Tasavvuf Sohbetleri

Ve iman edenler Allahın biraz daha özel dostlarıdır - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Tasavvuf Sohbetleri>Ve iman edenler Allahın biraz daha özel dostlarıdır
Hal 11:22 03.05.19
Biz Allah’ın dostlarıyız ve insan Rabbiyle kıvamlanıp güzelleşir, Rabbiyle beraber oldukça güzelleşir. O bizi görüyor ve her anda bizi izliyor. Ona yakın olduğumuzu, ona dost olduğumuzu bilmemizi istiyor. Onun bize yakınlığı gibi bizim de ona yakın olduğumuzu bilmemizi ve bunu hissedip tatmamızı istiyor.

Hepimiz Allah’ın dostlarıyız. Ruh itibariyle Allah’ın dostusun, On'a yakınsın. Her insan Allah’ın dostudur.

Çünkü Rabbimiz ayette dedi: “Söyle: Ey Yahudiler! Eğer siz diğer insanlar dışında, sadece kendinizin Allah’ın dostları olduğunuzu öne sürüyorsanız ve eğer doğru söylüyorsanız, o zaman haydi ölümü temenni edin!” CUMA:6

Bu ayette Rabbimiz Yahudilere kendiniz dışındaki diğer insanları Allah’ın dostları olarak görmedikleri için onların bu yanlış bakış açılarına da dikkati çeker. Yani aksi için uğraşıp dostu olmamak için bir çaba sarf etmemişse her insan Allah’ın dostudur.

Ve her insan özünde iyidir. Allah’ın ruhunu taşır. Allah’ın esmasını ve özelliklerini taşır. Burada kirlenir sadece. Üzeri kir olur, toz olur. Kül gelir biraz üzerine. Sonra üflersin, temizlersin, yine eski haline döner. Düzelir, iyileşir, güzelleşir.

Ve iman edenler Allah’ın biraz daha özel dostlarıdır.

Sen Allah’tan gelmişsin, sen burada Allah’ın halifesisin. Bir beşer değilsin, hakikatte sen Hazret-i insansın. Dışın beşer ama için insandır. Hazret-i İnsan! Allah’ın dostu, velisisin aslında… Ve O’na iman ettin.

Rabbimiz dedi: “Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan nura çıkarır.” BAKARA:257

Ayette Rabbimiz yine dedi: “Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları veliler edinmeyin.” MUMTEHİNE:1

Ve üç türlü velayet vardır; tüm müminleri kapsayan velayet, özel velayet ve en özel olan velayet. Özel manada velayet yani Allah’a dostluk hem zordur ve hem de çok basit. Öncelikle Allah’ın düşmanına dostça duygular beslemeyeceksin ve dostlarına dost olacaksın! Bir Allah dostuna dost olursan Allah’a dost olursun. Ve onun düşmanı olan şeytana düşman olursan Allah’a dost olursun.

Resulullah Efendimiz dedi: Musa aleyhisselam “Yarabbi, senin için en kıymetli amel nedir?” diye sorunca, Allah; “Benim için dostlarımı sevmen ve düşmanlarıma düşmanlık göstermendir” buyurdu. Zira bu bizi özel manada Allah’a dost eder.

Ve bunun için yapman gereken şey sadece bir yolculuk yapmak! Ve bu manevi yolculuk neticesinde tekrar Rabbine kavuşmak… Daha buradayken, ölmeden evvel nefis itibariyle ölmek ve ruh itibariyle aşkla dolup dirilmek… Manen seyredip yükselerek Rabbinin huzuruna çıkmak… Sürekli Rabbinle olmak, Rabbinde fena bulup onunla beka bulmak!

Fakat tabi bu özel manadaki velidir. Has Allah dostudur. Çünkü bir yolculuk ve arınma neticesinde bunu kazanmıştır.

Özel manadaki veliler için Rabbimiz ayette dedi: “Dikkat edin! Allah'ın evliyasına korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Ki onlar iman edenler ve takvalı olanlardır. Onlara dünya hayatında ve ahirette müjde vardır.” YUNUS:61-64

Ve Rabbimiz yine dedi: “Biz, dilediğimizi derecelerle yükseltiriz.” EN’AM:83

Ve Rabbimiz yine dedi: “Muhakkak ki benim Veli’m Kitabı indiren Allah'tır ve O, salihlere velilik yapar.” A’RAF:196

Rabbimiz yine dedi: “Lütuf ancak Allah’ın elindedir. Onu ancak dilediği kimselere verir.” HADİD: 29

Rabbimiz ayette dedi: “Allah onların kalplerine imanı yazmış ve kendisinden bir ruh ile onları desteklemiştir. Onları, altından nehirler akan cennetlere koyacaktır ve onlar orada kalıcıdırlar. Allah, onlardan razı olmuş, onlar da O’ndan razı olmuşlardır.” MÜCADELE:22

Rabbimiz ayette yine dedi: “Doğrusu onlar, Allah’tan gelecek bir şeyi senden savamazlar. Ve doğrusu zalimler birbirlerinin dostlarıdırlar. Ve Allah, muttakilerin dostudur.” CASİYE:19

