Tasavvuf & Tarikatler

Rabıta hakkında geniş ve kaynaklı açıklama - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Tasavvuf & Tarikatler>Rabıta hakkında geniş ve kaynaklı açıklama
Sin 12:51 17.11.17
RABITA'NIN DELİLİ !!
KONU 1; RABITA HAKKINDA UMUMİ AÇIKLAMA;

İnsanın Fıtratında 3 Türlü Rabıta Mevcuttur Bunlar;

1. TABİİ VE FITRİ DÜŞÜNME;

Bu Kişinin Çocuklarını, Eşini, İşini, aşını Ve Yakınlarını Düşünmesidir. İnsanın Bundan Kaçması Mümkün Değildir. Her İnsan Tabii Olarak Bunları Düşünür. Böyle Bir Düşüncenin De Bir Zararı Yoktur.

2. DÜŞÜK VE KÖTÜ DÜŞÜNME;
Bu, Kişinin Haram Ve Kötü Şeyleri Düşünmesi, Onları Hayalinde Canlandırması Ve Onları İşlemek İçin Plan Yapmasıdır. Kötü Bir Düşünce Azim Derecesinde Kalpte Yerleşir Ve Yapmaya Karar Verilip Fırsat Kollanırsa Haram Olur, Kula Bir Günah Yazılır. Kötü İşlerin Düşüncesi Akla Gelince Peşine Düşülmeden Terkedilirse Herhangi Bir Günah Yazılmaz. Vesvese Kalbe Sıkıntı Verir Fakat Üzerinde Durulmazsa Çeker Gider, Bir Vebali Olmaz

3. ULVİ/YÜCE DÜŞÜNME;
Bu, ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretlerini İçin Sevilecek Ve Seveni Yüceltecek Şeyleri Düşünmektir. ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretleri'nin Razı Olduğu Her Sevgi, Sevgili, Hayırlı Amel, İbadet Ve Hizmetler Bu Kısma Girer. [ 1. ]

KONU 2; KURAN-I MUCİZİL BEYANDA RABITA;

24. Buna Rağmen Gerçekden Kadın Ona Meyletmişti. Ve Rabb'inin Delili Görmeseydi ( Yusuf Da Ona Meyletmişti ) İşte Biz, Kötülüğü Ve Fuhşu Ondan Uzaklaştıralım Diye Böyle ( Delilimiz Gösterilmiş ) Oldu. Muhakkak O, İhlasa Erdirilmiş Kullarımızdandı. [ 2. ]

AYET-İ CELİLE'NİN TEFSİRİ;

Tefsir Alimlerimizden İmam-ı Ebu Abdillah Kurtubi ( Rahimehullah ) Hazretleri Bu Ayet-i Celilenin Tefsirinde Naklediyor Ki;
Bir diğer görüşe göre Hz. Ya'kub'un suretini duvar üzerinde parmaklarını ısırmış, onu tehdit eder halde görünce durdu ve şehveti parmak uçlarından çıktı. Bunu da Katâde, Mücahid, el-Hasen, ed-Dahhâk, Ebu Salih ve Sa-id b. Cübeyr söylemişlerdir.

el-A'meş, Mücahid'den şöyle dediğini rivayet eder: O şalvarını çözünce Ya'kub ona göründü ve: Ey Yûsuf! deyince, Hz. Yûsuf dönüp kaçtı.
Süfyan da, Ebu Husayn'dan, o Said b. Cübeyr'den şöyle dediğini rivayet eder: Hz. Yûsuf a, Hz. Ya'kub göründü ve göğsüne bir darbe indirdi. Bunun üzerine şehveti parmak uçlarından çıkıp gitti. [ 3. ]

