Sure ve Ayet Havasları

Onar kaflı beş ayeti kerime - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 
Sure ve Ayet Havasları>Onar kaflı beş ayeti kerime
madlen 00:23 04.02.17
ONAR KAFLI BEŞ AYETİ KERİME
Şeyh Abdülvahid k.s.a. derki: Bu beş Ayetin her birinin içinde

on (10) ar adet kaf harfi vardır. Kaf harfinin cümeli ebced adedi

yüz (100) dir. Toplam 5000 adet olur. Hak Teala hazretleri ümmeti

Muhammed'e ve kutuplara bu beş Ayeti vermiştir. Belaların

definde bu beş Ayet ile hüküm edilir. Her kim bu beş Ayeti ihlas ile

okursa, kutuplara verilen hasselerden mahrum kalmaz. Ben bu

beş Ayetle kutba eriştim. Hac mevsiminde ise Hızır aleyhisselam

ile görüştüm. Bana bu beş Ayeti okumamı tavsiye etti. Bu beş

Ayeti okumam sebebiyle menzilleri bu Ayetlerin sırrı ile buldum.Şeyh Yahya Sirvani k.s.a. derki: Bu beş Ayet ile Kutbul aktaba

yetiştim. Hem okurlar hemde üzerlerinde yazılı olarak götürürlerdi.

Bunu gördüm ve sordum. ''Bunu niçin okursunuz, özelliği nedir''.

Dedilerki: Bu beş Ayeti bir kimse okursa, düşmanları ve bütün halk

o kişiye musahhar olur. Düşmanları kötülük yapamaz.

Şeyh Mağrufi Kerhi k.s.a. derki: Kutupla buluştum. Bu beş

Ayeti kerimeyi hergün okurlar ve üzerlerinde götürüp düşmanlarına

galip gelirlerdi. Onlar için kötü niyet kast eden olursa başına türlü

belalar gelirdi.

İbrahim Edhem k.s.a. derki: Bu beş Ayeti her kim okur ve yazılı

olarak üzerinde götürürse, düşmanlarının dili bağlanır.

Şeyh Beyazidi Bistami k.s.a. derki: Bu beş Ayeti kerimeyi yedi

gün okudum ve kutbul aktaba yetiştim. Kutb bana sırrını bildirdi.

Şeyh Kirmani k.s.a. buyurdu ki: Dünyada Ğayb ricalinden,

Büdela, Evtad ve Kutup'tan olmak üzere tasarrufa yetkili 4000 kişi

vardır. Onların hepsi bu beş Ayet ile tasarrufta bulunurlar. Kim

bunları okumaya devam eder ve yazıp uygun bir şekilde üzerinde

taşırsa, hem zahiren hemde batinen tasarruf ehli olur. Ulvi ve süfli

alemlerde tasarrufunu yürütür. Ayrıca hem kutupla hemde Ricalil

ğayb'la buluşur.

İbni Mesud r.a. yapılan rivayete göre: (Diyorki) Rasulullah

s.a.v. efendimiz bu beş Ayeti hazerde, seferde ve savaşlarda okur,

kafirlere, münafıklara karşı üstünlük sağlardı. Allah Teala da ona

yardım eder, fetihlerde bulunma imkanı sağlardı.Hazreti Aişe Sıddıka radiyallahü anha dan yapılan rivayete

göre Fahri kainat efendimiz şöyle buyurmuştur: Kim! Bu beş Ayet

ki, içinde 50 kaf harfi vardır. Cuma günü yazar ve yazdığını su ile

sildikten sonra bu suyu içerse, içine bin şifa sokmuş, bin sihhat

yerleştirmiş, bin rahmet koymuş, bin şevkat, bin yakin, bin kuvvet

ve yüzbin nur indirmiş olur. Kendisinden her türlü hastalık koparılıp

alınır, üzüntü ve kederi kaldırılmış olur.

Şeyh Muhyiddin Arabi k.s.a. derki: Kurani kerim 6.666 Ayettir.

