Sure ve Ayet Havasları

Esrar-i sure-i Yasin Magribi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 
Sure ve Ayet Havasları>Esrar-i sure-i Yasin Magribi
Sin 14:08 26.02.18
ESRARI SÜRE İ YASİN MAĞRİBİ

Havvas ilminin büyükleri ve bu yolun şeyhi olan zatlar yasini şerifi bu minval üzere okumayı vird edinmişlerdir.
Her ne türlü hacet için olursa olsun günde 1 defa ya da 3 defa ya da 5 defa okusalar bütün hacetleri reva
olur, her türlü dilekler yerine gelir.
Her namaz ardından 1 defa okusalar
gece rüyasında ruhaniler alıp manevi âlemde seyahat ettirirler.
Gözlerin görmediği kulakların işitmediği yerleri gösterip seninle dost olurlar.
İnayeti ilahi ile hergün hayırlı bir haber alırsın.
Kötülükler def olup, her taraftan hayırlar celb olur.
Düşmanların hepsi kati surette dost olurlar.
Kimse senin hakkında kötü söz söyleyemeyip bütün insanlar katında sevgili olursun.
Dünya da ve ahirette hak tealanın keremi ile zengin olursun.

Eğer bu sure-i şerifeyi ile bütün mahlûkatı kendine musahhar kılmayı dilersen, güzelce bir gusül abdesti al, riyazetli olarak Çarşamba Perşembe Cuma günleri oruç tut ve her gece insanlar yattıktan sonra 2 rekât nafile
namaz kılıp ardından 3 kere mubarek yasin suresini bu tertip üzere okuyup yatarsın.
Bütün mahlûkat fermanı ilahi ile sana musahhar olurlar.
Her gün 1 defa okumayı adet edinsen, gece rüyasında ruhaniler gelip gayb âlemine götürüp, âlemleri dolaştırılar.

Bu yasini şerifi bu minval üzere bir evde okusalar, o evde ne kadar cin ve şerli varlık varsa hepsi kaçıp giderler.
Eğer ervahı tayyibeyi davet etmeyi dilersen, Çarşamba gününden başlayarak riyazetli oruç tut, sabah öğle ve yatsı namazından sonra 3 er defa yasin suresini bu minval üzere oku, 3 gün dolduktan sonra 4.cü
günden itibaren 7 gün doluncaya kadar her gün 12 defa okursun. 7. ci gün matlubun hâsıl olup hakk tealanın fermanı ile ervah divan durup her ne türlü hacetin varsa reva ederler. Sana musahhar olurlar. Amma bunun şartı
budur ki 7.ci günden sonra dahi her gün 1 defa okumak lazımdır.

Bismillahirrahmanirrahim allahümme salli ala muhammedin ve ali
muhammedin ve ala cemi-il enbiyai vel evliyai vel murselin vela havle vela
kuvvete illa billahil aliyyil azim allahümme inni es-elüke ve euzu bike la
ilahe illa ente vahdeke la şerike leke ya allahu entel melikül hakkul mübin
ya allahu entellahus sabitül vucud ya allahu entellahul ma’ruful ma’bud ya
allahu entellahuzzahirul batınul hak ya allahu entellahu nurussemavati vel-
ard ya allahu entellahu nuruddünya vel-ahirah ya allahu entellahul vahidul
ahad ya allahu entellahul azizul cebbar ya allahu entellahul vahidus samed
ya allahu entellahul vahidul ma’rufi bila urfanin ya allahu entellahut
tammul kamilu ya allahu entellahul galibul hasenü vel cemal ya allahu
entellahuzzahiru fi külli vaktin ya allahu entellahul bariu mih külli aybin ya
allahu entellahüllezi lem yelid velem yuled velem yekün lehü küfeven ahad
kezalikellahu rabbi ya allahu entellahüllezi la didde leke vela nidde leke
vela şebihe leke ya allahu entellahüllezi leyse kemislihi şey-ün vela şerikün
ya allahu entellahu nurussemavati vel-ardi sübhanellahil vahidil ahad
sübhanellahil ferdissamed ellezi refaassemavati bi gayri amedin
sübhanellahillezi lem yettiz sahibeten vela veleden velem yuled velem