Ayrıca Müceddid Ve Müfessir Alimlerimizden Olan Fahreddin Er-Razi (
Rahimehullah ) Hazretleri De Bu Görüştedir Buyuruyor Ki;
İbn Abbas (r.a)'dan şunu rivayet etmişlerdir: "Hz. Yûsuf (a.s)'a, babası Ya'kûb, parmaklarını ısırır olduğu halde ve "Peygamberler zümresinden takdir edilmiş olduğun halde, tacirlerin işini mi yapıyorsun? Bundan utan!" der vaziyette temessül etti, göründü." Bu aynı zamanda İkrime, Mücahid, Hasan el-Basri, Sald b. Cübeyr, Katâde, Dahhâk, Mukâtil ve İbn Sîrîn'in görüşüdür. Saîd b. Cübeyr şöyle demiştir: Hz. Yaküp (a.s.) Yusuf (a.s.)'a göründü ve onun göğsüne vurdu. Böylece onun bütün şehveti, parmak uçlarından (adetâ) çıkıp gitti." [ 4. ]

KONU 3; RABITA HAKKINDA SÜNNET-İ SENİYYE VE HADİS-İ ŞERİF-İ;

Kudsi hadiste Allah (Celle Celalühü) şöyle buyuruyor:
“Zira kullarımdan velilerim, yarattıklarımdan seçkin dostlarım okimselerdir ki, benim zikredilmeme (benim hatırlanıp akla getirilmeme)onlar zikredilir (hatırlanıp akla gelirler), onların zikredilmesi (hatırlanıp akla getirilmesi) ile de, ben zikredilirim (hatırlanıp akla gelirim).” [ 5. ]

Ashabı Kiramdan Hazreti Hatice ( Radiyallahu Anhuma ) Validemizden Uvey Oğlu Olan Hazreti Hasan ( Radiyallahu Anh ) Hazreti Hind Bin Ebi Hale ( Radiyallahu Anhuma )'ya;

" Bana Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem )'in Vasıflarını Anlat Ki, Onu Hayalimde Canlandırayim " [ 6. ]

Said ibn-i Mansur ve ibn-i Münzir (Rahimehullah) Şa’bi (Radıyallahu anh)den şöyle rivayet etmişlerdir:
Ensar-ı Kiramdan bir zat, efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gelerek:

“Ya Resulallah! Vallahi elbette sen bana canımdan, oğlumdan, ailemden ve malımdan daha sevgilisin.

Eğer ben evimde iken seni hatırladığımda gelip seni görmezsem, o kadar darlanıyorum ki, ruhumun bedenimden çıkacağını zannediyorum.” Dedi ve ağlamaya başladı. [ 7. ]

Ashab-ı Kiramdan Hazreti Abdullah Bin Abbas ( Radiyallahu Anh ) Rüyasında Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem )'i Görüp Ve Uyanınca;

" Kim Beni Rüyasında Görürse Uyanıkkende Görecektir, Şeytan Benim Suretime Bürünmez " ( BUHARİ, TABİRÜR-RÜYA, 10 ]
Hadis-i Şerif-ince Hem Kendisinin Teyzesi Hemde Efendimiz ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem )'in Hanımı Validemiz Hazreti Meymune ( Radiyallahu Anhuma )'ya Giderek Rüyasını Anlattı.

Bunun Üzerine Hazreti Meymune ( Radiyallahu Anhuma ) Validemiz Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem )'in Mübarek Cübbe Ve Aynasını Getirerek ;

" İşte Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem )'in Cübbesi Ve Aynasıdır ". Dedi.

Bunun Üzerinede Hazreti İbni Abbas ( Radiyallahu Anh );
" Aynaya Baktım, Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem )'in Suretini Gördüm, Kendimi Göremedim " Demiştir. [ 8. ]

Rasulullah ( Sallalahu Teala Aleyhi Ve Sellem ) Diğer Bir Hadis-i Şerif-ide Buyurdular Ki;

" Sizden Biriniz Beni Anne Babasından, Aile Efrafından Ve Bütün İnsanlardan Daha Fazla Sevmedikçe ( Kamil Manada ) İman Etmiş Olmaz. " [ 9. ]

Bu Hadis-i Şerif-in Şerhinde Şeyhülislam Şafii Ve Hadis-i Şerif-i Hafızı Alimlerimizden Olan İbn Hacer El-Askalani ( Kuddise Sirruhu ) Hazretleri Buyuruyor Ki;