Kelamullah tefsirini Mısır'da gördüm, 660 ciltti. O tefsirde şöyle

zikredilmişti. Kurani kerim içinde beş Ayet vardır. O beş Ayeti bir

insan günde bir defa veya haftada bir defa veyahut ayda bir defa

okursa, Hak Teala hazretleri o kişiye gerek dünyada ve gerek

ahirette 66 derece verir. Cennette ise 600 derece ile

derecelendirir.Düşmanları kahretmek, hasetçileri defetmek için bu beş Ayeti

kerime sabah ve akşam üçer defa yada bir defa olsun okunursa,

tesir etmede sebep olarak bu Ayetler iksirin kendisidir.

Bu Ayeti kerimelerin özellikleri tefsirlerde ve hadisi şeriflerde

açıklanmıştır. Hergün sabahları bir defa okumak faydalıdır.

Beş Ayeti kerime bunlardır:Bismillâhirrahmânirrahîm. Elem tera ilel mele-i min benî

isrâîle min ba'di mûsâ iz kâlûn nebiyyin lehümübas lenâ

meliken nukâtili fî sebîlillâhi kâle hel aseytüm in kütübe

aleykümül kıtâlü ellâ nukâtilû kâlû ve mâ lenâ illâ nukâtile fi

sebîlillîhi ve kad ühricnâ min diyârinâ ve ebnâinâ felemmâ

kütibe aleyhimül kıtâlü tevellev illâ kalîlen minhüm vallâhü

alîmün biz zâlimîn. Kadîrun alâ mâ yürîd. Bismillâhirrahmânir-

rahîm. lekad semiallâhü kavlellezîne kâlû innallîhe fekârün ve

nahnü ağniyâü senektübü mâ kâlû ve katlehümül enbiyâe

biğayri hakkın ve nükûlü zûkû azâbel harîk. Kaviyyün lâ

yuhtâcü ilâ muîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. Elem tera

ilellezîne kîle lehüm küffû eydiyeküm ve ekîmûs salâte ve âtûz

zekâte felemmâ kütibe aleyhimül kıtâlü izâ ferîkun minhüm

yahşevnen nâse ke haşyetillâhi ev eşedde haşyeten ve kâlû

rabbenâ lime ketebte aleynâl kıtâle levlâ ahhartenâ ilâ ecelin

karîbin kul metâud dünyâ kalîlün vel âhiratü hayrun limenit

takâ ve lâ tüzlemûne fetîlâ. Kahhârun limen asâ ve tağâ.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Vetlü aleyhim nebâ ebnâ âdeme bil

hakki iz karrabânen fetükubbile min ahadihimâ ve lem

yetekabbel minel âhari kâle leaktülenneke kâle innemâ

yetekabbelüllâhü minel muttekân. Kuddûsün yehdî men yeşâ'.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul men rabbüs semâvâti vel ardı

kulillâhü kul efattehaztüm min dûnihi evliyâe lâ yemlikûne li

enfüsihim nefan ve lâ darran kul hel yestevîl a'mâ vel basîru

emhel yestevîz zulumâtü ven nûru em cealû lillâhi şurakâe

halakû ke halkıhi feteşâbbihil halku aleyhim kulillâhü hâliku

külli şeyin ve hüvel vâhidül kahhâr. Kayyûmün yerzüku men

yeşâü bi kudretih.

Bilmiş olki: Bu beş Ayetten her birini bir defa okuduğun zaman

her birinin sonunda belirtilen isimler 3 defa tekrar etmiş olur.

Mesela; Kayyûmün yerzüku men yeşâü bi kudretih. Üç defa.

Nitekim Şeyh Süleyman Edirnevi hazretleri Seyyid Muhammed

hakkı hazretlerine talim ederken böyle icazet vermiştir. Onada

Şeyh Ahmed Sinari, onada Şeyh Muhammed Tunisi icazet

vermiştir. Allah hepsinin esrarını tasdik etsin. Amin
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
SiLence 20:25 24.03.17
Bakara suresi Ayet :246
Ali imran suresi Ayet:181
Nisa suresi Ayet:77
Maide suresi Ayet:27
Raad suresi Ayet:16
Teşekkürler
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
yigido3358 20:40 24.03.17
Allah razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
spacetimereality 22:35 28.05.17
Talipbey 17:42 20.02.18
Havasokulu 19:57 20.02.18
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], Allah-u Zülcelal razı olsun.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
spacetimereality 16:51 22.02.18
Ensar63 17:22 30.03.18
Anka58 16:13 22.05.18
İnşirah 19:15 22.09.18
1 2