Sure ve Ayet Havasları

Esrar-i sure-i Yasin Magribi - Sayfa 2 - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 
Sure ve Ayet Havasları>Esrar-i sure-i Yasin Magribi
yasinrazi 11:23 22.05.18
teşekkür ederim allah razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
pelit41 12:34 22.05.18
Allah razı olsunn
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İnşirah 12:23 27.07.18
Emeğinize sağlık, Allah razı olsun..
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
beyazgece 16:42 16.09.18
alan 01:12 21.09.18
Hocam bu duanin arapce okunusu varmi?
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Gulbilgi 12:51 21.09.18
Allah razi olsun.paylasim icin tesekkurler
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ferah41 02:53 04.10.18
Fuzuli 07:00 04.10.18
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] hocam Allah razı olsun paylaşım için
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Elifelif 12:01 09.09.20
[QUOTE=Sin;159468]Devamı..

vebihakkil melikil galibi aleyküm emruhu sehhiz vebihakki ileyhi yes-adul
kelimüttayyibu vel-amelüssalihu yerfeuhu. Ve aksamtü aleyküm ya
keca’rehtail ya kecfefail ya kecfetail ya lestiyail kecinlakzail vebihürmeti
seyyidüküm şehluşin ya kec-iyteykehyuşin mekheyuşin meskeheyuşin
entetevekkelu ala kadai havayici if-alu ya huddamiyne hazihil esmai israru
ve üvekkilüküm aleyhi bi tarfetil ayni el-acel el-acel bihakki sureti yasin
yasin yasin velkur-anil hakim vebihakki duain mübin ya kavmena ecibu
daiyallahi ve amenu bihi yagfirleküm min zunubiküm veyücirküm min
azabin elim. Allahümme inni es-elüke bi hakki yasin yasin yasin velkur-
anil hakim ya baisül murselin veya hadiye min külli şey-in ila sıratin
müstekım ya mühlikezzalimin ve mübteliyel aşıkine ya subbuhu ya
kuddusu rabbuna ve rabbül melaiketü verruhu ya men bi yedihi küllü
lisanin ya halikal ervahi külleha ya men yüsebbihu leke filleyli venneharu
ya allah, aleyküm mutıatu bi hakki sureti yasin yasin yasin velkur-anil
hakim entef-alu muradi ve maksudi bi hakki hazihil esmail esrar ve
bihakkil ismil azami ceheltatilin ve bihakkil esmaül hüsna es-elüle
entakdiye haceti ve testecib da’veti ve tevassılni ila muradi ve tedfeu anni
şerra cemii ibadike birahmetike ya erhamerrahimin.
Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkal kavlü alel kâfirîn ya kamtarail
Evelem yerav ennâ halaknâ lehüm mimmâ amilet eydîna en âmen fehüm
lehâ mâlikûn ya yemhail Ve zellelnâhâ lehüm feminhâ rekûbühüm ve
minhâ ye'külûn ya berkenail Ve lehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efelâ
yeşkürûn ya raktemail Vettehazû min dûnillâhi âliheten leallehüm yünsarûn
ya mikail Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm lehüm cündün muhdarûn ya
lutail Felâ yahzünke kavlühüm. İnnâ na'lemü mâ yüsirrûne vemâ yu'linûn
ya kartail Evelem yerel insânü ennâ halaknâhü min nutfetin feizâ hüve
hasîmün mübîn.
sübhanel müferricu an külli mahzunin sübhanel müneffisü an külli
meşhunin sübhanel müyessiru likülli medyunin sübhanel muhallisu likülli
mescunin sübhanel alimu bikülli meknunin sübhane men ceale hazainuhu
bi kudretihi beynel kafi vennuni sübhanellezi iza erade şey-en en yekule
lehü kün feyekün sübhanehü sübhanehü sübhanehü veteala amma yasifun
fesübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey-in ve ileyhi turceun.