Rabbimiz dedi: “Biz ona nezdimizden bir rahmet verdik, tarafımızdan bir ilim öğrettik.” KEHF: 65

Rabbimiz yine dedi: “Allah dilediği kimseyi nuruna kavuşturur.” NUR: 35

Rabbimiz yine dedi: “Allah kime dilerse ona kat kat verir.” BAKARA: 261

Rabbimiz yine dedi: “Adamlar ki, ne ticaret ve ne de alışveriş onları Allah'ı zikretmekten ve salâtı ikame etmekten ve zekâtı vermekten alıkoymaz.” NUR:37

Rabbimiz yine dedi: “Allah içinizden iman edenleri yüceltir. Bunlardan kendilerine ilim verilmiş olanları ise kat kat derecelerle yükseltir.” MÜCADELE: 11

Rabbimiz yine dedi: “Onlar muktedir melikin indinde, sıdk makamındadırlar.” KAMER: 55

Bu Allah dostları hem müslimdir hem mümin, hem muhsin ve hem de muttaki…

Resulullah Efendimiz dedi: “Her devirde Allah’ın veli kulları vardır.” Ebu Nuaym, Hâkimi Tirmizi, İmam Gazali.

Resulullah Efendimiz dedi: “Bu ümmet içerisinde kırk kişi İbrahim meşrebi üzerinde, yedi kişi Musa meşrebi üzerinde, üç kişi İsa meşrebi üzerinde ve bir kişi de benim meşrebim üzerinde bulunur. Bunlar mertebelerine göre insanların efendisidir.” İmam Ahmed Bin Hanbel: Kitabu’z Zühd.

Resulullah Efendimiz dedi: “Kim Allah’ın evliyasına eza ederse, Allah ona cenneti haram eder.” İbni Neccar, Acluni.

Resulullah Efendimiz dedi: “Âlimler ile beraber olun ve dizleri dibine oturun. Zira Allah yağmurla ölü toprağı dirilttiği gibi, ölü kalpleri de ilim nuru ile diriltir.” Taberani, İ.Rafii.

Resulullah Efendimiz dedi: “Evliyalar görülünce, Allah hatırlanır.” İbni Mace, İbni Ebi Şeybe, Ebu Nuaym, Hâkimi Tirmizî.

Resulullah Efendimiz dedi: “Allah veli kullarının hürmetine yağmur yağdırır, belaları def’ eder, ecelleri tayin eder ve rızıkları dağıtır.” İmam Ahmed Bin Hanbel Kitabu’z Zühd.

Kudsi Hadiste Rabbimiz dedi: “Ben anılınca evliyam hatırlanır ve evliyam anılınca da ben hatırlanırım.” Taberânî, Ebu Nuaym.

Kudsi Hadiste Rabbimiz dedi: “Her kim benim veli kullarımdan birisine düşmanlık ederse ben ona harp açarım. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşmamıştır. Kulum bana nafileler ile yaklaşmaya devam eder. Bunun sonucunda ben onu severim. Bir kere onu sevdim mi, ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Eğer benden bir şey isterse onu veririm. Bana sığınırsa muhakkak onu korurum.” Sahihi Buhârî: Rekaik, İbni Mâce: Fiten

Kısacık bir hayatın var ve bu hayat içerisinde Allah’a dost olman lazım. Ve bunun için de dostunu ve düşmanını iyi tanıman gerekiyor. Kim dost kim düşman iyi bileceksin. Gözünü dört aç! Gafil olma! Senin dostun Allah’tır. Allah’ın Resulüdür. Ve Allah’ın dostları olan müminler… Ve düşmanın şeytandır ve şeytanlaşmış olanlardır.

Ayet: “Doğrusu Biz şeytanları, iman etmeyenlerin evliyası kıldık.” A’RAF:27

Ayet: “Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir.” TEVBE:71

Ayet: “Sizin dostunuz, ancak Allah ve Resulü ve namaz kılan ve zekât veren müminlerdir. Ve onlar rükû edenlerdir. Ve kim Allah'ı ve Resulü'nü ve iman edenleri dost edinirse, artık galip gelecek olan, Allah'ın hizbidir.” MAİDE:55-57

Ayet: “Müminler, müminleri bırakıp kâfirleri dost edinmesin. Ve kim böyle yaparsa, Allah ile bir ilgisi kalmaz.” ALİ İMRAN:28

Ayet: “Ve kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, artık onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle ve sadakat gösterenlerle ve müşahede edenlerle ve salihlerle beraberdirler. Ve ne güzel oldu onlarla arkadaş olmak!” NİSA:69.

Ayet: “Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kâfirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize olarak Allah'a apaçık bir yetki vermek ister misiniz?” NİSA:144.