yekün lehü küfüven ahad kezalikellahü rabbi leyse kemislihi şey-ün
fissemavati vel-ard vehüvessemiul alim ya allahu entellahu ya allahu
entellahu ya allahu entellahu fissemavati vel-ardi bila nehayetin ya allahu
entellahuddaimu bila vifkin ya allahu entellahul mukiymu bila ehadin ya
allahu entellahul hayyüllezi la yemüt ya allahu entellahul celilü bila
bidayetin ya allahu entellahul baki elma’bud ya allahu entellahul cemil ya
allahu entellahül kerimül müteal ya allahu entellahu zülcelali vel-ikram ya
allahu entellahül karibül mücib allahümme bi hakki hazihissuretişşerifeti
vebihakki meza hazedduai entakdiye haceti ve belligni lima hüve maksudi
ve muradi ve sehhil aleyye külla asirin veftah li ebvabe lutfike aleyye
verzukni rizkan vasian halalen tayyiben ve künli avnen ve muiynen ve
hafizan ve nasiran ve eminen ya rabbel alemin ve sallallahu ala seyyidina
muhammedin ve alihi ecmain veselleme teslimen kesiran birahmetike ya
erhamerrahimin
Bismillahirrahmanirrahim yasin yasin yasin yasin yasin yasin yasin velkur-
anil hakim ya şemsemail inneke leminel murselin ala sıratin mustekim ya
rahmail tenzilel azizirrahim ya derdail litünzira kavmen ma ünzira
abaühüm fehüm gafilun ya lumail lekad hakkal kavlu ala ekserihim fehüm
la yu’minun ya cebrail inna cealna fi ağnakihim aglalen fehiye ilel ezkani
fehüm mukmehun ya mikail vecealna min beyni eydihim sedden vemin
halfihim sedden feagşeynahüm fehüm la yubsirun ya israfil vesevaun
aleyhim eenzertehüm emlem tünzirhüm la yu’minun ya eşmail innema
tünziru menittebeazzikra ve haşiyerrahman bilgayb febeşşirhü bimagfiratin
ve ecrin kerim ya rahmail inna nahnu nuhyil mevta venektübü ma kaddemu
ve esarahüm ve külle şey-in ahsaynahu fi imamin mubin sübhanel
müferricu an külli mahzunin sübhanel müneffisü an külli meşhunin
sübhanel müyessiru likülli medyunin sübhanel muhallisu likülli mescunin
sübhanel alimu bikülli meknunin sübhane men ceale hazainuhu bi kudretihi
beynel kafi vennuni sübhanellezi iza erade şey-en en yekule lehü kün
feyekün sübhanehü sübhanehü sübhanehü veteala amma yasifun
fesübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey-in ve ileyhi turceun.
Bismillahirrahmanirrahim veşşemsi ve duhahe velkameri iza telehe
vennehari iza cellehe velleyli iza yagşaha vessemai vema benaha vel-ardi
vema tahaha ve nefsin vema sevvaha feelhemaha fucuraha ve takvaha kad
eflaha men zekkaha ve kad habe men desseha kezzebet semudu bitagvaha
izin bease eşkaha fekalelehüm rasulullahi nakatallahi vesukyaha
fekezzebuhu feakaruha fedemdeme aleyhim rabbühüm bizenbihim
fesevvaha vela yehafu ukbaha. (Şems suresi 3 defa okunacak) ya ehmail
aksamtü aleyküm bihavlillahi ve kuvvetihi ve avnihi ve azzemtü aleyküm
ve aksamtü aleyküm ya maaşiral ervahurruhaniyyeti vel-ardiyyeti biizzi
izzillahi ve binuri vechillahi ve bicelali celalillahi ve bihürmeti esmaillahi
ve bihakki bismillahirrahmanirrahim elhamdü lillahi rabbil alemin ya
hayyu ya kayyum ya şafi ya kafi ya hadi ya latif ya baki ecib ya rukyail
ente ve hüddamüke minerruhaniyyeti vel-ardiyyeti ve ente ya müzheb künli
samian mutian bi hürmeti Bismillahirrahmanirrahim elhamdü lillahi rabbil
alemin ve bıhakkil hayyul kayyum ve bıhakkil melikel galibi aleyküm
emruhu ebced ve bihürmeti tartail vekul cael hakku ve zehakal batıl innel
batıle kane zehuka ve aksamtü aleyküm bil bestaivesail ya kezfertahail ya
latifu resebail ikdi haceti ve bihakki seyyidike keca’tafceyuşin illa ma
ecebtüm ve eta’tüm vetevekkeltüm ala kadai haceti vef-alu ya huddame
hazihil esmai ve esrau ve üvekkilhüm aleyhi bi tarfetil ayni el-acel el-acel
bi hürmeti yasin yasin yasin velkur-anil hakim ve bi hakki duain mübin ya
kavmena ecibu daiyallahi ve amenu bihi yagfirleküm min zunubiküm
veyücirküm min azabin elim. Allahümme inni es-elüke bi hakki yasin yasin
yasin velkur-anil hakim ya baisül murselin veya hadiye min külli şey-in ila
sıratin müstekım ya mühlikezzalimin ve mübteliyel aşıkine ya subbuhu ya
kuddusu rabbuna ve rabbül melaiketü verruhu ya men bi yedihi küllü
lisanin ya halikal ervahi külleha ya men yüsebbihu leke filleyli venneharu
ya allah, aleyküm mutıatu bi hakki sureti yasin yasin yasin velkur-anil
hakim entef-alu muradi ve maksudi bi hakki hazihil esmail esrar ve
bihakkil ismil azami leltahtıl ve bihakkil esmaül hüsna es-elüle entakdiye
haceti ve testecib da’veti ve tevassılni ila muradi ve tedfeu anni şerra cemii
ibadike birahmetike ya erhamerrahimin
Vadrib lehüm meselen ashabel karyeti izcaehel murselun ya rakail iz
erselna ileyhimüsneyni fekezzebuhüma feazzezna bisalisin fekalu inna
ileyküm murselun ya azrail kalu ma entüm illa beşerun mislüna vema
enzelerrahmanu min şey-in in entüm illa tekzibun ya hevzail kalu rabbuna
ya’lemu inna ileyküm lemurselun vema aleyna illelbelagul mübin
sübhanel müferricu an külli mahzunin sübhanel müneffisü an külli
meşhunin sübhanel müyessiru likülli medyunin sübhanel muhallisu likülli
mescunin sübhanel alimu bikülli meknunin sübhane men ceale hazainuhu
bi kudretihi beynel kâfi vennuni sübhanellezi iza erade şey-en en yekule