Bismillahirrahmanirrahim kul euzu birabbil felak min şerri ma halak vemin
şerri gasigin iza vekab vemin şerrinneffasati fil ukad vemin şerri hasidin iza
hased aksamtü aleyküm bi havlillahi ve kuvvetihi ve avnihi azzemtü

aleyküm ve aksamtü aleyküm ya maaşiral ervahurruhaniyyeti vel-ardiyyeti
biizzi izzillahi vebinuri vechillahi vebicelali celalillahi ve bihürmeti
esmaillah vebihakki gayril magdubi aleyhim veleddallin ya kadiru ya
muktedir ya malikü ya mü’minü ya müheymin ya kadiru ya zahiru ya
kebiru ya müteal ecib ya kesmiyail ente ve huddamüke minerruhaniyyeti
vel-ardiyyeti ve ente ya meymun künli samian mutian bihakki gayril
magdubi aleyhim veleddallin vebihakki kadiril muktedir vebihakkil melikil
galibi aleyküm emruhu dazıg vebihakki fevekaal hakku vebatala ma kanu
ya’melun. Ve aksamtü aleyküm ya maytatarun ya sahsahyalin yabezgin
hakhayalin veya bezganhatail ya bertahail bihakki seyyidüküm
bezginbişekfeyuşin veya serceydeyuşin bezginsekheyuşin entetevekkelu ala
kadai havayici if-alu ya huddamiyne hazihil esmai israru ve üvekkilüküm
aleyhi bi tarfetil ayni el-acel el-acel bihakki sureti yasin yasin yasin velkur-
anil hakim vebihakki duain mübin ya kavmena ecibu daiyallahi ve amenu
bihi yagfirleküm min zunubiküm veyücirküm min azabin elim. Allahümme
inni es-elüke bi hakki yasin yasin yasin velkur-anil hakim ya baisül
murselin veya hadiye min külli şey-in ila sıratin müstekım ya
mühlikezzalimin ve mübteliyel aşıkine ya subbuhu ya kuddusu rabbuna ve
rabbül melaiketü verruhu ya men bi yedihi küllü lisanin ya halikal ervahi
külleha ya men yüsebbihu leke filleyli venneharu ya allah, aleyküm mutıatu
bi hakki sureti yasin yasin yasin velkur-anil hakim entef-alu muradi ve
maksudi bi hakki hazihil esmail esrar ve bihakkil ismil azami lehahtatilin
lehtilin ve bihakkil esmaül hüsna es-elüle entakdiye haceti ve testecib
da’veti ve tevassılni ila muradi ve tedfeu anni şerra cemii ibadike
birahmetike ya erhamerrahimin ya mahzail.
Ve darebe lenâ meselen ve nesiye halkahu kale men yuhyil izâme ve hiye
ramîmya tartail Kul yuhyihellezî enşeehâ evvele merretin ve hüve bikülli
halkın alîm ya cebrail Ellezî ceale leküm mineşşeceril ahdari nâren feizâ
entüm minhü tûkidûn ya ehmail Eveleysellezî halakassemâvati vel arda
bikâdirin alâ en yahlüka mislehüm, belâ ve hüvel hallâkul alîm ya israfil
İnnema emrühû izâ erâde şey'en en yekûle lehû kün feyekûn ya derdail
Fesübhanellezî biyedihî melekûtü külli şey'in ve ileyhi türceûn.
Bismillahirrahmanirrahim abese ve tevella. en caihul'a'ma. ve ma yudriyke
le'allehu yezzekka. ev yezzekkeru fetenfe'ahuzzikra. emma menistağna.
feente lehu tesadda. ve ma 'aleyke ella yezzekka. ve emma men caeke yes'a.
ve huve yahşa. feente 'anhu telehha. kella inneha tezkiretun. femen şae

zekerehu. fiy suhufin mukerremetin. merfu'atin mutahheretin. bieydin
seferetin. kiramin bereretin. kutilel'insanu ma ekferehu. min eyyi şey'in
halekahu. min nutfetin halekahu fekadderehu. summessebiyle yesserehu.
summe ematehu feakberehu. summe iza şea enşerehu. kella lemma yakdı
ma emerehu. felyenzuril'insanu ila ta'amihi. enna sabebnelmae sabben.
summe şakaknel'arda şakkan. feenbetna fiyha habben. ve 'ineben ve kadben.
ve zeytunen ve nahlen. ve hadaika ğulben. ve fakiheten ve ebben. meta'an
lekum ve lien'amikum. feiza caetissahhatu. yevme yefirrulmer'u min ehıyhi.