Ayet: “Ey iman edenler! Babalarınız ve kardeşleriniz, imana karşı küfrü sevip tercih ediyorlarsa, onları veliler edinmeyin! Sizden kim onları veli edinirse, işte artık onlar zalimlerdir.” TEVBE:23

Bir de bu özel veliler içerisinden vazife verilmiş olan irşad makamındaki Allah dostları hakkında da Rabbimiz ayette dedi: “Allah, kime hidayet verirse, artık o hidayettedir ve kimi delalette bırakırsa artık onun için mürşid olan veliyi bulamazsın.” KEHF:17

Ve Rabbimiz yine dedi: “Yarattıklarımızdan öyle bir topluluk da vardır ki, onlar Hakk’a iletirler ve Hakk ile hüküm verirler.” ARAF: 181

Rabbimiz yine dedi: “Onları, emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık.” ENBİYA:73

Rabbimiz yine dedi: “Her kavmin bir hidayetçisi vardır.” RA’D:7

Rabbimiz yine dedi: “O gün bütün insanları, imamları ile çağırırız.” İSRA:71

Rabbimiz yine dedi: “Ey iman edenler! Allah'a karşı takvalı olun ve sadıklarla beraber olun!” TEVBE:119

Rabbimiz yine dedi: “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve O’na yaklaşmaya vesile arayın!” MAİDE:35

Resulullah Efendimiz dedi: “Âlimler, peygamberlerin vârisleridir.” Ebu Davud, İbni Mâce.

Resulullah Efendimiz dedi: “Âlimin âlim olmayana üstünlüğü, peygamberin ümmetine üstünlüğü gibidir.” Hatib, Deylemi.

Ayette Rabbimiz dedi: “Ve her ümmet içinde onlar üzerine içlerinden bir şahit çıkaracağımız gün, seni de onlar üzerine bir şahit olarak getiririz. Biz Kitabı sana, her şeyi bir bir açıklayan, müslümanlar için bir hidayet ve bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik.” NAHL:89.

Evet, düşmanın şeytan ve şeytanlaşmış olan insanlardır. Ve fakat tüm insanlar Allah’ın ruhunu taşırlar ki bu yüzden hakikatte her insan senin dostundur. Fakat uygulamada Allah'a dost olanlar senin dostların ve şeytana hizmet edenler senin kandırılmış dostlarındır. Buraya dikkat et! Yani senin şeytandan başka düşmanın yoktur. Tüm insanlar Allah’ın dostlarıdır fakat bir kısmı aldatılıp kandırılmış ve yoldan çıkmışlardır.

Yani bir seveceğin dostların vardır ve bir de acıyacakların… Lakin ruhunu tamamiyle örtüp şeytanlaşmış olan zalimi şeytan bil! Ve tüm insanlar ya mümindir ya da mümin adayı… Bunu asla unutma! Ya Resulullah Efendimiz’in ümmetindendir ya da henüz adaydır. Ve son nefesine kadar her insan için bu böyledir.

Evet, dostunu düşmanını iyi bilmen lazım… Ve düşmanının tuzaklarına, hile ve desiselerine kapılmaman gerek! Dünyaya meyletmemen lazım... Dünyayı sevmemen, tapmaman, taparcasına sevmemen lazım! Nedir dünya? Seni Allah'tan uzaklaştıran ve sana Rabbini unutturan her şey! Unutma! Dünya senin dostun değil, nefis de senin dostun değil! Çünkü bunlar şeytanın sana karşı kullandığı unsurlar. Onlar Allah’ın düşmanları… Sen de onları düşman edineceksin, düşman bileceksin.

Senin tek bir dostun var Allah’tır ve bununla beraber Allah’ın sevdikleridir, Allah’ın dostlarıdır. Allah’ın dostlarına yakın olursan, Allah’a dost olursun, ona yakın olursun.

Onun düşmanlarının istediklerini yapar, düşmanlarına yakın olursan, kendini kullandırırsan düşmanı olursun. Ölçüyü kaçırma! Bakışını düzelt! Bir köpek bile dostunu, düşmanını tanır. Köpeğe bir iyilik yaparsan o sana dost olur. Ona kızsan vursan canını acıtsan bile önce biraz uzaklaşır, çekilir sonra gelip kapına başını kor ve yumuşamanı bekler. Allah’ın senin üzerinde bunca nimeti, ikramı ve ihsanı varken sen nasıl olur da ona dost olmazsın!

Her hayvan mutlaka dostunu düşmanını tanır. Ceylan bir aslanın, bir çakalın, bir sırtlanın sesini tanır ve o daha uzaktayken ondan kaçmaya başlar. Hâlbuki sen burada dünyanın sesine aldanmışsın, şeytanın sesine aldanıyorsun. Tuzaklarına... Şeytanın vesveselerine... Ve ondan kaçmıyorsun. Dünyanın sesi sana tatlı geliyor. Oysa o senin dostun değil! O senin düşmanın... Bir ceylanın aslandan kaçışı gibi kaçman lazım dünyadan, dünya zevklerinden, hırslarından... Dünyadaki şeytanın tuzaklarından o sesi duyduğun anda kaçman, Allah’a sığınman lazım... Dostuna kaçman lazım...

İşte “Euzu besmele” budur. Düşmandan kaçıp dostuna sığınman…

Allah bizi kendisinden ayırmasın! Zatından ayırmasın! Dostluğundan ayırmasın!

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146