Tasavvuf & Tarikatler

Muhyiddin İbn Arabiden Perşembe Gündüz Duası - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Tasavvuf & Tarikatler>Muhyiddin İbn Arabiden Perşembe Gündüz Duası
HeartLess 15:44 28.08.18
Bismillahirrahmanirrahîym
İlahi! Sen zatınla kaimsin. Sıfatlarınla ihata edensin. İsimlerinle tecelli edensin. Fiillerinle zahirsin. Senden başka
kimsenin bilmediğiyle batınsın. Celalinde Teksin. Sen Bir (Vahid) ve Tek (Ahad) olansın. Ezel ve ebedde baki
olmanla yeganesin. Sen sensin, sendeki vahdaniyetin içinde yeganeliğinle Allah'sın. Seninle beraber senden
başkası, senin içinde senden gayrısı yoktur.
Allah'ım! Senden, senin bekan içinde fena bulma, seninle beka bulma istiyorum, seninle beraber değil. Senden
başka ilah yoktur. İlahi! Beni huzurunda gayb et, varlığında yok et, şühudunda helak et. Beni senden koparan
engellerle beni ayır. Beni seninle öyle meşgul kıl ki, beni senden alıkoyan her şeyden uzak olayım. Senden başka
ilah yoktur.
İlahi! Sen gerçek varlıksın, ben ise asıl yokum. Senin bekan bizzat, benim bekam ise arazdır. İlahi! Hak
varlığınla asıl yokluğuma cömert bağışta bulun ki, olmadığım zamanki gibi olayım ve sen de hep olduğun
gibisin. Senden başka ilah yoktur.
İlahi! Sen istediğini yapansın. Bense senin kullarının içinde bir kulum.
İlahi! Beni irade ettin ve benden irade ettin. Ben irade edilenim ve sen de irade edensin. Benden muradın sen ol
ki istenen sen, isteyen de ben olayım. Senden başka ilah yoktur.
İlahi! Sen her gaipte batınsın, her aynde zahirsin. Doğru ve yalan her haberde işitilensin. Bir ve iki mertebesinde
bilinensin. Nüzul isimleriyle adlandın. Gözlerin kırpılmasından perdelendin. Akılların idraklerinden gizlendin.
İlahi! Sıfat tecellileri hususiyetleriyle tecelli ettin. Böylece varlıkların mertebeleri çeşitlendi. İsimlenenlerin
hakikatlerinin tüm mertebelerinde yüceldin. Bilinenlerin gaybi hakikatlerinin inceliklerine akıl şahitlerini
belirledin. İlahi marifetler meydanına ruhların öne geçenlerini saldın. Böylece rabbani lütüflarının işaretleri
karşısında önce şaşırdılar, sonra donakaldılar; onları küllilikten ve cüzilikten kaybettiğin, benlikten ve
neredelikten naklettiğin, kemiyet ve mahiyetten sıyırdığın, zati irfanlarla belirsizlik marifetlerini öğrettiğin, ilahi
makamlarda rabbani mütalaları serbest bıraktığın, "gayn" perdesinin kaldırılışı esnasında aradaki mesafeyi
kaldırdığın zaman, "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla" akışı içinde kadim düzenle düzene girdiler.
İlahi! Kaç seslenenin içinde nice kere sana seslendim ve seslenene seslenen sensin. Yalvaranların münacatları
içinde kaç kere sana münacat ettim ve münacat edene münacat edensin.
İlahi! Vuslat ayrılığın aynısı, yakınlık uzaklığın kendisi, ilim cehaletin yeri, marifet inkarın karargahı ise, o
zaman yönelme nasıl olacak ve yol nereden bulunacak!
İlahi! Sen her kast edenin ötesindeki matlupsun. İnkarın içindeki ikrarsın. Ayrılık ve uzaklığın içindeki
yakınlığın yakınısın. Vehim anlayışı istila etmiştir. Mutlu eden kimdir? Kimdir yardımcı olan? Güzellik, sensin,
diyor. Çirkinlik, her şeyi güzel yaratana sesleniyor. Birincisi gayedir; seyir onun yanında durur. İkincisi,
başkasının vehmedilmesi hükmüyle perdedir.
İlahi! Akıl ne zaman engellerin bağlarından kurtulacak, fikir mülahazaları ne zaman en güzelin güzelliklerini
hakikatler gözünde seyredecek? Anlayış ne zaman iftira temelinden ayrılacak ve vehim ne vakit şirkin ortaklık
bağlarından çözülecek? Düşünce ne zaman ayrılıkların farkından azat olacak? Güzel nefis ne zaman çürümüş
ahlaktan, halkın huylarından arınacak?
İlahi! İbadetler sana yarar sağlamaz, günahlar da sana zarar vermez. Kalplerin ve perçemlerin melekutunun
saltanatı senin kahır elindedir. Bütün işlerin dönüşü sanadır. İbadet edenin ve günah işleyenin bir dahli yoktur.
