Sure ve Ayet Havasları

Vakıa suresinin yüce bir sırrı - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 4 
Sure ve Ayet Havasları>Vakıa suresinin yüce bir sırrı
HavasHoca 04:51 22.04.16
Bil ki! Vâkıa' sûresinin yüce bir sırrı ve acaib özellikleri vardır.
Bilhassa zenginligi celbetmek ve fakirligi defetmekle ilgili çok
büyük bir fazileti vardır.

İmam ibni Abdil Berfi r.a. hazretleri Ettemhid isimli kitabında
Peygamber efendimiz hazreti Muhammed s.a.v. in merfu bir hadisi
serifini zikretmistir. Hazreti Muhammed s.a.v. söyle buyurmustur:

Men karaa sûretel vâkıati külle yevmin lem tüsıbhü fâkatün ebedâ
(Kim! Vâkıa' sûre sini her gün okursa, kendisine ebediyen fakirlik
dokunmaz).

Osman bin Affan r.a. hazretleri Abdullah ibni Mesud r.a. hazret
lerine bir miktar mal vermek istedi. Abdullah ibni Mesut r.a. bunu
almayı pek hoş karşılamadı ve kabül etmek istemedi. Osman bin
Affan r.a. hazretleri: sen alda kızlarına nafaka olarak kabul et dedi.
bni Mesut r.a: Sen onların fakirlik içinde kalmalarındanmı endise
ediyorsun? Halbuki ben onlara Vâkıa' sûre-i serifesini okumalarını
emrettim! diye cevap verdi ve sunu ilave etti. Rasulullah s.a.v.
efendimizden duydum. Buyurdularki: ''Kim Vâkıa' sûresini her gün
okursa kendisine ebediyen fakirlik dokunmaz''.

Bu mübarek sûrenin büyük bir sırrı ve acaib özellikleri vardır.
Sen bunu layık olan kimselere ögret. Çünkü bu sûrede Allah c.c. ın
en büyük isimleri yer almaktadır.

1. Her gün sabah namazından sonra bir defa Vâkıa' sûresini
okuyup, ardındanda bin (1000) defa Yâ Kerîm Yâ Vedûd isimlerini
okursa, üzerinden bir sene geçmeden Allah Teala hazretleri
okuyanı bütün insanlardan daha zengin eder.

2. Bir tek mecliste 41 defa Vâkıa' sûresini okuyan ve Allah
Teala hazretlerinden hacetini isteyen kimsenin en kısa zamanda
haceti yerine getirilir. Özellikle rızık konusunda 41 defa okumanın
büyük tesiri vardır.

3. İkindi namazından sonra Vâkıa' sûresini 14 defa okumak
mücerrebdir. Defalarca denenmis ve müsbet sonuçlar alınmıstır.
Vâkıa' sûresini devamlı okuyan kimse, Allah Teala nın izniyle
rızıklanır ve muradına erisir.

4. Her gün 40 defa olmak üzere kim Vâkıa' sûresini kırk gün
üst üste ara vermeden okursa, Allah Teala hazretleri okuyana
genis bir rızık verir, hiçbir meşakkat ve sıkntı hissetmeden okuyan
buna kavuşturulur.

5. Birbirini sevmeyen ve nefret eden karı kocayı, baba ile oglu,
iki kardesi veya iki kisi arasındaki nefreti muhabbete döndürmek
istersen: Yenilecek tatlı bir sey üzerine güzel kokolu bir buhur
tüttürerek üç (3) defa Vâkıa' sûresini bir (1) defada su azimeti:

Tevekkelû yâ huddâme hâzihis sûreti bil ülfeti vel mehhabeti
beyne fülân ve fülânete bi hakki hehtûbin hehtûbin lehûbin
lehûbin ecib yâ samûn zûbihâin ve cemâlin Tevekkelû yâ
huddâme Tevekkelû yâ huddâme hâzihis sûreti serifeti bil
mehabbetit dâimeti vel vidâdi beyne fülân ibni fülânete ve
fülânete binti fülânete bi hakki tevekkelû yâ huddâme hâzihis
sûretis serifeti aleyküm ve tâatihâ ledeyküm.

Okuduktan sonra o iki kisiye bu okunan tatlı yiyecek yedirilirse,
Allah c.c. ın izniyle aralarındaki nefret muhabbete dönüsür. Ölene
kadarda birbirlerinden ayrılmazlar.

6. Kolay rızık için: Hergün sabah ve yatsı namazından üçer
defa Vâkıa' sûresini, birer defada asagıdaki duayı okumaya devam
eden kimseyi Allah Teala hazretleri zengin eder. Beklemedigi ve
ümit etmedigi yerden rızkını Allah c.c. kolayca gönderir.

