil renkli bir kap içine saf zeytin yağı koyup, yazdığın
bezi yak. Amelin tamamlanmadan matlubun yanına gelir.

Bismillâhil ezeliyyil kadîmillezî lem yelid ve lem yûled ve lem
yekün lehü küfüven ehad. Ellezî rafeas semâi bilâ amedin
teravnehâ sümmes tevâ alel arşi ve besetal ardîne ve ceale
fîhâ ravâsiye şâmihâti ve ecral enhîra ve sehharar rîhı tercî bi
emrihi ruhâe haysü esâbe ve ecrâl mâe fil uyûni lâ ilâhe illâ
hüve sübhânehü ve teâlâ ammâ yekûlüz zâlimûne ulivven
kebîran ellezî kadderal evkâti vel âcâli ve ceale li külli
ümmetin ecelen ma'lûman feizâ câe ecelühüm lâ yeste'hırûne
sâaten ve lâ yestakdimûn. Aksemtü aleyküm yâ huddâme
hâzihil îyetis serîfeti en tekûnû muâvinîne lî bi celbi fülânete
ilâ fülân. Ve ilkâi mehabbeten fülânete fî kalbe fülân
munkâdîne ve bi hudûrihi müsriîne bi hakkillezî kâle lis
semâvâti vel ardı i'tiyâ tavan ev kerhen kâletâ âteynâ taiîn. n
kânet illâ sayhaten vâhideten fe izâhüm cemîun ledeynâ
muhdarûn. Ve innehü le kasemün lev ta'lemûne azîm. Elvâhan
elvâhan elacele elacele essâate essâate.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 22:50 26.05.16
38. Asağıda gelecek olan dua bir kağıt üzerine yazılır ve kağıt
sıcak bir yağa bulaştırıldıktan sonra bu yazılan kağıt Kizbere ile
hummalı olan kişi buhurlanarak yakılırsa, Allah Teala hazretlerinin
izniyle humma zail olur.

Bismillâhirrahmânirrahîm. El hummâ minel hamîmi aslühâ
minel cehîmi şifâüha bismillâhirrahmânirrahîm.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 23:00 26.05.16
39. Bir cebbar zalimin haksız yere zulmünden bıkan veya bir
zalim düşmanını perişan etmek istersen, kurşundan bir levha
üzerine Besmelenin şu hatemini:
yazıp, o zalim veya düşmanın isminide cetvelin fülan yazılı
hanelerine yazdıktan sonra cetveli hantit ve kırmızı sarımsak ile
buhurlayarak şu duayı cetvelin üzerine yedi (7) defa oku.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme innî eselüke bismikel
azîmül a'zamü ve hüve bismillâhirrahmânirrahim. Ellezî anet
lehül vücûhü ve haşeat lehül esvâtü ve vecilet min haşyetihil
kulûbü en tüsallî ve tü sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve
alâ âlihi ve sahbihi ve en takdıye hâceti fî fülân allâhümme in
künte ta'lemü ennehü yerciu ammâ hüve fîhi feehdihi ve
veffikhi ve in künte ta'lemü ennehü lâ yerciu fe enzil aleyhi
bilâike ve şehatıke ve ğadabike ve ehlekhü yâ kâhiru yâ
Kahhâru yâ Kâdiru yâ Muktediru yâ Allâh.

Okuduktan sonra levhayı devamlı yanan bir ateşin yakınına
gömer ve 700 defa Besmele-i Şerifi okursan, o zalim ya zulmünden
vazgeçer yada helak olur.
Levhayı kesinlikle ateşe koyma! Eger ateşe koyarsan o kişi
helak olur. Allah Teala'nın yanında sorumlu sen olursun. Bunun
için Allah Teala dan kork!
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3 4 5