" Bu Hadis-i Şerif-i'de Tefekkürün Faziletine İşaret Vardır; Çünkü Bir Mümin, Tefekkür Yoluyla ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretleri'nin Rasulu ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem )'e Ne Derece Sevdiğini Bilebilir. Her Müminin Hazreti Peygamber ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem )'e Olan Sevgisi Farklıdır. Bu Sevgi, Onun Üzerinden Gelen Nimetlerin Kalpte Canlı Tutulması Veya Bundan Gafil Olunmasına Göre Değişir. " [ 10. ]

Başka Hadis-i Şerif-ide İse;

" Peygamberlerin Zikredilmesi İbadettir. Salihlerin Anılması İse Günahlara Kefarettir. " [ 11. ]

Diğer Hadis-i Şerif-i'de İse;

"Salihlerin anılması anında Rahmet-i İlahiyye iner." [ 12. ]

Başka Hadis-i Şerif-i'de İse Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem ) Bizlere Yaratılanların Düşünebilmesinin Caiz Olduğu Yaratanın İse Caiz Olmadığı Nakletmiştir Nitekim Hadis-i Şerif-i De;

" ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretlerinin Yarattıklarını Düşününüz. Onun Zatını Düşünmeyiniz. Çünkü Buna Dayanamazsınız, Onun Azametini Ve Zatının Nasıl Olduğunu Anlayamazsınız " [ 13. ]

Bu Hadis-i Şerif-i'nin Şerhinde Ragıb El-İsfahani ( Kuddise Sirruhu ) Hazretleri Buyuruyor Ki;

" Bu Nedenle Tefekkür, Ancak Kalpde Tasavvuru Mümkün Olan Şeyler Hakkında Yapılır. Onun İçin ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretlerinin Yarattığı Varlıklar Hakkında Tefekkür Mümkündür Lakin Zatı Hakkında Tefekkür Mümkün Değildir. " [ 14. ]

KONU 4; SELEF-İ SALİHİN ( TABİİN VE TEBE-İ TABİİN ) DÖNEMİNDE RABITA;

Hazreti Ebu Bekr ( Radiyallahu Anh )'ın Mübarek Torunlarından Abdurrahman Bin Kasım ( Kuddise Sirruhu ) Hazretleri Her Ne Zaman Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem )'i Hatırlasa,Kanı Çekilmiş Gibi Olur, Rengi Değişirdi. Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem )'in Heybetinden Dili Kururdu Konuşmakta Zorlanırdı. [ 15. ]

İmam-ı Azam Ebu Hanife ( Rahimehullah ) Hazretleri Yazmış Olduğu ' Ed-Dürrü-Meknun ' Kasidesinde Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem ) İçin Söyle Buyurmuştur;

“Ey Efendim! Benim sana tutkun bir kalbim ve Senin aşkınla kaplanmış bir ruh kalıntım var.”

“Sustuğum zaman, bütün sükûtum sen (i düşünmekle geçmek) dedir, konuştuğumda ise senin yüceliğini medhederim.”

“Duyduğum zaman ancak senden hoş sözleri duyarım, Baktığım zaman da ancak seni görürüm.” [ 16. ]

İmam-ı Malik ( Rahimehullah ) Hazretleri Buyuruyor Ki;
" Kalbimde bir kasvet hissettiğim zaman Muhammed b. Münkedir’e gider, bir süre yüzüne bakarım. Bu, günlerce bana bir ibret ve nasihat olarak yeter.” [ 17. ]

Yine İmam-ı Ebu Yusuf ( Kuddise Sirruhu ) Hazretleri Buyuruyor Ki;

" Benim İçin Basra'da, Küfe'de Ve Bütün Din-i Celil-i İslam Beldelerinde İmam-ı Azam Ebu Hanife ( Kuddise Sirruhu ) Hazretlerinden Daha Sevimli Kimse Yoktur.Vallahi Onun Hayali Gece Gündüz Gözümün Önündedir; İçimdeOndan Az DaOlsa Ayrı Kalamam " [ 18. ]

Tabiinden Halid Bin Ma'dan ( Kuddise Sirruhu ) Hazretleri'nın Kızı Nakleder Ki;

" Babam Yatağına Yattığı Zaman Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem ) Olan Sevkiyle Onu Hatırlar, Muhacir Ve Ensarı Zikreder Ve Şöyle Derdi;

' Onlar Benim Aslım Ve Her Şeyim. Kalbim Onları Özlüyor. Onlara Kavuşma Sevkim Çoğaldı. Ya Rabbi ! Canımız Tezden Al Beni Sana Ve Onlara Kavuştur.' Uykusu Gelene Kadar Böyle Derdi. " Demiştir. [ 19. ]

Yine Tabiin'den Veysel Karani( Kuddise Sirruhu ) Hazretlerinin Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem )'i Düşünmesi Aşikardır.