Okunacak dua budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Bi mehmehûbin mehmehûbin zî
lutfin hafiyyin bi sa'saın sa'saın zin nûri vel behâi bi
sehsehûbin sehsehûbin zil ızzis sâmihi vel azameti vel
kibriyâi vel kudreti ves sultâni allâhümme innî eselüke
bismikel merfûatilletî a'taytehü men si'te min evliyâike ve
elhemtehü asfiyâike ve hassate bihâ min ahbebte min
ahbâbike en tu'tînî rizkan min ındike tugnî bihi fakrî ve takta
bihi alâikıs şeytâni min Sadrî inneke entel hannânül mennânül
vehhâbür rezzâkul fettâhul bâsitul cevvâdül kâfî elganiyyul
mu'niyyul kerîmül mu'tıyyül latîfül berrür rahîmüs vâsiüs
şekûrür rabbül gafûru vel fadli ven neami vel cûdü vel keremi
allâhümme innî eselüke bi hakkike ve hakku nebiyyike ve
rasûlike en tümeddenî min cûdike ve keremike ve fadlike ve
ihsânike ve lutfike ve imtinânike yâ sâdikul va'di yâ
mu'tıyyenbilâ haddü lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü
minez zâlimîn. Allâhümme yessirlî rizkan halâlen tayyiben ve
ecib da'vetî bi hakki sûretil vâkıati ve bi hakki ismikel azîmül
a'zamü ve bi hakkim seyyidinâ muhammedin sallallâhü aleyhi
ve selleme ve âlihi ve ashâbihit tayyibînet tâhirîne ve bi hakki
fekacin mahmet fettâhun kâdirun câbirun mu'tiyyun hayrur
râzikîne mugnîl bâisül fekîru tevvâbün lâ yüâhızü bil cerâimi
allâhümme yessirlî rizkan halâlen min ındike ve acillî bihi yâ
zelcelâli vel ikrâmi yâ kâfî yâ kefîlü erhamnî bi rahmetike yâ
erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve
alâ âlihi ve ashâbihi ve itbâıhi ve ensârihi ve ezvâcihi ve
zürriyyâtihi ve ehli beytihi ecmeîne ve sellim. Sübhâne
rabbike rabbil ızzeti ammâ yesufûn. Ve selâmün alel murselîn.
Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn.

7. Dokuz adet beyaz biberin her biri üzerine bir (1) defa Vâkıa'
sûresini okuduktan sonra biberleri bir siseye koy ve üzerine biraz
zeytinyagı ilave et. Bu siseyi yedi gün sıcak bir küle göm ve her
gece Vâkıa' sûresini yedi (7) defa oku. Yedi gün içinde arzu ettigin
kimse derin bir muhabbetle baglanır ve sana celb olur. Siseyi
kapatmadan önce matlubun ve annesinin ismini bir kagıda 41 defa
yazıp, şişenin içine koyarsın.

8. Matlubun vücutuna temas etmis elbise parçasına, mümkün
olmazsa beyaz renkli bir kumas üzerine matlubun ve annesinin
ismini 41 defa yaz. Matlubun saçından temin edebilirsen o saçıda
kumasın arasına koy. Bundan sonra 41 adet beyaz biber veya
siyah nohut üzerine birer defa (Her biri üzerine 1 defa) Vâkıa'
sûresini okuyup, kumas ve saça nefes ettikten sonra hepsini
birden bir sise içerisine koyup, üzerini örtecek kadar susam veya
zeytinyagı ilave edip, sisenin agzını sıkıca kapadarak, yedi gün
müddetle sıcak bir küle göm. Matlubun sana karsı siddetli bir
muhabbet ve sevgi ile baglanarak celb olur.

9. Vâkıa' sûresinin riyazatı hakkında bazı evliyalar ve seyh
Ahmed Residi r.a. söyle buyurmuslardır: Bedenini temizledikten
sonra temiz elbiseler giyip, temiz bir mekana çekil. Cuma günü
baslamak sartıyla yedi gün riyazatlı olarak oruç tut. Bu yedi gün
içerisinde her farz namazın arkasından 25 defa Vâkıa' sûresini
oku. Yedinci gün olan Persembe gününün sonunda sekizinci gece
olan Cuma gecesi aksam namazını kılıp, 25 defa Vâkıa' sûresini
okuduktan sonra, yatsı namazına kadar dünya kelamı konusma!
Yatsı namazından sonra 125 defa Vâkıa' sûresini okuyup, 1000
defada salavati serife getirdikten sonra; Allah Teala hazretlerine
arz ve niyet et. Halvetten sonrada hergün sabah ve aksam birer
defa Vâkıa' sûresini okumaya devam edersin.

Evliyadan olan Ebil Abbas el Hariti r.a. hazretleri bunu fakir bir
topluluga ögrettigini, onlarda bu ameli yaptıklarında Allah Teala
hazretlerinin o toplulugu zengin ettigini anlatmıştır.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
HavasHoca 17:11 02.06.16
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Değerli üyelerimiz lütfen forumdaki konulara yorumlar yazınız,sorular sorunuz, konular açınız,Konulara mesajlar yazınız.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
dilan 18:25 16.06.16
Vâkı‘a Sûresini Rufâî Hazretleri’nin Şu Duâsıyla Birlikte Okuyan Parayı Koyacak Yer Bulamaz!