lehü kün feyekün sübhanehü sübhanehü sübhanehü veteala amma yasifun
fesübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey-in ve ileyhi turceun.
Bismillahirrahmanirrahim kul ya eyyühel kafirun la a’budu ma ta’budun
vela entüm abidune ma a’bud vela ene abidun ma abedtüm vela entüm
abidune ma a’bud leküm dinüküm veliyedin (kafirun suresi 7defa okunacak)
ya huzail aksamtü aleyküm bi havlillahi ve kuvvetihi ve avnihi azzemtü
aleyküm ve aksamtü aleyküm ya maaşiral ervahurruhaniyyeti vel-ardiyyeti
biizzi izzillahi vebinuri vechillahi vebicelali celalillahi ve bihakki
errahmanirrahim ya seriu ya karib ya raufu ya atuf ya celilu ya cebbar ya
cevadu ya cailu ecib ya cebrail ente ve huddamüke minerruhaniyyeti vel-
ardiyyeti ve ente ya mürre künli samian mutıan bihakki errahmanirrahim
vebihakkisseriul karibül ma’budül müstean ve bihakkil melikil galibi
aleyküm emruhu hevvez ve kadimna ila ma amilu min amelin fecealnahu
hebaen mensura ve aksamtü aleyküm ya mec-afkafhail ya yeh-afhail ya
behya’dahail bahiun nehtail ikdi haceti bihakki seyyidike bedeinhaftuşin
yed-umentıtayuşin maztayuşin entücibuni bissem-i vettaati ve tahdrun el-
acel el-acel entetevekkelune ala kadai haceti ve havayici tef-alu ya
huddamiyne hazihil esmai ve üvekkilüküm aleyhi bi tarfetil ayni el-acel el-
acel bihakki sureti yasin yasin yasin velkur-anil hakim vebihakki duain
mübin ya kavmena ecibu daiyallahi ve amenu bihi yagfirleküm min
zunubiküm veyücirküm min azabin elim. Allahümme inni es-elüke bi hakki
yasin yasin yasin velkur-anil hakim ya baisül murselin veya hadiye min
külli şey-in ila sıratin müstekım ya mühlikezzalimin ve mübteliyel aşıkine
ya subbuhu ya kuddusu rabbuna ve rabbül melaiketü verruhu ya men bi
yedihi küllü lisanin ya halikal ervahi külleha ya men yüsebbihu leke filleyli
venneharu ya allah, aleyküm mutıatu bi hakki sureti yasin yasin yasin
velkur-anil hakim entef-alu muradi ve maksudi bi hakki hazihil esmail esrar
ve bihakkil ismil azami mehtahtilin ve bihakkil esmaül hüsna es-elüle
entakdiye haceti ve testecib da’veti ve tevassılni ila muradi ve tedfeu anni
şerra cemii ibadike birahmetike ya erhamerrahimin
Kâlû innâ tetayyernâ biküm lein lem tentehû le nercümenneküm vele
yemessenneküm minnâ azâbün elîm ya mecacail Kâlû tâirüküm meaküm
ein zikkirtum bel entüm kavmün müsrifûn ya hemrail Vecâe min
aksalmedineti racülün yes'â kâle yâ kavmittebiul mürselîn İttebiû men lâ
yeselüküm ecran ve hüm muhtedûn ya ehmail Vemâ liye lâ a'büdüllezî
fetarenî ve ileyhi türceûn ya aynail Eettehizü min dûnihî âliheten in yüridnirrahmânü bi-durrin lâ tuğni annî şefâatühüm şey'en velâ yünkizûn
ya e’mail İnnî izen lefî dalâlin mübîn
sübhanel müferricu an külli mahzunin sübhanel müneffisü an külli
meşhunin sübhanel müyessiru likülli medyunin sübhanel muhallisu likülli
mescunin sübhanel alimu bikülli meknunin sübhane men ceale hazainuhu
bi kudretihi beynel kafi vennuni sübhanellezi iza erade şey-en en yekule
lehü kün feyekün sübhanehü sübhanehü sübhanehü veteala amma yasifun
fesübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey-in ve ileyhi turceun.
Bismillahirrahmanirrahim inna a’taynakel kevser fe salli lirabbike venhar
inne şanieke hüvel ebter (kevser suresi 12 defa okunacak) aksamtü
aleyküm bi havlillahi ve kuvvetihi ve avnihi azzemtü aleyküm ve aksamtü
aleyküm ya maaşiral ervahurruhaniyyeti vel-ardiyyeti biizzi izzillahi
vebinuri vechillahi vebicelali celalillahi ve bihakki maliki yevmiddin ya
kahiru ya aziz ecib ya şemsail ente ve huddamüke minerruhaniyyeti vel-
ardiyyeti ve ente ya ahmer künli muinen samian mutıan bihakki maliki
yevmiddin vebihakki kahiril aziz vebihakkil melikil galibi aleyküm emruhu
kelmen vebihakki şugalin el-ahmer feiza kane va’du rabbi cealehü dekken
ve kane va’du rabbi hakkan aksamtü aleyküm kebagkafkefail
kebagfekulnail vebihürmeti seyyidike kamihintalhayuşin kaindakceyuşin
entetevekkelu ala kadai havayici if-alu ya huddamiyne hazihil esmai israru
ve üvekkilüküm aleyhi bi tarfetil ayni el-acel el-acel bihakki sureti yasin
yasin yasin velkur-anil hakim vebihakki duain mübin ya kavmena ecibu
daiyallahi ve amenu bihi yagfirleküm min zunubiküm veyücirküm min
azabin elim. Allahümme inni es-elüke bi hakki yasin yasin yasin velkur-
anil hakim ya baisül murselin veya hadiye min külli şey-in ila sıratin
müstekım ya mühlikezzalimin ve mübteliyel aşıkine ya subbuhu ya
kuddusu rabbuna ve rabbül melaiketü verruhu ya men bi yedihi küllü
lisanin ya halikal ervahi külleha ya men yüsebbihu leke filleyli venneharu
ya allah, aleyküm mutıatu bi hakki sureti yasin yasin yasin velkur-anil
hakim entef-alu muradi ve maksudi bi hakki hazihil esmail esrar ve
bihakkil ismil azami kahtahtilin ve bihakkil esmaül hüsna es-elüle
entakdiye haceti ve testecib da’veti ve tevassılni ila muradi ve tedfeu anni
şerra cemii ibadike birahmetike ya erhamerrahimin
İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn ya hulail Kîledhulil cennete, kâle yâleyte
kavmî yâ'lemûn Bimâ gaferelî rabbî ve cealenî minel mükremîn allahümme
ekrimni bikadai havayici ya derdail Vemâ enzelnâ alâ kavmihî min badihî