KONU 5; RABITA YAPMANIN GAYESİ / MAKSADI;

Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem ) Buyuruyor Ki;
" Evliyaullah O Kimsedir Ki Görüldükleri Zaman ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretleri Hatırlanır. " [ 20. ]

Hadis-i Şerif-i Alimi Münavi ( Rahimehullah ) Buyuruyor Ki;

" Yaratılmışlara Bakmak, Bakılanın Ahlaki Özelliklerinin Tohumunu İnsanoğlunun Nefsine Eker. Sevinçli Kimsenin Sevinci, Üzüntülü Kimsenin Üzüntüsü Ona Bakarak Sirayet Eder. Hayaldeki Bir Suretin Sahibinden Sevinç Veya Üzüntü Bakana Doğru Gelir. Bu Sadece İnsana Mahsus Bir Meziyet Değildir. Hayvan Ve Bitkilerde Bile Vardır. " [ 21. ]

Heralli ( Kuddise Sirruhu ) Hazretleri Buyuruyor Ki;

" Âlimin yüzüne bakan kimse, onu görmekle Allah’u Teâlâ’ya yaklaşmaya niyet etmelidir." [ 22. ]

Şafii Ve Hadis Alimlerimizden Olan Ve Şaraniyye Tarikatın Kurucusu Olan İmam-ı Şarani ( Rahimehullah ) Hazretleri Buyuruyor Ki;

" Rabıta, Ehl-i Tasavvufa Göre Edeblerin En Gereklilerindendir. Çünkü Bu Sayede Mürid, ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretleri İle Beraber Olma Edebine Ve Onu Murakebe Haline Ulaşır. " [ 23. ]

Mevlana Halid-i Bağdadi ( Kuddise Sirruhu ) Hazretleri Buyuruyor Ki;

" Bu Arada Unutulmamalıdır Ki, Maksat Yüce MEVLA-İ TEALA ( Celle Celaluhu ) HazretlerineUlaşmaktır; Rabıta İse Bu Yolda Vesile Olmaktan Başka Bir Şey Değildir. " [ 24. ]

İmam-ı Rabbani Müceddid-i Elfi Sani ( Kuddise Sirruhu ) Hazretleri Buyuruyor Ki;

" Rabıta Mürşid Vasıtasıyla Feyze Kavuşmada Ve ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretlerine Ulaşmada En Kısa Yoldur. Gönlünü Bu Devleti Elde Etmeye Hazır Hale Getirene Ne Mutlu ! " [ 25. ]

Yine Şöyle Buyurmuştur Ki;

" Bütün Tecrübelere Dayanarak Şunu Diyoruz; Rabıtada Hedef, ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretlerinden Başka Bütün Şeylerin Düşüncesini Kalbimizden Atmaktır. Bunun İçin, Önce Mürşidin Rabıtası İle Desteği İle Diğer Şeyler Kalpten Atılır, Sonra Da Arkadan Çıkarılıp Kalp Sadece ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretlerine Verilir. " [ 26. ]

Seyyid Sıbgatullah-i Arvasi ( Kuddise Sirruhu ) Hazretleri Buyuruyor Ki;

" Rabıta Olmadan Fena Fi'ş-Şeyh Olmaz. Fena Fi'ş-Şeyh Olmadan Fena Fi'r-Rasul Olmaz. Fena Fi'r-Rasul Olmadan Fena Fillah Olmaz. Fena Fillah Olmadan ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretlerine Kavuşulmaz. " [ 27. ]

Hanefi Alimlerinden Olan İmam-ı Nablusi ( Kuddise Sirruhu ) Hazretleri Buyuruyor Ki;

" Eğer Rabıta Adabına Riayet Edilerek Yapılırsa İnsanı Maksadına Ulaştırır. Çünkü Kamil Şeyh, Müridin ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretleri'ne Açılan Kapısı Ve Ona Vuslat Sebebidir. Zira HAK TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretleri,

" 179. Ey İman Edenler ! ALLAH'dan Korkun Ve Sadıklarla Beraber Olun ' ( TEVBE SURESİ ) Buyurmuştur. Yine;

"35. ALLAH'a Yaklaşmaya Vesile Arayın. ' ( MAİDE SURESİ ) " Emrini Vermiştir.