ve ummihi ve ebiyhi. ve sahıbetihi ve beniyhi. likullimriin minhum
yevmeizin şe'nun yuğniyhi. vucuhun yevmeizin musfiretun. dahıketun
mustebşiretun. ve vucuhun yevmeizin 'aleyha ğaberetun. terhekuha
kateretun. ulaike humulkeferetulfeceretu.
sübhanel müferricu an külli mahzunin sübhanel müneffisü an külli
meşhunin sübhanel müyessiru likülli medyunin sübhanel muhallisu likülli
mescunin sübhanel alimu bikülli meknunin sübhane men ceale hazainuhu
bi kudretihi beynel kafi vennuni sübhanellezi iza erade şey-en en yekule
lehü kün feyekün sübhanehü sübhanehü sübhanehü veteala amma yasifun
fesübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey-in ve ileyhi turceun. Ya fertail
aksamtü aleyküm bi havlillahi ve kuvvetihi ve avnihi azzemtü aleyküm ve
aksamtü aleyküm ya maaşiral ervahurruhaniyyeti vel-ardiyyeti biizzi
izzillahi vebinuri vechillahi vebicelali celalillahi ve bihürmeti esmaillah
vebihakki kema sahhartel bahra limusa aleyhisselam vesahhartel fir-avne
limusa aleyhisselam veleyyin kulubennasi kema leyyintel hadide lidavud
aleyhisselam feinnehü la yentiku illa biizni nasiyethü fi yedike celle
senaüke. Ya cebrail ente ve huddamüke minerruhaniyyeti vel-ardiyyeti ve
ente ecib ya hafsail ve haksail veya ebu nuhin meymun melekanil
müvekkeli biyevmissebti bihakkillahil kadimil hayyil kayyumi bila zevalin
vebihürmeti esmaillahil a’zami künli samian mutian bihakki yasin yasin
yasin velkur-anil hakim vebihakkil melikil galibi aleyküm emruhu ebced
hevvez hutti kelmen se’fas karşat sehhiz dazigla fetebarekallahu ahsenul
halikin aksamtü aleyküm ya maytatarun elmelekil celil inzil fi hazihil
mekani entetevekkelu ala kadai havayici if-alu ya huddamiyne bihazihil
esmai veüvekkilüküm aleyhi bitarfetil ayni el-acel el-acel bihürmeti sureti
yasin yasin yasin velkur-anil hakim vebihakki duain mübin ya kavmena
ecibu daiyallahi ve amenu bihi yagfirleküm min zunubiküm veyücirküm
min azabin elim. Allahümme inni es-elüke bi hakki yasin yasin yasin

velkur-anil hakim ya baisül murselin veya hadiye min külli şey-in ila sıratin
müstekım ya mühlikezzalimin ve mübteliyel aşıkine ya subbuhu ya
kuddusu rabbuna ve rabbül melaiketü verruhu ya men bi yedihi küllü
lisanin ya halikal ervahi külleha ya men yüsebbihu leke filleyli venneharu
ya allah, aleyküm mutıatu bi hakki sureti yasin yasin yasin velkur-anil
hakim entef-alu muradi ve maksudi bi hakki hazihil esmail esrar ve
bihakkil ismil azami lemukfencelin vebihakkil esmaül hüsna ve es-elüke
entakdiye haceti vetestecib da’veti vetevessılni ila muradi vetedfeu anni
şerra cemii ibadike birahmetike ya erhamerrahimin.