min cündin minessemâi vemâ künnâ münzilîn ya fertail İn kânet illâ
sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn ya futail Yâ hasreten alel ibâdi mâ
ye'tîhim min resûlin illâ kânûbihî yestehziûn ya kakail Elem yerev kem
ehleknâ kablehüm minel kurûni ennehüm ileyhim lâ yerciûn ya tenkail Ve
in küllün lemmâ cemî'un ledeynâ muhdarûn ya şekafil Ve âyetün lehümül
ardul meytetü ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhü ye'külûn ya
lehvail Ve cealnâ fîhâ cennâtin min nahîlin ve a'nâbin ve feccernâ fîha
minel uyûn Liye'külû min semerihî vemâ amilethü eydîhim efelâ yeşkürûn
ya harkail Sübhânnellezî halekal ezvâce küllehâ mimmâ tünbitül ardu ve
min enfüsihim ve mimmâ lâ ya'lemûn ya mikail Ve âyetün lehümülleyü
neslehu minhünnehâre fe izâhüm muzlimûn ya kamtarail Veşşemsü tecrî
limüstekarrin lehâ zâlike takdîrul azîzil alîm ya muzhiral hayati ya muhyil
emvat ya dafial beliyyat ya kadiyel hacat ya müyessiral muradat ya
mucibeddaavat ecib da’vatina vedfa’ beliyyatina vensur ala cunudil islami
ya allahu ya allahu ya allah ya rabbi ya rabbi ya rabbi ve sallallahu ala
seyyidina muhammedin ve alihi ecmain ya artatail Velkamere kaddernâhü
menâzile hattâ âdekel urcûnil kadîm ya amail Leşşemsû yenbegî lehâ en
tüdrikel kamere velelleylü sâbikunnehâri ve küllün fî felekin yesbehûn ya
cebrail Ve âyetün lehüm ennâ hamelnâ zürriyyetehüm fil fülkil meşhûn ya
hartail Ve halâknâ lehüm min mislihî mâ yerkebûn ya kakail Ve in neşe'
nugrıkhüm felâ sarîha lehüm velâhüm yünkazûn İllâ rahmeten minnâ ve
metâan ilâ hîn ya lutail Ve izâ kîle lehümüttekû mâ beyne eydîküm vemâ
halfeküm lealleküm türhamûn ya lumail Vemâ te'tîhim min âyetin min âyâti
rabbihim illâ kânû anhâ mu'ridîn ya hemrail Ve izâ kîle lehüm enfikû mim
mâ rezakakümüllâhü, kâlellezîne keferû, lillezîne âmenû enut'ımü menlev
yeşâullâhü et'amehû, in entüm illâ fî dalâlin mübîn sübhanel müferricu an
külli mahzunin sübhanel müneffisü an külli meşhunin sübhanel müyessiru
likülli medyunin sübhanel muhallisu likülli mescunin sübhanel alimu
bikülli meknunin sübhane men ceale hazainuhu bi kudretihi beynel kafi
vennuni sübhanellezi iza erade şey-en en yekule lehü kün feyekün
sübhanehü sübhanehü sübhanehü veteala amma yasifun fesübhanellezi bi
yedihi melekütü külli şey-in ve ileyhi turceun.
Bismillahirrahmanirrahim vettiyni vezzeytuni ve turisiyniyn vehazel
beledil emin lekad halaknel insane fi ahseni takvim sümme radednahü
esfelesafilin illellezine amenu ve amilussalihati felehüm ecrun gayru
memnun fema yükezzibüke ba’dü biddin eleysellahu biahkemil hâkimin.

aksamtü aleyküm bi havlillahi ve kuvvetihi ve avnihi azzemtü aleyküm ve
aksamtü aleyküm ya maaşiral ervahurruhaniyyeti vel-ardiyyeti biizzi
izzillahi vebinuri vechillahi vebicelali celalillahi ve bihakki iyyake na’büdü
ve iyyake nesteıyn ya mukallibel kulubu vel-ebsar ecib ya mikail ente ve
huddamüke minerruhaniyyeti vel-ardiyyeti ve ente ya burkan künli samian
mutıan bihakki iyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn vebihakki mukallibel
kulubu vel-ebsar vebihakkil melikil galibi aleyküm emruhu se’fas
vebihakki kale musa ma ci’tüm bihissihr innellahe seyubtiluhu innellahe la
yuslihu amelel müfsidin. Ve aksamtü aleyküm ya mesyedu’yazail ya
sehgatitail veya secgacmezyuşin vebihürmeti seyyidike secuavehecyuşin
sebhunvezihayuşin zemhayuşin entetevekkelu ala kadai havayici if-alu ya
huddamiyne hazihil esmai israru ve üvekkilüküm aleyhi bi tarfetil ayni el-
acel el-acel bihakki sureti yasin yasin yasin velkur-anil hakim vebihakki
duain mübin ya kavmena ecibu daiyallahi ve amenu bihi yagfirleküm min
zunubiküm veyücirküm min azabin elim. Allahümme inni es-elüke bi hakki
yasin yasin yasin velkur-anil hakim ya baisül murselin veya hadiye min
külli şey-in ila sıratin müstekım ya mühlikezzalimin ve mübteliyel aşıkine
ya subbuhu ya kuddusu rabbuna ve rabbül melaiketü verruhu ya men bi
yedihi küllü lisanin ya halikal ervahi külleha ya men yüsebbihu leke filleyli
venneharu ya allah, aleyküm mutıatu bi hakki sureti yasin yasin yasin
velkur-anil hakim entef-alu muradi ve maksudi bi hakki hazihil esmail esrar
ve bihakkil ismil azami fehehtatilin ve bihakkil esmaül hüsna es-elüle
entakdiye haceti ve testecib da’veti ve tevassılni ila muradi ve tedfeu anni
şerra cemii ibadike birahmetike ya erhamerrahimin.
Ve yekûlûne metâ hâzel va'dü in küntüm sâdikîn ya israfil Mâ yenzurûne
illâ sayhaten vâhideten te'huzühüm vehüm yehissimûn ya mikail Felâ
yestetîûne tevsıyeten velâ ilâ ehlihim yerciûn Ve nüfiha fîssûri feizâhüm
minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn ya mutail Kâlû yâ veylenâ men beasena
min merkadina hâzâ mâ veaderrahmânü ve sadekal mürselûn ya hemail İn
kânet illâ sayhaten vâhideten feizâ hüm cemî'un ledeynâ muhdarûn ya
reftamail Felyevme lâ tuzlemu nefsün şeyen velâ tüczevne illâ mâ küntüm
tâ'melûn ya rehmail İnne ashâbel cennetil yevme fîşüğulin fâkihûn ya
derdail Hüm ve ezvâcühüm fî zılâlin alel erâiki müttekiûn ya aynail Lehüm
fîhâ fâkihetün ve lehüm mâ yeddeûn Selâmün kavlen min rabbin rahîm
Bismillahirrahmanirrahim iza cae nasrullahi velfeth veraeytennase
yedhulune fi dinillahi efvacen fesebbih bihamdi rabbike vestagfirhü innehü