Müridin, Hiçbir Aracı Olmadan Doğrudan Rabb'inin Huzuruna Varması Aslında En Mükemmel Olanıdır. Fakat Biz Yakınen Ve Tecrübeyle Biliyoruz Ki, Mürid İşin Başında Buna Güç Yetiremez. Sonra Özel Terbiye Almayan Hiç Kimse Kalbini Havatırdan ( Kötü Düşüncelerden Ve Günaha Meyilden ) Kurtaramaz. Bunun İçin Terbiye Rehberinin Takviyesine İhtiyaç Vardır. Kul Mürşid Vasıtasıyla ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretlerine Vasıl Olduktan Sonra Mürşid Terbiye Görevini Tamamlamış Olur; Vuslattan Sonra Vasıtaya Haced Kalmaz. " [ 28. ]

KONU 6; RABITADA ŞEYHDE NUR HASIL OLMA HADİSESİ NASILDIR;

Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem ) Buyuruyor Ki;

“ ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretleri Kuds-i Hadis-i Şerif-i'de Buyuruyor Ki;

" Ben Salih Kulumun Onun İşiten Kulağı, Gören Gözü, Tutan Eli, Yürüyen Ayağı Olurum. " [ 29. ]

Bu Hadis-i Şerif-in Şerhi İçin Müfessir Ve Müceddid İmam-ı Fahreddin Razi ( Kuddise Sirruhu ) Hazretleri Buyuruyor Ki;

" ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretleri'nin Nuru Bir Kulun Kulağı Olunca, O , Yakınındaki Kimseyi İşittiği Gibi, Uzaktakinide İşitir.Bu Nur Onun İçin Bir Göz Olunca O, Yakını Gördüğü Gibi Uzağıda Görür. Yine Bu Nur Bir İnsan İçin El Olunca, O, Zora, Kolaya, Yanındaki, Uzağındaki Pek Çok Şeye Gücü Yeter. " [ 30. ]

Diğer Hadis-i Şerif-i'de İse Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem ) Şöyle Buyurmuştur Ki;

" Kamil Müminin Ferasetinden Sakının. Çünkü O ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretlerinin Nuru İle Bakar. " [ 31. ]

Başka Hadis-i Şerif-i'de İse Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem ) Buyuruyor Ki;

" ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretlerinin İnsanlar İçinde İlim Ve Nur Taşıyan Kapları Vardır. Rabbinizin Bu Kapları Salih Kullarının Kalpleridir. Onların ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretlerine En Sevimlisi De En Yumuşak Ve En İnce Olanlarıdır. " [ 32. ]

KONU 7; RABITAYI İNKAR EDEN VEHHABİLERİN ŞEYHİ İBN TEYMIYYEDEN
RABITA REDDIYYESİ;

Ibn Teymıyye Rabıta İçin Diyor Ki;
" Sen bir Şahsı ALLAH-U TEALA için seversen, doğrudan ALLAH'ı sevmiş olursun. Sen o şahsı ne zaman kalbinde tasavvur etsen, CENAB-I HAK sevgilisi olan birini tasavvur etmiş olursun ve böylece onu sevmiş olursun. böylece senin ALLAH için ve ALLAH'a olan muhabbetin daha fazla arttırmış olur. Nitekim Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem )'i, ondan önceki peygamberleri, ve onların izinden gidenleri hatırlayıp, onları kalbinde, veya kafanda tasavvur etsen, senin bu durumumn, kalbini, onlara her türlü nimetleri veren ALLAH'ı sevmeye çeker götürür. sen bu insanları ALLAH İçin seversen, ALLAH'ın sevgilisi olan zat da seni ALLAH sevgisine çeker götürür. " [ 33. ]