Allahümmeczib kema yeczibül mıknatıysul hadide vebihakki enbiyaike ve
evliyaike ve melaiketül mukarrabin vebihakki sureti yasin yasin yasin
velkur-anil hakim ve elif lam mim zalikel kitabu laraybe fih hüden
lilmüttekın vebihakki elif lam mim allahu la ilahe illahüvel hayyul kayyum
vebihakki elif lam mim sad ve taha vebihakki elif lam mim tenzilül kitabi
vebihakki hamim velkitabil mübin ve kaf ha ya ayn sad ve hamim ayn sin
kaf ve bihakki tasin mim ve bihakki sad velkur-ani zizzikr belillezine
keferu fi izzetin ve şikak ve bihakki kaf vel kur-anil mecid ve bihakki
vettur vekitabin metur fi rakkın menşur velbeytil ma’mur vessakfil merfu’
velbahril mescur ve bihakki nun velkalemi vema yezsturun ve bihakki
suretül kur-an ve bihakkittevrati vel-incili vezzeburi velfurkanil azimil
kerim ennurul mübin kema kulte ve nünezzilü minel kur-ani ma hüve
şifaun verahmetün lilmü’minin ve bihakki esmaükel hüsna el muazzametil
mükerremetil mutahharatil mukaddeseti münevvereti ve bihakkil arşi
velkürsiyyi vellevhi velkalemi vebihakkissemavatisseb-ati vel ardiyne
velkevakibisseb-atisseyyarati vebihakkil melaiketil mukarrabiyne cebrail
ve mikail ve israfil ve azrail ve nevail ve şemkail ve şemsemail ve
maytatarun vebicümletil arşi velkürsiyyi velkerrubiyyine ve bihakki
vessemai vettarık vema edrake mettarik ve bihakki vessemai zatil buruc
velyevmil mev-ud ve şahidin vemeşhud vebihakki velfecri veleyalin aşrin
veşşef-i velvitr velleyli iza yesrin ve bihakki vettin vezzeytun ve turisinin
vehazel beledil emin ve bihürmeti enbiyaike ve evliyaike ve esfiyaike ve
etkiyaike ve ibadikessalihin ya rabbel alemin veya hayrannasırin ya
mucibüssailin ya kadiyel hacat veya mücibeddaavat ya mukıylel aserat
veya veliyyel hasenat ya dafial beliyyat ya kaşifel kürübat ıkdi haceti
bilhayrati vesseadati bihakki seyyidissadat enla tuharrimni vela tuhricni
min hazihil mekani bi kayri kadai hacetin ya allahu ya allahu ya allah ya

aliyyü ya veliyyü ya tayhuce ya tayherec ya allah. Allahümme innehü leyse
fissemavati deveratün vela fil-ardiyne gameratün vela fil bihari kataratün
vela fil cibali mederatün vela fil eşcari varakatün vela fil ecsami vel ecsadi
harekatün vela fil uyuni lahazatün vela fünnufusi hataratün illa lehüm
bideymumiyyetike ve rububiyyetike arifatün veleke şahidatün ve aleyke
dallatün vefi mülkike musahharatün vefi tahti ceberutike bihakkil
kudretülleti sahharte müzellelatün biha ehlel ardi vessemavati sahhirli
cemial mahlukatir ruhaniyyeti minel ulviyyati vessüfliyyati samian mutıan
bihakki zatike vesıfatike inneke ala külli şey-in kadir ya seriu ya karib ve
sallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ecmain veşşühedai vessalihin
velhamdülillahi rabbil âlemin.
Ya allahu ya hannanu ya mennanu ya bediassemavati vel-ardi ya zelcelali
vel-ikrami ya erhamerrahimin. Allahümme bihakki hazihil esmailleti la
ya’lemü tefsiruha vela ya’lemü te’vilüha vela zahiruha vela batinuha
gayruke salli ala muhammedin vef-al bi ma ente ehlühü vagfirli min zunubi
ma takaddeme minha vema taahhara vevessi’ aleyye min halali rizkike
vekfini meunete insani suin ve sultani suin ve cari suin ve yevmi suin ve
saate suin ve karinu suin inneke ala ma teşau kadir ve bikülli şey-in alim
amin ya rabbel alemin sübhanel müferricu an külli mahzunin sübhanel
müneffisü an külli meşhunin sübhanel müyessiru likülli medyunin sübhanel
muhallisu likülli mescunin sübhanel alimu bikülli meknunin sübhanellezi
mücril mae fil bihari vel uyun. sübhane men ceale hazainuhu bi kudretihi
beynel kafi vennuni sübhanellezi iza erade şey-en en yekule lehü kün
feyekün sübhanehü sübhanehü sübhanehü veteala amma yasifun
fesübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey-in ve ileyhi turceun. Sübhane
rabbike rabbil izzeti amma yasifun veselamun alel murselin velhamdü
lillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ali
muhammedin ecmain birahmetike ya erhamerrahimin.[/QUOTEAllah teala razı olsun sin hocam bu mübarek yasin mağribinin arapçasını ekleyebilirmisiniz.?
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
MEK 10:01 21.10.20
1 2 3