kane tevvaba (nasr suresi 1 defa okunacak) ya şemsail rabbeneftah beynena
ve beyne kavmina bihakki ve ente hayrul fatihin la ilahe illallahül melikül
hakkul mübin muhamedün rasulullahi sadikul va’dül emin vela havle vela
kuvvete illa billahil aliyyil azim ya ilahi ya samedi min indike mededi ve
aleyke mu’temedi ya nasiru ya muiyn bihakki iyyake na’budu ve iyyake
nesteıyn egisni ala külli halin bikuvvetike vekudretike ya rahmanu ya
rahim.
Vemtâzül yevme eyyühel mücrimûn ya erhemail Elem a'hed ileyküm yâ
benî âdeme en lâ tâ'buduşşeytâne innehû leküm adüvvün mübîn
sübhanel müferricu an külli mahzunin sübhanel müneffisü an külli
meşhunin sübhanel müyessiru likülli medyunin sübhanel muhallisu likülli
mescunin sübhanel alimu bikülli meknunin sübhane men ceale hazainuhu
bi kudretihi beynel kafi vennuni sübhanellezi iza erade şey-en en yekule
lehü kün feyekün sübhanehü sübhanehü sübhanehü veteala amma yasifun
fesübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey-in ve ileyhi turceun.
Bismillahirrahmanirrahim allahu la ilahe illahüvel hayyul kayyum la
te’huzuhu sinetün vela nevm lehü ma fissemavati vema fil-ard men zellezi
yeşfeu indehü illa biiznih ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm vela
yuhitune bişey-in min ilmihi illa bima şa-e vesia kürsiyyüs semavati vel-
ard vela yeüdühü hifzuhüma vehüvel aliyyül azim.
Bismillahirrahmanirrahim inna enzelnahü fi leyletil kadri vema edrakema
leyletül kadr leyletül kadri hayrun min elfi şehrin tenezzelül melaiketü
verruhu fiha biizni rabbim min külli emrin selam hiye hatta matlail fecr.
Ya mutail aksamtü aleyküm bi havlillahi ve kuvvetihi ve avnihi azzemtü
aleyküm ve aksamtü aleyküm ya maaşiral ervahurruhaniyyeti vel-ardiyyeti
biizzi izzillahi vebinuri vechillahi vebicelali celalillahi vebihürmeti
esmaillah vebihakki ihdinassıratal müstekıym ya alimü ya hakim ecib ya
sarfiyail ente ve huddamüke minerruhaniyyeti vel-ardiyyeti ve ente ya
şemhureşin künli samian mutıan bihakki ihdinassıratal müstekıym ve
bihakkil alimül hakim vebihakkil melikil galibi aleyküm emruhu karşat ya
ersalu zü seb-atin ve innehü lekitabun aziz la ye’tihil batılu min beyni
yedeyhi vela min halfihi tenzilün min hakimin hamid. Ve aksamtü aleyküm
laguşehail velalagutenhail vebihakki seyyidike vefayuşin züfaruşin
entetevekkelu ala kadai havayici if-alu ya huddamiyne hazihil esmai israru
ve üvekkilüküm aleyhi bi tarfetil ayni el-acel el-acel bihakki sureti yasin
yasin yasin velkur-anil hakim vebihakki duain mübin ya kavmena ecibu

daiyallahi ve amenu bihi yagfirleküm min zunubiküm veyücirküm min
azabin elim. Allahümme inni es-elüke bi hakki yasin yasin yasin velkur-
anil hakim ya baisül murselin veya hadiye min külli şey-in ila sıratin
müstekım ya mühlikezzalimin ve mübteliyel aşıkine ya subbuhu ya
kuddusu rabbuna ve rabbül melaiketü verruhu ya men bi yedihi küllü
lisanin ya halikal ervahi külleha ya men yüsebbihu leke filleyli venneharu
ya allah, aleyküm mutıatu bi hakki sureti yasin yasin yasin velkur-anil
hakim entef-alu muradi ve maksudi bi hakki hazihil esmail esrar ve
bihakkil ismil azami nehehtatilin ve bihakkil esmaül hüsna es-elüle
entakdiye haceti ve testecib da’veti ve tevassılni ila muradi ve tedfeu anni
şerra cemii ibadike birahmetike ya erhamerrahimin.
Ve enî'budûnî, hâzâ sırâtun müstekîm ya ertail Ve lekad edalle minküm
cibillen kesîran ya atrail efelem tekûnû ta'kılûn ya tatail Hâzihî
cehennemülletî küntüm tûadûn ya kakail Islevhel yevme bimâ küntüm
tekfürûn ya mevlail Elyevme nahtimü alâ efvâhihim ve tükellimünâ
eydîhim ve teshedü ercülühüm bimâ kânû yeksibûn ya hervail Velev neşâü
letamesnâ alâ a'yunihim festebekussirâta feennâ yübsirûn ya israfil Velev
neşâü lemesahnâhüm alâ mekânetihim femestetâû mudıyyen velâ yerciûn
ya derdail Ve men nüammirhü nünekkishü filhalkı, efelâ ya'kilûn ya tenkail
Ve mâ allemnâhüşşi'ra vemâ yenbegî lehû in hüve illâ zikrün ve kur'ânün
mübîn.
sübhanel müferricu an külli mahzunin sübhanel müneffisü an külli
meşhunin sübhanel müyessiru likülli medyunin sübhanel muhallisu likülli
mescunin sübhanel alimu bikülli meknunin sübhane men ceale hazainuhu
bi kudretihi beynel kafi vennuni sübhanellezi iza erade şey-en en yekule
lehü kün feyekün sübhanehü sübhanehü sübhanehü veteala amma yasifun
fesübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey-in ve ileyhi turceun.
Bismillahirrahmanirrahim kul hüvallahu aha allahüssamed lem yelid velem
yuled velem yekün lehü küfüven ahad ya ehmail aksamtü aleyküm bi
havlillahi ve kuvvetihi ve avnihi azzemtü aleyküm ve aksamtü aleyküm ya
maaşiral ervahurruhaniyyeti vel-ardiyyeti biizzi izzillahi vebinuri vechillahi
vebicelali celalillahi ve bihürmeti esmaillah vebihakki sıratallezine en-amte
aleyhim ya raufu ya atufu ya latif ya hedi ya halim ya alim ya allamul
guyub ya nur ecib ya aynail ya gabail ya anail ente vehuddamüke
minerrunahiyyeti vel-ardiyyeti ve ente ya zübea veya ebyad künli samian
mutıan bihakki sıratallezine en-amte aleyhim vebihakki rauful atuf
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Sin 14:09 26.02.18
Devamı..