KONU 8; ÖLÜM RABITASI;

Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem ) Bir Hadis-i Şerif-i'de Şöyle Buyurmuştur;

" Ölümü Çokça Hatırlayın. Hiç Şüphesiz Ölümü Hatırlamak, Günahları Temizler Ve Kalpten Dünya Sevgisini Giderir. " [ 34. ]

Başka Hadis-i Şerif-i De Efendiler, Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem ) Buyuruyor Ki;

" Ölümü Çokça Hatırlayın ! Kim Ölümü Çok Hatırlarsa ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretleri Mutlaka Onun Kalbini Diriltir Ve Ölümü Ona Kolay Eder. " [ 35. ]

Diğer Bir Hadis-i Şerif-i'de İse Efendimiz ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem ) Yine Şöyle Buyurdular Ki;

" Lezzetleri Gideren Ölümü Çokça Hatırlayın ! " [ 36. ]

Yine Rasul-i Ekrem ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem ) Bir Defasında
Ashab-ı Kiram'dan Hazreti Abdullah Bin Ömer ( Radiyallahu Anh )'a Hitaben Buyurdu Ki;

" Kendini Ölmüş Ve Kabre Giymiş Say " [ 37. ]

KAYNAKLAR;

1. İBRAHİM HİLMİ, MEDARİC, SAYFA; 18 / DEVSERİ, ER-RAHMETÜ'L-HABİTA ( MEKTUBAT-I RABBANİ KENARINDA ), CİLD; 1, SAYFA; 335- 342

2. KURAN-I MUCİZİL BEYAN, YUSUF SURESİ, 24. AYET-İ CELİLE

3. İMAM-I EBU ABDİLLAH KURTUBİ, EL-CAMİU Lİ-AHKAMİ'L-KUR'AN, BURUC YAYINLARI, CİLD; 9, SAYFA; 247-259

4. FAHREDDİN ER-RAZİ, TEFSİR-İ KEBİR MEFATİHU'L-GAYB, AKÇAĞ YAYINLARI, CİLD; 13, SAYFA; 209-210

5. AHMED BİN HANBEL, EL-MÜSNED, CİLD; XII, SAYFA; 226, HADİS NO: 15486

6. İBN ESİR, ÜSDÜ'GABE,NO:5404, CİLT; 4, SAYFA;619, TİRMİZİ, EŞ ŞEMİLUL MUHAMMEDİYYE, CİLT; 1, SAYFA; 26, BEYHAKİ,DELAİLÜN NÜBÜVVE CİLT; 1, SAYFA; 285

7. SAİD BİN MANSUR, ES-SÜNEN, NO:661, CİLD; 4, SAYFA; 1 308 / İMAM-I SUYUTİ ED-DÜRRÜ'L-MENSUR, CİLD; 2, SAYFA; 588

8. İBN HACER EL-ASKALANİ, FETHU'L-BARİ, CİLD; 14, SAYFA; 413 / İMAM-I SUYUTİ, EL-HAVİ Lİ'L-FETAVA, CİLD; 2, SAYFA; 256 / İBN EBU CEMRE, BEHCETÜ'N-NÜFÜS, CİLD; 4, SAYFA; 238