İlahi! Bir iş seni başka bir işten alıkoymaz.
İlahi! Zorunluluk seni ablukaya almaz ve mümkünlük seni sınırlandırmaz. Müphemlik seni perdelemez. Beyan
da seni izah etmez.
İlahi! Tercih edilmen delille olmaz, haklı olman burhanla değildir.
İlahi! Sen ebedsin, ezelsin; bu ikisi senin için birdir.
İlahi! Sen nesin, ben neyim, O (huve) nedir ve O (hiye) nedir?
İlahi! Çoklukta mı seni arayayım, yoksa birlikte mi? Süre ile mi bekleyeyim seni, yoksa müddet ile mi? Oysa sen
olmadan kulun bir hazırlığı da dayanağı da olmaz.
İlahi! Bekam bulmam sende fena bulmam iledir, yoksa senin içinde mi ya da seninle mi? Yokluğum da aynı
şekilde seninle tahakkuk eder. Yoksa benimle vehmedilen midir? Ya da tersi mi geçerlidir? Yoksa bu ortak bir
durum mudur? Sende beka bulmam da öyle.
İlahi! Suskunluğum bir muhafızdır ki sessizliğimi gerektirir. Sözlerim de sessizliktir ki dilsizliğimi ve her şeyde
hayreti gerektirir. Oysa hayret yoktur.
Allah'ın adıyla. Allah bana yeter. Allah'ın adıyla. Allah ile.
Allah'ın adıyla. Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim.
Allah'tan Allah'ın adıyla istedim. Yüce ve azamet sahibi Allah'tan başka güç ve kudret yoktur.
Rabbimiz! Sana tevekkül ettik. Sana yöneldik ve dönüş sanadır.
Allah'ım! Senden emrinin sırrını, kadrinin azametini, ilminin ihatasını, iradenin özelliklerini, kudretinin tesirini,
görmenin ve işitmenin nüfuzunu, hayatının kayyımlığını, zatının ve sıfatlarının vacipliğini istiyorum.
Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ey Evvel! Ey Ahir! Ey Zahir! Ey Batın! Ey Nur! Ey Hak! Ey Mübin!
Allah'ım! sırrımı vahdaniyetinin sırlarına has kıl. Ruhumu sıfatlarının tecellilerinin kutsiyetiyle arındır.
Kalbimi Hanlığının marifetlerinin temizliğiyle temizle.
Allah'ım! Aklıma ledünlüğünün ilimlerini öğret. Nefsimi Rablığının ahlakıyla ahlaklandır. Hissimi nuraniliğinin
huzurunun nurlarının yardımıyla destekle. Cismaniyetimin cevherlerinin hülasasını tabiat kayıtlarından,
maddenin yoğunluğundan, mekan ve kevnin sınırlarından kurtar.
Allah'ım! Beni yaratılışımın ve ahlakımın derekelerinden hakkının ve hakikatinin derecelerine yükselt. Sen
benim velimsin, dostumsun. Ölümüm ve hayatım seninledir. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım
isteriz.
Allah'ım! Bana öyle bir nazar kıl ki, onunla bütün tavırlarımı düzenle, sırlarımın seciyesini temizle. Fikirlerimin
ruhlarını mele-i alaya yükselt. Onunla nurlarımın gücünü destekle.
Allah'ım! Beni bütün mahlukatından gaip kıl. Beni hakkın için kendinde cem et. Beni farklılığın alemlerinde
emrinin tasarruflarını müşahede etmekle koru.
Allah'ım! Sana tevessül ettim. Sana yöneldim. Senden ve senin için istedim. Hiçbir şeyde senden başkasını arzu
etmedim. Senden başkasını istemem ve senden sadece seni isterim.
Allah'ım! Bunun kabul edilmesi için en büyük vesileye, en büyük fazilete, en yakın sevgiliye, veliye, dosta
Muhammed Mustafa'ya, razı olunmuş safiye, seçilmiş Nebiye (Allah'ın salât ve selamı üzerine olsun) tevessül
ediyorum. Onun vesilesiyle senden, ona ebedi, daimi, kayyumi, ilahi ve rabbani salâtını iletmeni istiyorum. Öyle
ki bunda Onun kemalinin aynını göster, zatının marifetlerinin aynında beni yok et. Onun ehlibeytine ve ashabına
da salât ve selam olsun. Buna dair hükümranlık senin elindedir. Yüce ve azamet sahibi Allah'tan başka güç ve
kudret yoktur.
Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
Amin
{Muhyiddin İbn Arabi (ks) }

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Och 08:55 14.05.20
İlahi! Suskunluğum bir muhafızdır ki sessizliğimi gerektirir. Sözlerim de sessizliktir ki dilsizliğimi ve her şeyde hayreti gerektirir. Oysa hayret yoktur.


Amin

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up