vebihakkil melikil galibi aleyküm emruhu sehhiz vebihakki ileyhi yes-adul
kelimüttayyibu vel-amelüssalihu yerfeuhu. Ve aksamtü aleyküm ya
keca’rehtail ya kecfefail ya kecfetail ya lestiyail kecinlakzail vebihürmeti
seyyidüküm şehluşin ya kec-iyteykehyuşin mekheyuşin meskeheyuşin
entetevekkelu ala kadai havayici if-alu ya huddamiyne hazihil esmai israru
ve üvekkilüküm aleyhi bi tarfetil ayni el-acel el-acel bihakki sureti yasin
yasin yasin velkur-anil hakim vebihakki duain mübin ya kavmena ecibu
daiyallahi ve amenu bihi yagfirleküm min zunubiküm veyücirküm min
azabin elim. Allahümme inni es-elüke bi hakki yasin yasin yasin velkur-
anil hakim ya baisül murselin veya hadiye min külli şey-in ila sıratin
müstekım ya mühlikezzalimin ve mübteliyel aşıkine ya subbuhu ya
kuddusu rabbuna ve rabbül melaiketü verruhu ya men bi yedihi küllü
lisanin ya halikal ervahi külleha ya men yüsebbihu leke filleyli venneharu
ya allah, aleyküm mutıatu bi hakki sureti yasin yasin yasin velkur-anil
hakim entef-alu muradi ve maksudi bi hakki hazihil esmail esrar ve
bihakkil ismil azami ceheltatilin ve bihakkil esmaül hüsna es-elüle
entakdiye haceti ve testecib da’veti ve tevassılni ila muradi ve tedfeu anni
şerra cemii ibadike birahmetike ya erhamerrahimin.
Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkal kavlü alel kâfirîn ya kamtarail
Evelem yerav ennâ halaknâ lehüm mimmâ amilet eydîna en âmen fehüm
lehâ mâlikûn ya yemhail Ve zellelnâhâ lehüm feminhâ rekûbühüm ve
minhâ ye'külûn ya berkenail Ve lehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efelâ
yeşkürûn ya raktemail Vettehazû min dûnillâhi âliheten leallehüm yünsarûn
ya mikail Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm lehüm cündün muhdarûn ya
lutail Felâ yahzünke kavlühüm. İnnâ na'lemü mâ yüsirrûne vemâ yu'linûn
ya kartail Evelem yerel insânü ennâ halaknâhü min nutfetin feizâ hüve
hasîmün mübîn.
sübhanel müferricu an külli mahzunin sübhanel müneffisü an külli
meşhunin sübhanel müyessiru likülli medyunin sübhanel muhallisu likülli
mescunin sübhanel alimu bikülli meknunin sübhane men ceale hazainuhu
bi kudretihi beynel kafi vennuni sübhanellezi iza erade şey-en en yekule
lehü kün feyekün sübhanehü sübhanehü sübhanehü veteala amma yasifun
fesübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey-in ve ileyhi turceun.
Bismillahirrahmanirrahim kul euzu birabbil felak min şerri ma halak vemin
şerri gasigin iza vekab vemin şerrinneffasati fil ukad vemin şerri hasidin iza
hased aksamtü aleyküm bi havlillahi ve kuvvetihi ve avnihi azzemtü