Vâkı‘a Sûresini Rufâî Hazretleri’nin Şu Duâsıyla Birlikte Okuyan Parayı Koyacak Yer Bulamaz!

Bol Rızıklara Nâil Olmak İçin Vâkı‘a Okumak

1) Bu sûre-i celîleyi her sabah namazından önce okumaya devâm eden kişi aslâ fakir olmaz. (‘Abdullâh ibnü Es‘ad el-Yâfi‘î, ed-Dürrü’n-nazîm fî havâssi’l-Kur’âni’l-‘Azîm, sh:102)

2) Bu sûre-i şerîfeyi sabah akşam okumaya devâm eden kişi açlık, susuzluk çekmez, korkacağı bir duruma düşmez ve aslâ fakir olmaz. (‘Abdullâh ibnü Es‘ad el-Yâfi‘î, ed-Dürrü’n-nazîm fî havâssi’l-Kur’âni’l-‘Azîm, sh:102)

3) Her kim bir oturuşta Vâkı‘a Sûresi’ni 41 kere okursa, o kişinin rızık talebi başta olmak üzere birçok isteği gerçekleşir. (Ahmed ed-Diyerbî, el-Mücerrabât, sh:17; Muhammed Hakkı en-Nâzillî, Hazînetü’l-esrâr, sh:167; Seyyid Süleymân el-Huseynî, Kenzü’l-havâs, 2/66)

4) Peş peşe 40 gün boyunca her gün bu sûre-i celîleyi 40 kere okuyan kişi aslâ fakirlik çekmez. Allâh-u Te‘âlâ o kişiye yorulmadan ve haramlara karışmadan bol bol helâl rızıklar ihsân eder. Bu fazîletli amel sâdece ehline öğretilmelidir, zîrâ bunda İsm-i Âzam vardır. (Muhammed Hakkı en-Nâzillî, Hazînetü’l-esrâr ve celîletü’l-ezkâr, sh:167)

5) İmâm-ı Ahmed er-Rifâ‘î (Kuddise Sirruhû)nun bu sûre-i celîleden sonra şu duâyı okuduğu nakledilmektedir ki rızıkların celbi için bu duâyı okumak çok faydalıdır.

Dua şöyledir:

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ إِنّ۪ي أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَبِمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَبِاسْمِكَ الْعَظ۪يمِ وَبِاسْمِكَ الْأَعْلٰى وَبِكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ الَّت۪ي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ، وَبِإِشْرَاقِ وَجْهِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَتُسَلِّمَ، وَأَنْ تُعْطِيَن۪ي رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا، يَا طَالِبًا غَيْرَ مَطْلُوبٍ! وَيَا غَالِبًا غَيْرَ مَغْلُوبٍ! يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ! يَا رَزَّاقَ الثَّقَلَيْنِ! و
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
kkoraytursucu 20:16 23.08.16
azimet fekacin mahmet duasına benziyor. zaten adı da geçiyor. doğru mu?
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 00:07 28.02.17
Borçlu kardeşlerimiz için 41 Vakıa Suresi .”Duamız” Allah’ım kabul et
Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahir-Rahmanir-Rahiym..El-hamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Vesselatü Ves-selamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyn..
Allahümme ente halaktenî ve ente tehdînî ve ente tut’imunî ve ente tesgînî ve ente tümîtünî ve ente tuhyînî.”
Alemlerin Rabbi olan Allaha sonsuz hamd ediyoruz…
Sonsuz şükrediyoruz…
Peygamberimize sonsuz salat ve selam ediyoruz…
Allah!ım Vakıa Sûresini okuyan ve dua isteyen aşağıda isimleri yazılı ve dua isteyen.Bu duaya ihtiyacı olan tüm kardeşlerimizin bu sure hürmetine rızıklarını artır.
Borçlu olan kardeşlerimizi bu dua hürmetine en kısa zamanda borçlarından kurtar.Dualrımızı kabul et.Okuyan her kardeşimizin duası hürmetine cümlemizi sıkıntılarımızdan selamet çıkar amin..
Sadakallahül azim.Sübhane rabbike rabbil izzeti amme yesifun ve selamün alle mürselin vel hamdülillahi rabbil alemin-el Fatiha
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
mavimmsi 00:08 25.03.17
Hic deneyeniniz var mi? Tatli yiyecek uzerine okunup yediren var mi?
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
cansuyum 20:16 06.05.17
7 gün sıcak külü nasıl temin edebiliriz 😔😔😔
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 06:54 21.09.17
kkoraytursucu Nickli Üyeden Alıntı:
azimet fekacin mahmet duasına benziyor. zaten adı da geçiyor. doğru mu?
Azimetin giriş kısmı benzer ama ben Fakacin Mahmed ismini göremedim.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
kkoraytursucu 09:09 21.09.17
Gizli ilimler hazinesi cilt 2 sayfa 432.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 09:35 21.09.17
kkoraytursucu Nickli Üyeden Alıntı:
Gizli ilimler hazinesi cilt 2 sayfa 432.
Fırsatım olursa bu gece inceliyeyim.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3 4