9. BUHARİ, İLİM,8 / MUSLİM, İMAN,60,70 / NESAİ, İMAN, 19 / İBN MACE, SÜNNE, 9

10. İBN HACER, FETHU'L-BARİ, CİLD; 1, SAYFA; 86

11. İMAM-I SUYUTİ, CAMİUS-SAĞIR, NO:4331 / ALİ EL-MUTTAKİ, KENZÜ'L-UMMAL, NO:32247, 43438,43584

12. İMAM-I ACLUNİ, KEŞFÜ'L-HAFA, NO:1772, CİLD; 2, SAYFA; 70

13. İMAM-I SUYUTİ, ES-CAMİU'S-SAĞİR, NO:3346 / ALİ EL-MUTTAKİ, KENZÜ'L-UMMAL, NO: 5706

14. RAGIB EL-İSFAHANİ, EL-MÜFREDAT, SAYFA; 643

15. KADI IYAZ, EŞ-ŞİFA, SAYFA; 522

16. İMAM-I AZAM EBU HANİFE, ED-DÜRRÜ'-MEKNUN KASİDESİ, BEYİT NO: 43-45

17. KADI IYAD, TERTİBU'L-MEDARİK, CİLD; 1, SAYFA; 179

18. MEZİDİ, CEM'U'L-MAKAL, SAYFA; 227

19 . EBU NUAYM, HİLYETÜ'L-EVLİYA, CİLD; 5, SAYFA; 210 / KADI IYAD, EŞ-ŞİFA, SAYFA; 496

20. NESAİ, ES-SÜNENÜ'L-KÜBRAİ TEFSİR, 180, NO: 11235, CİLD; 6, SAYFA; 362 / TABERİ, CAMİU'L-BEYAN,NO: 17723,24,25,26, CİLD; 6, SAYFA; 575 / HEYSEMİ, MECMA'UZ-ZEVAİD, CİLD; 10, SAYFA; 78

21. MÜNAVİ, FEYZUL-KADİR, CİLD; 5 /2709

22. MÜNAVİ, FEYZU'L-KADİR, CİLD; 3, SAYFA; 163

23. İMAM-I ŞARANİ, EL-ENVARÜ'L-KUDSİYYE, CİLD; 1, SAYFA; 58

24. MEVLANA HALİD, HALİDİYYE RİSALESİ, SAYFA; 13

25. İMAM-I RABBANİ, MEKTUBAT, 287. MEKTUP

26. AHMED EL-HAZNEVİ, METUBAT-I ŞAH-I HAZNE, 5. MEKTUP / ILDIRAR-
ÇAĞIL, SEYYİD ABDÜLHAKİM EL-HÜSEYN,VE NAKŞİBEND, TARİKATI, SAYFA; 264

27. SEYYİD SIBGATULLAH ARVAS-İ, MİNAH, SAYFA; 60

28. İMAM-I NABLUSİ, MİFTAHÜ'L-MAİYYE,SAYFA; 147,148

29. BUHARİ, RİKAK, 38 / İBN MACE, FİTEN, 16 / BEGAVİ, ŞERHU'S-SÜNNE, CİLD; 1, SAYFA; 142

30. RAZİ, MEFATIHÜ'L-GAYB, CİLD; 21, SAYFA; 90-91

31. TİRMİZ, TEFSİR,16 / TABERANİ, EL-MU'CEMU'L-KEBİR, NO:7496 / HEYSEMİ, MECMAU'Z-ZEVAİD, CİLD; 10, SAYFA; 267 / İMAM-I SUYUTİ,EL-CAMİ'US-SAĞİR, NO: 151

32. EBU NUAYM, HİLYETÜ'L-EVLİYA, CİLD; 6, SAYFA; 97 / AHMED BİN HANBEL, KİTABÜ'Z-ZÜHD, NO: 827 / İMAM-I SUYUTİ, EL-CAMİ'U'S-SAGİR, NO: 2375 / ZEBİDİ, İTHAFÜ'S-SADE, CİLD; 8, SAYFA; 429, 430

33. IBN TEMIYYE, MECMUAL-FETAVA, BİRİNCİ BASKI 1381, CİLD; 10, SAYFA; 608

34. ALİ EL-MUTTAKİ, KENZÜ'L-UMMAL,NO:42098 / İMAM-I SUYUTİ, ES-SAĞIR, NO: 1401 / İMAM-I EBİ ABDİLLAH KURTUBİ, EZ-TEZKİRE, KAHİRE,2003, SAYFA; 8

35. DEYLEMİ, FİRDEVSÜ'L-AHBAR, NO:227

36. TİRMİZİ, ZÜHD, 4 / NESAİ, CENAİZ, 3 / İBN MACE, ZÜHD,31, NO:4258

37. TİRMİZİ, ZÜHD, 25 / İBN MACE, ZÜHD, 3, AHMED BİN HANBEL, EL-MÜSNED, CİLD; 2, SAYFA; 24,4

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
aydemir 13:41 17.11.17
يا سين Allah razı olsun güzel olmuş....

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
werty 22:34 17.11.17
Cevapla Up