aleyküm ve aksamtü aleyküm ya maaşiral ervahurruhaniyyeti vel-ardiyyeti
biizzi izzillahi vebinuri vechillahi vebicelali celalillahi ve bihürmeti
esmaillah vebihakki gayril magdubi aleyhim veleddallin ya kadiru ya
muktedir ya malikü ya mü’minü ya müheymin ya kadiru ya zahiru ya
kebiru ya müteal ecib ya kesmiyail ente ve huddamüke minerruhaniyyeti
vel-ardiyyeti ve ente ya meymun künli samian mutian bihakki gayril
magdubi aleyhim veleddallin vebihakki kadiril muktedir vebihakkil melikil
galibi aleyküm emruhu dazıg vebihakki fevekaal hakku vebatala ma kanu
ya’melun. Ve aksamtü aleyküm ya maytatarun ya sahsahyalin yabezgin
hakhayalin veya bezganhatail ya bertahail bihakki seyyidüküm
bezginbişekfeyuşin veya serceydeyuşin bezginsekheyuşin entetevekkelu ala
kadai havayici if-alu ya huddamiyne hazihil esmai israru ve üvekkilüküm
aleyhi bi tarfetil ayni el-acel el-acel bihakki sureti yasin yasin yasin velkur-
anil hakim vebihakki duain mübin ya kavmena ecibu daiyallahi ve amenu
bihi yagfirleküm min zunubiküm veyücirküm min azabin elim. Allahümme
inni es-elüke bi hakki yasin yasin yasin velkur-anil hakim ya baisül
murselin veya hadiye min külli şey-in ila sıratin müstekım ya
mühlikezzalimin ve mübteliyel aşıkine ya subbuhu ya kuddusu rabbuna ve
rabbül melaiketü verruhu ya men bi yedihi küllü lisanin ya halikal ervahi
külleha ya men yüsebbihu leke filleyli venneharu ya allah, aleyküm mutıatu
bi hakki sureti yasin yasin yasin velkur-anil hakim entef-alu muradi ve
maksudi bi hakki hazihil esmail esrar ve bihakkil ismil azami lehahtatilin
lehtilin ve bihakkil esmaül hüsna es-elüle entakdiye haceti ve testecib
da’veti ve tevassılni ila muradi ve tedfeu anni şerra cemii ibadike
birahmetike ya erhamerrahimin ya mahzail.
Ve darebe lenâ meselen ve nesiye halkahu kale men yuhyil izâme ve hiye
ramîmya tartail Kul yuhyihellezî enşeehâ evvele merretin ve hüve bikülli
halkın alîm ya cebrail Ellezî ceale leküm mineşşeceril ahdari nâren feizâ
entüm minhü tûkidûn ya ehmail Eveleysellezî halakassemâvati vel arda
bikâdirin alâ en yahlüka mislehüm, belâ ve hüvel hallâkul alîm ya israfil
İnnema emrühû izâ erâde şey'en en yekûle lehû kün feyekûn ya derdail
Fesübhanellezî biyedihî melekûtü külli şey'in ve ileyhi türceûn.
Bismillahirrahmanirrahim abese ve tevella. en caihul'a'ma. ve ma yudriyke
le'allehu yezzekka. ev yezzekkeru fetenfe'ahuzzikra. emma menistağna.
feente lehu tesadda. ve ma 'aleyke ella yezzekka. ve emma men caeke yes'a.
ve huve yahşa. feente 'anhu telehha. kella inneha tezkiretun. femen şae

zekerehu. fiy suhufin mukerremetin. merfu'atin mutahheretin. bieydin
seferetin. kiramin bereretin. kutilel'insanu ma ekferehu. min eyyi şey'in
halekahu. min nutfetin halekahu fekadderehu. summessebiyle yesserehu.
summe ematehu feakberehu. summe iza şea enşerehu. kella lemma yakdı
ma emerehu. felyenzuril'insanu ila ta'amihi. enna sabebnelmae sabben.
summe şakaknel'arda şakkan. feenbetna fiyha habben. ve 'ineben ve kadben.
ve zeytunen ve nahlen. ve hadaika ğulben. ve fakiheten ve ebben. meta'an
lekum ve lien'amikum. feiza caetissahhatu. yevme yefirrulmer'u min ehıyhi.
ve ummihi ve ebiyhi. ve sahıbetihi ve beniyhi. likullimriin minhum
yevmeizin şe'nun yuğniyhi. vucuhun yevmeizin musfiretun. dahıketun
mustebşiretun. ve vucuhun yevmeizin 'aleyha ğaberetun. terhekuha
kateretun. ulaike humulkeferetulfeceretu.
sübhanel müferricu an külli mahzunin sübhanel müneffisü an külli
meşhunin sübhanel müyessiru likülli medyunin sübhanel muhallisu likülli
mescunin sübhanel alimu bikülli meknunin sübhane men ceale hazainuhu
bi kudretihi beynel kafi vennuni sübhanellezi iza erade şey-en en yekule
lehü kün feyekün sübhanehü sübhanehü sübhanehü veteala amma yasifun
fesübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey-in ve ileyhi turceun. Ya fertail
aksamtü aleyküm bi havlillahi ve kuvvetihi ve avnihi azzemtü aleyküm ve
aksamtü aleyküm ya maaşiral ervahurruhaniyyeti vel-ardiyyeti biizzi
izzillahi vebinuri vechillahi vebicelali celalillahi ve bihürmeti esmaillah
vebihakki kema sahhartel bahra limusa aleyhisselam vesahhartel fir-avne
limusa aleyhisselam veleyyin kulubennasi kema leyyintel hadide lidavud
aleyhisselam feinnehü la yentiku illa biizni nasiyethü fi yedike celle
senaüke. Ya cebrail ente ve huddamüke minerruhaniyyeti vel-ardiyyeti ve
ente ecib ya hafsail ve haksail veya ebu nuhin meymun melekanil
müvekkeli biyevmissebti bihakkillahil kadimil hayyil kayyumi bila zevalin
vebihürmeti esmaillahil a’zami künli samian mutian bihakki yasin yasin
yasin velkur-anil hakim vebihakkil melikil galibi aleyküm emruhu ebced
hevvez hutti kelmen se’fas karşat sehhiz dazigla fetebarekallahu ahsenul
halikin aksamtü aleyküm ya maytatarun elmelekil celil inzil fi hazihil
mekani entetevekkelu ala kadai havayici if-alu ya huddamiyne bihazihil
esmai veüvekkilüküm aleyhi bitarfetil ayni el-acel el-acel bihürmeti sureti
yasin yasin yasin velkur-anil hakim vebihakki duain mübin ya kavmena
ecibu daiyallahi ve amenu bihi yagfirleküm min zunubiküm veyücirküm
min azabin elim. Allahümme inni es-elüke bi hakki yasin yasin yasin

velkur-anil hakim ya baisül murselin veya hadiye min külli şey-in ila sıratin
müstekım ya mühlikezzalimin ve mübteliyel aşıkine ya subbuhu ya
kuddusu rabbuna ve rabbül melaiketü verruhu ya men bi yedihi küllü
lisanin ya halikal ervahi külleha ya men yüsebbihu leke filleyli venneharu
ya allah, aleyküm mutıatu bi hakki sureti yasin yasin yasin velkur-anil
hakim entef-alu muradi ve maksudi bi hakki hazihil esmail esrar ve
bihakkil ismil azami lemukfencelin vebihakkil esmaül hüsna ve es-elüke
entakdiye haceti vetestecib da’veti vetevessılni ila muradi vetedfeu anni
şerra cemii ibadike birahmetike ya erhamerrahimin.
Allahümmeczib kema yeczibül mıknatıysul hadide vebihakki enbiyaike ve
evliyaike ve melaiketül mukarrabin vebihakki sureti yasin yasin yasin
velkur-anil hakim ve elif lam mim zalikel kitabu laraybe fih hüden
lilmüttekın vebihakki elif lam mim allahu la ilahe illahüvel hayyul kayyum
vebihakki elif lam mim sad ve taha vebihakki elif lam mim tenzilül kitabi
vebihakki hamim velkitabil mübin ve kaf ha ya ayn sad ve hamim ayn sin
kaf ve bihakki tasin mim ve bihakki sad velkur-ani zizzikr belillezine
keferu fi izzetin ve şikak ve bihakki kaf vel kur-anil mecid ve bihakki
vettur vekitabin metur fi rakkın menşur velbeytil ma’mur vessakfil merfu’
velbahril mescur ve bihakki nun velkalemi vema yezsturun ve bihakki
suretül kur-an ve bihakkittevrati vel-incili vezzeburi velfurkanil azimil
kerim ennurul mübin kema kulte ve nünezzilü minel kur-ani ma hüve
şifaun verahmetün lilmü’minin ve bihakki esmaükel hüsna el muazzametil
mükerremetil mutahharatil mukaddeseti münevvereti ve bihakkil arşi
velkürsiyyi vellevhi velkalemi vebihakkissemavatisseb-ati vel ardiyne
velkevakibisseb-atisseyyarati vebihakkil melaiketil mukarrabiyne cebrail
ve mikail ve israfil ve azrail ve nevail ve şemkail ve şemsemail ve
maytatarun vebicümletil arşi velkürsiyyi velkerrubiyyine ve bihakki
vessemai vettarık vema edrake mettarik ve bihakki vessemai zatil buruc
velyevmil mev-ud ve şahidin vemeşhud vebihakki velfecri veleyalin aşrin
veşşef-i velvitr velleyli iza yesrin ve bihakki vettin vezzeytun ve turisinin
vehazel beledil emin ve bihürmeti enbiyaike ve evliyaike ve esfiyaike ve
etkiyaike ve ibadikessalihin ya rabbel alemin veya hayrannasırin ya
mucibüssailin ya kadiyel hacat veya mücibeddaavat ya mukıylel aserat
veya veliyyel hasenat ya dafial beliyyat ya kaşifel kürübat ıkdi haceti
bilhayrati vesseadati bihakki seyyidissadat enla tuharrimni vela tuhricni
min hazihil mekani bi kayri kadai hacetin ya allahu ya allahu ya allah ya

aliyyü ya veliyyü ya tayhuce ya tayherec ya allah. Allahümme innehü leyse
fissemavati deveratün vela fil-ardiyne gameratün vela fil bihari kataratün
vela fil cibali mederatün vela fil eşcari varakatün vela fil ecsami vel ecsadi
harekatün vela fil uyuni lahazatün vela fünnufusi hataratün illa lehüm
bideymumiyyetike ve rububiyyetike arifatün veleke şahidatün ve aleyke
dallatün vefi mülkike musahharatün vefi tahti ceberutike bihakkil
kudretülleti sahharte müzellelatün biha ehlel ardi vessemavati sahhirli
cemial mahlukatir ruhaniyyeti minel ulviyyati vessüfliyyati samian mutıan
bihakki zatike vesıfatike inneke ala külli şey-in kadir ya seriu ya karib ve
sallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ecmain veşşühedai vessalihin
velhamdülillahi rabbil âlemin.
Ya allahu ya hannanu ya mennanu ya bediassemavati vel-ardi ya zelcelali
vel-ikrami ya erhamerrahimin. Allahümme bihakki hazihil esmailleti la
ya’lemü tefsiruha vela ya’lemü te’vilüha vela zahiruha vela batinuha
gayruke salli ala muhammedin vef-al bi ma ente ehlühü vagfirli min zunubi
ma takaddeme minha vema taahhara vevessi’ aleyye min halali rizkike
vekfini meunete insani suin ve sultani suin ve cari suin ve yevmi suin ve
saate suin ve karinu suin inneke ala ma teşau kadir ve bikülli şey-in alim
amin ya rabbel alemin sübhanel müferricu an külli mahzunin sübhanel
müneffisü an külli meşhunin sübhanel müyessiru likülli medyunin sübhanel
muhallisu likülli mescunin sübhanel alimu bikülli meknunin sübhanellezi
mücril mae fil bihari vel uyun. sübhane men ceale hazainuhu bi kudretihi
beynel kafi vennuni sübhanellezi iza erade şey-en en yekule lehü kün
feyekün sübhanehü sübhanehü sübhanehü veteala amma yasifun
fesübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey-in ve ileyhi turceun. Sübhane
rabbike rabbil izzeti amma yasifun veselamun alel murselin velhamdü
lillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ali
muhammedin ecmain birahmetike ya erhamerrahimin.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
pelit41 14:31 26.02.18
Allah razı olsun
Eline sağlıkkkkkkkkkkkkk
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 20:53 26.02.18
Arapça yazılı pdf olan dosya ektedir

İndirebilirsiniz
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İpek 12:18 27.02.18
zafer038 15:08 27.02.18
MAsallah .paylaşanlardan teşekkür ederim allah razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
vatansever 11:55 21.03.18
yasinrazi 07:25 06.04.18
Tahir 14:33 06.04.18
manyetik 17:44 06.04.18
hocam hacet yazan yerlerde hacet ler mi söylenecek

---------- Post added 06.04.18 at 17:45 ----------

maşaALLAH içinde bisürü melek ve ruhani simi var
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3